Старосамбірська

районна державна адміністрація

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Начальник -  Дякун Уляна Ярославівна

  Контактний телефон (03238) 21-1-36

  Функціональні обов’язки відділу:

Основними завданнями відділу є:

Ø Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності районної державної адміністрації та складення звітності.

Ø Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

Ø Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

Ø Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Ø Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

   Відділ фінансово-господарського забезпечення відповідно до покладених на нього завдань:

Ø Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

Ø Здійснює підготовку документів щодо структури, фонду оплати праці працівників та видатків на утримання апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

Ø Виконує функції розпорядника коштів Державного бюджету другого рівня за основною програмою «Здійснення виконавчої влади у Львівській області»  та за іншими програмами, які визначені Міністерством фінансів України.

Ø Відповідно до річного розпису асигнувань проводить розподіл доведених призначень до управлінь та відділів райдержадміністрації.

Ø Формує щорічні запити до проекту державного бюджету та подає пропозиції до узагальненого бюджетного запиту фінансовому управлінню Старосамбірської райдержадміністрації.

Ø Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

Ø Здійснює поточний контроль за:

  • Дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.
  • Правильністю зарахування та використання власних надходжень районної державної адміністрації.

Ø Своєчасно подає звітність.

Ø Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

Ø Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

  • Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій.
  • Інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

Ø Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

Ø Забезпечує:

  • Дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.
  • Достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань.
  • Повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.
  • Зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.
  • Користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан районної державної адміністрації, результати її діяльності та рух бюджетних коштів.
  • Відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.

Ø Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

Ø Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників.

Ø Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами районної державної адміністрації, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.