Старосамбірська

районна державна адміністрація

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Начальник -  Дякун Уляна Ярославівна

  Контактний телефон (03238) 21-1-36

  Функціональні обов’язки відділу:

Основними завданнями відділу є: 

Ø  Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності районної державної адміністрації та складення звітності.

Ø  Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

Ø Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

Ø  Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Ø Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Ø  Планування роботи районної державної адміністрації.

Ø  Здійснення контролю за  виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади органами  місцевого самоврядування.

Ø  Підготовка та прийняття управлінських рішень, участь в організації роботи дорадчих органів.

Ø  Забезпечення взаємодії з обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування.

Ø  Забезпечення оперативного функціонування електронного  зв’язку  на серверах mail.loda.gov.ua та gmail, локальної комп’ютерної мережі в районної державної адміністрації, електронної пошти між районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, установами,  організаціями району, розархівації отриманої пошти, перевірки на наявність вірусу, друк та передачу роздрукованих документів в сектор документообігу та контролю і управління персоналом  апарату районної державної адміністрації.

        Відділ фінансово-господарського забезпечення відповідно до покладених на нього завдань:

Ø  Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

Ø  Здійснює підготовку документів щодо структури, фонду оплати праці працівників та видатків на утримання апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

Ø  Виконує функції розпорядника коштів Державного бюджету другого рівня за основною програмою «Здійснення

виконавчої влади у Львівській області»  та за іншими програмами, які визначені Міністерством фінансів України:

 • Формує єдину мережу розпорядників і одержувачів коштів державного бюджету за територіями та протягом року вносить зміни до мережі;
 • Подає пропозиції до формування паспорту бюджетної програми на поточний рік;
 • Доводить до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів затверджені паспорти відповідних бюджетних програм;
 • Формує помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету за КПКВК 7831010 в розрізі апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації та кодів економічної класифікації видатків;
 • При поступленні коштів з державного бюджету за КПКВК 7831010 та іншими державними програмами, здійснює розподіл коштів загального фонду державного бюджету на утримання апарату, структурних підрозділів райдержадміністрацій та одержувачів бюджетних коштів відповідно до затверджених кошторисів та помісячних планів асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків;
 • Приймає звітність від структурних підрозділів райдержадміністрації, одержувачів бюджетних коштів про виконання державних бюджетних;
 • Формує зведені квартальні та річну звітності по райдержадміністрації про виконання державних бюджетних програм та подає до управління Державної казначейської служби України у Старосамбірському районі, Львівської обласної державної адміністрації;
 • Складає та надає до Львівської обласної державної адміністрації звіти про виконання паспортів бюджетних програм за КПКВК 7831010 «Здійснення виконавчої влади у Львівській області» та іншими державними програмами головного розпорядниками коштів за звітний рік;

Ø  Відповідно до річного розпису асигнувань доводить розподіл доведених призначень до управлінь та відділів райдержадміністрації.

Ø   Проводить, у визначені терміни, нарахування і виплату заробітної плати та відряджень працівникам апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів.

Ø   Складає державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

Ø  Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

Ø   Розробляє та готує проекти розпоряджень, доручень та листів райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Ø   Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

Ø   Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

 • Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій.
 • Інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

Ø   Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

Ø   Забезпечує:

 • Дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.
 • Достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань.
 • Повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.
 • Зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.
 • Користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан районної державної адміністрації, результати її діяльності та рух бюджетних коштів.
 • Відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.

Ø  Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

Ø  Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників.

Ø  Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами районної державної адміністрації, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Ø  Забезпечує взаємодію апарату районної державної адміністрації із обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування.

Ø  Організовує підготовку робочих поїздок голови районної державної адміністрації до населених пунктів району, виїзних зустрічей з мешканцями району.

Ø  Готує проекти доручень голови районної державної адміністрації на виконання рішень районної ради та  узагальнює інформації про хід виконання даних рішень.

Ø  Формує проекти річних та квартальних планів  роботи  районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків) та готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації про затвердження даних планів роботи, у  разі потреби складає плани основних заходів районної державної адміністрації на місяць та тиждень, які підписуються керівником апарату районної державної адміністрації та готує звіти про їх виконання.

Ø  За пропозицією заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, служб району формує план роботи Колегії на півріччя (рік) та подає на затвердження голові районної державної адміністрації.

Ø  Готує проект доручення голови районної державної адміністрації про підготовку та проведення засідання Колегії районної державної адміністрації, бере участь в організаційному забезпеченні засідань Колегії  районної державної адміністрації, складає  порядок денний та регламент роботи засідання Колегії з визначенням доповідачів, співдоповідачів та запрошених з кожного питання та оформляє  протокол засідання Колегії районної державної адміністрації.

Ø  Бере  участь в роботі  комісій, робочих груп та інших дорадчих органів (в межах компетенції відділу).

Ø  Розробляє графіки проведення перевірок здійснення виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади місцевими радами району на рік та подає на затвердження голові районної державної адміністрації, організовує роботу комісії для проведення перевірок за  здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, оформляє акт про результати перевірки, забезпечує підготовку розгляду на засіданні Колегії районної державної адміністрації питання про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої    влади органами місцевого самоврядування (у разі потреби), узагальнює подані органами місцевого самоврядування звіти про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади та надсилає  у відділ  організаційної роботи та контролю апарату  обласної державної адміністрації

Ø  Забезпечує оперативне функціонування електронного  зв’язку  на серверах mail.loda.gov.ua та gmail, локальної комп’ютерної мережі в районної державної адміністрації, електронної пошти між районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, установами,  організаціями району. Здійснення промислової експлуатації Системи електронного документообігу  «Megapolis.DocNet». Забезпечує дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп’ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання, обліку та інвентаризації. Веде картковий облік встановлених комп’ютерних програм.

Ø  Здійснює розархівацію отриманої пошти, перевірку на наявність вірусу, друк та передачу роздрукованих документів в сектор документообігу та контролю і управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

Ø  Здійснює організаційно – правове та матеріально – технічне забезпечення діяльності громадської ради.

Ø  Організовує вивчення громадської думки щодо діяльності районної державної адміністрації, проблемних питань району, готує пропозиції за результатами відповідних досліджень. Здійснює моніторинг проведення протестних акцій, організовує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації взаємодію з їх учасниками, розгляд їх вимог.

Ø  Забезпечує, спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, організацію та проведення державних та публічних заходів чітко вираженого суспільно – політичного змісту, залучає до участі в них представників інститутів громадянського суспільства.

Ø  Забезпечує оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті , сторінці Старосамбірської  РДА  у  Fecebook  та в засобах масової інформації матеріалів з питань, що належить до компетенції відділу.

      

    

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено