Старосамбірська

районна державна адміністрація

Сектор з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції

Завідувач -  Карпінська Лілія Миколаївна

  Контактний телефон (03238) 23-4-59

  Функціональні обов’язки сектору:

 Завдання та функції сектору:

Ø  Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації.  

Ø  Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування,  неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів районної державної адміністрації апаратом та посадовими особами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

Ø  Надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань.

Ø  Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

Ø  Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Ø  Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.

Ø  Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.

Ø  Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Ø  Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Ø  Забезпечення здійснення роботи із зверненнями громадян та контролю за дотримання термінів їх розгляду.        

         У сфері правового забезпечення:

Ø Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в районній державній адміністрації.

Ø Організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування,  неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів районної державної адміністрації апаратом та посадовими особами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

Ø Забезпечує надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань.

Ø Проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень голови та наказів керівника апарату райдержадміністрації, готує висновки юридичної експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства.

Ø Проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів відповідного органу виконавчої влади, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997.

Ø Проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів відповідного органу виконавчої влади, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком до Порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61 “Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів”.

Ø Переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації розпорядження з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

Ø  Вносить керівникові органу виконавчої влади пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом.

Ø Перевіряє на відповідність законодавству проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату  та візує їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими структурними підрозділами. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які носять фінансовий характер (виділення коштів, порядок проведення розрахунків тощо) візуються після їх погодження (візування) відповідними підрозділами райдержадміністрації (відділом фінансово-господарського забезпечення, фінансовим управлінням тощо). Тривалість опрацювання проекту розпорядження/наказу в секторі не повинна перевищувати 3-х робочих днів, а зі складних питань - 5-ти робочих днів.

Ø Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Ø Організовує і веде претензійну та позовну роботу; представляє за дорученням голови райдержадміністрації інтереси районної державної адміністрації (за виключенням представлення інтересів структурних підрозділів) в судах загальної юрисдикції, інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

Ø Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівникові органу виконавчої влади письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

Ø За дорученням керівництва райдержадміністрації розглядає протести та подання прокуратури, інші звернення правоохоронних і контролюючих органів.

Ø Організовує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правової освіти працівників апарату райдержадміністрації, інформує про нове законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування.

У сфері запобігання та виявлення корупції:

Ø Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.

Ø Надає іншим структурним підрозділам органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

Ø  Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків.

Ø Надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ø У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами райдержадміністрації, інформує в установленому порядку про такі факти голову райдержадміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

Ø Веде облік працівників органу райдержадміністрації притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Ø Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Ø Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації до вчинення корупційних правопорушень.

Ø Повідомляє у письмовій формі керівникові органу виконавчої влади, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами органу виконавчої влади, територіального органу, підприємства, установи, організації.

      У сфері роботи зі зверненнями громадян:

Ø Розглядає звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Готує висновки та пропозиції щодо вирішення піднятих у зверненнях питань згідно з чинним законодавством.

Ø  Проводить роботу із зверненнями громадян та забезпечує здійснення контролю за дотримання термінів їх розгляду.

Ø За дорученням керівництва райдержадміністрації виконує інші завдання та функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до Регламенту та Положення про сектор з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції

      У сфері забезпечення доступу до публічної інформації

Ø   Забезпечує виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Старосамбірській райдержадміністрації.

Ø  Веде облік запитів на інформацію.

Ø  Надає можливість запитувачам робити виписки з документів, фотографувати, копіювати та сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації.

Ø  Надає достовірну, точну та повну публічну інформацію, а в разі потреби перевіряє правильність та об’єктивність наданої інформації у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

Ø  Забезпечує підготовку інформації для відповіді на запит на інформацію відповідно до порядку доступу до інформації Старосамбірської районної державної адміністрації.

Ø  Забезпечує оприлюднення порядку та умов надання послуг з публічної інформації, форми та зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення.

 Ø  Здійснює аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено