Старосамбірська

районна державна адміністрація

ПОРЯДОК здійснення моніторингу способу життя особи,уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) відповідно до статті 51 Закону України “Про запобігання корупції” (далі - Закон) вибіркового моніторингу способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається відповідно до Закону (далі – Моніторинг).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Вибірковий моніторинг способу життя суб’єкта декларування – це аналіз та перевірка (співставлення) інформації, виявленої уповноваженою особою Національного агентства самостійно із відкритих джерел інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації тощо, якщо вона стосується конкретної особи, містить фактичні дані про невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам, що можуть бути перевірені.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих відповідно до нього інших нормативно-правових актах.

3. Суб’єктами, щодо яких проводиться Моніторинг відповідно до цього Порядку, є суб’єкти декларування відповідно до Закону.

ІІ. Організація моніторингу способу життя

1. Моніторинг проводиться уповноваженими особами Національного  агентства, з числа працівників структурного підрозділу, до повноважень якого належить здійснення такої функції (далі – Підрозділ).

2. Уповноважена особа Національного  агентства здійснює моніторинг на підставі інформації, отриманої від фізичних та/або юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить конкретні відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування  задекларованим ними майну і доходам (далі - Інформація).

3. Уповноважена особа Національного  агентства розглядає Інформацію, яка надійшла до Національного агентства або виявлена нею самостійно із зазначених джерел інформації, якщо вона стосується конкретної особи та містить фактичні дані про невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам, які можуть бути перевірені.

4. Моніторинг здійснюється уповноваженою особою Національного  агентства.

5. Моніторинг здійснюється із додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи.

6. Під час здійснення моніторингу уповноважена особа Національного агентства:

1) отримує відомості, необхідні для здійснення Моніторингу, з інформаційних баз даних, у тому числі реєстрів державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових, службових осіб, громадян та їх об’єднань стосовно суб’єктів декларування;

2) здійснює аналіз Інформації, а також відомостей, отриманих з інформаційних баз даних, у тому числі реєстрів державних органів, відповідей на письмові запити тощо, та порівнює їх з відомостями, зазначеними суб’єктом декларування у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з метою встановлення відповідності рівня життя суб’єкта декларування  задекларованим ними майну та доходам;

3) надає суб’єкту декларування можливість надання письмових пояснень протягом десяти робочих днів з дня отримання ним повідомлення Національного агентства про виявлення ознак невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам. Повідомлення надсилається за допомогою програмних засобів Реєстру, електронного зв’язку  або засобами поштового зв’язку з повідомленням про вручення.. Ненадання суб’єктом декларування у встановлений строк письмових пояснень не перешкоджає оформленню результатів Моніторингу.

ІІІ. Результати здійснення моніторингу

1. За результатами здійснення Моніторингу уповноваженою особою Національного агентства складається висновок про результати здійснення моніторингу способу життя особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Висновок) згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2. У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства.

У разі виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією Висновок та інші матеріали  надсилаються уповноваженою особою Національного агентства до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції з урахуванням підслідності протягом п’яти  робочих днів з дня складення Висновку.

3. Встановлення у Висновку невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для проведення повної перевірки його декларації.

4. Облік Висновків здійснюється в журналі реєстрації здійснення моніторингу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі - Журнал).

5. Журнал повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений печаткою та підписом керівника Департаменту.

6. У разі ведення Журналу в електронній формі повинно бути передбачено накладання електронного підпису посадової особи, відповідальної за проведення моніторингу. У такому разі журнал зберігається з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

 

Керівник Департаменту фінансового

контролю та моніторингу способу життя                    О.Д. Маркєєва

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено