Старосамбірська

районна державна адміністрація

Фінансовий контроль як засіб запобігання корупції

 Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року (№ 3206-VI) (далі – Закон) запровадив обов’язковий фінансовий контроль для суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, зазначених в пункті 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону.

Стаття 12 Закону запроваджує перевірку декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Система декларування особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування свого майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру, повинна дати змогу ефективніше використовувати цей механізм з метою запобігання корупційним проявам у діяльності вказаних осіб.

Новелою юридичного регулювання є визначення форми декларації на рівні закону, що сприяє забезпеченню реалізації принципу правової визначеності, так як виступає гарантією стабільності зазначеної форми.

 

 Визначення суб’єктів декларування

Закон чітко визначає коло суб'єктів декларування, які зобов'язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру - це особи, зазначені в пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Крім того, вказані особи декларують не лише свій майновий стан, а й майновий стан членів сім'ї та більшість своїх значних за розмірами видатків, фінансові зобов'язання. Згідно з визначенням Закону до членів сім'ї належать особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Зміни до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», що набрали законної сили 9 червня 2013 року (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики») коло осіб, які зобов’язані подавати декларації, доповнюють суб’єктами декларування, які звільняються або іншими чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також тими, які вже звільнилися або іншим чином припинили таку діяльність.

Суб'єктами подання декларації є також особи, для яких державний орган або орган місцевого самоврядування не є основним місцем роботи. Прикладом цього є депутати місцевих рад, серед яких є ті, для яких орган місцевого самоврядування не є основним місцем роботи або ж які є самозайнятими особами чи пенсіонерами.

Стосовно таких осіб правила подання декларацій передбачені частиною третьою статті 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", згідно з положеннями якої депутати місцевих рад зобов'язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів.

 Строки подання декларації.

За загальним правилом декларація подається до 1 квітня наступного за звітним року.

Поряд з цим, Законом передбачено винятки із вказаного правила для осіб, які не мають об’єктивної можливості дотриматися зазначеного строку або встановлення для них іншого строку, зумовленого обставинами, за яких подається декларація.

Такі випадки розповсюджуються на суб’єктів декларування, які:

1) не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою. Вони  подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня;

2) звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування – подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, при звільненні або припиненні служби.

Що стосується осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, то вони подають декларацію за місцем попередньої роботи (служби) до 1 квітня наступного за звітним року.

 Порядок заповнення декларацій

Бланки декларації виготовляються особами, які її заповнюють і подають, шляхом їх роздрукування або копіювання на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону, включаючи примітку. Бланк декларації складається з 10 сторінок. Такі правила встановлює постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 року № 64 «Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру».

Суб’єкт декларування заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей. У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі в кожній графі та кожному рядку ставиться прочерк. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

У декларації зазначаються відомості станом на кінець звітного періоду. Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом суб’єкта декларування та зазначенням дати її заповнення.

 Перевірка декларацій

З 1 січня 2014 року набирають чинності зміни до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», які передбачають здійснення трьох видів перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру:

1) перевірка фактів своєчасності подання декларацій;

2) перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів;

3) логічний та арифметичний контроль декларацій.

Така перевірка проводиться уповноваженими підрозділами державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права

Перевірка факту своєчасності подання декларації здійснюється протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.

Перевірка декларації на наявність конфлікту інтересів суб'єкта декларування здійснюється протягом тридцяти днів з дня подання декларації і полягає у порівнянні службових обов'язків суб'єкта декларування з його та членів його сім'ї фінансовими інтересами.

Логічний та арифметичний контроль декларації здійснюється протягом тридцяти днів з дня подання декларації у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування державної податкової політики, та Міністерством юстиції України.

У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок уповноважений підрозділ невідкладно письмово повідомляє про це відповідного суб'єкта декларування, який має право протягом п'яти днів з дня отримання такого повідомлення подати уповноваженому підрозділу письмове пояснення та/або виправлену декларацію.

У зв'язку з проведенням логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єкта декларування уповноважений підрозділ має право робити запити до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності щодо зазначених відомостей.

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, яким надіслано запит уповноваженого підрозділу, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту подати копії необхідних документів або відповідну інформацію.

У разі встановлення за результатами передбачених цією статтею перевірок ознак правопорушення уповноважений підрозділ письмово повідомляє керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права та правоохоронні органи.

 Зберігання декларацій та використання зазначених у них відомостей

Декларації зберігаються в особових справах у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, що визначає Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 16.

Тож, збирання, зберігання та організація процедури опублікування декларації має здійснюватися відповідним кадровим підрозділом відповідного державного органу, органу місцевого самоврядування або юридичної особи публічного права.

 Відповідальність

За неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, а також за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента передбачена адміністративна відповідальність за статтею 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення вимог фінансового контролю» настає покарання у вигляді штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено