Старосамбірська

районна державна адміністрація

Про удосконалення роз'яснювальної роботи органами виконавчої влади

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                 від 29 вересня 2010 р. N 1912-р
                               Київ

           Деякі питання удосконалення роз'яснювальної
                 роботи органами виконавчої влади

Схвалити рекомендації  щодо  проведення  органами  виконавчої
влади  системної  роз'яснювальної  роботи  з  пріоритетних  питань
державної політики, що додаються.

     Міністерствам, іншим центральним  органам  виконавчої  влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

     проведення системної роз'яснювальної  роботи  з  пріоритетних
питань державної політики;

     подання щороку до 25 грудня Державному комітетові телебачення
та радіомовлення звітів про проведення роз'яснювальної  роботи  за
встановленою  ним  формою  для  подання  до  1  лютого  Кабінетові
Міністрів України  відповідної  узагальненої  інформації  разом  з
пропозиціями щодо удосконалення такої роботи.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 17
 

                                          СХВАЛЕНО
                         розпорядженням Кабінету Міністрів України
                              від 29 вересня 2010 р. N 1912-р

                           РЕКОМЕНДАЦІЇ
            щодо проведення органами виконавчої влади
         системної роз'яснювальної роботи з пріоритетних
                    питань державної політики
 

     1. Ці   рекомендації   розроблено  відповідно  до  Регламенту
Кабінету  Міністрів  України,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 18 липня 2007 р.  N 950 ( 950-2007-п ),  для
застосування центральними та місцевими органами виконавчої влади в
процесі  проведення  роз'яснювальної  роботи з пріоритетних питань
державної політики.

     2. Терміни,  що вживаються в цих  рекомендаціях,  мають  таке
значення:

     роз'яснення - інформаційні матеріали (усні виступи) з певного
питання,  які надаються (оголошуються) для забезпечення  розуміння
громадянами державної політики, що проводиться органами виконавчої
влади;

     роз'яснювальна кампанія - комплекс  заходів,  спрямованих  на
об'єктивне, системне та послідовне інформування громадян про певні
проблеми,  питання,  рішення,  які   розв'язуються,   вирішуються,
приймаються  або  повинні бути прийняті органом виконавчої влади у
відповідній    сфері,    галузі,    а    також    на     території
адміністративно-територіальної одиниці;

     роз'яснювальна робота  - діяльність органів виконавчої влади,
спрямована на підвищення рівня поінформованості громадян про цілі,
зміст   та   механізм   реалізації  державної  політики,  сприяння
обізнаності та  розумінню  громадянами  конкретних  планів  і  дій
органів виконавчої влади,  причин прийняття ними рішень і того, як
вплинуть такі рішення на життя громадян;

     ключове повідомлення  -  стислий  виклад   (одним   реченням)
питання для розуміння його суті.

     3. Органи  виконавчої  влади надають громадськості та окремим
верствам (групам) населення роз'яснення щодо:

     пріоритетних питань державної політики у  відповідній  сфері,
галузі,       а      також      на      території      відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;

     порядку надання адміністративних послуг;

     питань, що найчастіше порушуються громадянами у зверненнях до
органів   виконавчої  влади  (у  письмових  зверненнях  або  через
телефонну "гарячу  лінію"),  в  ході  робочих  поїздок  в  регіони
міністрів,  керівників  інших центральних органів виконавчої влади
та їх зустрічей з трудовими колективами  підприємств,  установ  та
організацій;

     проектів нормативно-правових    актів,   що   мають   важливе
суспільне значення і стосуються прав та обов'язків громадян.

     4. У роз'ясненнях щодо проектів нормативно-правових актів, що
мають  важливе  суспільне значення і стосуються прав та обов'язків
громадян, міститься інформація про:

     мету, причини  прийняття  органом  виконавчої  влади  певного
рішення;

     вплив рішення  на життя громадян та соціальні групи,  на яких
воно позначиться;

     можливі негативні наслідки  виконання  рішення  та  шляхи  їх
мінімізації;

     прогноз подій на найближче майбутнє після виконання рішення;

     прогноз подій на більш віддалене майбутнє;

     сферу відповідальності органу виконавчої влади щодо виконання
рішення,  найменування органів,  установ,  осіб, від яких залежить
успіх його виконання;

     механізм виконання рішення;

     строки виконання рішення;

     критерії оцінки ефективності рішення;

     те, як рішення може бути сприйняте громадськістю.

     5. Роз'яснення  щодо  порядку надання адміністративних послуг
готуються  на  підставі  стандартів  таких   послуг,   розроблених
відповідно до затверджених Мінекономіки Методичних рекомендацій.

     6. Роз'яснення надаються:

     шляхом оприлюднення в засобах масової інформації;

     шляхом розміщення   у   спеціальних  рубриках  на  веб-сайтах
органів виконавчої влади;

     шляхом розміщення  на  стендах   у   приміщеннях   зазначених
органів, у громадських приймальнях тощо;

     під час проведення брифінгів та прес-конференцій;

     під час  проведення  семінарів,  зустрічей  з  представниками
громадських  організацій,  експертних   нарад,   а   також   інших
тематичних заходів;

     шляхом адресної розсилки поштою, зокрема електронною;

     в ході проведення тематичних телефонних "гарячих ліній";

     шляхом поширення інформаційних матеріалів (буклетів,  брошур,
листівок тощо) у  загальнодоступних  закладах  (центрах  культури,
торгівлі, бібліотеках тощо).

     7. Роз'яснення  повинні  бути  спрямовані  на  окремі верстви
(групи) населення,  яких вони стосуються,  враховувати особливості
цільової   аудиторії   та   викладатися  простою,  зрозумілою  для
сприйняття мовою.

     8. У  разі  коли  пріоритетне  питання   державної   політики
стосується      інтересів      широких      верств      населення,
адміністративно-територіальних одиниць,  для  успішного  вирішення
його проводяться роз'яснювальні кампанії.

     Роз'яснювальна кампанія   передбачає  поетапне  та  узгоджене
використання  різноманітних  каналів  комунікації  для  досягнення
поставленої  мети  -  формування у окремих верств (груп) населення
необхідних знань, розуміння, уявлень та стереотипів.

     9. Перед   проведенням   роз'яснювальної   кампанії    органи
виконавчої влади складають відповідний план,  який повинен містити
такі розділи:

     1) мета роз'яснювальної кампанії;

     2) окремі верстви (групи)  населення,  на  які  спрямовується
роз'яснювальна кампанія;

     3) ключові   повідомлення,   що   містять   основні   аспекти
пріоритетних питань державної політики, які необхідно висвітлити;

     4) методи та способи інформування (у  рамках  роз'яснювальної
кампанії   повинні   передбачатися   проведення  прес-конференцій,
семінарів,  тренінгів,  обговорень за круглим  столом,  поїздок  з
метою   надання   роз'яснень,   а   також  виготовлення  рекламних
матеріалів,  створення спеціальних рубрик на офіційних  веб-сайтах
тощо);

     5) моніторинг та оцінка результатів;

     6) фінансове  забезпечення  (визначаються  обсяги  та джерела
фінансування,  необхідні  для  здійснення  заходів,   передбачених
відповідним планом).

     10. Роз'яснення повинні надавати посадові особи, уповноважені
на це органом виконавчої влади.  Підготовка  фактичних  даних  для
тексту  роз'яснення здійснюється компетентними підрозділами органу
виконавчої влади.

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено