Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект Закону України "Про ринок земель"

Проект Закону України "Про ринок земель" (для обговорення, отримання зауважень та пропозицій)

Проект
Закон УкраЇни
 
"Про ринок земель"
 
Цей Закон визначає правові та економічні засади організації і функціонування ринку земель та спрямований на врегулювання відносин, пов'язаних з процесом забезпечення захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин з метою створення умов для реалізації конституційних прав власності на землю.
 

Розділ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 
Глава 1. Основні положення
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1) аукціон - форма проведення земельних торгів, за якою лот продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, зафіксовану у ході проведення торгів ліцитатором;
2) виконавець земельного аукціону (виконавець) - юридична особа, яка має ліцензію на проведення земельних торгів та уклала з організатором договір на проведення продажу об'єкта торгів на аукціоні;
3) замовник - власник земельної ділянки або права на її оренду (фізична або юридична особа), орган місцевого самоврядування, місцевий орган виконавчої влади, державний орган приватизації або державний виконавець, який здійснює продаж земельної ділянки відповідно до рішення суду, заставодержатель або іпотекодержатель, який прийняв рішення про продаж об'єкта на аукціоні;
4) крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота;
5) ліцитатор - фізична особа із спеціальною підготовкою, яка безпосередньо проводить аукціон;
6) лот - об'єкт земельних торгів (земельна ділянка або право оренди на неї) із якісними та кількісними характеристиками, що виставляється для продажу на аукціоні;
7) обіг земельних ділянок (прав на них) - перехід права на земельну ділянку від однієї особи до іншої на підставі цивільно-правових угод, у тому числі укладених за результатами аукціону";
8) організатор земельних торгів (організатор) - фізична або юридична особа, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування або державний виконавець відповідно до рішення суду, який прийняв рішення про продаж земельної ділянки або права на неї на земельних торгах;
9) переможець земельних торгів (переможець) - особа з числа учасників, яка в ході аукціону запропонувала за лот найвищу ціну та за результатами земельних торгів має право на укладання договору купівлі-продажу лота;
10) покупець - переможець, який здійснив у повному обсязі розрахунки за придбаний на аукціоні лот;
11) ринок земель - система земельних відносин, що виникають між суб'єктами ринку в результаті застосування економічного та правового механізму взаємодії суб'єктів ринку у процесі обігу земельних ділянок (прав на них) та надання послуг;
12) саморегулівні організації ліцитаторів - добровільні професійні об'єднання, що здійснюють контроль за якістю професійної підготовки ліцитаторів;
13) стартова ціна - ціна земельної ділянки (права на неї), з якої розпочинається продаж лота на аукціоні;
14) учасник земельних торгів (учасник) - особа, яка відповідає встановленим законодавством вимогам, подала відповідні документи для участі в аукціоні та зареєстрована виконавцем відповідно до цього Закону;
15) функціональне використання земельної ділянки - вид використання земельної ділянки відповідної категорії земель, встановлений з урахуванням економічної діяльності, що провадиться на ній;
16) ціна продажу - фіксована ціна продажу земельної ділянки (права на неї), сплачена покупцем.
Стаття 2. Принципи державної політики у сфері діяльності на ринку земель
1. Діяльність на ринку земель базується на таких основних принципах:
прозорість обігу земельних ділянок (прав на них) на ринку земель;
раціональне використання та охорона земель;
забезпечення конституційних гарантій та захисту прав суб'єктів ринку земель;
забезпечення сталого функціонування і розвитку ринку земель;
пріоритетність суспільних потреб.
2. Діяльність на ринку земель сільськогосподарського призначення базується крім принципів, визначених частиною першою цієї статті, на принципах:
пріоритетності їх використання за цільовим призначенням;
забезпечення консолідації земель та оптимізації землекористування;
встановлення додаткових вимог для покупців окремих видів земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
наукове обґрунтування максимальних норм придбання земельних ділянок у приватну власність.
Стаття 3. Суб'єкти та об'єкти ринку земель
1. Суб'єктами ринку земель є власники та покупці земельних ділянок (прав на них):
громадяни та юридичні особи України;
територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів виконавчої влади;
іноземні громадяни та особи без громадянства;
іноземні юридичні особи, підприємства з іноземними інвестиціями;
іноземні держави.
2. Об'єктами ринку земель, що виставляються для продажу, є:
земельні ділянки державної або комунальної власності відповідного цільового призначення та функціонального використання;
земельні ділянки відповідного цільового призначення та функціонального використання, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, або частки у праві спільної власності на земельні ділянки;
земельні ділянки, конфісковані за рішенням суду;
земельні частки (паї);
право на оренду земельної ділянки на встановлений строк оренди або право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій);
об'єкт іпотеки або застави.
Стаття 4. Органи, що здійснюють продаж земельних ділянок державної або комунальної власності та права на їх оренду
1. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності та права на їх оренду здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, державні органи приватизації у межах повноважень, встановлених Земельним кодексом України.
Стаття 5. Інформування громадськості про продаж земельних ділянок державної або комунальної власності та права на їх оренду
1. Під час підготовки до продажу земельних ділянок державної або комунальної власності та права на їх оренду органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень:
інформують населення через засоби масової інформації про продаж земельних ділянок державної або комунальної власності (права на них);
залучають представників громадських організацій, а також землевласників і землекористувачів до участі в обговоренні заходів щодо розвитку ринку земель;
забезпечують врахування інтересів територіальних громад при розробці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель.
Глава 2. Аукціонна діяльність на ринку земель
Стаття 6. Суб'єкти аукціонної діяльності
1. Аукціонну діяльність може провадити:
юридична особа, яка отримала ліцензію на проведення земельних торгів та має у своєму складі не менш як двох ліцитаторів, що отримали кваліфікаційні свідоцтва ліцитатора;
центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який проводить ліцензування суб'єктів аукціонної діяльності та здійснює підготовку ліцитаторів для обслуговування аукціонів відповідно до закону;
фізичні та юридичні особи, що надають інформаційні та юридичні послуги на аукціонах.
Стаття 7. Здійснення підготовки фахівців з аукціонної діяльності
1. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів забезпечує разом з навчальними закладами на підставі укладеної угоди про співробітництво професійну підготовку фахівців для провадження аукціонної діяльності на ринку земель та створення конкурентного середовища серед таких навчальних закладів.
2. Професійна підготовка ліцитаторів складається з навчання за програмами підготовки та підвищення кваліфікації на базі навчальних закладів, які уклали відповідну угоду з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Загальні вимоги до змісту навчальних програм підлягають обов`язковому погодженню Наглядовою радою з питань земельних аукціонів та аукціонної діяльності, до складу якої входять представники центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Фонду державного майна, інших заінтересованих органів, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань аукціонної діяльності, саморегулівних організацій ліцитаторів.
Положення про Наглядову раду з питань земельних аукціонів та аукціонної діяльності затверджує Кабінет Міністрів України.
3. Фізичним особам, що пройшли навчання за програмою підготовки ліцитаторів та стажування протягом одного року у складі суб`єкта аукціонної діяльності разом з ліцитатором, який має не менш як дворічний досвід практичної діяльності у цій сфері, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали кваліфікаційний іспит, видається кваліфікаційне свідоцтво.
4. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймає екзаменаційна комісія. Склад комісії формується з представників центрального органу виконавчої влади по земельних ресурсах, Фонду державного майна, інших заінтересованих органів, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань аукціонної діяльності, і які мають необхідний рівень підготовки, та представників саморегулівних організацій ліцитаторів, що здійснюють контроль за якістю професійної підготовки зазначених осіб, і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
5. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів веде Державний реєстр ліцитаторів в установленому ним порядку.
6. Ліцитатори зобов'язані не рідше, ніж один раз у три роки, підвищувати кваліфікацію за відповідною програмою. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва.
Розділ ІІ. ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ПРАВ НА НИХ
Глава 3. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення (права на їх оренду)
Стаття 8. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та права на їх оренду із земель запасу
1. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення (права на їх оренду) із земель запасу здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.
2. Продаж зазначених у частині першій земельних ділянок (права на їх оренду) під забудову, здійснюється на підставі затверджених планів земельно-господарського устрою населеного пункту або генерального плану населеного пункту та проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки виключно на аукціонах, крім випадків встановлених законом щодо набуття права на оренду земельних ділянок без конкурентних засад.
3. Загальна площа земельних ділянок, які підлягають продажу, протягом одного року не може перевищувати 15 відсотків загальної площі земель запасу.
Стаття 9. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності (права на їх оренду), на якій розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців таких ділянок (права на їх оренду)
1. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування громадянам та юридичним особам, які мають право на набуття земельної ділянки у власність, а також іноземним державам відповідно до Земельного кодексу України за ціною, визначеною за результатами експертної грошової оцінки.
2. За бажанням землекористувачів ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є їх власністю, органами державної влади та органами місцевого самоврядування може бути продане їм право на оренду такої земельної ділянки за ціною, визначеною за результатами експертної грошової оцінки.
Стаття 10. Продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації
Продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, провадиться державними органами приватизації одночасно з приватизацією будівель і споруд відповідно до закону.
Стаття 11. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб
1. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, здійснюється за ініціативою їх власників.
2. У разі продажу учасником належної йому частки у спільній частковій власності зі складу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, інші учасники мають переважне право купівлі такої частки.
3. У разі продажу виділеної зі складу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що перебуває у спільній сумісній власності, окремої частки, переважне право купівлі такої частки мають інші співвласники.
4. Продаж земельних ділянок іноземним юридичним особам здійснюється за договором купівлі-продажу, укладеним та нотаріально посвідченим виключно на території України
Глава 4. Особливості продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель державної або комунальної власності (права на оренду)
Стаття 12. Умови купівлі - продажу земельної ділянки та права на її оренду
1. Продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права на її оренду) здійснюється без зміни її цільового призначення та функціонального використання.
2. Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права на її оренду) може бути змінене до прийняття рішення про її продаж або продаж права на оренду у встановленому законодавством порядку при умові, якщо зміна цільового призначення (функціонального використання) передбачена законодавством.
Стаття 13. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права на оренду), не наданих у користування
1. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення  державної або комунальної власності (права на оренду), не наданих у користування, на яких відсутні будівлі, споруди та інші об'єкти нерухомого майна, здійснюється виключно на конкурентних засадах (аукціонах, конкурсах).
2. Стартова ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності не може бути нижчою за її вартість, визначену на підставі експертної оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Експертна оцінка визначається експертом методичними підходами, що дають вартість земельної ділянки не нижче величини нормативної грошової оцінки.
3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, відповідно до своїх повноважень, інформують населення про продаж на конкурентних засадах земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності шляхом оголошення про проведення земельних торгів відповідно до вимог Земельного кодексу України.
4. Право на оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності може продаватися для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (у тому числі для фермерського господарства), особистого селянського господарства, садівництва та підсобного сільського господарства.
5. Земельні конкурси проводяться у випадку необхідності консолідації земель, покращення організації сівозмін, розширення фермерського господарства.
6. Право на оренду (суборенду) земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземними юридичними особами, спільними підприємствами, заснованими за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, підприємствам з іноземними інвестиціями набувається за погодженням з Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому Земельним кодексом України.
Стаття 14. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності під господарськими будівлями і дворами
Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, на яких розташовані господарські будівлі, двори та інші споруди виробничого призначення, які знаходяться у власності фізичних чи юридичних осіб, провадиться за рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відповідності з проектами землеустрою щодо відведення вказаних ділянок, затвердженими у встановленому порядку.
Розмір такої земельної ділянки встановлюється з урахуванням державних будівельних норм і правил, що забезпечують умови обслуговування і експлуатації зазначених будівель і споруд.
Стаття 15. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності з розстроченням платежу
1. Договором купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення (права на її оренду) державної або комунальної власності може бути передбачено продаж земельних ділянок з розстроченням платежу.
2. Право на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення (права на її оренду) державної або комунальної власності з розстроченням платежу мають громадяни України, які:
до 1 січня 2008 року отримали в постійне користування або оренду земельні ділянки для ведення фермерського господарства;
протягом останніх п'яти років ведуть особисте селянське господарство і набувають у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності з метою створення фермерського господарства чи сільськогосподарського підприємства;
є молодими спеціалістами, які мають сільськогосподарську освіту і купують земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності для створення сільськогосподарських підприємств, особистих селянських і фермерських господарств;
купують деградовані та малопродуктивні земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності для заліснення, залуження, створення об'єктів природно-заповідного фонду та їх включення до складу екомережі.
3. Термін розстрочення платежу при продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності не може перевищувати двадцяти років.
4. У разі купівлі земельної ділянки (права на її оренду) з розстроченням платежу, у договорі купівлі-продажу обов'язково вказується, що відповідне право переходить до набувача після сплати першого платежу, який є підставою для видачі правовстановлюючого документу, та у разі несвоєчасної сплати наступних платежів, це право припиняється у судовому порядку.
Стаття 16. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства можуть продаватись громадянам та юридичним особам України в межах, що не перевищують граничних максимальних розмірів земельних ділянок для придбання у приватну власність з метою ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
2. Науково обґрунтовані мінімальні граничні розміри земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та науково обґрунтовані максимальні граничні розміри земельних ділянок для придбання у приватну власність з метою ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах відповідного регіону за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та Української академії аграрних наук установлюються Кабінетом Міністрів України.
3. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва може бути більшою від граничних максимальних розмірів земельних ділянок приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у разі успадкування земельних ділянок за законом.
Глава 5. Особливості продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб
Стаття 17. Переважне право на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб, або прав на неї
1. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, здійснюється з урахуванням переважного права купівлі цих ділянок шляхом укладення договорів купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення або шляхом продажу на земельному аукціоні.
Переважне право на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває у приватній власності, за ціною, оголошеною для продажу, має держава для суспільних потреб, користувач (орендар чи користувач чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб).
У разі відмови такого користувача від придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення за оголошеною ціною, переважне право мають власники та користувачі суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Продавець земельної ділянки зобов'язаний письмово повідомити користувача (орендаря чи користувача чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб) земельної ділянки, а в разі його відмови також власників та користувачів суміжних земельних ділянок про намір продати свою ділянку, зазначивши ціну та інші умови, на яких він її продає.
2. У разі продажу права на оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення чи права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, власник права зобов'язаний запропонувати для продажу таке право особам, що мають переважне право на його придбання, а саме власнику земельної ділянки за оголошеною ціною, а в разі відмови такого власника - власникам та користувачам суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Продавець права на оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення чи права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб зобов'язаний письмово повідомити власника земельної ділянки, а в разі його відмови також власників та користувачів суміжних земельних ділянок про намір продати відповідне право, зазначивши ціну та інші умови, на яких він його продає.
3. У разі, коли особи, які мають переважне право на купівлю земельної ділянки (право на неї) відмовилися від нього, або протягом одного місяця після надходження повідомлення не надали згоди на придбання такої земельної ділянки (права на неї), продавець має право продати земельну ділянку (право на неї) іншій особі.
4. Якщо бажання придбати земельну ділянку сільськогосподарського призначення (право на неї) виявили кілька осіб, продавець має право вибору покупця.
Стаття 18. Вимоги щодо купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка входить в єдиний масив та використовується в сівозміні
Продаж земельних ділянок, які входять в єдиний масив та використовуються в сівозміні, або права на її оренду, здійснюється після закінчення періоду ротації основної сівозміни згідно з проектами землеустрою та строку дії договору оренди земельних ділянок.
У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка входить в єдиний масив та використовується в сівозміні, або права на її оренду, обмеження, встановлене на виділення земельної ділянки з єдиного масиву переходять до осіб, які набули таку ділянку (право на її оренду).
Стаття 19. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення спільної власності
1. У разі продажу учасником належної йому частки у спільній частковій власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, інші учасники мають переважне право купівлі частки з урахуванням особливостей, встановлених статтею 18 цього Закону.
2. У разі продажу виділеної із земельної ділянки сільськогосподарського призначення спільної сумісної власності окремої частки, переважне право купівлі такої частки, з урахуванням особливостей, встановлених статтею 18 цього Закону, мають інші співвласники.
Стаття 20. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення з меліоративними системами
Перехід права власності на земельну ділянку із розташованими на ній інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремих об'єктів, а також інженерною інфраструктурою міжгосподарських меліоративних систем та її окремих об'єктів не тягне за собою перехід права власності на зазначені об'єкти.
Стаття 21. Запобігання спекулятивним операціям на ринку земель сільськогосподарського призначення
У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення (права на її оренду) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва протягом п'яти років з дня державної реєстрації договору купівлі-продажу за ціною, що перевищує ціну її придбання, продавець земельної ділянки сплачує державне мито у розмірах, встановлених законодавством.
Стаття 22. Умови зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення
1. Продаж земельної ділянки, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб (прав на неї), здійснюється без зміни її цільового призначення.
2. Не допускається зміна цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення протягом 10 років з дня її придбання у приватну власність або придбання права на її оренду.
Стаття 23. Відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (права на оренду) банківськими та іншими кредитними установами
Відчуження банківськими та іншими кредитними установами земельних ділянок сільськогосподарського призначення (права на оренду), право власності (право на оренду) на які перейшло до них в результаті невиконання зобов'язань іпотекодавцем або заставодавцем, обов'язково проводиться протягом двох місяців шляхом продажу на аукціоні.
 
Розділ ІІІ. ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ПРАВ НА НИХ НА АУКЦІОНІ
Глава 6. Порядок продажу земельних ділянок та прав на них на аукціоні
Стаття 24. Формування переліку земельних ділянок для продажу на аукціоні таких ділянок або права на їх оренду
1. Організатор визначає перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності, в тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності для продажу на аукціонах таких ділянок або прав на їх оренду окремими лотами.
Забороняється включати до зазначеного переліку земельні ділянки, які призначені під забудову, без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення містобудівного обґрунтування розташування об'єкта.
2. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності для формування переліку, зазначеного у частині першій цієї статті, здійснюється на підставі затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, регіональних або місцевих правил забудови. Під час добору земельних ділянок ураховуються маркетингові дослідження, інвестиційна привабливість, звернення фізичних та юридичних осіб щодо намірів забудови.
3. Земельні ділянки, включені до переліку, зазначеного у частині першій цієї статті, не можуть надаватися у користування для будь-яких цілей, зокрема в оренду, до завершення аукціону.
4. Організатор забезпечує оприлюднення повідомлення про виставлення земельних ділянок (права на їх оренду) на аукціоні шляхом:
опублікування відомостей про такі земельні ділянки в офіційних друкованих засобах масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження із зазначенням розміру та місцезнаходження земельної ділянки, її цільового призначення, умов продажу (оренди), найменування та адреси організатора, прізвищ, посади і номера телефону особи, в якої можна отримати додаткову інформацію;
розміщення на земельних ділянках рекламних інформаційних щитів.
Стаття 25. Підготовка лотів до продажу на аукціоні
1. Підготовка лотів до продажу на аукціоні, що триває не більш як чотири місяці після затвердження зазначеного у статті 24 цього Закону переліку, включає забезпечення організатором в установленому законодавством порядку:
визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками відповідно до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на її оренду та встановлення стартової ціни лота, яка не може бути меншою від ціни, визначеної за експертною грошовою оцінкою, проведеною за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
виготовлення відповідно до вимог Земельного кодексу України технічного паспорта земельної ділянки в разі його відсутності;
підготовки проекту договору купівлі-продажу земельної ділянки або права на її оренду (далі - договір купівлі-продажу) та договору оренди земельної ділянки (далі - договір оренди). В договорі оренди, зокрема, визначається строк користування земельною ділянкою, розмір орендної плати та порядок і умови його перегляду;
визначення наявних та можливих обтяжень і обмежень прав на земельні ділянки, видів функціонального використання ділянок відповідно до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
виготовлення інформаційної картки на лот із зазначених у цій частині документів і матеріалів;
визначення на конкурсних засадах виконавця;
передачі відповідних документів і матеріалів виконавцю.
2. Аукціон проводиться виключно за умови виконання зазначених в частині першій цієї статті вимог.
3. Документи і матеріали, що стосуються кожного лота, формуються організатором в окрему справу і після закінчення аукціону передаються його переможцю за умови, що він здійснив відповідно до договору купівлі-продажу розрахунки за придбаний на аукціоні лот. Документ, що посвідчує право на земельну ділянку, переможець аукціону передає для державної реєстрації в установленому порядку.
4. Умови, оголошені перед проведенням аукціону, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу або договору оренди.
Стаття 26. Підготовка до проведення аукціону
1. Аукціон проводиться виконавцем на підставі договору з організатором.
Виконавець протягом п'яти днів після підписання зазначеного договору публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження оголошення із зазначенням дати проведення аукціону та переліку лотів.
2. В оголошенні обов'язково наводиться офіційна інформація про лот, зокрема про:
розміри та місцезнаходження земельної ділянки;
цільове призначення (пріоритетне та допустиме функціональне використання) земельної ділянки та встановлені обтяження і обмеження прав на неї;
умови продажу, в тому числі містобудівні та екологічні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
характеристики земельної ділянки згідно з технічним паспортом (технічною документацією із землеустрою), а також характеристики розташованих на ній об'єктів нерухомого майна;
стартову ціну лота;
місце і час проведення торгів;
дату початку та закінчення приймання документів для осіб, що бажають взяти участь в аукціоні;
розмір реєстраційного та гарантійного внесків учасника і порядок їх сплати;
строк оплати лота переможцем;
найменування та адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з технічним паспортом лота, технічною документацією із землеустрою, проектами договорів купівлі-продажу або оренди.
3. Аукціон проводиться не раніше ніж через 30 днів після опублікування зазначеного оголошення.
Стаття 27. Скасування аукціону
1. Організатор має право відмовитися від проведення аукціону не пізніше ніж за 10 днів до його початку з негайним розміщенням в друкованих засобах масової інформації, в яких публікувалося оголошення про проведення аукціону, офіційного повідомлення про скасування аукціону із зазначенням причини.
2. Повідомлення про скасування аукціону не пізніше ніж наступного дня після прийняття відповідного рішення надсилається організатором усім особам, що подали заяву про участь в аукціоні.
3. У разі скасування аукціону організатор повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше, ніж протягом п'яти банківських днів.
4. Рішення про скасування аукціону може бути оскаржено в судовому порядку.
Стаття 28. Учасники аукціону
1. В аукціоні можуть брати участь особи, що відповідно до Земельного кодексу України мають право на набуття у власність або в оренду земельних ділянок і сплатили реєстраційний та гарантійний внески. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем, а гарантійного - організатором.
2. Організатор зобов'язаний створити умови для огляду учасниками земельної ділянки, яка (право на оренду якої) виставляється на аукціоні.
Стаття 29. Порядок подання документів для участі в аукціоні та реєстрації його учасників
1. Особа, що бажає взяти участь в аукціоні, подає виконавцю:
заяву про участь в аукціоні (не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення), в якій, зокрема, зазначається, що вона надає згоду на умови повернення реєстраційних та гарантійних внесків;
копію установчих документів (для юридичних осіб) або копію паспорта (для фізичних осіб);
документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків.
Представник юридичної особи подає крім зазначених документів відповідне доручення та копію свого паспорта.
2. Представник виконавця приймає документи особисто в учасників - фізичних осіб та представників учасників - юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.
3. Представник виконавця після отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, записує у книгу реєстрації учасників  порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати.
Крім того, в книзі зазначається:
для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів. Для іноземців та осіб без громадянства - громадянство, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України;
для юридичних осіб, заснованих громадянами України або юридичними особами України, - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
для іноземних юридичних осіб, підприємств з іноземними інвестиціями - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа.
4. Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.
5. Після реєстрації учаснику видається вхідний квиток, інформаційна картка на лот та картка учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону).
6. У день проведення аукціону виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний пред'явити паспорт (доручення на вчинення дій під час аукціону, зокрема участь в торгах та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт). Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером, яка повертається після закінчення аукціону. Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону. Виконавець зобов'язаний завершити реєстрацію усіх учасників, що з'явилися на аукціон, не пізніше ніж за 20 хвилин до його початку. Незареєстровані особи на торги не допускаються.
7. Зразки документів, зазначених у цій статті, а також форма примірного договору купівлі-продажу затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Стаття 30. Забезпечення гласності, прозорості та підтримання порядку під час проведення аукціону
1. Під час проведення аукціону мають право бути присутні та здійснювати звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів масової інформації та громадських організацій.
2. За рішенням ліцитатора під час торгів за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, що не є учасниками, за запрошенням організатора.
3. Особам, що не є учасниками торгів за конкретним лотом, забороняється втручання у торги в будь-який спосіб.
Учасникам та особам, зазначеним у частинах першій і другій цієї статті, забороняється вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення аукціону (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників тощо).
4. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:
усно попередити учасника чи запрошену особу про усунення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення;
вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;
тимчасово припинити проведення аукціону та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.
Стаття 31. Проведення аукціону
1. Аукціон починається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.
2. Лот виставляється на аукціоні за наявності не менш як двох учасників.
3. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, цільове призначення та можливі види функціонального використання земельної ділянки, а також стартову ціну лота.
4. Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.
5. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цьому аукціоні.
У разі коли про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок аукціону з подальшим послідовним збільшенням ціни.
Значення кроку аукціону встановлюється організатором у межах до 10 відсотків стартової ціни.
Учасникам, які відмовилися придбати лот за стартовою ціною, гарантійні внески не повертаються.
6. У ході аукціону учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною двома способами: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, мінімум на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).
Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.
У разі коли ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку аукціону.
Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, що запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
Мовчання учасника, що першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
У разі коли після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни.
Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, що оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
У разі коли два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок аукціону, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку аукціону і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок аукціону. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, що оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок.
У разі коли протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова "Продано", називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону.
7. У протоколі зазначається назва лота, стартова ціна та результати торгів (остаточна ціна продажу, прізвище, ім'я та по батькові або найменування переможця). Протокол підписується переможцем і ліцитатором та затверджується організатором у день проведення аукціону.
8. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У цьому разі протокол підписується ліцитатором та затверджується організатором у день проведення аукціону, сума гарантійного внеску переможцю не повертається.
За умови наявності учасників, що виявили бажання придбати зазначений лот, організатор поновлює торги за цим об'єктом у день проведення аукціону.
За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторний аукціон.
9. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.
10. Усі спори (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'язуються (врегульовуються) під час його проведення ліцитатором за погодженням з організатором.
11. У процесі проведення аукціону організатор веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, пропозиції учасників, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може бути також внесена інша інформація.
Завірена організатором копія протоколу видається переможцю.
12. Аукціон вважається таким, що закінчився, після підписання договору купівлі-продажу.
 
 
Стаття 32. Оприлюднення результатів аукціону
1. Протягом 30 днів після проведення аукціону організатор публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про його проведення, повідомлення про результати торгів за кожним лотом із зазначенням:
місця розташування та розміру земельної ділянки;
ціни продажу лота, визначеної за результатами аукціону;
цільового призначення земельної ділянки.
Стаття 33. Порядок визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання результатів аукціону, визнання його недійсним
1. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:
відсутності учасників або наявності на торгах лише одного учасника;
коли жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову;
несплати в установлений строк переможцем належної суми за придбаний лот.
Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається організатором у триденний строк після виникнення підстави для такого визнання.
2. Результати аукціону анулюються організатором у п'ятиденний строк з моменту його проведення у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або оренди чи підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
Результати аукціону анулюються також у разі непогодження Кабінетом Міністрів України продажу земельної ділянки іноземному громадянину, іноземній юридичній особі, підприємству з іноземними інвестиціями - переможцю аукціону (у такому разі переможцю повертається гарантійний внесок у повному обсязі). Кабінет Міністрів України приймає рішення про погодження (відмову) продажу земельної ділянки протягом одного місяця після проведення аукціону. Проект рішення щодо погодження продажу подається центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів за поданням організатора аукціону за спрощеною процедурою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
Рішення про анулювання результатів аукціону може бути оскаржено у судовому порядку.
3. Результати аукціону, проведеного з порушенням вимог закону, можуть бути визнані у судовому порядку недійсними.
Визнання результатів аукціону недійсними тягне за собою визнання недійсним укладеного з переможцем договору купівлі-продажу або оренди.
4. У разі прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання або визнання недійсними його результатів, повторний аукціон може бути проведений не раніше ніж через місяць з дня проведення попереднього аукціону і не пізніше ніж через шість місяців з дня прийняття такого рішення.
Якщо повторний аукціон проводиться у зв'язку з тим, що жоден з учасників не виявив бажання придбати відповідний лот за стартовою ціною, можливе зниження стартової ціни лота організатором, але не нижче ціни, що визначена за результатами експертної грошової оцінки, з дотриманням вимог, установлених цим Законом.
Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Закону.
До участі у повторному аукціоні не допускаються переможці попередніх торгів, що не сплатили в установлений строк вартості лота за договором, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу або оренди чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
 
Стаття 34. Процедура оскарження
1. У разі виникнення підстави для оскарження порядку проведення аукціону або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності до моменту укладення договору купівлі-продажу або оренди, учасник протягом 10 календарних днів після проведення аукціону та виникнення такої підстави має право подати скаргу організатору.
Подання скарги зупиняє процедуру проведення аукціону на строк розгляду скарги, але не більш як на 10 календарних днів.
2. Організатор протягом п'яти календарних днів з моменту надходження скарги зобов'язаний повідомити всіх учасників, яких вона стосується, про зміст скарги, час і місце розгляду та запросити їх взяти участь у розгляді. Учасник, що не взяв участь у розгляді скарги, позбавляється права на подальше звернення з вимогами, аналогічними до тих, що розглянуті.
3. У разі коли питання, порушені у скарзі, не врегульовано шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, організатор протягом 10 календарних днів з моменту її надходження приймає обґрунтоване рішення із зазначенням причин незадоволення скарги або заходів, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, якщо скаргу задоволено повністю або частково.
4. Організатор надає учасникам, що подали скаргу, по одному примірнику рішення щодо розгляду скарги протягом п'яти робочих днів після його прийняття.
5. У разі виявлення під час розгляду скарги учасника порушень порядку проведення аукціону, які впливають на об'єктивність визначення переможця, призводять до дискримінації учасників або іншим чином порушують їх права, організатор має право визнати результати такої процедури недійсними та розпочати організацію повторних торгів.
6. Скарги з вимогами, аналогічними до тих, що розглянуті, не розглядаються.
7. Спори, що виникають за результатами аукціону, розв'язуються у судовому порядку.
Стаття 35. Фінансове забезпечення проведення аукціону
1. Проведення аукціону здійснюється за рахунок коштів організатора та реєстраційних внесків його учасників.
У разі недостатності в організатора власних коштів він має право залучати кредитні ресурси та кошти з інших, не заборонених законом джерел.
Договором між організатором та виконавцем може передбачатись можливість фінансування проведення аукціону за рахунок коштів виконавця з подальшим відшкодуванням його витрат за рахунок винагороди.
2. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем та обчислюється з урахуванням потреби у покритті витрат, пов'язаних з організацією та проведенням аукціону. Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 50 відсотків мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення аукціону.
У разі відмови організатора від проведення аукціону сплачені суми реєстраційних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази повертаються у п'ятиденний строк з моменту прийняття відповідного рішення усім учасникам на їх поточні рахунки, зазначені в документах, які додаються до заяви про участь в аукціоні, у повному обсязі, а витрати, пов'язані з організацією та проведенням аукціону, провадяться за рахунок організатора. В інших випадках суми реєстраційних внесків не повертаються.
3. Розмір гарантійного внеску визначається організатором у межах від п'яти до десяти відсотків стартової ціни.
Суми гарантійних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази протягом п'яти банківських днів з моменту укладення договору купівлі-продажу, прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, скасування аукціону або анулювання його результатів повертаються усім учасникам, які не були визнані переможцями, крім тих, що не виявили бажання придбати лот за стартовою ціною.
4. Сума гарантійного внеску, сплаченого переможцем, зараховується в рахунок виконання ним зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу.
У разі відмови від укладення договору купівлі-продажу або оренди гарантійний внесок переможцю не повертається.
5. Організатор може відповідно до договору з виконавцем сплачувати йому винагороду у розмірі до п'яти відсотків вартості лота, але не більш як п'ятдесят тисяч гривень.
Винагорода включає всі витрати, пов'язані з проведенням аукціону. Інших виплат виконавцю, крім винагороди, організатор не здійснює.
У разі коли лот не проданий, організатор відшкодовує виконавцю витрати, пов'язані з організацією та проведенням аукціону, якщо це передбачено в договорі.
6. Земельна ділянка не може бути придбана або взята в оренду за рахунок бюджетних коштів.
7. Іноземні держави та іноземні юридичні особи оплачують вартість лотів в національній або вільно конвертованій валюті згідно з офіційним курсом гривні до відповідної валюти, визначеним Національним банком України на день проведення аукціону, в установленому порядку. Оплата за договором купівлі-продажу земельної ділянки, що придбана особами, які повинні для набуття права власності на землю отримати погодження Кабінету Міністрів України, проводиться такими особами протягом 10 днів після отримання зазначеного погодження.
Стаття 36. Укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки або оренди за результатами аукціону
1. На підставі затвердженого протоколу аукціону організатор та переможець зобов'язані протягом 10 банківських днів після закінчення строку, передбаченого для оскарження відповідно до статті 34 цього Закону, укласти договір купівлі-продажу та перерахувати відповідно до нього кошти за придбаний лот протягом п'яти банківських днів з дати укладення договору на зазначений у протоколі номер казначейського рахунка.
2. У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.
3. Якщо переможець не вніс належної до сплати суми в строк, передбачений частиною першою цієї статті, гарантійний внесок йому не повертається та зараховується до відповідного бюджету.
4. Строк оплати може бути продовжено за згодою організатора, але не довше ніж на 30 календарних днів, за умови сплати переможцем не менш як 50 відсотків ціни продажу лота.
Розділ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
І. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2006 р., № 21, ст. 170; 2008 р., № 27-28, ст. 253, № 48, ст. 358):
у статті 1021:
у частині другій слова ", крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті" виключити;
частину третю викласти у такій редакції:
"3. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) і право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) не поширюються на земельні ділянки державної та комунальної власності.";
частину четверту виключити;
частини 5, 6, 7 відповідно вважати частинами 4, 5, 6;
у статті 127:
у назві слова "або прав на них" замінити словами "або права на їх  оренду";
у частинах першій і другій слова "або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)" замінити словами "або права на їх оренду";
у статті 128:
у другому реченні абзацу першого частини другої слова ", а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки" виключити;
пункт "ґ" частини п'ятої виключити;
друге речення абзацу першого і абзац другий частини восьмої виключити;
частину першу статті 133 викласти у такій редакції:
"1. У заставу можуть передаватися земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам на праві власності, а також права на них - право на оренду земельної ділянки (у тому числі право на оренду земельних ділянок державної та комунальної власності), право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), якщо інше не передбачено законом або договором.";
у статті 134:
у назві слова "або прав на них" замінити словами "або права на їх оренду";
у частині першій слова "Земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис)" замінити словами "Земельні ділянки державної чи комунальної власності (право на їх оренду)";
у частині другій:
в абзаці першому слова "або права на них" замінити словами "або право на їх оренду";
у статті 135:
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
"Земельні ділянки державної або комунальної власності (права на їх оренду) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути продані на земельних торгах у формі аукціону або конкурсу відповідно до Закону України "Про ринок земель"";
у статті 136:
у першому реченні частини першої слова "або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)" замінити словами "або право на їх оренду";
пункт "б" частини третьої викласти у такій редакції:
"б) визначення вартості лота, при чому вартість земельної ділянки або права на її оренду не можуть бути меншими від їх вартості, визначеної за результатами експертної грошової оцінки;";
у пункті "г" частини четвертої слова "або прав на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису)" замінити словами "або права на її оренду";
частину другу статті 137 викласти у такій редакції:
"2. Офіційна інформація про об'єкт продажу (лот), повинна містити відомості, визначені Законом України "Про ринок земель".;
частину п'яту викласти у редакції:
"5. Земельні аукціони проводяться у порядку, встановленому  законом.
Порядок проведення земельних конкурсів встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
у частині дев'ятій статті 149:
слова і цифру "площею понад 1 гектар" виключити;
у пункті 12 розділу Х "Перехідні положення":
в абзаці першому слова "зазначених в абзаці третьому" замінити словами "зазначених в абзацах другому";
2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356; 2008 р., № 48, ст. 358):
у статті 407:
у частині другій слова ", крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті" виключити;
частину третю виключити;
у частині першій статті 408 слова "і для земельних ділянок державної або комунальної власності не може перевищувати 50 років" виключити;
статтю 413 викласти у такій редакції:
"Стаття 413. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови
1. Власник земельної ділянки, крім земельних ділянок державної та комунальної власності, має право надати її в користування іншій особі для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель (суперфіцій). Таке право виникає на підставі договору або заповіту.
2. Право користування земельною ділянкою, наданою для забудови, може відчужуватися або передаватися землекористувачем у порядку спадкування.
3. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено на визначений або невизначений строк.";
3) у статті 81 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2008 р., № 27-28, ст. 253, № 48, ст. 358) слова "не може" замінити словом "може".
 
4) у Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України , 1993 р., № 13 від 21 січня 1993 року, ст. 113; 1999 р., № 25, ст. 211, 2000 р., № 29, ст. 229):
1) підпункт "б" пункту 3 статті 3 викласти у такій редакції:
"б) за посвідчення договорів:
відчуження земельних ділянок (крім купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення), які перебувають у власності громадян та юридичних осіб, що здійснюють таке відчуження
1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян
купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва та ведення особистого селянського господарства чи підсобного господарства, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб:
- менше одного року після її придбання
у розмірі різниці між ціною попереднього придбання та продажу, але не менше 50 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки
- від одного до трьох років
80 відсотків суми договору, що перевищує ціну її попередньої купівлі, але не менше 40 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки
- від трьох до п'яти років
60 відсотків суми договору, що перевищує ціну її попередньої купівлі, але не менше 30 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки
- інших земельних ділянок сільськогосподарського призначення
1 відсоток суми договору, але не менше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;";
2) доповнити частину першу статті 4 пунктами 48 і 49 такого змісту:
"48) власники земельних ділянок, що вилучаються з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб за посвідчення договорів відчуження таких земельних ділянок;
49) власники деградованих та малопродуктивних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що відчужуються для заліснення залуження, створення об'єктів природно-заповідного фонду та їх включення до складу екологічної мережі.".
 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено