Старосамбірська

районна державна адміністрація

Постанова КМУ № 522 від 18 травня 2011 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
   від 18 травня 2011 р. N 522
Київ

           Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади  контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити   Методику   проведення   оцінки   ефективності здійснення  органами  виконавчої  влади  контролю  за   виконанням завдань,  визначених законами України,  постановами Верховної Ради України,  актами і  дорученнями  Президента  України  та  Кабінету Міністрів України, що додається.

     2. Рекомендувати     органам     місцевого     самоврядування застосовувати  Методику,  затверджену  цією  постановою,  під  час провадження  діяльності,  пов'язаної  із  здійсненням  контролю за виконанням  завдань,  визначених  законами  України,   постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України в частині делегованих їм повноважень.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 35

ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 18 травня 2011 р. N 522

МЕТОДИКА
            проведення оцінки ефективності здійснення органами  виконавчої

 влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України,

 постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями

Президента України та Кабінету Міністрів України 


     1. Ця  Методика  застосовується  під  час  проведення  оцінки ефективності здійснення  органами  виконавчої  влади  контролю  за виконанням   завдань,  визначених  законами  України,  постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України (далі - оцінка).

     2. Оцінка   проводиться   щороку  в  листопаді,  а  також  за ініціативою  керівника  органу  виконавчої  влади  з   урахуванням результатів  перевірки  виконання вимог законів України,  постанов Верховної Ради України,  актів і доручень  Президента  України  та Кабінету   Міністрів   України   (далі  -  акти  законодавства  та
доручення),    аналізу     відомостей,     які     містяться     у реєстраційно-контрольних картках,  що ведуться на паперових та/або електронних носіях,  відповідях,  довідках, архівних і аналітичних матеріалах, інших документах.

     Оцінка проводиться  робочою  групою,  яка утворюється органом виконавчої влади,  що приймає рішення  про  її  проведення.  Склад робочої  групи  та  її  голова  затверджуються  керівником  такого органу.

     3. Рішення про проведення оцінки приймають:

     Кабінет Міністрів   України   -   щодо   міністерств,   інших центральних  органів  виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

     міністерства - щодо своїх територіальних органів, центральних органів   виконавчої   влади,   діяльність  яких  спрямовується  і координується  Кабінетом  Міністрів  України  через   відповідного міністра;

     інші центральні   органи   виконавчої   влади  -  щодо  своїх територіальних органів;

     Рада міністрів Автономної Республіки Крим - щодо  міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим,  районних держадміністрацій в Автономній Республіці Крим;

     обласні, Київська       та       Севастопольська       міські держадміністрації - щодо власних структурних підрозділів,  а також районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій.

     4. Строк проведення оцінки не повинен перевищувати 10 робочих днів.

     5. Оцінка проводиться за показниками, зазначеними у додатку.

     6. За  результатами  проведення  оцінки  складається протягом п'яти робочих днів звіт,  який  підписується  головою  та  членами робочої  групи  і  розміщується  на  офіційному  веб-сайті  органу виконавчої влади, в якому проводилася оцінка.

     Звіт, складений за результатами проведення оцінки  діяльності міністерства,   іншого центрального   органу  виконавчої  влади, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, заслуховується на засіданні Кабінету Міністрів України.

     7.За результатами проведення оцінки діяльність органу виконавчої влади визначається як:

     ефективна, якщо всі показники, за якими проводилася оцінка, визначено позитивними;

     недостатньо ефективна,  якщо  один  або  два  такі  показники визначено негативними;

     неефективна, якщо три  і  більше   зазначених   показників визначено негативними.

     8. На  підставі  звіту  керівник органу,  в якому проводилася оцінка, приймає рішення про:

     заохочення відповідних  осіб,  які  здійснюють  контроль   за виконанням    завдань,    визначених   актами   законодавства   та дорученнями;

     здійснення заходів  щодо  поліпшення  організації  роботи   з виконання завдань, визначених актами законодавства та дорученнями, застосування до відповідних осіб заходів  дисциплінарного  впливу, передбачених  законодавством  про  працю  та  Законом України "Про державну службу",   проведення   аналізу   причин невиконання   таких   завдань   та  внесення  пропозицій  стосовно підвищення кваліфікації зазначених осіб. 

                                                   

Додаток
                                                          до Методики

ПОКАЗНИКИ,
  за якими проводиться оцінка ефективності здійснення органами

виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених

 законами України, постановами Верховної Ради України, актами

і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України

 
     1. Дотримання строків виконання завдань,  визначених законами України,  постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента  України  та Кабінету  Міністрів   України   (далі   - завдання).

     2. Дотримання  порядку  попередньої  реєстрації  та  розгляду законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента    України    та    Кабінету    Міністрів   України   в реєстраційно-контрольних картках чи журналах реєстрації.

     3. Дотримання  порядку  формування  справ,  картотек,  банків даних.

     4. Дотримання вимог щодо:

     розгляду і встановлення строків виконання завдань, підготовки проектів документів,  які містять інформацію про їх  виконання,  а також  подання  пропозицій  стосовно продовження строків виконання завдань;

     змісту, рівня підготовки та належного оформлення  документів, які розробляються на виконання завдань;

     погодження проектів    документів,   які   розробляються   на виконання завдань;
     організації контролю   за   виконанням   завдань,  а   також здійснення  відповідним  структурним  підрозділом  апарату  органу виконавчої влади контролю за виконанням завдань;

     здійснення контролю  за   виконанням   планів   заходів   із забезпечення виконання завдань;

     розроблення та затвердження орієнтовних графіків здійснення контролю за виконанням завдань.

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено