Старосамбірська

районна державна адміністрація

Пропозиції до проекту державної кадрової політики України

Роман Володимирович Михайленко, 36 років.Позитивним моментом є наголошення на необхідності здійснення децентралізації в державному управлінні.. На сьогоднішній день проблема розподілу повноважень полягає в першу чергу в недостатньо чіткому розмежуванні сфер компетенції між територіальними органами державного управління та органами місцевого самоврядування. Оскільки в територіальному устрої сучасної України на кожному адміністративному рівні існує лише один виконавчий орган влади загальної компетенції, то повноваження, віднесені до сфери компетенції територіальної громади, можуть бути реалізованими тільки органами місцевого самоврядування, а віднесені до адміністративно-територіальних одиниць вищих рівнів – органами державної (виконавчої) влади.Розподіл повноважень між територіальними органами влади пропонується здійснити за чітким принципом: надання управлінських послуг, обов’язково необхідних для всіх мешканців, необхідно закріпити за органами місцевого самоврядування територіальних громад, а інших – за органами державної (виконавчої) влади. Наприклад, у сфері соціального захисту до повноважень територіальних громад повинно бути віднесено забезпечення громадян у разі повної, часткової або тимчасової непрацездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості. У сфері охорони здоров’я – організація первинної медичної допомоги та медичного страхування. У сфері освіти – надання повної загальної середньої освіти. Саме такий розподіл дозволить реалізувати принцип субсидіарності в територіальній організації влади та здійснювати управління на різних адміністративних рівнях найефективніше, оскільки адміністративно-територіальні одиниці створені спеціально для покращення якості державного управління, наближення державної влади до об’єкта управління..Олександр Онишко, 46 років.Аналіз системи територіальної організації влади сучасної України дозволяє стверджувати, що реформування потребує лише структура територіальних органів державного управління, що можливо після розподілу компетенції між територіальними органами влади..Ірина Владиславівна, 29 років.Пропоную наступний комплекс заходів щодо оптимізації державного управління шляхом застосування демократичного принципу рівноправної участі всіх громадян у державотворчих процесах, формування гендерної паритетності в державному управлінні на основі удосконалення організаційно-правових засад і механізму реалізації політики рівних прав, через структурну реорганізацію, зміни функцій, компетенції і методів діяльності органів влади для забезпечення підтримки як на громадсько-політичному рівні з боку населення й державних діячів високого рівня, так і на рівні персоналу державної служби;В стратегії кадрової політики в державному управлінні є певні пробіли, а саме існують проблеми низького рівня оплати праці державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, відсутність соціальних стандартів та пільг, недостатнє інформаційно-технологічне забезпечення, однак все це потребує відповідного додаткового бюджетного фінансування;-              пропонується внести такий пункт: «Рівень оплати праці державних службовців та посадових місцевого самоврядування довести до рівня країн – членів ЄС, зменшити розрив у заробітній платі керівників І-ІІ категорій і рядових державних службовців та осіб місцевого самоврядування»;-              у розділі ІV «Кадрова політика в соціальній сфері» не зазначено про реформування системи соціальних послуг з метою створення якісно нової системи соціального захисту осіб; -              у розділ V «Кадрова політика у гуманітарній сфері» в основних цілях за текстом «відродження духовних цінностей Українського народу, захист та примноження його культурного надбання» додати термін «державної мови» і далі за текстом;-              вдосконалити систему просування по службі державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;-              впровадити на законодавчому рівні пільги для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, зокрема надати право виходу на пенсію на пільгових умовах за вислугу років;-              запровадити систему підвищення кваліфікації за державні кошти не лише для державних службовців, але й для посадових осіб органів місцевого самоврядування;-              вжити заходів щодо підвищення престижності, привабливості державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, шляхом приведення статусу державного службовця, посадової особи органів місцевого самоврядування відповідно до рівня покладеної на нього відповідальності, підвищення рівня оплати праці службовців районної ланки;

-              забезпечити робочі місця державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування сучасною оргтехнікою

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено