Старосамбірська

районна державна адміністрація

Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого само

Цей Закон установлює правові та організаційні засади проведення прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування, щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та спрямований на забезпечення додержання цих принципів під час здійснення місцевого самоврядування.  

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: прискорений перегляд регуляторних актів - комплекс заходів та дій, спрямованих на забезпечення якнайшвидшого приведення регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування, у відповідність із принципами державної регуляторної політики, визначеними у статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; інші терміни вживаються у значенні, визначеному в Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття 2. Засади проведення прискореного перегляду регуляторних актів

1. Усі регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування на день набрання чинності цим Законом, підлягають прискореному перегляду в порядку, встановленому цим Законом, протягом 90 днів. 2. Кожен регуляторний акт, прийнятий органом або посадовою особою місцевого самоврядування, підлягає аналізу на відповідність принципам державної регуляторної політики. 3. Органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови зобов'язані забезпечувати участь представників об'єднань суб'єктів господарювання, роботодавців та громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів) у прискореному перегляді регуляторних актів на всіх його етапах, визначених у статті 4 цього Закону.

Стаття 3. Робочі комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів

1. Для проведення прискореного перегляду регуляторних актів та залучення до його проведення громадськості сільськими, селищними, міськими головами, Київським міським головою, головою Севастопольської міської ради, головами районних у містах, районних та обласних рад у п'ятиденний строк утворюються робочі комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів (далі - робочі комісії). 2. Робочі комісії, утворені сільськими, селищними, міськими головами, проводять аналіз регуляторних актів, прийнятих відповідно сільськими, селищними, міськими радами, радами міст Києва та Севастополя, їх виконавчими органами, сільськими, селищними, міськими головами, Київським міським головою, головою Севастопольської міської ради. Робочі комісії, утворені головами районних у містах, районних, обласних рад, проводять аналіз регуляторних актів, прийнятих відповідними радами, а робоча комісія, утворена Київським міським головою, проводить також аналіз регуляторних актів, прийнятих районними у місті Києві радами. 3. До складу робочої комісії включаються на паритетних засадах депутати відповідної ради, посадові особи апарату сільської, селищної, міської ради, виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, виконавчого апарату районної у місті, районної, обласної ради, виконавчого комітету районної у місті ради, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, територіальних органів Антимонопольного комітету України, Міністерства юстиції України та інших центральних органів виконавчої влади, а також представники об'єднань суб'єктів господарювання, роботодавців, громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), наукових установ та окремі фахівці (за згодою). 4. Діяльність робочої комісії ґрунтується на засадах відкритості та гласності. 5. Основною формою роботи робочої комісії є засідання, які в разі потреби скликаються її керівником. 6. Керівник, секретар та інші члени робочої комісії працюють на громадських засадах. 7. Методичні рекомендації щодо формування та організації діяльності робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної регуляторної політики. 8. Організаційною основою прискореного перегляду регуляторних актів є співпраця та обмін інформацією між робочими комісіями, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної регуляторної політики. 9. Методична допомога з питань проведення прискореного перегляду регуляторних актів робочим комісіям, органам та посадовим особам місцевого самоврядування, місцевим державним адміністраціям та Раді міністрів Автономної Республіки Крим надається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної регуляторної політики.

Стаття 4. Етапи прискореного перегляду регуляторних актів

1. Прискорений перегляд регуляторних актів проводиться за такими етапами: 1) складання загальних переліків регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування (далі - загальні переліки регуляторних актів); 2) проведення аналізу регуляторних актів; 3) підготовка пропозицій за результатами аналізу регуляторних актів; 4) узагальнення результатів прискореного перегляду регуляторних актів та здійснення контролю за приведенням регуляторних актів у відповідність із принципами державної регуляторної політики.

Стаття 5. Складання загальних переліків регуляторних актів

1. Уповноважені посадові особи місцевого самоврядування у семиденний строк подають робочій комісії список (списки) усіх нормативно-правових актів, прийнятих відповідними органами та посадовими особами місцевого самоврядування, та копії таких актів на паперових та електронних носіях. 2. Робочі комісії у десятиденний строк складають загальні переліки регуляторних актів. 3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані в будь-який час протягом строку, встановленого частиною першою статті 2 цього Закону, забезпечувати безперешкодний доступ членів робочої комісії до відомостей (баз даних) про акти відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування і до текстів цих актів, крім тих, що містять відомості, які становлять державну та іншу захищену законом таємницю, незалежно від того, чи вважають ці органи та посадові особи місцевого самоврядування відповідний акт регуляторним.

Стаття 6. Проведення аналізу регуляторних актів

1. Робочі комісії протягом 45 днів на підставі загальних переліків регуляторних актів проводять аналіз регуляторних актів. 2. У ході проведення аналізу регуляторних актів робочі комісії виявляють регуляторні акти, що не відповідають принципам державної регуляторної політики, та визначають спосіб їх приведення у відповідність із зазначеними принципами. 3. Методичні рекомендації щодо проведення аналізу регуляторних актів затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної регуляторної політики.

Стаття 7. Підготовка пропозицій за результатами аналізу регуляторних актів

1. За результатами аналізу регуляторних актів робочі комісії у п'ятдесятиденний строк складають та подають сільським, селищним, міським головам, Київському міському голові, голові Севастопольської міської ради, головам районних у містах, районних, обласних рад, які утворили відповідні робочі комісії: 1) перелік регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики; 2) перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення до них змін; 3) перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування; 4) стисле обґрунтування включення кожного регуляторного акта до переліків, зазначених у пунктах 1 - 3 цієї частини. 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить розроблення проектів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, на основі переліків регуляторних актів та обґрунтувань, зазначених у частині першій цієї статті, готують відповідні проекти актів про внесення змін до відповідних регуляторних актів, визнання їх такими, що втратили чинність, або їх скасування.

Стаття 8. Узагальнення результатів прискореного перегляду регуляторних актів та здійснення контролю за приведенням регуляторних актів у відповідність із принципами державної регуляторної політики

1. Загальні переліки регуляторних актів, переліки регуляторних актів та обґрунтування, зазначені в частині першій статті 7 цього Закону, протягом 55 днів подаються: 1) сільськими, селищними, міськими головами міст районного значення - Севастопольській міській державній адміністрації, відповідній районній державній адміністрації; 2) міськими головами міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, головами районних у містах (крім міст Києва та Севастополя), районних рад - Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідній обласній державній адміністрації; 3) Київським міським головою (щодо регуляторних актів, прийнятих районними у місті Києві радами, їх органами, посадовими особами), головами районних у місті Севастополі рад - відповідно Київській та Севастопольській міській державній адміністрації; 4) головами обласних та Севастопольської міської рад, Київським міським головою (щодо регуляторних актів, прийнятих Київською міською радою, її виконавчим органом, Київським міським головою) - спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики. На письмову вимогу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих державних адміністрацій їм подаються також тексти регуляторних актів, зазначених у переліках, на паперових та електронних носіях. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації протягом 75 днів: 1) аналізують інформацію, що міститься в поданих переліках регуляторних актів та в обґрунтуваннях до них; 2) проводять у разі потреби повторну експертизу регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики; 3) перевіряють обґрунтованість включення регуляторних актів до відповідних переліків; 4) на основі аналізу загальних переліків регуляторних актів, переліків та обґрунтувань, зазначених у частині першій статті 7 цього Закону, виявляють регуляторні акти, які не були предметом прискореного перегляду. 3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації у разі необґрунтованого включення регуляторних актів до відповідних переліків або виявлення регуляторних актів, які не були предметом прискореного перегляду, подають протягом 80 днів органам та посадовим особам місцевого самоврядування, які їх прийняли, пропозиції щодо внесення до них змін, визнання їх такими, що втратили чинність, або їх скасування. 4. Протягом 90 днів органи та посадові особи місцевого самоврядування, зазначені у частині першій цієї статті, подають спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідним місцевим державним адміністраціям копії актів про внесення змін, про визнання їх такими, що втратили чинність, або їх скасування за результатами прискореного перегляду регуляторних актів. 5. У разі якщо протягом 90 днів не будуть визнані такими, що втратили чинність, або скасовані регуляторні акти, які були включені до переліків регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або їх скасування, та регуляторні акти, щодо яких спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації у строк та в порядку, встановлені частиною третьою цієї статті, подали пропозиції щодо визнання цих актів такими, що втратили чинність, або їх скасування, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації звертаються до адміністративного суду з відповідним позовом. 6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації протягом 120 днів подають спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики за встановленою ним формою зведену інформацію про результати прискореного перегляду регуляторних актів.

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Перебіг строків, установлених цим Законом, починається з дня набрання ним чинності.   Президент Україним. Київ                                                                                В. ЯНУКОВИЧ14 грудня 2010 рокуN 2784-VI

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено