Старосамбірська

районна державна адміністрація

ПОСТАНОВА від 16.02.2011 №110

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 16 лютого 2011 р. N 110
                               Київ

                     Про затвердження Порядку
                  здійснення місцевих запозичень
 

       Відповідно до  частини  восьмої  статті 74 Бюджетного кодексу
України (     2456-17     )     Кабінет     Міністрів      України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  Порядок  здійснення  місцевих  запозичень,  що
додається.

     2. Визнати такими,  що втратили чинність,  постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 70
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 16 лютого 2011 р. N 110

                             ПОРЯДОК
                  здійснення місцевих запозичень
 

     1. Цей  Порядок  визначає  механізм  здійснення запозичень до
бюджету Автономної Республіки Крим та  міських  бюджетів  (далі  -
запозичення)  згідно  з  умовами,  визначеними  Бюджетним кодексом
України ( 2456-17 ).

     2. У  цьому   Порядку   термін   "реструктуризація   боргових
зобов'язань"  означає  будь-яку  зміну  істотних  умов запозичення
Верховною Радою  Автономної  Республіки  Крим  чи  міською  радою.
Реструктуризація   боргових   зобов'язань   не   вважається  новим
запозиченням.

     Інші терміни вживаються у значенні,  наведеному в  Бюджетному
кодексі України ( 2456-17 ).

     3. Запозичення може здійснюватися у формі:

     укладення договорів    позики    (кредитних    договорів)   з
фінансовими установами;

     випуску облігацій місцевих позик.

     У разі   відкритого   (публічного)   розміщення    зазначених
облігацій на фондовій біржі їх продаж може здійснюватися за ціною,
відмінною від номінальної вартості,  але не нижче  такої  вартості
(крім дисконтних облігацій).

     4. Рішення  Верховної  Ради  Автономної  Республіки  Крим  чи
міської ради  про  здійснення  запозичення  (далі  -  рішення  про
запозичення) повинно містити відомості про:

     мету запозичення;

     форму здійснення запозичення;

     істотні умови  запозичення  -  вид,  розмір,  валюта,  строк,
відсотки за користування запозиченням та строки їх сплати, а також
розмір основної суми боргу.

     5. Зміни  до  рішення  про запозичення вносяться за письмовою
згодою кредитора (кредиторів),  якщо інше не  передбачено  умовами
запозичення або законодавством.

     6. Обсяг  та  умови  здійснення запозичення (реструктуризації
боргових  зобов'язань)  погоджуються   Мінфіном.   Для   отримання
погодження Верховна Рада Автономної Республіки Крим чи міська рада
надсилає Мінфіну письмове повідомлення, до якого додає:

     1) рішення про  затвердження  бюджету  Автономної  Республіки
Крим чи міського бюджету на відповідний рік з дефіцитом виключно у
частині бюджету розвитку;

     2) проект рішення про запозичення (реструктуризацію  боргових
зобов'язань);

     3) розрахунки   і   обґрунтування   здійснення  запозичень  з
урахуванням вимог частини третьої статті 18 і статті 74 Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 );

     4) копії  звітів  про виконання бюджету Автономної Республіки
Крим чи міського бюджету за три роки,  що передують року,  в якому
приймається  рішення  про  запозичення  (реструктуризацію боргових
зобов'язань);

     5) інформацію  про  поточний  стан  виконання  зобов'язань  з
погашення  місцевого  боргу,  а  також  про  стан  розрахунків  за
місцевим боргом  за  п'ять  років,  що  передують  року,  в  якому
приймається зазначене рішення;

     6) обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального
фонду бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету, який
планується спрямовувати на погашення основної суми місцевого боргу
протягом всього періоду його погашення;

     7) за умови здійснення запозичення шляхом  випуску  облігацій
місцевих  позик  -  проект  проспекту  емісії  облігацій  (у  разі
відкритого  (публічного)  розміщення)  або  копію  відомостей  про
випуск  (розміщення)  облігацій  (у  разі  закритого  (приватного)
розміщення) та відомості  про  рейтингову  оцінку  облігацій,  яка
визначається уповноваженими Державною комісією з цінних паперів та
фондового  ринку  рейтинговими  агентствами  або   визнаними   нею
міжнародними рейтинговими агентствами;

     8) довідку   Державної   служби  статистики  про  чисельність
населення міста  на  момент  прийняття  рішення  про  затвердження
міського бюджету на відповідний рік (у разі здійснення зовнішнього
запозичення).

     7. Мінфін  протягом  20  робочих   днів   після   надходження
інформації  та  документів,  зазначених  у пункті 6 цього Порядку,
розглядає їх і проводить перевірку поданих розрахунків виходячи:

     з офіційного курсу гривні до іноземної валюти,  встановленого
Національним  банком  на  останній  робочий день,  що передує даті
письмового повідомлення,  надісланого згідно  з  пунктом  6  цього
Порядку   (якщо   зобов'язання   за  запозиченнями  виражаються  в
іноземній валюті);

     із значення змінної частини відсоткової  ставки  на  останній
робочий   день,   що   передує   зазначеній  даті  (у  разі,  коли
застосовується плаваюча відсоткова ставка).

     За результатами розгляду та перевірки Мінфін приймає  рішення
про    погодження    обсягу   та   умов   здійснення   запозичення
(реструктуризації боргових зобов'язань) або  вмотивовану  відмову,
яке доводиться до відома Верховної Ради Автономної Республіки Крим
чи міської ради.

     Під час розгляду інформації та документів  Мінфін  має  право
одержувати в установленому порядку додаткову інформацію, необхідну
для прийняття такого рішення.

     8. Погодження Мінфіном обсягу та умов здійснення  запозичення
не  є  гарантією  виконання  Верховною Радою Автономної Республіки
Крим  чи   міською   радою   зобов'язань   за   запозиченням   або
підтвердженням платоспроможності.

     9. Верховна  Рада  Автономної  Республіки Крим чи міська рада
надсилає Мінфіну копію  рішення  про  запозичення  в  десятиденний
строк після його прийняття.

     10. У  разі  невідповідності прийнятого міською радою рішення
про запозичення умовам такого  запозичення,  погодженим  Мінфіном,
Міністерство  звертається  в  установленому  порядку  до  суду для
визнання його недійсним.

     11. Реструктуризація боргових  зобов'язань  за  запозиченням,
здійснена  шляхом  випуску  облігацій  місцевих позик,  не повинна
призводити до збільшення місцевого  боргу.  Така  реструктуризація
підлягає  реєстрації  у  Державній  комісії  з  цінних  паперів та
фондового ринку.

     12. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та  міські  ради
подають  Мінфіну  інформацію  про  здійснені  запозичення,  у тому
числі:

     1) зареєстрований проспект емісії облігацій місцевих позик та
тимчасове  свідоцтво  про  реєстрацію випуску облігацій внутрішніх
місцевих позик (у разі  відкритого  (публічного)  розміщення)  або
відомості про випуск (розміщення) облігацій та тимчасове свідоцтво
про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі
закритого  (приватного)  розміщення)  - у десятиденний строк після
реєстрації;

     2) завірену копію договору позики (кредитного договору)  -  у
десятиденний строк після його підписання;

     3) інформацію  про  здійснення  платежів  за запозиченням - у
десятиденний строк після їх здійснення.
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 16 лютого 2011 р. N 110

                             ПЕРЕЛІК
               постанов Кабінету Міністрів України,
                       що втратили чинність
 

     1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р.
N 207   (   207-2003-п  )  "Про  затвердження  Порядку  здійснення
запозичень до  місцевих  бюджетів"  (Офіційний   вісник   України,
2003 р., N 9, ст. 377).

     2. Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  8  листопада
2006 р.  N 1561 ( 1561-2006-п )  "Про  внесення  змін  до  Порядку
здійснення  запозичень  до  місцевих  бюджетів"  (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 45, ст. 3006).

     3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009  р.
N 865  (  865-2009-п  )  "Про  внесення змін до Порядку здійснення
запозичень до  місцевих  бюджетів"  (Офіційний   вісник   України,
2009 р., N 62, ст. 2196).

     4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р.
N 707 ( 707-2010-п ) "Про внесення зміни  до  пункту  7-1  Порядку
здійснення  запозичень  до  місцевих  бюджетів"  (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 61, ст. 2117).

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено