Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №83/01-01 від 01.03.2013

 

Про затвердження Положення про організаційний

відділ апарату райдержадміністрації

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 жовтня 2012 року №84-о/с-01-07 «Про впорядкування структури районної державної адміністрації»: 

1. Затвердити Положення про організаційний відділ апарату райдержадміністрації,  що додається.

2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 16 березня 2007 року №146 «Про затвердження  Положення про відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації»  визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Года М.М.

Голова                                                                                    В.Д. Цегенько

                                          

 

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                розпорядження голови

                                                                                                райдержадміністрації

                                                                                               1 березня 2013 року №83/01-01

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний відділ апарату

районної державної адміністрації

 

 1. Загальні засади

1.1. Положення про організаційний відділ (далі - відділ) апарату районної державної адміністрації розроблене на підставі Законів України “Про місцеві державні адміністрації” та ”Про державну службу”.

1.2. Відділ є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється розпорядженням голови Старосамбірської районної державної адміністрації.

1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації та створюється з метою організаційного і аналітичного забезпечення роботи апарату райдержадміністрації, діяльності голови районної державної адміністрації.

1.4. Відповідно до Регламенту районної державної адміністрації відділ є головною ланкою здійснення взаємодії апарату райдержадміністрації з обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування.

1.5. Діяльність відділу здійснюється на основі поточних планів роботи на квартал та місяць, які затверджуються  керівником апарату районної державної адміністрації.

1.6. При вирішенні питань, які належать до компетенції відділу, він взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян.

1.7. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом райдержадміністрації, Тимчасовим положенням про апарат районної державної адміністрації, цим Положенням, іншими нормативними актами.

1.8. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2. Основні функції та завдання відділу

2.1. Забезпечення взаємодії з обласною державною адміністрацією

2.1.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань забезпечує взаємодію апарату районної державної адміністрації із обласною державною адміністрацією.

2.1.2. За дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації інформує відповідні підрозділи апарату облдержадміністрації з питань,  віднесених до компетенції відділу.

2.1.3. Організаційно забезпечує підготовку робочих поїздок до району голови облдержадміністрації.

2.1.4. Організовує проведення кущових нарад з працівниками органів місцевого самоврядування, які проводить облдержадміністрація.

2.2. Забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування

2.2.1. Забезпечує роботу  голови районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування. Організовує підготовку робочих поїздок голови райдержадміністрації до населених пунктів району.

2.2.2. Готує спільно з іншими підрозділами райдержадміністрації пропозиції до облдержадміністрації щодо підвищення ефективності функціонування місцевих органів влади.

2.2.3. Бере участь у розробці та реалізації заходів щодо вдосконалення структури місцевих органів виконавчої влади.

2.2.4. Готує проекти доручень голови райдержадміністрації на виконання рішень районної ради та  узагальнює інформації про хід виконання даних рішень.

2.3. Надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування

2.3.1. Вивчає, узагальнює і поширює нові форми та методи діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, надає їм методичну і практичну допомогу в поліпшенні та вдосконаленні управлінської роботи з питань, які віднесені до компетенції відділу.

2.3.2. Сприяє у межах повноважень відділу здійсненню сільськими, селищними і міськими  радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами власних повноважень місцевого самоврядування.

2.3.3. Організовує проведення  навчань – семінарів  з працівниками органів місцевого самоврядування.                   

2.3.4. Вивчає і аналізує протоколи сесій місцевих рад та їх виконавчих комітетів у частині  відповідності їх інструкції з діловодства.

2.4. Сприяння виборчим комісіям щодо організації проведення виборів, референдумів у частині їх матеріально-технічного забезпечення

2.4.1. Відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведення виборів, референдумів та опитувань населення (у частині матеріально - технічного забезпечення).

2.5. Планування роботи районної державної адміністрації

2.5.1. Відділ формує проекти річних, квартальних планів та планів  роботи на місяць райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків) та подає на затвердження голові райдержадміністрації.

2.5.2. Розробляє спільно з відділами та секторами апарату районної державної адміністрації плани роботи апарату на квартал та місяць.

2.5.3.Узагальнює інформації структурних підрозділів районної державної адміністрації та готує звіт про виконання річного та квартального планів роботи райдержадміністрації.

2.6. Підготовка та прийняття управлінських рішень, участь в організації роботи дорадчих органів

2.6.1. За пропозицією заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, служб району формує план роботи Колегії на півріччя (рік) та подає на затвердження голові райдержадміністрації.

2.6.2.  Готує  проект доручення голови райдержадміністрації про підготовку та проведення засідання Колегії райдержадміністрації.

2.6.3. Бере участь в організаційному забезпеченні засідань Колегії  райдержадміністрації.

2.6.4  Складає  порядок денний та регламент роботи засідання Колегії з визначенням доповідачі, співдоповідачів та запрошених з кожного питання.

2.6.5. Бере участь в роботі комісій, робочих груп та інших дорадчих органів ( в межах компетенції відділу).

2.7. Здійснення контролю за  виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади органами  місцевого самоврядування.

2.7.1. Розробляє графіки (щоквартально) проведення перевірок здійснення виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади місцевими радами та подає на затвердження голові райдержадміністрації.

2.7.2. Організовує роботу комісії для проведення перевірок за  здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.7.3. Оформляє акт про результати перевірки стану виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади органами місцевого самоврядування та надсилає виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад для відповідного реагування.

2.7.4. Забезпечує підготовку розгляду на засіданні Колегії райдержадміністрації питання про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої    влади органами місцевого самоврядування (у разі потреби).

2.7.5. Узагальнює подані органами місцевого самоврядування звіти про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади та надсилає  в організаційний відділ облдержадміністрації.

2.8. Забезпечення взаємодії з депутатами всіх рівнів

2.8.1. Здійснює взаємодію райдержадміністрації з депутатами всіх рівнів.

2.8.2. Спільно з іншими підрозділами райдержадміністрації організаційно забезпечує підготовку зустрічей голови райдержадміністрації, за участі депутатів всіх рівнів щодо вирішення проблемних питань територій.

2.9. Забезпечення підготовки матеріалів на розгляд головою районної державної адміністрації

2.9.1. Бере участь у підготовці аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з організаційних питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації.

2.9.2. За вказівкою  голови районної державної адміністрації, керівника апарату розробляє проекти розпоряджень та доручень  голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу.

2.10. Вирішення питань адміністративно - територіального устрою та адміністративно - територіальної реформи

2.10.1. Бере участь, відповідно до компетенції відділу, у підготовці заходів щодо проведення адміністративно-територіальної реформи.

2.10.2 Вивчає, подані органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, матеріали з питань адміністративно-територіального поділу та спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими службами райдержадміністрації готує пропозиції для подання їх на розгляд районної ради відповідно до  чинного законодавства.

2.11. Підтримка та поліпшення системи управління якістю в апараті районної державної адміністрації

2.11.1. Організаційно забезпечує в апараті райдержадміністрації підтримку та поліпшення системи управління якістю, залучає до цієї роботи інші відділи апарату райдержадміністрації, вносить зміни до існуючої документації. Здійснює дії щодо забезпечення функціонування системи в діяльності відділу.

2.12. Інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності райдержадміністрації

2.12.1. Здійснює впровадження, вдосконалення та експлуатацію в апараті райдержадміністрації системи технічного, програмного, інформаційного забезпечення користувачів.

2.12.2. Забезпечує координацію та підтримку локальної мережі персональних обчислювальних машин з робочими місцями користувачів, супроводжує їх в експлуатації.

2.12.3. Здійснює організацію комунікаційної мережі зв'язку районного рівня з облдержадміністрацією, її структурними підрозділами, райдержадміністраціями та супроводжує її експлуатації.

2.12.4. Готує пропозиції керівництву  райдержадміністрації щодо замовлення на проектування та впровадження комп'ютерних систем, на придбання і установку обчислювального обладнання (комп'ютерної техніки) та корпоративної мережі.

2.12.5. Документально оформляє та здійснює передачу програмно-технічних засобів.

2.12.6. Контролює виконання Правил експлуатації засобів електронно-обчислювальної техніки та Регламенту користування Локальної корпоративної мережі в цілому.

2.12.7. Вдосконалює форми і методи роботи із врахуванням найновіших досягнень в області обчислювальної техніки і програмного забезпечення.

2.12.8. Забезпечує проведення комплексних робіт для забезпечення надійної та безперебійної роботи інформаційних систем технічних засобів та системного програмного забезпечення.

2.12.9. Організовує функціонування системи корпоративної зовнішньої та внутрішньої електронної пошти в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах.

2.12.10. Контролює виконання працівниками правил експлуатації засобів обчислювальної техніки у апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації і вживає заходів по усуненню недоліків.

2.12.11. Організовує виконання робіт по початковому встановленню та подальшому налагодженню програмного забезпечення.

2.12.12. Здійснює заходи по створенню і забезпеченню постійного функціонування системи антивірусного захисту інформаційного простору районної державної адміністрації.

3. Права відділу

3.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.2. Залучати спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.3. За дорученням керівництва райдержадміністрації брати участь у нарадах, засіданнях Колегії райдержадміністрації та структурних підрозділах райдержадміністрації, засіданняхвиконавчих органів місцевих рад, сесіях  місцевих рад.

4. Структура відділу

4.1. Структура, штатний розпис і чисельність працівників затверджується головою районної державної адміністрації.

4.2. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

5. Обов’язки працівників організаційного відділу

5.1. Начальник відділу:

5.1.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання відділом основних функцій та завдань.

5.1.2. Забезпечує високу організованість, належну трудову дисципліну, вдосконалення стилю, форм і методів роботи.

5.1.3. Планує роботу відділу, забезпечує виконання перспективних і поточних планів його роботи.

5.1.4. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення кваліфікації працівників.

5.1.5. Організовує розробку посадових інструкцій працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.1.6. Забезпечує організацію підготовки перспективних і поточних планів районної державної адміністрації.

5.1.7. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації та інших службових документів  з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.1.8. Бере участь в нарадах у голови райдержадміністрації, заступників голови при розгляді питань, що стосуються організаційної та управлінської діяльності органів виконавчої влади.

5.1.9. Вирішує питання взаємодії відділу з  відповідними службами апарату облдержадміністрації, забезпечує взаємодію відділу з відповідними структурними підрозділами , управліннями та службами райдержадміністрації.

5.1.10. За дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із числа спеціалістів відділів, управлінь, служб райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду у голови райдержадміністрації, а також для опрацювання проектів розпоряджень та виконання інших доручень, віднесених до компетенції відділу, на засіданнях Колегії райдержадміністрації.

5.1.11. Здійснює контроль за дотриманням у відділі законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", «Інструкції з  діловодства в апараті  районної державної  адміністрації».

5.1.12. Начальник відділу виконує також інші обов'язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації та керівником апарату.

5.2. Спеціалісти відділу:

5.2.1. Забезпечують виконання покладених на них завдань, обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями.

5.2.2. Беруть участь у розгляді питань, що входять в коло їх обов’язків.

5.2.3. Беруть участь в нарадах керівництва, засіданнях виконавчих комітетів місцевих рад, виробничих нарадах відділів і управлінь райдержадміністрації.

5.2.4. За дорученням керівника апарату райдержадміністрації, начальника відділу створюють робочі групи та комісії із числа спеціалістів відділів, управлінь, служб райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду у голови райдержадміністрації, а також для опрацювання проектів розпоряджень та виконання інших доручень, віднесених до компетенції відділу, на засіданнях Колегії райдержадміністрації.

5.2.5. Вносять пропозиції, рекомендації щодо розвитку місцевого самоврядування, поліпшення організації роботи виконавчих  комітетів місцевих рад району.

5.2.6. Беруть участь у розробці  інформаційного забезпечення структурних підрозділів райдержадміністрації, координують діяльність щодо їх інформатизації на базі комп’ютерних систем.

5.2.7. Вирішують питання, пов’язані із забезпеченням роботи комп’ютерної техніки апарату райдержадміністрації.

5.2.8. Узагальнюють та подають керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо розроблення, придбання і впровадження нових програмних продуктів, а також організовують їх впровадження.

6. Організація роботи відділу

6.1. Організація роботи відділу визначається діючим законодавством та даним Положенням.

6.2. Діяльність відділу  здійснюється на основі  перспективних і поточних планів роботи, затверджених керівником апарату райдержадміністрації, а також особистих планів роботи працівників відділу, затверджених начальником відділу.

6.3.   Відділ з питань його діяльності представляє начальник відділу.

6.4 Посадові інструкції працівників відділу затверджуються керівником апарату райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

7. Прикінцеві положення

7.1. Покладання на  відділ обовязків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу, не допускається.

7.2. Районна державна адміністрація створює належні умови для ефективної роботи, підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв’язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань компетенції відділу, тощо.

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено