Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №78/01-01 від 28.02.2013

Про затвердження Положення про

загальний відділ апарату районної

державної адміністрації

Відповідно до статті 6 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації від 31 жовтня 2012 №84-о/с-01-07 «Про впорядкування структури районної державної адміністрації»:

1.     Затвердити Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації, що додається.

2.     Визнати таким, що втратило чинність Положення про  відділ документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 5 листопада 2010 року №553.

3.     Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Года М.М.

  Голова                                                                            В.Д. Цегенько

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         розпорядження голови

                                                                                         райдержадміністрації    

                                                                                         28 лютого 2013 року №78/01-01

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ апарату

районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Загальний відділ (надалі - відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної  адміністрації,   який  створюється  відповідно  до  розпорядження  голови районної державної адміністрації.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами   Верховної  Ради   України,   указами   і   розпорядженнями  Президента України, декретами та постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, цим положенням, іншими нормативними актами.

1.3. Загальний відділ апарату райдержадміністрації підпорядковується голові райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації координує роботу відділу.

1.4. Положення     про     відділ     затверджується     розпорядженням     голови райдержадміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації.

2. Основні завдання та функції відділу:

2.1. Основними завданнями відділу є:

2.1.1. Встановлення   єдиного   порядку   реєстрації  документів   районної  державної адміністрації.

2.1.2. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань діловодства керівництву райдержадміністрації;

2.1.3. Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

2.1.4. Надання методичної допомоги в організації роботи з документами та ведення діловодства відділами, управліннями, структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконкомами місцевих рад;

2.1.5. Ведення та оформлення протоколів нарад голови, заступників голови, керівника апарату, засідань Колегії райдержадміністрації.

2.2. Відповідно до основних завдань відділ:

2.2.1. Розробляє інструкцію з діловодства та номенклатуру справ.

2.2.2. Організовує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, забезпечує оформлення та випуск документів.        

2.2.3. Організовує   і   забезпечує   документальне   та   організаційно-технічне обслуговування роботи апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

2.2.4. Організовує комп'ютерний  набір, верстку, друкування та копіювання документів керівництву райдержадміністрації, а також,   на Колегію, наради, семінари-навчання органів місцевого самоврядування, які організовує райдержадміністрація.

2.2.5. Приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний розшук, інформування за документами та доставляє документи.

2.2.6. Забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку,  схоронності, якості оброблення та використання документів, що створюються.

2.2.7. Розглядає, за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації  пропозиції,   заяви   і      скарги      громадян   з   питань  роботи з документами , готує відповідні довідки і висновки.

2.2.8. Здійснює організаційно-методичне керівництво роботою з документами в структурних підрозділах райдержадміністрації.

2.2.9. Завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією з діловодства.

3. Структура відділу:

3.1. Структуру, штатний розпис і чисельність працівників відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

3.2. Відділ складається з:

3.2.1. Начальника відділу;

3.2.2. Головного спеціаліста;

3.2.3. Оператора комп'ютерного набору.

3.2.  Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади  голова райдержадміністрації.

4. Функціональні обов'язки працівників відділу

4.1. Начальник відділу:

4.1.1.    Здійснює    керівництво    діяльністю    відділу    і    несе    персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

4.1.2. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу.

4.1.3. Визначає завдання, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу.

4.1.4. Планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи відділу.

4.1.5. Здійснює реєстрацію та веде облік документів.

4.1.6. Забезпечує    високу    організованість,    належну    трудову    дисципліну, вдосконалення стилю, форм і методів роботи.

4.1.7. Забезпечує    підготовку    проектів    розпоряджень,    доручень    голови райдержадміністрації  та   інших   службових  документів   з   питань,   віднесених до компетенції відділу.

4.1.8.   Доповідає керівництву про стан роботи з документами.

4.1.9. Вносить на розгляд керівництва подання про прийняття працівників загального відділу на вакантні посади, накладення стягнень на посадових осіб у разі порушення трудової дисципліни.

4.1.10. Бере участь в нарадах у голови райдержадміністрації, заступників голови  при розгляді питань, що стосуються організаційної та управлінської діяльності органів виконавчої влади.

4.1.11. Підписує і візує документи в межах своєї компетенції.

4.2. Головний спеціаліст відділу:

4.2.1. Веде протоколи  нарад, які проходять в райдержадміністрації за участю її   керівництва   та   засідання   Колегії   при      голові   районної  державної адміністрації, методом записування.

4.2.2. Забезпечує своєчасне і чітке оформлення протоколів апаратних нарад, нарад     з     керівниками     управлінь,      відділів     та     структурних     підрозділів райдержадміністрації, засідань Колегії  райдержадміністрації.

4.2.3.   Доводить     до     виконавців     розпорядження,      доручення     голови райдержадміністрації,   рішення   Колегії,   згідно   встановлених   термінів   та   плану розсилки.

4.2.4.  Реєструє вихідну документацію та направляє поштою адресатам.

4.3. Оператор комп'ютерного набору:

4.3.1. Здійснює комп'ютерний набір, макетування і друк різного виду документів (листів, розпоряджень, доручень, рішень Колегії) у програмі МSWORD.

4.3.2. Відповідає за відповідність змісту документу в електронному вигляді, що скеровується в каталог  "по  модему" до рукописного тексту  (оригіналу)  і його правильне кодування та дотримання параметрів комп'ютерної верстки.

5. Організація роботи  відділу:

5.1. Організація роботи відділу визначається діючим законодавством та даним Положенням.

5.2. Діяльність відділу здійснюється на основі  перспективних і поточних планів роботи, погоджених керівником апарату райдержадміністрації, а також індивідуальних планів роботи працівників відділу, затверджених начальником відділу.

5.3. Відділ з питань його діяльності представляє начальник відділу.

5.4.Посадові інструкції працівників відділу затверджує керівник апарату райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

5.5. Відділ має круглу печатку із своїм найменуванням та штампи.

6. Прикінцеві положення

6.1. Покладання на відділ обов’язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу, не допускається.

6.2. Районна державна адміністрація створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв’язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань компетенції відділу, тощо.

6.3. Структура, чисельність працівників відділу та Положення про відділ затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

6.4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням начальника відділу і за погодженням із керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено