Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №76/01-01 від 28.02.2013

Про затвердження Положення про юридичний відділ

апарату Старосамбірської районної державної адміністрації

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 31 жовтня 2012 року №84-о/с-01-07 «Про впорядкування  структури районної державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про юридичний відділ апарату Старосамбірської районної державної адміністрації, що додається.

2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 22 грудня 2010 року №662 «Про затвердження Положення про юридичний відділ Старосамбірської районної державної адміністрації» визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова                                                                                               В.Д.Цегенько

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО   

                                                                                                          розпорядження голови

                                                                                                          райдержадміністрації

                                                                                                          28 лютого 2013 року

                                                                                                          №76/01-01

  ПОЛОЖЕННЯ

  про юридичний відділ апарату

  Старосамбірської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Це положення регулює питання діяльності юридичного відділу апарату районної державно адміністрації.

1.2. Юридичний відділ апарату Старосамбірської районної державної адміністрації (надалі-відділ) утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

1.3. Відділ є структурним підрозділом апарату Старосамбірської районної державної адміністрації.

1.4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, загальним положенням «Про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади,  державного  підприємства, установи, організації», яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1040, регламентом Старосамбірської районної державної адміністрації, розпорядженнями голів районної та обласної державних адміністрацій, цим Положенням та іншими нормативними актами.

З  питань  організації та методики ведення правової роботи відділ може керуватися рекомендаціями Міністерства юстиції України.

1.5. Юридичний відділ апарату райдержадміністрації підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації, оперативне підпорядкування здійснює керівник апарату райдержадміністрації.

1.6. Роботу юридичного відділу організовує начальник відділу. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації у порядку встановленому чинним законодавством. Особа, що призначається на посаду начальника відділу, повинна мати закінчену вищу юридичну освіту       стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 5 років.

У разі відсутності начальника його обов'язки виконує один із працівників відділу, на якого покладено такі обов'язки.

1.7. Прийняття розпоряджень без попереднього погодження (візування) працівниками юридичного відділу не допускається.

1.8. У межах своєї компетенції юридичний відділ взаємодіє з структурними підрозділами районної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району.

2.  Завдання і функції

2.1. Основними завданнями юридичного відділу є:

2.1.1.  Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

2.1.2. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування,  неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів районної державної адміністрації апаратом та посадовими особами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

2.1.3. Надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань.

2.2. Юридичний відділ:

2.2.1. Проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства.

2.2.2. Організовує та забезпечує правильне виконання законодавчих актів, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань.

2.2.3. Готує інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань застосування законодавства.

2.2.4. Координує роботу і бере участь у підготовці проектів розпоряджень, що регулюють відносини структурних підрозділів райдержадміністрації.

2.2.5. Перевіряє на відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та візує їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими структурними підрозділами. Проекти розпорядження голови райдержадміністрації, які носять фінансовий характер (виділення коштів, порядок проведення розрахунків тощо) візуються після їх погодження (візування) відповідними підрозділами райдержадміністрації (відділом фінансово-господарського забезпечення, фінансовим управлінням тощо).

2.2.6. Визначає розпорядження голови районної державної адміністрації, які носять нормативно-правовий характер та підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції.

2.2.7. Разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації складає висновки за проектами розпоряджень та іншими актами.

2.2.8. Тривалість опрацювання проекту розпорядження в юридичному, відділі не повинна перевищувати 3-х робочих днів, а зі складних питань - 5-ти робочих днів.

2.2.9. Організовує і веде претензійну та позовну роботу; представляє за дорученням голови райдержадміністрації інтереси районної державної адміністрації в судах загальної юрисдикції, інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

2.2.10. Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу, бере участь у підготовці та укладенні колективного договору.

2.2.11.  Разом з іншими структурними підрозділами бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці, надає правову допомогу працівникам, які потребують соціального захисту.

2.2.12. Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників, вносить пропозиції керівництву про поновлення порушених прав.

2.2.13. За дорученням керівництва райдержадміністрації розглядає протести та подання прокуратури, інші звернення правоохоронних і контролюючих органів.

2.2.14. Організовує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правової освіти працівників апарату райдержадміністрації, інформує про нове законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування.

2.2.15. Дає консультації з правових питань.

2.2.16. Здійснює перевірку рішень виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад щодо дотримання ними чинного законодавства з питань делегованих повноважень органами виконавчої влади.

2.2.17. Бере участь у підготовці проектів розпорядчих документів, договорів (контрактів), інших правочинів, розглядає проекти актів, які надійшли для погодження, готує письмові висновки чи зауваження до них.

2.2.18. За дорученням керівництва райдержадміністрації виконує інші завдання та функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до Регламенту та Положення про юридичний відділ.

3. Права, обов'язки, відповідальність

3.1. Юридичний відділ має право:

3.1.1. Перевіряти додержання законності в районній державній адміністрації, органах місцевого самоврядування у випадках передбачених законодавством або за дорученням керівництва райдержадміністрації.

3.1.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій документи, висновки, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.3.  Інформувати керівництво у разі покладення на нього виконання роботи, що не належить до функцій юридичного відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні посадові особи не подають документи та інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

3.1.4. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов'язків.

3.1.5. За дорученням голови райдержадміністрації брати участь у засіданні колегії, нарадах, інших дорадчих і колегіальних органах, які проводяться в районній державній адміністрації у випадку розгляду на них правових питань.

3.1.6. Інформувати керівництво районної державної адміністрації у разі переслідування працівника юридичного відділу у зв'язку з виконанням обов'язків, передбачених цим Положенням.

3.1.7. Подавати пропозиції щодо приведення у відповідність до законодавства проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що суперечать закону, які є обов'язковими для розгляду структурними підрозділами райдержадміністрації.

3.1.8. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що привели до негативних економічних наслідків, порушення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

3.1.9. Порядок взаємодії юридичного відділу з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації.

3.2. Начальник відділу:

3.2.1. За дорученням керівництва райдержадміністрації бере участь у засіданнях, нарадах та інших заходах райдержадміністрації при обговоренні питань, які мають відношення до правового забезпечення роботи райдержадміністрації.

3.2.2. Інформує керівництво райдержадміністрації про покладення на працівників відділу обов'язків, що не належать до компетенції відділу чи виходять за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають відділу документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

3.2.3.  Здійснює керівництво роботою відділу, забезпечує виконання та несе персональну відповідальність за невиконання покладених на відділ завдань.

3.2.4.  Організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань і вказівок керівництва.

3.2.5.  Контролює і перевіряє виконання документів, доручень та інших вказівок керівництва працівниками відділу.

3.2.6.  Визначає права і обов'язки працівників відділу.

3.2.7. Ставить питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу, винних у порушенні чинного законодавства, неналежному виконанні своїх обов'язків.

3.2.8. За дорученням керівництва райдержадміністрації здійснює прийом громадян, представників підприємств, установ і організацій, розглядає їх пропозиції, заяви, скарги і вносить керівництву за результатами їх розгляду відповідні пропозиції.

3.2.9. Несе відповідальність за відповідність чинному законодавству проектів розпоряджень та інших документів правового характеру, які ним візуються.

4. Заключні положення

4.1. Покладання на юридичний відділ обов'язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу не допускається.

4.2.  Районна державна адміністрація створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасним засобами оргтехніки і зв'язку, транспортом для виконання службових обов'язків,  нормативними актами і довідковими матеріалами з правових питань.

4.3. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується головою райдержадміністрації в межах граничної чисельності, відповідно до штатного розпису і  кошторису витрат на райдержадміністрацію.

4.4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженням голови райдержадміністрації у порядку встановленому чинним законодавством.

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено