Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА №69/01-01 від 25.02.2013

Про затвердження Положення про сектор

контролю апарату Старосамбірської  районної

державної  адміністрації

 

       Відповідно до статті 6 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації  від 31 жовтня 2012 року №84-о/с-01-07:

      1.      Затвердити Положення про сектор контролю апарату Старосамбірської районної державної адміністрації, що додається.

       2.      Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Года М.М.

 

 

 Т.в.о.голови                                                                          В.О.Стрижак

 

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    розпорядження голови

                                                                                                    райдержадміністрації    

                                                                                                   25 лютого 2013  року №69/01-01

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

 про сектор контролю апарату

 Старосамбірської районної

 державної адміністрації

 

1. Загальні положення

1. Сектор контролю апарату Старосамбірської районної державної адміністрації (надалі - сектор) створюється  відповідно  до  розпорядження  голови районної державної адміністрації з метою здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України,Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, листів облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, реагування на запити і звернення народних депутатів України і депутатів місцевих рад та звернення громадян.

У своїй діяльності з питань здійснення контролю сектор безпосередньо підпорядковується голові районної державної адміністрації, з питань роботи із зверненнями громадян та з інших питань – керівникові апарату районної державної адміністрації.

Координацію заходів щодо забезпечення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації та методичне керівництво діяльністю сектору здійснює відділ контролю обласної державної адміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови обласної  державної адміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови районної  державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Сектор провадить свою діяльність на основі квартальних, місячних та при потребі тематичних (на виконання програм з довгостроковим періодом виконання, а також інших програм) планів, що їх  затверджує керівник  апарату районної державної адміністрації.

2. Завдання та функції

Основними завданнями сектор контролю є:

2.1. Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (надалі - територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації,  розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації ( на далі - документи), за дотриманням термінів розгляду звернень громадян та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України і депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів та розгляду звернень громадян і внесення пропозицій щодо їх усунення.

2.2. Підготовка інформаційно-аналітичних  та інших матеріалів з питань виконання документів, роботи з реагування на запити та звернення народних депутатів України і депутатів місцевих рад та роботи із зверненнями громадян.

2.3. Інформування голови районної державної адміністрації про стан виконання документів, роботи з реагування на запити та звернення народних депутатів України і депутатів місцевих рад та роботи із зверненнями громадян структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

2.4.Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

2.5. Сектор контролю відповідно до покладених на нього завдань:

2.5.1. Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, роботу з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на підрозділ та роботу із зверненнями громадян.

2.5.2. Перевіряє виконання документів та дотримання термінів розгляду звернень громадян структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

2.5.3. Забезпечує контроль за своєчасним розглядом звернень громадян,  надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

2.5.4. Систематично готує і завчасно надає структурним підрозділам районної державної адміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування письмові або в електронному вигляді плани контролю чи попередження про закінчення термінів виконання документів.

2.5.5. Готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівникові  апарату районної державної адміністрації щодо виконання документів,  розгляду звернень громадян, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

2.5.6. Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації роботи із зверненнями громадян та здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.

2.5.7. Проводить випереджувальний моніторинг термінів виконання документів, розгляду звернень громадян та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову районної державної адміністрації, його заступників, відповідно до розподілу обов'язків, керівника  апарату  районної державної обласної адміністрації про неможливість їх додержання.

2.5.8. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань про стан виконання документів та роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах районних державних адміністрацій, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.

2.5.9 Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3. Права, обов’язки, відповідальність

Сектор контролю має право:

3.1. Здійснювати  в структурних підрозділах районної державної адміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування перевірки виконання документів, роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та роботи із зверненнями громадян.

3.2. Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби - відповідні документи від  структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та від органів місцевого самоврядування.

3.3. Брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в структурних підрозділах районної державної адміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.

3.4. Вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції.

3.5. Одержувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час розгляду звернень громадян,  перевірок виконання документів та стану роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

3.6. Залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науковців та інших фахівців, працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів, роботі із зверненнями громадян та з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

3.7. Вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження термінів виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

3.8. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб районної державної адміністрації.

3.9. Сектор контролю у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами апарату, а також з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

3.10. Сектор контролю очолює завідувач,  якого призначає на посаду і звільняє з посади голова районної державної адміністрації.

Про призначення і звільнення з посади завідувача сектору  контролю районної державної адміністрації інформується відділ контролю обласної державної адміністрації.

3.11. Завідувач сектору  контролю:

3.11.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань.

3.11.2. Забезпечує в межах своєї компетенції збереження у секторі інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

3.11.3. Разом з кадровою службою районної державної адміністрації координує роботу з підвищення кваліфікації працівників сектору та з формування кадрового резерву сектору.

3.11.4. Вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державного службовця, заохочення працівників сектору та накладення дисциплінарних стягнень.

3.11.5. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

3.11.6. Забезпечує додержання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.11.7. Визначає права та обов'язки працівників сектору.

3.11.8. Виконує інші доручення голови районної державної адміністрації.

4. Прикінцеві положення

4.1. Покладання на сектор контролю обов’язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції сектору, не допускається.

4.2. Районна державна адміністрація створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв’язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань компетенції сектору, тощо.

4.3. Структура, чисельність працівників сектору та Положення про сектор затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

4.4. Працівники сектору призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням завідувача сектору і за погодженням із керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено