Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 07.08.2012 №269/01-01 )

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

7 серпня 2012 року                 м. Старий Самбір                             №269/01-01

 

Про  затвердження  Положення    про

державного   адміністратора  і  порядок

його взаємодії з місцевими  дозвільними 

органами та суб’єктами господарювання

           

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини 9 статті 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 січня 2012 року №28 "Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його  взаємодії  з  регіональними, місцевими   дозвільними   органами  та суб’єктами  господарювання":

1. Затвердити Положення про державного адміністратора і порядок його  взаємодії  з   місцевими   дозвільними   органами  та суб’єктами  господарювання, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на т.в.о. першого заступника голови райдержадміністрації В.Стрижака.

 

Голова райдержадміністрації                                                            В.Д.Цегенько

 

 

 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                        розпорядження голови 
                                                                        райдержадміністрації
                                                                        7 серпня 2012 року
                                                                       №269-01-01
 

ПОЛОЖЕННЯ
про державного адміністратора  і  порядок

його  взаємодії  з  місцевими  дозвільними

органами та суб’єктами  господарювання

 
 
I. Загальні положення 
1.1. Це Положення, регламентує діяльність державного адміністратора і його взаємодію з місцевими дозвільними  органами, суб'єктами господарювання щодо  видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, прийняття декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі - декларація)  за принципом організаційної єдності. 

1.2. Основні терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених в Законі України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”  (далі  -  Закон).

1.3. Інші терміни вживаються у такому значенні:

1.3.1. Заявник – суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа, який (яка) звертається до державного адміністратора щодо отримання (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, інформації, консультації та подання декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

1.3.2. Суб'єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової  форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність.

1.3.3. Уповноважений представник  місцевого дозвільного органу - посадова особа  місцевого дозвільного органу уповноважена брати участь у роботі дозвільного центру  відповідним розпорядчим документом цього органу.

1.3.4. Представник місцевого дозвільного  органу - посадова особа місцевого дозвільного органу.

II. Повноваження державного адміністратора є:

2.1. Основними завданнями державного адміністратора є:

2.1.1. Надання суб'єкту господарювання вичерпної  інформації щодо вимог та порядку отримання документів дозвільного характеру.

2.1.2. Прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для  отримання документа дозвільного характеру, їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органом.

2.1.3. Видача суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру, оформленим  місцевим дозвільним органом.

2.1.4. Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу.

2.1.5. Організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих (регіональним) дозвільних органів спільного обстеження об’єкта.

2.1.6. Контроль за додержанням  посадовими особами місцевих (регіональних) дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

2.1.7. Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру.

2.1.8. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру.

2.1.9. Розміщення на  веб-сторінці райдержадміністрації інформації, необхідної для отримання документів дозвільного характеру.

2.1.10. Координація діяльності дозвільного центру.

2.1.11. Видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру.      

2.1.12. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

2.2.  Основними обов’язками державного адміністратора є:

2.2.1. Забезпечення  видачі документів дозвільного характеру оформлених місцевими (регіональними) дозвільними органами, виключно через дозвільний центр.

2.2.2. Оптимізація процесу видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру шляхом налагодження взаємодії  між  представниками місцевих дозвільних органів.

2.2.3. Організація та інформаційне забезпечення діяльності представників місцевих (регіональних) дозвільних органів щодо проведення спільного обстеження об'єктів.

2.2.4. Ведення документообігу та забезпечення обліку звернень суб'єктів господарювання (у тому числі звернень до представників місцевих (регіональних) дозвільних органів).

2.2.5. Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру в порядку, установленому уповноваженим органом.

2.2.6. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури видачі (переоформлення, отримання дублікатів, анулювання) документів дозвільного  характеру та надання їх керівництву районної державної адміністрації.

2.3. Покладання на державного адміністратора інших завдань та обов’язків, не передбачених Законом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють дозвільну систему у сфері господарської діяльності, забороняється.

2.4. Державний адміністратор має право:

2.4.1. Безоплатно отримувати від дозвільних органів інформацію, пов’язану з видачею документів дозвільного характеру, крім інформації, що становить державну таємницю.

Дозвільний орган  повинен надавати таку інформацію державному адміністратору протягом трьох днів з дня отримання відповідного запиту.

2.4.2. Відмовити у прийнятті заяви на отримання документа дозвільного характеру та документів, що додаються  до неї, у разі подання суб’єктом господарювання документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі одержання документів поштою - письмово повідомити заявника).

2.4.3. Порушувати клопотання до голови райдержадміністрації  щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи дозвільного  центру.

 

III. Порядок взаємодії державного адміністратора з місцевими (регіональними) дозвільними органами суб’єктами господарювання.

3.1. При  зверненні суб'єкта господарювання державний адміністратор надає вичерпну інформацію щодо вимог та порядку отримання документів дозвільного характеру або його переоформлення, видачі дубліката, анулювання документів дозвільного характеру та реєстрації декларації.

3.2. Місцеві (регіональні) дозвільні органи забезпечують видачу (переоформлення, видачу дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру виключено через державного адміністратора в приміщенні дозвільних центрів.

Уповноважені представники місцевих (регіональних) дозвільних органів ведуть облік звернень суб'єктів господарювання, які звернулися до них у межах дозвільного центру за консультацією.  Відповідна інформація вноситься до аркуша-обліку, який після закінчення прийому суб'єктів господарювання передається державному адміністратору. Аркуш-облік має містити інформацію щодо найменування суб'єктів господарювання, документів дозвільного характеру, за якими вони звернулися. Аркуш-облік може вестися в електронному вигляді.

3.3 У разі звернення заявника за отриманням документа дозвільного характеру державний адміністратор видає бланки заяви та необхідні бланки платіжних документів, за необхідності надає допомогу під час їх заповнення.

3.4. Державний адміністратор приймає від суб’єкта господарювання заповнену заяву та перевіряє наявність повного комплекту документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру.

3.5. Державний адміністратор  здійснює реєстрацію заяви та документів, що додаються до неї, у Журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа адміністратору  (додаток 1) та формує дозвільну справу.

Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, який складається  у двох примірниках. Один примірник опису видається заявнику з відміткою про дату, номер  реєстрації заяви і документів, що додаються до неї та підписом державного адміністратора, другий зберігається в дозвільній системі.

Державний адміністратор повідомляє заявника про строк розгляду документів та надання документа дозвільного характеру або документа про відмову у його видачі шляхом зазначення цієї інформації на другому примірнику опису, що повертається заявнику.

У разі відмови державним адміністратором суб'єкту господарювання в прийнятті  пакета документів підстави, за яких відмовлено, зазначаються в описі (у двох примірниках), який підписується державним адміністратором.

3.6. Державний адміністратор приймає у суб'єкта господарювання декларацію про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Реєстрація декларації здійснюється місцевим (регіональним) дозвільним органом відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 року N685 “Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства”, та інших нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

3.7. Заява та документи, що додаються до неї, передаються державним адміністратором до місцевих дозвільних органів у день реєстрації або протягом наступного робочого дня.

3.8. У разі необхідності особистої присутності заявника при розгляді місцевими дозвільними органами документів, наданих заявником для отримання документа дозвільного характеру, державний адміністратор повідомляє його про це під час прийняття заяви та документів, що додаються до неї.

3.9. Державний адміністратор заводить аркуш-проходження, у якому зазначаються етапи проходження дозвільної процедури.

3.10. Представник відповідного місцевого дозвільного органу після отримання комплекту документів робить відповідний запис у аркуші-проходженні дозвільної процедури, який ведеться за довільною формою.

3.11. Представник відповідного місцевого дозвільного органу з дня одержання від державного адміністратора заяви та документів, що додаються до неї, протягом установленого законом строку забезпечує здійснення відповідної процедури (підготовка та переоформлення документа дозвільного характеру або надання документа про відмові у його видачі) та передає державному адміністратору документ дозвільного характеру або документ про відмову у його видачі.

3.12. У разі виявлення факту вимог чинного законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документа дозвільного характеру) посадовою особою місцевого (регіонального) дозвільного офісу державний адміністратор інформує про це посадову особу, якій він підпорядковується, а також уповноважений орган.

3.13. Державний адміністратор після отримання документа дозвільного характеру або документа про відмову у його видачі від представника місцевого  (регіонального) дозвільного органу робить відповідний запис у аркуші-проходженні дозвільної процедури.

3.14. Наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру (або у разі прийняття місцевим (регіональним) дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру) державний адміністратор  повідомляє заявника про час видачі документа  дозвільного характеру (телефоном, факсом, поштовим повідомленням, електронною поштою), про що робить відповідний запис у журналі, який ведеться за довільною формою.

3.15. Державний адміністратор видає суб'єкту господарювання документ дозвільного характеру або документ про відмову у його видачі, про що робить відповідний запис у Журналі обліку/реєстрації заяв та документів.

3.16. Передача державним адміністратором документів заявника для розгляду посадовим особам відповідних місцевих (регіональних) дозвільних органів та отримання від них документа дозвільного характеру  (у тому числі переоформленого документа дозвільного характеру чи його дубліката) або документа про відмову у видачі/погодженні документа дозвільного характеру (із зазначенням підстав для відмови)  фіксуються у аркуші-проходженні дозвільної процедури з проставлянням у ньому дати передачі і підпису і державного адміністратора та посадової особи місцевого (регіонального) дозвільного органу.

3.17. У разі потреби проведення обстеження об'єкта декількома місцевими дозвільними органами, у випадках, передбачених чинним законодавством, представники місцевих (регіональних) дозвільних органів проводять його спільно.

Після надходження від суб'єкта господарювання заяви та необхідного комплекту документів для отримання документа дозвільного характеру державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня повідомляє в письмовій формі (факсом) уповноважених представників відповідних місцевих (регіональних) дозвільних органів щодо необхідності проведення спільного обстеження об'єкта відповідно до повідомлення про проведення спільного обстеження (додаток 2).

Державний адміністратор наступного робочого дня після узгодження дати та строку проведення обстеження з відповідними місцевими (регіональними) дозвільними органами повідомляє суб'єкта господарювання (але не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення спільного обстеження) шляхом надсилання відповідного повідомлення про проведення спільного обстеження (додаток 3) у письмовій формі (факсом, поштовим повідомленням).

За бажанням або у разі потреби державний адміністратор може брати участь у проведенні спільного обстеження.

Державний адміністратор веде облік проведених обстежень у журналі обліку проведених спільних обстежень (додаток 4).

Місцеві (регіональні) дозвільні органи за результатами проведених спільних обстежень оформляють документ дозвільного характеру або документ про відмову у його видачі (Акт обстеження) відповідно до вимог, встановлених  законодавством, та передають його державному адміністратору.

3.18. Однією із форм видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності може бути проведення спільних засідань представників місцевих (регіональних) дозвільних органів та державного адміністратора.

Державний адміністратор організовує спільні засідання представників місцевих дозвільних органів та повідомляє їх про дату та час проведення (телефоном, факсом).

Представники місцевих (регіональних) дозвільних органів, що беруть участь у  вказаних вище спільних засіданнях, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності представники місцевих (регіональних) дозвільних органів можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об'єктів.

Протокол спільних засідань є документом, який підтверджує обговорення питань та прийняття рішень (висновків) уповноважених представників місцевих (регіональних) дозвільних органів.

Якщо заявник бажає бути присутнім при проведенні спільного засідання представників місцевих (регіональних) дозвільних органів, державний адміністратор повідомляє  заявника про дату та час проведення спільного засідання (телефоном, факсом).

IV.  Методологічне та матеріально-технічне забезпечення взаємодії державного адміністратора з місцевими (регіональними) дозвільними  органами та суб’єктами господарювання.

4.1. Державний адміністратор та уповноважені представники місцевих (регіональних) дозвільних органів взаємодіють для забезпечення видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документі дозвільного характеру, прийняття декларації для її реєстрації за принципом організованої єдності в межах дозвільного центру.

4.2. У роботі дозвільного центру беруть участь:

- представники місцевих дозвільних органів;

- представники виконавчої влади та  місцевого самоврядування;

- представник  Дертехногенбезпеки у Львівській області;

-  представник інспекції  ДАБК у Львівській області;

-  представник управління Держкомзему у Старосамбірському районі;

- представник інспекції з карантину рослин у Старосамбірському районі;

- представник державної санітарно-епідеміологічної служби у Старосамбірському районі ;

-  представник з питань охорони навколишнього природного середовища у Львівській області.

4.3. Керівники місцевих (регіональних) дозвільних органів зобов’язані  забезпечити участь  у роботі дозвільних центрів  своїх уповноважених представників.

Копія розпорядчого документа про уповноваження представника місцевого (регіонального) дозвільного органу на участь у роботі дозвільного центру надається державному адміністратору.  

4.4.  У разі відсутності уповноваженого представника місцевого (регіонального) дозвільного органу, який бере участь  у роботі дозвільного центру (щорічна відпустка, навчальна відпустка, хвороба та інше), обов’язки уповноваженого представника на участь у роботі дозвільного центру покладається на іншу посадову особу місцевого (регіонального) дозвільного органу шляхом видання відповідного розпорядчого документа.

4.5. Для оптимізації процесу видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами розробляються та затверджуються регламенти (інформаційні картки) (далі-Регламент), які визначають послідовність дій для отримання відповідного документа дозвільного характеру, схеми дозвільних (погоджувальних) процедур, у порядку встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року №526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

4.6. Державний адміністратор здійснює прийом суб’єктів господарювання у приміщенні дозвільного центру щодня (у робочі дні) у визначені години.

4.7. Для підвищення ефективності роботи державного адміністратора дозвільний центр укомплектовується офісними меблями, засобами зв'язку (модемом або виділеною лінією), комп'ютерною, офісною технікою, необхідними канцтоварами та інформаційними стендами.

4.8. На інформаційних стендах розміщується інформація, яка є необхідною суб’єктам господарювання для започаткування  та провадження господарської діяльності, щодо режиму роботи дозвільного центру, переліку документів дозвільного характеру, порядку видачі документів дозвільного характеру (Регламент) та розрахункових рахунків для внесення плати за видачу документів дозвільного характеру (у разі необхідності здійснення таких платежів).

На зазначених інформаційних стендах розміщуються також зразки бланків заяв, платіжних  документів  та інша необхідна суб'єкту господарювання інформація.

Інформаційні стенди розміщуються у місцях, що не обмежують відвідувачам вільного доступу до них.

4.9. З метою вдосконалення взаємодії державного адміністратора з місцевими (регіональними) дозвільними органами у дозвільному центрі забезпечується ведення книги скарг і пропозицій, яка розміщується на видному та доступному місці.

4.10. Для збереження документів, дозвільних справ, журналів обліку/реєстрації облаштовується приміщення (архів).

До передачі суб'єктам господарської діяльності документів дозвільного характеру державний адміністратор повинен забезпечити їх збереження.

Вимоги до приміщення архіву та зберігання дозвільних справ визначається законодавством.

                                                                                                                          Додаток 1 
 
ЖУРНАЛ 
              обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа
дозвільного характеру,  які подає суб'єкт господарювання або
уповноважена ним особа державному адміністратору

Реє-страцій-ний но-мер

Дата прийняття (відмови в прийнятті) заяви та документів, що додаються до неї, або дата прийняття повідомлення декларації

Документ дозвільно-го характеру або відмітка про деклара-цію

Орган, що видає документ дозвільно-го характеру або реєструє декларацію

 

Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця (або уповнова-женої ним особи), підпис заявника (або відмітка про надходження поштою) та дата

Прізвище та ініціали державного адміністра-тора, що прийняв заяву про отримання документа дозвільного характеру та документи що до неї додавалися, або  декларацію, його підпис

Відмітка про вида-чу документа дозвільно-го характеру або видачу зареєстро-ваної декларації, підпис заявника та дата отримання документа дозвільно-го характеру або зареєстрованої декларації

Відмітка про відмову у видачі документа дозвільного характеру (номер та дата рішення місцевого дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру) або відмову у реєстрації повідомлення (декларації) (номер та дата листа про відмову у реєстрації повідомлення (декларації) з обґрунтуванням такої відмови), підпис та дата заявника

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Журнал пронумеровується, прошнуровується та скріплюється печаткою районної державної адміністрації.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      

Аркуш-проходження дозвільної процедури

 

1.      Реєстраційний номер справи за журналом _________________________________

2.      Дата реєстрації вхідного пакету документів________________________________

3.      Назва СПД, заявника___________________________________________________

4.      Назва документа дозвільного характеру, декларації_________________________

________________________________________________________________________

5.     Назва дозвільного органу, якому переданий пакет документів________________ ________________________________________________________________________

6.      Дата передачі документів дозвільному органу, _____________________________

Передав_________________________________________________________________

                                                                                (підпис, прізвище, ініціали адміністратора)

Отримав_________________________________________________________________

                                                       (підпис, прізвище, ініціали відповідального працівника дозвільного органу)

7.      Дата передачі дозволу адміністратору, ____________________________________

Передав_________________________________________________________________

                                                       (підпис, прізвище, ініціали відповідального працівника дозвільного органу)

Отримав_________________________________________________________________

                                                       (підпис, прізвище, ініціали адміністратора)

8.      Серія і номер виданого документа дозвільного характеру____________________ _____________________________________________________________________

9.      Номер і дата повідомлення дозвільного органу про відмову у видачі дозвільного документа ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

10. Дата отримання повідомлення про відмову адміністратором _________________

Отримав_________________________________________________________________

                                                                      (підпис, прізвище, ініціали адміністратора)

11. Примітки_____________________________________________________________

________________________________________________________________________


 
 
Додаток 2
До Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з місцевими (регіональними) дозвільними органами та суб'єктами господарювання 
 
_____________________________________________ найменування (регіонального) місцевого дозвільного органу,який залучається  для проведення  спільного обстеження)
 
(ініціали та прізвище керівника)
                                  
                     
ПОВІДОМЛЕННЯ 
               про проведення спільного обстеження

"____" ______________ 20____ року                                                     № _________ 

     Відповідно до  заяв(и)  від   "__"   _________   20__   року, поданої (их) 
 
№ з/п заяви
Суб'єкт господарювання
Документ дозвільного характеру, за яким звернувся заявник
Місце розташування об'єкта, який  підлягає проведенню спільного обстеження
Примітка
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

       Прошу забезпечити участь уповноваженого представника________________
 
_____________________________________________________________________
                           (найменування місцевого дозвільного органу)
у проведенні спільного обстеження зазначених вище об'єктів.

Спільне   обстеження   пропонується  провести  у період з "___" __________ 20___ року до "__" ____________ 20__ року. 

     Прошу підтвердити участь у проведенні спільного обстеження та узгодити дату його проведення (телефоном, факсом). 

     Спільне засідання   по  розгляду  вказаних  заяв  відбудеться "___" _________ 20__ року о ___ год. ___ хв.* 

 ____________________________                         __________                             _______________________ 
     (назва посади адміністратора                                           (підпис)                                              (П.І.Б.)
      із зазначенням найменування
      органу влади, в якому він працює)
    
* Зазначається у випадках,  коли питання проведення спільного обстеження  розглядається  колегіально  на   спільних   засіданнях представників місцевих дозвільних органів.
 
Додаток 3
До Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з місцевими (регіональними) дозвільними органами та суб'єктами господарювання 
                            ____________________________________________ 
(найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце                      проживання, що звернулась(вся) для
отримання документа дозвільного характеру)
 
 
ПОВІДОМЛЕННЯ 
  про проведення спільного обстеження
 
"___" _____________ 20___ року                             № _________

    
 Відповідно до заяви від  "___" ___________ 20___ року,  поданої_____________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або П.І.Б.  фізичної особи - підприємця) 

для отримання_______________________________________________________, 
                                                     (назва документа дозвільного характеру)

представниками ________________________________________________________________________ 
                                                        (найменування місцевого дозвільного органу)
 
____________________________________________________________________________________________
 
"___" ________ 20__ року  о ___ год.___ хв.  буде проведене спільне обстеження 
 
об'єкта, що розташований за адресою:____________________________________
 
____________________________________________________________________________________________                                                      (адреса об'єкта, що підлягає обстеженню) 

 Прошу бути  особисто  присутнім  або  забезпечити присутність свого представника під час проведення зазначеного  вище  спільного обстеження у вказаний час. 


 _________________________________                    __________                           _______________________ 
 (назва посади адміністратора із зазначенням                                           (підпис)                                                                           (П.І.Б.)
 найменування органу влади, в якому він працює)
     
       
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Додаток 4 
                                                                                        до Положення про державного 
                                                                                        адміністратора і порядок його
                                                                                        взаємодії з місцевими дозвільними 
                                                                                        органами та суб'єктами господарювання 


 
 
ЖУРНАЛ 
               обліку проведених спільних обстежень
 
№ з/п
Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця  
Документ дозвільного характеру, щодо отримання (переоформлення, отримання дублікату, анулювання) якого звернувся суб'єкт господарювання
Адреса об'єкта, що підлягає обстеженню
Перелік місцевих дозвіль-них органів, які беруть участь у обстеже-нні
Дата проведе-ння спільного обстеження, узгоджу-на з представ-никами місцевих дозвіль-них органів
Дата та номер повідомлення  суб'єкта господарювання про дату і  строк проведення спільного обстеження
Резуль-тати обстеження
Примітка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено