Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 07.07.2012 №227/01-01 )

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

7 липня 2012 року       Старий Самбір                                    №227/01-01

 

Про архітектурно-містобудівну  раду

Відповідно до статті 20, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 7  липня 2011 №108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 3 жовтня 2011 року №1028/0/5-11 «Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду, склад архітектурно-містобудівної ради та склад колегії головного управління з питань Євро, містобудування та будівництва обласної державної адміністрації»:

1. Створити архітектурно-містобудівну раду при відділі регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації, згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про архітектурно-містобудівну раду при відділі регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації, що додається.

3. Розпорядження голови райдержадміністрації від 7 листопада 2011  №489/01-01 «Про архітектурно-містобудівну раду» вважати такими що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на т.в.о.першого заступника голови райдержадміністрації В. Стрижака.

 

 

      Голова райдержадміністрації                                                       В.Д.Цегенько

                                                                                 

 

                                                                                  Додаток

                                                                                  до розпорядження голови 

                                                                                  райдержадміністрації

                                                                              7 липня  2012 року

№227/01-01 

 

С К Л А Д

архітектурно-містобудівної ради при відділі

регіонального розвитку, містобудування та

архітектури райдержадміністрації

Попович

Володимир Володимирович     

 

Дашко

Назар Орестович  

- начальник відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури  райдержадміністрації, голова ради

- головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Старосамбірської  райдержадміністрації, секретар ради

 

 

Березовський

Іван Степанович              

Венцик

Богдан Романович

Члени ради:      

                                    

- начальник управління Держкомзему у Старосамбірському районі (за згодою)

- головний державний санітарний лікар Старосамбірського району  (за згодою)

Дик

Степан Тадейович

Гермак

Михайло Миронович

 

Зубальський

Тарас Зіновійович

 

Ковальчук

Іван Григорович 

- начальник КП «Будінвест» (за згодою)

- начальник Старосамбірського районного бюро технічної інвентаризації  та  експертної оцінки (за згодою)

- начальник відділу житлово-комунального господарства Старосамбірської  райдержадміністрації, заступник голови ради

- начальник Старосамбірського районного відділу Держтехногенбезпеки у Львівській області (за згодою)

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                             М.Год

 

 

 

Затверджено

                                                                                  розпорядження голови  

                                                                                  райдержадміністрації

                                                                              7 липня 2012 року

                                                                              №227/01-01

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про архітектурно-містобудівну раду при відділі

регіонального розвитку, містобудування та

архітектури районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Це положення визначає порядок роботи архітектурно-містобудівної ради (надалі - Рада) при відділі регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації (надалі – відділ), що утворюються за розпорядженням голови районної державної адміністрації і постійно діє при відділі.

Порядок роботи Ради при відділі  визначається відповідним положенням про Раду цього органу.

1.2. Рада є дорадчим органом для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації. Рада діє на громадських засадах.

1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, актами органів місцевої влади, а також цим Положенням.

1.4. Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів.

2. Основні завдання Ради

2.1. Рада, згідно з наданими їй чинним законодавством повноваженнями у сфері містобудування та архітектури, розглядає містобудівну та проектну документацію і надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій відповідному органу містобудування та архітектури, а саме:

2.1.1. Визначення державних інтересів у проектах містобудівної документації (Схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, детальні плани територій, проекти зонування територій), а також історико-архітектурних опорних планів.

2.1.2. Будівництва об'єктів (будинків і споруд житлового, громадського, комунального, промислового та іншого призначення, об'єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, а також об'єктів реставрації, пристосування пам'яток архітектури та містобудування).

2.1.3. Архітектурно-планувальних рішень об'єктів будівництва, що розміщуються на територіях, на які не розроблені проекти зонування та детальні плани територій (на період, визначений пунктом 6 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

2.2. При розгляді містобудівної та проектної документації рекомендації надаються на підставі їх оцінки відповідно до вимог чинного законодавства, державних будівельних норм, особливостей містобудівної ситуації (архітектурно-планувальних рішень, техніко-економічних показників та архітектурної виразності).

2.3. Результати розгляду Радою проектів містобудівної документації враховуються під час подальшого розроблення та затвердження таких проектів.

2.4. Результати розгляду Радою проектів будівництва мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження таких проектів.

2.5. Рада надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів населених місць і зон охорони пам'яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини.

3. Склад і структура Ради

3.1. Головою Ради є начальник відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Старосамбірської  райдержадміністрації.

3.2. До складу Ради входять: один заступник голови, секретар, фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у цій сфері, представники відповідних органів виконавчої влади, творчих спілок (за згодою).

 

4. Організаційні засади членства у Раді

4.1. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4.2. Члени Ради мають право:

4.2.1. Заздалегідь бути поінформованими про план роботи Ради, порядок денний засідань та про питання, запропоновані до розгляду на засіданні Ради.

4.2.2. Брати участь у розгляді питань, включених до порядку денного, обговорювати містобудівні, архітектурно-технічні та інженерні проектні рішення, висловлювати свої зауваження та пропозиції.

4.3. При розгляді містобудівної та проектної документації члени Ради зобов'язані керуватися вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил.

4.4. Голова Ради, його заступник, секретар та члени не мають права брати участь в обговоренні на засіданнях питань щодо проектування об'єктів містобудування, у розробленні яких вони брали участь.

4.5. Члени Ради не можуть брати участь в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють.

4.6. Рада провадить свою діяльність на засадах гласності.

5. Організація роботи Ради

5.1. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться згідно з планом та порядком денним, які складаються та затверджуються Головою Ради.

Позачергові засідання Ради скликаються за рішенням голови Ради.

Засідання Ради є відкритими.

Рада розглядає питання, включені до порядку денного за поданням замовника проекту.

Порядок денний формується за зверненнями замовників.

Подання Раді проектних і демонстраційних матеріалів для розгляду та їх технічний супровід здійснюються замовником або за його дорученням автором-розробником (тиражування, копіювання, інформаційні та довідкові матеріали тощо).

Склад матеріалів повинен відповідати вимогам державних будівельних норм щодо проектної документації відповідної стадії проектування.

5.2. Засідання Ради веде голова. Засідання Ради вважається чинним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

5.3. Організаційне забезпечення роботи Ради покладається на відділ.

5.4. Рада розглядає матеріали проекту, подані за десять робочих днів до її засідання.

5.5. Для розгляду проектів містобудівної документації відділ, при якому функціонує Рада, надсилає за 20 робочих днів до її засідання розділ  проекту містобудівної документації (за відповідним напрямом), що планується для розгляду Радою, органам земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, державної санітарно-епідеміологічної служби, природоохоронному та іншим органам, яким, відповідно до закону, належать повноваження щодо розгляду містобудівної документації для отримання їх висновків.

Письмові висновки додаються до матеріалів засідання Ради.

У разі  ненадання таких висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження розділу містобудівної документації такий проект вважається погодженим цими органами.

5.6. На засіданні Ради доповідає автор проекту.

5.7. На проекти містобудівної документації та проекти будівництва IV, V категорій складності готується рецензія (на замовлення замовника проектною організацією, яку замовник обирає самостійно). Рецензія подається у письмовому вигляді.

5.8. Розгляд на засіданні Ради проектів реконструкції об'єктів будівництва, щодо яких діють майнові права автора, проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

5.9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина членів, присутніх на засіданні Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.10. За результатами розгляду й обговорення складається протокол, який підписується головуючим на засіданні.

5.11. До протоколу включаються:

поіменний перелік присутніх членів Ради та запрошених осіб;

питання, які розглядаються на засіданні;

відомості про замовника;

дані щодо автора - розробника передпроектної та проектної документації, доповідача, рецензента та тих, хто виступає;

у разі необхідності: основні характеристики об'єкта, перелік вихідних даних (основних), рішення про відведення земельної ділянки (для  об'єктів будівництва), особливі умови, основні висновки щодо відповідності вихідних даних, стислий зміст обговорень з відображенням позицій, висловлювань щодо питання  та остаточними рекомендаціями Ради.

5.12. Протокол складається протягом 5 робочих днів з дня проведення відповідного засідання Ради.

5.13. Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено