Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №49/01-04 від 06.02.2020

 

Про затвердження Положення про відділ

фінансово-господарського забезпечення апарату

Старосамбірської районної державної адміністрації

Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року №59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»:

 1. Затвердити Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Старосамбірської районної державної адміністрації, що додається.
 2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 18 лютого 2014 року №56/01-04 «Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Старосамбірської районної державної адміністрації».
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Года М.М.

 

 

Перший заступник голови                   (Підпис)                            Р.ПУПА

 

                                              Затверджено                                                                                                                   

                                              Розпорядження голови

                                              райдержадміністрації

                                              6 лютого 2020 року №49/01-04

Положення про відділ фінансово-

господарського забезпечення апарату

Старосамбірської районної державної

адміністрації 

 1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (надалі - відділ) утворюється розпорядженням Старосамбірської районної державної адміністрації.
 2. Відділ фінансово-господарського забезпечення є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.
 3.   Відділ створюється для організації бухгалтерського обліку та звітності в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах, а саме: відділі з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, відділі з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, відділі економіки, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації, відділі культури, молоді та спорту райдержадміністрації, архівному відділі райдержадміністрації, відділі освіти райдержадміністрації, відділі містобудування, архітектури та житлово - комунального господарства райдержадміністрації, секторі з питань державної реєстрації райдержадміністрації. Відділ підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації та керівнику апарату районної державної адміністрації.
 4.    У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність районної державної адміністрації, розпорядженнями голови, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, цим Положенням.
 5. Основними завданнями відділу фінансово-господарського забезпечення є:

   5.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності районної державної адміністрації та складення звітності.

  5.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

 • Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

  5.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

 • Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
 • Планування роботи районної державної адміністрації.
 • Здійснення контролю за виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади органами  місцевого самоврядування.
 • Підготовка та прийняття управлінських рішень, участь в організації роботи дорадчих органів.
 • Забезпечення взаємодії з обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування.

  5.10. Забезпечення оперативного функціонування електронного  зв’язку  на серверах mail.loda.gov.ua та gmail, локальної комп’ютерної мережі в районної державної адміністрації, електронної пошти між районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, установами,  організаціями району, розархівації отриманої пошти, перевірки на наявність вірусу, друк та передачу роздрукованих документів в сектор документообігу та контролю і управління персоналом  апарату районної державної адміністрації.

 1. Відділ фінансово-господарського забезпечення відповідно до покладених на нього завдань:

   6.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

   6.2. Здійснює підготовку документів щодо структури, фонду оплати праці працівників та видатків на утримання апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

  6.3. Виконує функції розпорядника коштів Державного бюджету другого рівня за основною програмою «Здійснення виконавчої влади у Львівській області»  та за іншими програмами, які визначені Міністерством фінансів України:

 6.3.1.Формує єдину мережу розпорядників і одержувачів коштів державного бюджету за територіями та протягом року вносить зміни до мережі;

   6.3.2.Подає пропозиції до формування паспорту бюджетної програми на поточний рік;

  6.3.3.Доводить до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів затверджені паспорти відповідних бюджетних програм;

  6.3.4.Формує помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету за КПКВК 7831010 в розрізі апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації та кодів економічної класифікації видатків;

  6.3.5.При поступленні коштів з державного бюджету за КПКВК 7831010 та іншими державними програмами, здійснює розподіл коштів загального фонду державного бюджету на утримання апарату, структурних підрозділів райдержадміністрацій та одержувачів бюджетних коштів відповідно до затверджених кошторисів та помісячних планів асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків;

  6.3.6.Приймає звітність від структурних підрозділів райдержадміністрації, одержувачів бюджетних коштів про виконання державних бюджетних;

  6.3.7.Формує зведені квартальні та річну звітності по райдержадміністрації про виконання державних бюджетних програм та подає до управління Державної казначейської служби України у Старосамбірському районі, Львівської обласної державної адміністрації;

 6.3.8.Складає та надає до Львівської обласної державної адміністрації звіти про виконання паспортів бюджетних програм за КПКВК 7831010 «Здійснення виконавчої влади у Львівській області» та іншими державними програмами головного розпорядниками коштів за звітний рік;

6.4. Відповідно до річного розпису асигнувань доводить розподіл доведених призначень до управлінь та відділів райдержадміністрації.

6.5. Проводить, у визначені терміни, нарахування і виплату заробітної плати та відряджень працівникам апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів.

6.6. Складає державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

6.7. Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

6.8. Розробляє та готує проекти розпоряджень, доручень та листів райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

 6.9. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

 6.10. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

6.10.1. Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій.

 6.10.2. Інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

 6.11. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

 6.12. Забезпечує:

 6.12.1. Дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.

6.12.2. Достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань.

6.12.3. Повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.

6.12.4. Зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.

6.12.5. Користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан районної державної адміністрації, результати її діяльності та рух бюджетних коштів.

6.12.6. Відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.

6.13. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

6.14. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників.

6.15. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами районної державної адміністрації, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

6.16.Забезпечує взаємодію апарату районної державної адміністрації із обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування.

6.17.Організовує підготовку робочих поїздок голови районної державної адміністрації до населених пунктів району, виїзних зустрічей з мешканцями району.

6.18.Готує проекти доручень голови районної державної адміністрації на виконання рішень районної ради та  узагальнює інформації про хід виконання даних рішень.

6.19.Формує проекти річних та квартальних планів  роботи  районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків) та готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації про затвердження даних планів роботи, у  разі потреби складає плани основних заходів районної державної адміністрації на місяць та тиждень, які підписуються керівником апарату районної державної адміністрації та готує звіти про їх виконання.

6.20.За пропозицією заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, служб району формує план роботи Колегії на півріччя (рік) та подає на затвердження голові районної державної адміністрації.

6.21. Готує проект доручення голови районної державної адміністрації про підготовку та проведення засідання Колегії районної державної адміністрації, бере участь в організаційному забезпеченні засідань Колегії  районної державної адміністрації, складає  порядок денний та регламент роботи засідання Колегії з визначенням доповідачів, співдоповідачів та запрошених з кожного питання та оформляє  протокол засідання Колегії районної державної адміністрації.

6.22. Бере  участь в роботі  комісій, робочих груп та інших дорадчих органів (в межах компетенції відділу).

6.23. Розробляє графіки проведення перевірок здійснення виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади місцевими радами району на рік та подає на затвердження голові районної державної адміністрації, організовує роботу комісії для проведення перевірок за  здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, оформляє акт про результати перевірки, забезпечує підготовку розгляду на засіданні Колегії районної державної адміністрації питання про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої    влади органами місцевого самоврядування (у разі потреби), узагальнює подані органами місцевого самоврядування звіти про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади та надсилає  у відділ  організаційної роботи та контролю апарату  обласної державної адміністрації

6.24.Забезпечує оперативне функціонування електронного  зв’язку  на серверах mail.loda.gov.ua та gmail, локальної комп’ютерної мережі в районної державної адміністрації, електронної пошти між районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, установами,  організаціями району. Здійснення промислової експлуатації Системи електронного документообігу  «Megapolis.DocNet». Забезпечує дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп’ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання, обліку та інвентаризації. Веде картковий облік встановлених комп’ютерних програм.

 6.25. Здійснює розархівацію отриманої пошти, перевірку на наявність вірусу, друк та передачу роздрукованих документів в сектор документообігу та контролю і управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

 6.26.Здійснює організаційно – правове та матеріально – технічне забезпечення діяльності громадської ради.

 6.27.Організовує вивчення громадської думки щодо діяльності районної державної адміністрації, проблемних питань району, готує пропозиції за результатами відповідних досліджень. Здійснює моніторинг проведення протестних акцій, організовує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації взаємодію з їх учасниками, розгляд їх вимог.

 6.28.Забезпечує, спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, організацію та проведення державних та публічних заходів чітко вираженого суспільно – політичного змісту, залучає до участі в них представників інститутів громадянського суспільства.

 6.29.Забезпечує оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті , сторінці Старосамбірської  РДА  у  Fecebook  та в засобах масової інформації матеріалів з питань, що належить до компетенції відділу.

 1. Відділ фінансово-господарського забезпечення має право:

 7.1. Представляти районну державну адміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

7.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами районної державної адміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

7.3. Одержувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації та бюджетних установ, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

7.4. Вносити голові районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

7.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7.6. За дорученням керівництва районної державної адміністрації брати участь у нарадах, засіданнях Колегії районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації, засіданнях виконавчих комітетів та  сесій сільських, селищних, міських  рад.

 1. Покладання на відділ фінансово-господарського забезпечення обов`язків, не передбачених цим положенням, і таких, що не стосуються питань ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складення звітності, не допускається.
 2. Структура, чисельність працівників та Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення затверджується відповідно до законодавства.
 3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановленого пунктом 11 Типового положення про бухгалтерську службу, керівником апарату районної державної адміністрації.
 4. Начальник відділу повинен відповідати  таким  вимогам  до професійно-кваліфікаційного рівня, а саме:

  11.1. Мати   повну   вищу   освіту  відповідного  професійного спрямування    за    освітньо-кваліфікаційним   рівнем   магістра, спеціаліста,  стаж  роботи за фахом не менш як п'ять років, досвід роботи  на  керівних  посадах  не менш як три роки.

 11.2. Знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, складення   фінансової   та  бюджетної звітності,  порядок оформлення  операцій  і  організації  документообігу  за розділами обліку,   форми   та   порядок   проведення  розрахунків,  порядок приймання,   передачі  товарно-матеріальних  та  інших  цінностей, зберігання  і  витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

 1. Начальник відділу:

  12.1. Організовує роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ фінансово-господарського забезпечення.

  12.2. Здійснює  керівництво  діяльністю  відділу фінансово-господарського забезпечення, забезпечує   раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових обов'язків   між   його   працівниками   з  урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням  під час ведення бухгалтерського обліку.

  12.3. Погоджує проекти договорів (контрактів),  у тому числі про повну  індивідуальну  матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства   щодо  цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна.

 12.4. Бере у разі потреби участь  в  організації  та  проведенні перевірки    стану  бухгалтерського обліку та звітності у бюджетних  установах,  які підпорядковані райдержадміністрації.

 12.5. Здійснює у межах своїх повноважень   заходи   щодо відшкодування  винними  особами  збитків  від   нестач,   розтрат, крадіжок.

  12.6. Погоджує кандидатури працівників бюджетної установи,  яким

надається право складати та підписувати  первинні  документи  щодо проведення   господарських   операцій,   пов'язаних   з  відпуском (витрачанням) грошових  коштів,  документів,  товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

 12.7. Подає керівникові пропозиції щодо:

 12.7.1. Визначення облікової   політики,   зміни   обраної  облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної  установи і  технології оброблення облікових даних,  у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського)  обліку  та  правил документообігу,    додаткової   системи   рахунків   і   регістрів аналітичного  обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими операціями.

12.7.2. Визначення оптимальної  структури  відділу фінансово-господарського забезпечення та чисельності його працівників.

12.7.3. Вибору та  впровадження  уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та  звітності  з  урахуванням  особливостей діяльності бюджетної установи.

 12.7.4. Створення умов  для належного збереження майна,  цільового та

ефективного      використання       фінансових,       матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.

 12.7.5. Визначення джерел   погашення  кредиторської  заборгованості,

повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету.

 12.7.6. Притягнення до  відповідальності  працівників  відділу фінансово-господарського забезпечення,  у  тому  числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ,  які підпорядковані бюджетній установі,  за  результатами контрольних    заходів,    проведених   державними   органами   та підрозділами  бюджетної  установи,  що  уповноважені   здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 12.7.7. Удосконалення порядку здійснення поточного контролю.   

12.7.8. Організації навчання  працівників  відділу фінансово-господарського забезпечення з   метою  підвищення  їх професійно-кваліфікаційного рівня.

 12.7.9. Забезпечення відділу фінансово-господарського забезпечення нормативно-правовими актами,  довідковими  та  інформаційними  матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності.

 1. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

   13.1. Перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів).

   13.2. Проведення розрахунків відповідно до укладених договорів.

   13.3. Приймання і видачі грошових коштів.

   13.4. Проведення інших господарських операцій.

 1.   Відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених з   порушенням встановлених вимог, а  також  документів  щодо  господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та  інформує  керівника  бюджетної  установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.
 2. Здійснює контроль за:

   15.1. Відображенням у бухгалтерському  обліку  всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою.

    15.2. Складенням звітності;

    15.3.Цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням  майна.

    15.4. Правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати

товарів,  робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів    обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів  оренди.

    15.5. Відповідністю взятих   бюджетних   зобов'язань    відповідним 

бюджетним   асигнуванням,  паспорту  бюджетної  програми  (у  разі  застосування програмно-цільового методу в бюджетному  процесі)  та         відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням.

   15.6 Додержанням вимог   законодавства    під    час    здійснення

попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за        бюджетні кошти.

   15.7. Оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

   15.8. Розробленням та   здійсненням   заходів  щодо  дотримання  та

підвищення  рівня   фінансово-бюджетної   дисципліни   працівників        відділу фінансово-господарського забезпечення.

   15.9. Усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів,  проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи,  що  уповноважені  здійснювати  контроль  за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 1.   Погоджує   документи,   пов'язані   з  витрачанням  фонду заробітної  плати,  встановленням  посадових  окладів  і  надбавок працівникам.
  • Вирішує питання взаємодії відділу з відповідними службами апарату обласної державної адміністрації, забезпечує взаємодію відділу з відповідними структурними підрозділами, управліннями та службами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування.
 1. Начальник відділу  у  разі  отримання  від  керівника розпорядження  вчинити  дії,  які  суперечать законодавству,   інформує   у   письмовій   формі   керівника  про неправомірність такого розпорядження,  а у разі  отримання  даного розпорядження  повторно  надсилає  керівникові бюджетної установи, якій  підпорядкована  бюджетна  установа,  та  керівникові  органу Казначейства   за   місцем   обслуговування   бюджетної   установи відповідне повідомлення.
 2. Начальник відділу або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки керівника на   період   його   тимчасової відсутності.
 3. Працівники відділу фінансово-господарського забезпечення, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством, підпорядковуються начальнику відділу.
 4. У разі   тимчасової  відсутності  начальника відділу (відрядження,  відпустки,  тимчасової втрати працездатності  тощо) виконання  його  обов'язків покладається на спеціаліста відділу відповідно  до  розпорядження  голови райдержадміністрації.
 5. Районна державна адміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу фінансово-господарського забезпечення, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань бухгалтерського обліку та звітності.

 

            __________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини