Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №22/01-04 від 21.01.2020

Про затвердження Положення

про сектор з питань правової роботи,

запобігання та виявлення корупції  апарату

Старосамбірської райдержадміністрації

 

  Відповідно до статей 6, 44 Законів України «Про місцеві державні адміністрації», Закону  України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»:

  1. Затвердити Положення про сектор з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Старосамбірської районної державної адміністрації, що додається.
  2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 11 липня 2016 року №229-01-04 «Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату Старосамбірської районної державної адміністрації» та від 7 березня 2018 року «Про внесення змін в Положення про юридичний відділ апарату Старосамбірської райдержадміністрації» визнати такими, що втратили чинність.
  3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації.

 

 

Голова                         (Підпис)                                                   П. НАЗАР

 

 

 

Затверджено

розпорядження голови

Старосамбірської райдержадміністрації

21 січня 2020 року №22/01-04

                                 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань правової  роботи,

запобігання та виявлення корупції апарату

Старосамбірської районної державної адміністрації

 

  1. Загальні положення

 1.1. Це положення регулює питання діяльності сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації.

 1.2. Сектор з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Старосамбірської районної державної адміністрації (надалі-сектор) утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 1.3. Сектор є структурним підрозділом апарату Старосамбірської районної державної адміністрації.

 1.4. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, «Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного  підприємства, установи, організації», яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1040, «Типовим положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції», затверджене постановою  Кабінету Міністрів України від 4  вересня 2013 року №706, регламентом Старосамбірської районної державної адміністрації, розпорядженнями голів районної та обласної державних адміністрацій, наказами керівника державної служби, цим Положенням та іншими нормативними актами.

       З  питань  організації та методики ведення правової роботи відділ може керуватися рекомендаціями Міністерства юстиції України.

  1.5. Сектор з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації, оперативне підпорядкування здійснює керівник апарату райдержадміністрації.

 1.6. Роботу сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції організовує завідувач сектору. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади  керівником апарату районної  державної адміністрації  у порядку встановленому чинним законодавством. Особа, що призначається на посаду завідувача сектору, повинна мати закінчену вищу юридичну освіту, ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органам місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою.

       У разі відсутності завідувача сектору  його обов'язки виконує працівник сектору, на якого покладено такі обов'язки.

 1.7. Видання розпоряджень/наказів, а також подання проектів таких актів райдержадміністрації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з сектором з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції не допускається.

 1.8. Пропозиції сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції щодо приведення розпоряджень/наказів, у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду головою райдержадміністрації.

   У разі неврахування пропозицій сектору або часткового їх врахування відділ подає голові райдержадміністрації висновок до проекту розпорядження, та керівнику апарату висновок до проекту наказу.

 1.9. У межах своєї компетенції сектор взаємодіє з структурними підрозділами районної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та  організаціями району.

  1. Завдання та функції

   2.1. Основними завданнями сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції є:

   2.1.1.  Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

  2.1.2. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування,  неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів районної державної адміністрації апаратом та посадовими особами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

    2.1.3. Надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань;

    2.1.4. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

    2.1.5. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

    2.1.6. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

    2.1.7. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

    2.1.8. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

    2.1.9. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

    2.1.10. Забезпечення здійснення роботи із зверненнями громадян та контролю за дотримання термінів їх розгляду.

         Сектор з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції відповідно до покладених на неї завдань:

     2.1. У сфері правового забезпечення:

   2.1.1.  Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в районній державній адміністрації.

   2.1.2. Організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування,  неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів районної державної адміністрації апаратом та посадовими особами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

     2.1.3. Забезпечує надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань.

   2.1.4. Проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень голови та наказів керівника апарату райдержадміністрації, готує висновки юридичної експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства.

 2.1.5. Проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів відповідного органу виконавчої влади, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997.

 2.1.6. Проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів відповідного органу виконавчої влади, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком до Порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61 “Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів”.

 2.1.7. Переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації розпорядження з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

 2.1.8. Вносить керівникові органу виконавчої влади пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом.

 2.1.9. Перевіряє на відповідність законодавству проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату  та візує їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими структурними підрозділами. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які носять фінансовий характер (виділення коштів, порядок проведення розрахунків тощо) візуються після їх погодження (візування) відповідними підрозділами райдержадміністрації (відділом фінансово-господарського забезпечення, фінансовим управлінням тощо). Тривалість опрацювання проекту розпорядження/наказу в секторі не повинна перевищувати 3-х робочих днів, а зі складних питань - 5-ти робочих днів.

 2.1.10. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

  2.1.11.  Організовує і веде претензійну та позовну роботу; представляє за дорученням голови райдержадміністрації інтереси районної державної адміністрації (за виключенням представлення інтересів структурних підрозділів) в судах загальної юрисдикції, інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

  2.1.12. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівникові органу виконавчої влади письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

 2.1.13. За дорученням керівництва райдержадміністрації розглядає протести та подання прокуратури, інші звернення правоохоронних і контролюючих органів.

 2.1.14. Організовує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правової освіти працівників апарату райдержадміністрації, інформує про нове законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування.

  2.2. У сфері запобігання та виявлення корупції:

  2.2.1. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.

   2.2.2. Надає іншим структурним підрозділам органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

 2.2.3. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків.

 2.2.4. Надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

  2.2.5. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами райдержадміністрації, інформує в установленому порядку про такі факти голову райдержадміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

 2.2.6. Веде облік працівників органу райдержадміністрації притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

 2.2.7. Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

2.2.8. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації до вчинення корупційних правопорушень.

2.2.9. Повідомляє у письмовій формі керівникові органу виконавчої влади, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами органу виконавчої влади, територіального органу, підприємства, установи, організації.

 2.3. У сфері роботи зі зверненнями громадян:

2.3.1. Розглядає звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Готує висновки та пропозиції щодо вирішення піднятих у зверненнях питань згідно з чинним законодавством.

 2.3.2. Проводить роботу із зверненнями громадян та забезпечує здійснення контролю за дотримання термінів їх розгляду.

2.3.3. За дорученням керівництва райдержадміністрації виконує інші завдання та функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до Регламенту та Положення про сектор з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції.

  1. Права, обов'язки, відповідальність

 3.1. Сектор з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції має право:

 3.1.1. Перевіряти додержання законності в структурних підрозділах районної державної адміністрації.

3.1.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій документи, висновки, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу сектору.

 3.1.3.  Інформувати керівництво про покладення на сектор виконання роботи, що не належить до функцій чи виходить за його межі, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів, необхідні для вирішення порушених питань.

 3.1.4. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього обов'язків.

3.1.5. Отримувати від працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).

3.1.6. За дорученням голови райдержадміністрації брати участь у засіданні колегії, нарадах, інших дорадчих і колегіальних органах, які проводяться в районній державній адміністрації, у випадку розгляду на них правових питань.

3.1.7. Інформувати керівництво районної державної адміністрації у разі переслідування працівника сектору у зв'язку з виконанням обов'язків, передбачених цим Положенням.

3.1.8. Подавати пропозиції щодо приведення у відповідність до законодавства проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, що суперечать закону, які є обов'язковими для розгляду структурними підрозділами райдержадміністрації.

 3.1.9. Працівник сектору, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що привели до негативних економічних наслідків, порушення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

3.2. Завідувач сектору:

3.2.1. Здійснює керівництво роботою сектору, забезпечує виконання та несе персональну відповідальність за невиконання покладених на сектор завдань.

3.2.2.  Організовує роботу працівників сектору, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань і вказівок керівництва.

3.2.3. Подає пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації щодо переведення, звільнення працівників юридичної служби, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.

3.2.4. Несе відповідальність за відповідність чинному законодавству проектів розпоряджень та інших документів правового характеру, які ним візуються.

  1. Заключні положення

 4.1.  Покладання на юридичний відділ обов'язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу не допускається.

4.2. Районна державна адміністрація створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв'язку, транспортом для виконання службових обов'язків,  нормативними актами і довідковими матеріалами з правових питань.

 4.3. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується головою райдержадміністрації в межах граничної чисельності, відповідно до штатного розпису і  кошторису витрат на райдержадміністрацію.

    4.4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом керівника апарату районної державної адміністрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

                      ___________________________________________

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини