Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №10/01-04 від 15.01.2020

Про спостережну комісію Старосамбірської

районної державної адміністрації

Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року №429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах», у зв’язку з кадровими змінами

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Створити спостережну комісію Старосамбірської районної державної адміністрації у складі, згідно з додатком.
 2. Затвердити Положення про спостережну комісію Старосамбірської районної державної адміністрації, що додається.
 3. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації: від 14 січня 2016 року №5/01-04 «Про спостережну комісію Старосамбірської районної державної адміністрації», від 7 грудня 2017 року №560/01-04 «Про нову редакцію додатку до розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 січня 2016 року №5/01-04».
 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

  

  Голова                                                                                                 П. НАЗАР

 

                                                                                 Додаток

                                                                                 до розпорядження голови

                                                                                 райдержадміністрації

                                                                                15 січня 2020 року №10/01-04

                                                                             

СКЛАД

спостережної комісії Старосамбірської

районної державної адміністрації

 

 Пупа                                         - перший заступник   голови райдержадміністрації,

 Руслан Романович                    голова комісії

Лесик                                         -  провідний спеціаліст відділу з питань оборонної  

Світлана Михайлівна                роботи,  цивільного захисту,  та взаємодії з

                                                    правоохоронними органами райдержадміністрації, 

                                                    секретар комісії

Члени комісії:

Досяк                                            - начальник служби у справах дітей

Олег Степанович                         райдержадміністрації

 

Литвак                                         - голова районної асоціації інвалідів (за згодою)

Галина Миколаївна

 

Макар                                          - голова районної організації товариства

Ігор Іванович                                «Бойківщина» (за згодою)

 

Тимчак                                        - голова районної організації товариства

Ігор Іванович                               Червоного Хреста України (за згодою)

 

Турянська                                    - заступник директора - начальник відділу соціальної 

Леся Миколаївна                         роботи Старосамбірського районного центру    

                                                     соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді

                                                     (за згодою)

 

Карпінська                                  - завідувач сектору з питань правової роботи, 

Лілія Миколаївна                        запобігання та виявлення корупції апарату

                                                      райдержадміністрації

 

Мельник                                    - голова громадського формування з охорони

Мирослав Романович                 громадського порядку при Княжпільській сільській                    

                                                      раді (за згодою)

Начальник відділу з питань оборонної роботи,

цивільного захисту та взаємодії з

правоохоронними органами

райдержадміністрації                                                                  А.Яворський

 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      розпорядження голови

                                                                                      райдержадміністрації

                                                                                      15 січня 2020 №10/01-04

 

ПОЛОЖЕННЯ

про спостережну комісію Старосамбірської

районної державної адміністрації

 Це Положення визначає завдання, функції, повноваження та порядок утворення спостережної комісії районної державної адміністрації, що утворюється розпорядженням голови райдержадміністрації.

 1. Спостережна комісія у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Діяльність спостережних комісій базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості.

 1. Основними завданнями спостережної комісії є:

3.1. Організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання.

3.2. Сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян.

3.3. Організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання.

3.4. Надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

 1. Відповідно до покладених завдань спостережна комісія:

4.1. Погоджує постанови і подання, які приймаються і вносяться Старосамбірським районним сектором  філії державної установи  «Центр Пробації» у Львівській області».

4.2. Разом з органами і установами виконання покарань вносять до суду за місцем відбування покарання засудженими особами подання щодо:

4.2.1. Умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким.

4.2.2. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

4.3. Сприяє Старосамбірському районному сектору  філії державної установи  «Центр Пробації» у Львівській області»:

4.3.1. Проведенні соціально-виховної роботи із засудженими особами, організації їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання.

4.3.2. Залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів   місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для тримання засуджених осіб, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів.

4.3.3. Створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених осіб до суспільно корисної праці.

4.3.4. Підготовці засуджених осіб до звільнення.

4.4. На підставі інформації органів і установ виконання покарань ведуть облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовують громадський контроль за поведінкою таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання.

4.5. Здійснюють заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяють розвитку мережі центрів соціальної  адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання таким особам допомоги у соціальній адаптації.

4.6. Інформують громадськість через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, захист основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань.

4.7. Виконують інші функції відповідно до законодавства.

 1. Спостережна комісія має право:

5.1. Доручати членам комісії:

5.1.1. Відвідувати установи виконання покарань, вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених осіб, умови їх праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи.

5.1.2. Брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань під час розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених осіб від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та брати участь у судових засіданнях під час розгляду таких подань.

5.2. Висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджена особа.

 5.3. Одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на комісії завдань.

 5.4. Проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та приймати за результатами розгляду відповідні рішення.

 5.5. Заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції комісій, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян.

 5.6. Доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, координувати проведення такої роботи.

 5.7. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати таких осіб та заслуховувати їх інформацію.

5.8. Вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

5.8.1 Удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав людини, захисту основних свобод і законних інтересів засуджених осіб.

5.8.2. Поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими до громадських або виправних робіт, та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання.

5.8.3 Удосконалення процесу підготовки до звільнення засуджених осіб.

5.8.4 Організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації.

 1. Спостережна комісія під час здійснення своїх повноважень не вправі втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань.
 2. До складу спостережної комісії входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі громадяни.

Представники громадських організацій та окремі громадяни становлять не менш, як половину складу комісії.

 1. Членами спостережної комісії не можуть бути судді, представники органів прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, служби безпеки, установ виконання покарань, адвокати, особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість.

Члени спостережних комісій не мають права здійснювати громадський контроль щодо засуджених осіб, які тримаються в установах виконання покарань, якщо вони є близькими родичами таких осіб, а також  потерпілими, свідками, захисниками або іншими особами, які беруть або брали участь у провадженні за кримінальними справами щодо засуджених осіб.

 1. Голова і секретар спостережної комісії призначаються органом, який її утворив. Заступник голови комісії обирається на її засіданні. Кількісний склад комісії визначається залежно від обсягу роботи, як правило, від п'яти до одинадцяти членів.
 2. Голова, заступник голови та члени спостережної комісії, які здійснюють організацію громадського контролю за дотриманням прав людини, захистом основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання покарань мають право відвідувати установи виконання покарань без спеціального дозволу.
 3. Спостережна комісія утворюється строком на три роки. Орган, який утворив спостережну комісію, повідомляє у засобах масової інформації про припинення повноважень комісії та формування нового її складу не пізніше, ніж за три місяці до цього, а також про дострокове припинення членом комісії своїх повноважень.
 4. Голова спостережної комісії, його заступник та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
 5. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:

13.1. За його заявою.

13.2. За зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії.

13.3. У зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

13.4. У разі відмови відвідувати установи виконання покарань за дорученням спостережної комісії.

13.5 У разі відсутності без поважних причин на трьох підряд засіданнях спостережної комісії.

 1. Не допускається делегування членами спостережної комісії своїх повноважень іншим особам.
 2. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання спостережної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

 1. На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, правоохоронних органів, засобів масової інформації та окремі громадяни.
 2. Розгляд спостережною комісією матеріалів стосовно засуджених осіб здійснюється за обов'язкової присутності представника відповідного органу або установи виконання покарань.
 3. Голова спостережної комісії:

18.1. Організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами, надає доручення, контролює та перевіряє їх виконання.

18.2. Забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає питання, які підлягають розгляду на її черговому засіданні.

18.3. Бере участь особисто або доручає членам комісії брати участь у засіданнях комісії установ виконання покарань, які розглядають питання щодо зміни умов тримання засуджених осіб, умовно-дострокового звільнення їх від відбування покарання, заміни не відбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та інформує про результати членів спостережної комісії.

18.4. Представляє комісію особисто або доручає своєму заступнику представляти комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності.

18.5. Інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності комісії один раз на півроку та подає щороку до 1 березня звіт органу, який її утворив.

 1. Спостережна комісія приймає рішення з питань, що належать до її компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення спостережної комісії оформляється постановою, яку підписує голова комісії.

Постанова спостережної комісії має бути розглянута відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціям незалежно від форми власності.

Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до органу, який її утворив, або до суду.

 1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії покладається на Старосамбірську райдержадміністрацію.
 2. Спостережна комісія має печатку та бланк із своїм найменуванням.

           __________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено