Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №8/01-04 від 15.01.2020

Про затвердження Положення

про відділ культури, молоді та спорту

Старосамбірської районної

державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 6, пункту 6 статті 13, статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну службу» Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012  №887 «Про затвердження типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства культури України від 20.12.2012 №1560, наказу  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.11.2012 №1308 враховуючи розпорядження райдержадміністрації від 30.10.2019 №38/07-01 К-1

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про відділ культури, молоді та спорту Старосамбірської районної державної адміністрації, що додається.
  2. Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації: від 11 грудня 2013 року №489/01-04 «Про затвердження положення про сектор молоді та спорту Старосамбірської районної державної адміністрації», від 6 лютого 2018 року №76/01-04 «Про затвердження положення про відділ культури Старосамбірської районної державної адміністрації» визнати такими, що втратили чинність.
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

 

Голова                                  (Підпис)                                              П.НАЗАР

                                           

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       розпорядження  голови

                                                       райдержадміністрації

                                                       15 січня 2020 року №8/01-04

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури, молоді та спорту

Старосамбірської районної

державної адміністрації

 

  1. Загальні положення

1.1. Відділ культури, молоді та спорту Старосамбірської районної державної адміністрації (надалі – відділ) утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству культури України і Міністерству молоді та спорту України в межах, передбачених чинним законодавством.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.3. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок у відділенні Державного казначейства у Старосамбірському районі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп, фірмові бланки, є неприбутковою установою.

1.4. Адреса відділу: вул. Лева Галицького, 47, м.Старий Самбір, Львівська область, Україна, 82000.

  1. Головні завдання відділу

2.1. Участь у формуванні та реалізації державної політики в галузі культури, туризму, молоді,  фізичної  культури  та спорту, забезпечення комплексного розвитку культури українського народу та національних меншин, які проживають на території району;

2.2. Захист національної культури українського народу та української мови як державної; сприяння відродженню і розвитку культурам та мовам національних меншин, які проживають в районі.

2.3. Організація аналізу стану сфери культури, туризму, молоді та спорту району, стратегічного планування, визначення пріоритетів, моделей розвитку культурного ресурсу на основі наукової методики.

2.4. Керівництво закладами, організаціями та підприємствами культури, що належать до сфери його управління, та координація їх діяльності; координація, контроль та сприяння діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян незалежно від форм власності, які несуть відповідальність за розвиток у районі культури.

       2.5. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді.       2.6. Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні.2.7. Сприяння молодіжним і громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.2.8. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

  1. Повноваження відділу

3.1. Підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району, комплексних та цільових програм у галузі культури. Контроль за їх виконанням.

3.2. Організація фінансово-господарської діяльності закладів, організацій та установ культури, спрямованої на зміцнення їх матеріально-технічної бази, впровадження досягнень науки та передового досвіду, опрацювання та впровадження нових форм господарювання, системи оплати праці, удосконалення методів управління в галузі культури, виховання творчої та господарської самостійності.

3.3. Створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку та розбудови матеріально-технічної бази  галузі культури.

3.4. Заохочення до спонсорства та благодійної діяльності підприємств, установ, громадських об'єднань,  окремих  громадян  на  підтримку  соціально-культурних ініціатив; сприяння у залученні вітчизняних та іноземних інвесторів у галузь культури.

3.5. Здійснення міжрегіонального та міжнародного співробітництва з питань культури, реалізація угод між Старосамбірщиною і регіонами України та зарубіжними державами у сфері культури та мистецтва; розвиток культурних зв'язків з українцями за кордоном; сприяння пропаганді, популяризації серед громадян України та іноземних громадян доцільності туристичних поїздок до району та області.

3.6. Розвиток ринкової інфраструктури в галузі культури і мистецтва; сприяння розвитку конкуренції, забезпечення дотримання у цій галузі антимонопольного законодавства.

3.7. Розвиток мережі організацій та установ культури різних форм власності.

3.8. Підготовка аналітичних, інформаційних та статистичних матеріалів, що стосуються сфери культури, молоді та спорту, узагальнення техніко-економічних показників, які характеризують діяльність галузей. Забезпечення обласної та районної державних адміністрацій статистичною та іншою інформацією з питань діяльності галузі культури, молоді та спорту.

3.9. Координація інформаційно-рекламної діяльності, організація проведення методичних семінарів, круглих столів, конференцій, інших заходів у сфері культури, молоді та спорту.

3.10. Збереження національних культурних надбань, повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей.

3.11. Сприяння діяльності творчих спілок і організацій, об'єднань громадян, які займаються мистецькою, творчою, культурно-просвітницькою діяльністю та співпраця з ними для формування регіональної культурної політики.

3.12. Контроль в межах своєї компетенції за виконанням керівниками закладів та установ культури і мистецтва району чинного законодавства та інших нормативно-правових актів галузі культури.

3.13. Підготовка та реалізація разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян   заходів, спрямованих на подальший розвиток культури, молоді та спорту.

3.14. Забезпечення реалізації в районі програм та заходів державної культурної політики; створення умови для розвитку професійного  музичного,  театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, фотомистецтва, самодіяльної народної творчості, змістовного, культурного дозвілля населення; сприяє діяльності творчих спілок та організацій, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та поновленню фондів музеїв, бібліотек, створенню нових експозицій, організації виставок, забезпеченню охорони музейних цінностей, забезпечує чітке і послідовне дотримання законодавства про свободу совісті та релігійні організації, сприяння церквам і релігійним організаціям у їхній різнобічній суспільно важливій діяльності на благо українського суспільства, сприяє зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних конфесій.

3.15. Координує гастрольну діяльність художніх колективів, концертних груп та окремих виконавців, сприяє проведенню фестивалів, конкурсів, оглядів професійного мистецтва і самодіяльної   народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

3.16. Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції щодо створення пам'ятників, пам'ятних знаків та художньо-меморіальних таблиць, здійснює контроль за художнім рівнем їх виконання та спорудження.

3.17. Організовує облік, реставрацію, використання і популяризацію пам'яток матеріальної та духовної культури в районі.

3.18. Організовує облік втрачених національних культурних цінностей та сприяє їх поверненню у фонди музеїв.

3.19. Координує роботу закладів культури в сільській місцевості щодо організації культурного обслуговування населення району.

3.20. Координує проведення заходів (концертів, виставок, творчих вечорів), які проводяться державними установами культури, громадськими організаціями та іншими юридичними особами.

3.21. Забезпечує реалізацію державних програм щодо відновлення, збереження та розвитку мережі закладів соціально-культурного призначення.

3.22. Здійснює контроль за переміщенням культурних цінностей, що знаходяться в районі.

3.23. Сприяє відновленню історії населених пунктів району, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

3.24. Створює сприятливі умови для утвердження української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, що проживають в районі.

3.25. Забезпечує організаційно-методичне керівництво закладами культури району.

3.26. Укладає угоди про співробітництво, встановлює прямі зв'язки з культурно-мистецькими закладами, органами управління культурою регіонів України та зарубіжних країн, міжнародними мистецькими організаціями, сприяє їх культурному обміну.

3.27. Організовує разом  із  зацікавленими  закладами  культури  і  мистецтва підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування творчих працівників і спеціалістів галузі.

3.28. Сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецьких навчальних закладів та шкіл естетичного виховання в районі.

3.29. Сприяє формуванню духовних потреб і естетичних смаків населення.

3.30. Сприяє соціальному захисту працівників культури, вживає заходи, спрямовані на розвиток творчої ініціативи трудових колективів.

3.31. Організовує первинний облік у підвідомчих закладах, у встановленому порядку статистичну, бухгалтерську звітність, забезпечує своєчасне подання їх відповідним органам.

3.32. Вживає необхідних заходів щодо контролю за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних, санітарно-екологічних норм та вимог на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери культури району.

3.33. Здійснює контроль за використанням і технічним станом приміщень закладів культури, організовує проектування, капітальний ремонт і реставрацію об'єктів культури.

3.34. Сприяє розвиткові ринкової інфраструктури в галузі культури та мистецтва.

3.35. Організовує матеріально-технічне та фінансове забезпечення  закладів, організацій і установ культури, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за їх призначенням і використанням.

3.36. Забезпечує впровадження науково-обґрунтованих, суспільно необхідних нормативів  культурного  обслуговування  населення,  працює над створенням і дотриманням нормативно-правової бази закладами культури.

3.37. Здійснює пошук, використання і поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури, вдосконалення господарського механізму в їх діяльності, інформаційно-методичне забезпечення, впроваджує нові моделі організації культурної діяльності.

3.38. Ініціює у встановленому порядку створення, реорганізацію та ліквідацію закладів, підприємств і організацій культури і мистецтва, що належать до сфери його управління.

3.39. Подає пропозиції щодо нагородження працівників, що особливо відзначилися, державними нагородами, президентськими відзнаками та присвоєння їм почесних звань України, ініціює відзначення діячів культури, талановитих виконавців, здібну молодь обласними преміями, стипендіями та нагородами.

3.40. Застосовує згідно з чинним законодавством України інші форми морального і матеріального   заохочення   працівників  за  досягнення   у  творчій,   педагогічній, культурно-просвітницькій та виробничій діяльності.

3.41. Бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у туристичній галузі.

3.42. Здійснює заходи щодо вдосконалення туристичної інфраструктури,  розвитку ринкових відносин у цій галузі, а також розробляє пропозиції щодо вдосконалення фінансових та  економічних нормативів, системи фінансування суб'єктів туристичної діяльності.

3.43. Бере участь у розробленні та забезпеченні виконання державних цільових програм розвитку туризму, туристично-рекреаційної сфери, ринку туристичних послуг, розвитку інфраструктури, забезпечення захисту і безпеки туристів.

3.44. Визначає перспективи і напрями  розвитку внутрішнього і міжнародного туризму, зміцнення матеріально-технічної бази туристичної галузі.

3.45. Забезпечує здійснення міжгалузевої координації та функціонального регулювання у туристичній галузі.

3.46. Бере участь у створенні та розвитку системи наукового і інформаційно-рекламного забезпечення туристичної галузі.

3.47. Сприяє в межах своєї компетенції розробленню і здійсненню центральними  та  місцевими органами виконавчої влади заходів щодо розвитку туристичної галузі.

3.48.  Бере участь у розробленні міжнародних договорів  з  питань туризму, готує пропозиції щодо їх укладення і денонсації та за дорученням голови райдержадміністрації укладає такі договори і забезпечує їх виконання.

3.49. Забезпечує  співробітництво  з  міжнародними  туристичними організаціями та  відповідними  органами  іноземних  держав,  бере участь у міжнародних  програмах,  вивчає  та  аналізує  досвід іноземних держав у розбудові туристичної галузі.

3.50. Координує та організовує виконання євроінтеграційних завдань у туристичній галузі.

3.51. Подає в установленому порядку пропозиції щодо спрощення порядку  оформлення візових документів туристів для митних, прикордонних та інших видів контролю; вживає у межах своєї компетенції заходів до захисту прав іноземних туристів в Україні, а також громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон.

3.52. Вивчає  потребу  у  фахівцях  та  подає  пропозиції  щодо забезпечення зайнятості населення у туристичній галузі, здійснює  заходи  щодо  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для цієї галузі.

3.53. Розробляє пропозиції щодо збільшення надходжень до бюджету, зростання потенціалу туристичних підприємств та обсягів реалізації вітчизняного   туристичного   продукту  на  зовнішньому ринку,  зміни  умов  оподаткування та валютного регулювання, визначення особливостей приватизації та реструктуризації зазначених підприємств, демонополізації галузі, розвитку виробництва сувенірної продукції.

3.54. Взаємодіє у питаннях реалізації державної політики у розвитку туристичної галузі із суб'єктами підприємницької діяльності, їх об'єднаннями та іншими організаціями, в тому числі громадськими.

3.55. Подає пропозиції щодо виконання функцій технічного регулювання та розроблення технічних регламентів, забезпечення у межах своєї компетенції проведення роботи із стандартизації та підтвердження відповідності у туристичній галузі.

3.56. Визначає категорії об'єктів туристичної інфраструктури.

3.57. Подає пропозиції щодо державної підтримки суб'єктів господарювання у туристичній галузі.

3.58. Провадить відповідно до законодавства інформаційну, рекламну та видавничу діяльність, бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних туристично-виставкових заходів, методичних і науково-практичних семінарів (конференцій), сприяє у межах своєї компетенції формуванню позитивного туристичного іміджу України, організовує проведення роботи зі створення  загальнодержавної інформаційної мережі у туристичній галузі.

3.59. Здійснює заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для  розвитку інфраструктури туризму, зокрема за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей.

3.60. Здійснює у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів господарської діяльності.

3.61. Подає пропозиції щодо формування і ведення Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності, контролює в межах своєї компетенції додержання вимог законодавства про туризм.

3.62. Веде галузевий реєстр об'єктів туристичної інфраструктури, сертифікованих на відповідність вимогам безпеки та класифікованих відповідно до вимог певної категорії.

3.63. Здійснює контроль за якістю наданих туристичних послуг.

3.64. Організовує  ведення обліку туристичних ресурсів України.

3.65. Організовує  та  здійснює  в  межах   своєї   компетенції координацію  діяльності суб'єктів підприємницької  діяльності із створення  матеріально-технічної бази для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування, транспортного, екскурсійного, торговельного, спортивного, культурного та іншого обслуговування туристів.

3.66. Визначає  за  погодженням з органами державної статистики обсяги галузевої статистичної звітності, а також склад і форми звітної документації, проводить моніторинг статистичних даних і здійснює контроль за їх достовірністю.

3.67. Проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку туристичної галузі, інфраструктури, виступає замовником наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень пов'язаних з її розвитком.

3.68. Розробляє проекти програм забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяє виконанню цих  програм, подає пропозиції  щодо вирішення  питань з регулювання діяльності пошуково-рятувальних служб у туристичній галузі;

3.69. Бере участь у розгляді клопотань про оголошення природних територій курортними.

3.70. Бере участь у створенні сприятливого інвестиційного клімату в туристичній галузі, розвитку інфраструктури.

3.71. Подає голові райдержадміністрації, депертаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей та релігій обласної державної адміністрації пропозиції щодо відзначення працівників державними нагородами та відомчими відзнаками.

3.72. Організовує роботу з надання інформаційних і правових послуг суб'єктам підприємницької діяльності у туристичній галузі та розвитку інфраструктури.

3.73. Організовує та здійснює охорону, збереження, облік, реєстрацію та виконання:

3.73.1. Місць поховань борців за волю України.

3.73.2. Місць поховань жертв терору в Україні.

3.73.3. Визначних місць археологічного, естетичного, мистецького, художнього значення.

3.73.4. Об’єктів монументального мистецтва.

3.73.5 Ландшафтних, природних територій, які мають історичну цінність.

3.73.6. Окремих поховань та некрополів, місць масових поховань померлих, в тому числі, військовослужбовців, які загинули у війнах, внаслідок депортацій та політичних репресій на території України.

3.73.7. Місць бойових дій.

3.73.8. Визначних місць, пов’язаних з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів.

3.74. Готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;3.75. Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів,  спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту;3.76. Залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;3.77. Сприяє  працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;3.78. Сприяє діяльності молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;3.79. Удосконалює, в межах своїх повноважень, систему пошуку і відбору талановитої та обдарованої молоді, сприяє підтримці їх розвитку;3.80. Організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання молоді;3.81. Координує діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування, а, також, районних фізкультурно-спортивних товариств та відомств;3.82. Забезпечує, у межах своїх повноважень, організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;3.83. Вживає, в межах своїх повноважень, заходи, спрямовані на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі;3.84. Проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, "гарячі лінії", семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;3.85. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;3.86. Порушує, в установленому порядку, клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;3.87. Комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (районного) рівня;3.88. Сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;3.89. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління райдержадміністрації та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;3.90. Сприяє   залученню   коштів   підприємств,   установ   та організацій  для  соціальної  підтримки  молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту;3.91. Бере участь у розгляді в установленому порядку звернень громадян з питань, що належать до його компетенції.

3.92. Виконує інші функції, відповідно до покладених на нього завдань.

  1. Права відділу

4.1. Аналізувати роботу закладів, організацій та установ культури,
отримувати необхідні дані про їх діяльність.

4.2. Взаємодіяти з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, а також відповідними органами іноземних держав.

4.3. Створювати тимчасові колективи, творчі групи для підготовки і проведення культурно-мистецьких заходів.

4.4. Координувати гастрольно-концертну, виставкову, фестивальну, конкурсну, туристичну діяльність, залучати до співробітництва громадськість.

4.5. Залучати на договірній основі або без неї висококваліфікованих фахівців для роботи  над  актуальними  проблемами розвитку  культури  з метою надання консультацій.

4.6. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою райдержадміністрації.

4.7. Контролювати дотримання керівниками закладів, установ, підприємств та організацій, які здійснюють свою діяльність у галузі культури, чинного законодавства України, проводити інспектування їх основної та фінансово-господарської діяльності, вживати відповідних адміністративних заходів за результатами перевірок.

4.8. Здійснювати інформаційно-пропагандистську та видавничу діяльність.

4.9. Одержувати безкоштовно у встановленому чинним законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали, від місцевих органів статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.10. Здійснювати контроль спільно з відповідними органами виконавчої влади за цільовим використанням коштів з місцевого бюджету,  інших надходжень та матеріальних ресурсів, що виділяються для забезпечення культурно-мистецьких  проектів, програм, заходів.

4.11. Видавати у межах своїх повноважень накази, доручення та контролювати їх виконання.

4.12. Накази відділу є обов'язковими для виконання підвідомчими установами, організаціями, закладами усіх форм власності та посадовими особами, що працюють у сфері культури.

4.13. Накази відділу нормативно-правового характеру підлягають державній реєстрації в органах юстиції у встановленому законодавством порядку.

4.14. Залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівництвом) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.15. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.16. Представляти районну державну адміністрацію за дорученням голови у міжнародних організаціях та під час укладення міждержавних договорів, що відносяться до його компетенції.

4.17. Організовувати і проводити навчання, семінари, конференції для працівників галузі культури.

4.18. Контролювати діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та організацій, що реалізовують державні та місцеві програми у галузі культури.

4.19. Організовувати вивчення передового досвіду у сфері культури,
узагальнювати та поширювати його.

  1. Структура відділу

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації згідно з законодавством про державну службу за погодженням з департаментом з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.

Начальник відділу:

-здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації, галузевими заступниками голови райдержадміністрації за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій; видає накази, доручення, організовує і контролює їх виконання;

- розглядає та погоджує статути установ та організацій, підпорядкованих відділу;

- призначає на посаду та звільняє з посади у встановленому чинним законодавством порядку керівників установ та організацій, підпорядкованих відділу. Застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарного впливу;

- виконує повноваження керівника державної служби у відділі. Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі; призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до чинного законодавства; присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В"; забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу; здійснює планування навчання персоналу державного органу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до чинного законодавства; здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі; розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В"; приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В"; виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями; створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

- організовує роботу Колегії відділу та головує на її засіданнях;

- вносить у встановленому порядку на розгляд голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень з питань, що належать до компетенції відділу;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

У разі відсутності начальника його обов’язки виконує головний спеціаліст.

Головний спеціаліст відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом начальника відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

З метою погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, обговорення найважливіших напрямків його діяльності у відділі утворюється Колегія  в складі начальника відділу (голова Колегії) та працівників відділу.

До складу Колегії можуть входити керівники відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери відділу, вчені, провідні діячі культури і мистецтва, представники творчих спілок та інших громадських об'єднань.

Склад Колегії затверджується наказом начальника відділу. Рішення Колегії мають рекомендаційний характер і втілюються в життя наказами начальника відділу.

Для формування і розгляду наукових рекомендацій та пропозицій з основних питань розвитку мистецтва, культурно-просвітницької роботи, мистецької освіти, естетичного виховання, народної творчості при відділі можуть створюватися наукові, художні,науково-технічні, науково-методичні та інші ради, комісії, експертні групи, до складу яких входять представники відповідних органів та організацій (за їх згодою).

Склад вказаних рад і комісій та положення про них затверджує начальник відділу за погодженням з відповідним заступником голови районної державної адміністрації.

  1. Фінансова і матеріальна основа діяльності відділу

Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, штатний розпис, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання затверджує голова районної державної адміністрації.

  1. Реорганізація чи ліквідація відділу

Відділ може бути реорганізованим або ліквідованим на підставі розпорядження голови райдержадміністрації з дотриманням вимог чинного законодавства.

            ____________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено