Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №42/01-04 від 14.02.2019

Про радника на громадських засадах з

питань охорони здоров’я голови

районної державної адміністрації

            З метою сприяння здійсненню повноважень голови районної державної адміністрації, на підставі пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", керуючись статтею 6 зазначеного Закону:

 1. Призначити радника на громадських засадах з питань охорони здоров’я голови районної державної адміністрації Войтіва Юрія Ярославовича – заслуженого лікаря України, лікаря-хірурга хірургічного відділення КЗ СРР «Старосамбірська центральна районна лікарня».
 2. Затвердити Положення про радника на громадських засадах з питань охорони здоров’я голови районної державної адміністрації (далі – Положення), що додається.
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Года М.М.  

 

Голова                                                                                                             І.М.Грись

 

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                        розпорядження голови районної   

                                        державної адміністрації

                                       14 лютого 2019 року №42/01-04

 ПОЛОЖЕННЯ
про радника з питань охорони здоров’я

на громадських засадах голови

районної державної адміністрації

 Радник на громадських засадах з питань охорони здоров’я (далі – радник) призначається розпорядженням голови районної державної адміністрації на строк його повноважень.

Повноваження радника можуть бути припинені достроково за його власним бажанням або за рішенням голови районної державної адміністрації. Дострокове припинення повноважень радника здійснюється відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації.

 1. Радник у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 2. Робота радника здійснюється на громадських засадах, не є державною службою/службою в органах місцевого самоврядування, не зараховується до загального і спеціального стажу роботи та не оплачується.
 3. Радник голови районної державної адміністрації підпорядковується голові районної державної адміністрації.
 4. На радника не поширюються Правила внутрішнього трудового розпорядку районної державної адміністрації. Радник не наділений владними розпорядженнями з метою здійснення організаційно-розпорядчих функцій.
 5. Основними завданнями радника на громадських засадах є сприяння голові районної державної адміністрації у здійсненні його повноважень у сфері охорони здоров’я.
 6. Функції та форми роботи радника на громадських засадах:

7.1. Відповідно до покладених завдань радник на громадських засадах:

вносить у встановленому порядку пропозиції голові районної державної адміністрації щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку району у сфері охорони здоров’я та шляхів їх реалізації;

аналізує політичні, соціально-економічні, правові та інші процеси, що відбуваються в районі та за його межами, і за результатами такого аналізу готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо можливих дій та пропозицій районної державної адміністрації;

здійснює аналіз нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-правових актів районної державної адміністрації, подає в установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення;

співпрацює з відповідними консультативними, дорадчими органами з питань охорони здоров’я, утвореними головою районної державної адміністрації;

виконує доручення голови районної державної адміністрації;

готує голові районної державної адміністрації аналітичні, інформаційні, довідкові матеріали з питань охорони здоров’я.

7.2. Радник на громадських засадах залучається у встановленому порядку до:
            проведення експертиз пропозицій, надання консультацій з питань охорони здоров’я;

підготовки структурними підрозділами районної державної адміністрації проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань охорони здоров’я, підготовлених для внесення їх районною державною адміністрацією як місцевим органом виконавчої влади на розгляд повноважних державних органів в установленому порядку;

підготовки проектів актів районної державної адміністрації або проектів рішень районної ради, які вносяться на розгляд районної ради головою районної державної адміністрації;

підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, зустрічей та поїздок з питань охорони здоров’я голови районної державної адміністрації;

підготовки пропозицій щодо проведення заходів з питань охорони здоров’я за участю голови районної державної, а також організації їх проведення (у разі необхідності);

організації та проведення семінарів, конференцій, круглих столів з питань охорони здоров’я тощо.

7.3. Радник на громадських засадах за дорученням голови районної державної адміністрації може здійснювати інші функції.

 1. Радник на громадських засадах для виконання покладених завдань мають право:

отримувати в установленому порядку від посадових осіб та структурних підрозділів районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, установ необхідну інформацію, документи і матеріали;

взаємодіяти з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та їх посадовими особами з питань охорони здоров’я;

ініціювати підготовку проектів актів районної державної адміністрації з питань охорони здоров’я;

надавати голові районної державної адміністрації усні та письмові пропозиції з питань охорони здоров’я;

ініціювати створення у встановленому порядку робочих груп з метою підготовки заходів, спрямованих на розв’язання проблем району;

брати участь у засіданнях зборів адміністративно-господарського активу району, нарадах, прес-конференціях, круглих столах, колегіях та інших заходах, які проводяться в районній державній адміністрації або районною державною адміністрацією.

 1. Радник з питань охорони здоров’я на громадських засадах зобов’язаний:

відповідально ставитися до виконання своїх завдань та функцій, визначених цим Положенням;

дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до посадових та службових осіб районної державної адміністрації, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадян;

не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути або нанести шкоду авторитету районної державної адміністрації як місцевого органу виконавчої влади;

не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала йому відома у зв’язку з виконанням ними завдань та функцій, визначених цим Положенням.

 1. Призначення особи радником та звільнення її від таких повноважень здійснюється на підставі заяви такої особи з відповідною резолюцією голови районної державної адміністрації.

До заяви про призначення радником додається:

копія паспорта;

копії документів про освіту;

заповнений особовий листок з обліку кадрів;

фотокартка розміром 3 х 4.

Розроблення проекту відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації забезпечує апарат районної державної адміністрації.

Після призначення радником він повинен бути ознайомлений з цим Положенням.

 

Керівник апарату                                                                      М.М.Год 

 

 

 

 


Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено