Старосамбірська

районна державна адміністрація

Доручення РДА від 01.12.2011 №151/01-09

Старосамбірська районна державна адміністрація

Доручення

Голови Старосамбірської районної державної адміністрації

 

від  1 листопада 2011 року     № 151/01-09  

 

 

Про підготовку питань на розгляд

                                               Х  сесії Старосамбірської районної

                                               ради VІ скликання

На виконання листа  Старосамбірської районної ради від 17 жовтня  2011 року №647/04-27 «Про рішення Президії районної ради», відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», першому заступнику голови райдержадміністрації, заступникам голови райдержадміністрації, керівникам відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації організувати підготовку проектів рішень та інших матеріалів з питань, що виносяться на розгляд Х сесії районної ради VІ скликання і готуються райдержадміністрацією на підставі  Регламенту роботи Старосамбірської районної ради, а саме:

1. Моніторинг Стратегії сталого розвитку Старосамбірського району на 2008 -2017 роки.

                      Робоча група:                      Р.Батючок  -   керівник робочої групи

                                                                    М.Масляк  - член робочої групи 

                                                                    П.Юрчик - член робочої групи 

                                                                    М.Нискогуз - член робочої групи 

                                                                    Ю.Войтів - член робочої групи 

                                                                    Г.Павлечко - член робочої групи 

                                                                    Я.Курій - член робочої групи 

                                                                    Б.Козак - член робочої групи 

                                                                    С.Гриценко - член робочої групи 

                                                                    Термін: до 7 листопада    2011 року

2. Про виконання раніше прийнятих рішень районної ради (згідно  додатку).

                   Робоча група:                           М.Год –керівник робочої групи

                                                                    В.Хітчак-член робочої групи

                                                                   Термін: до 7 листопада    2011 року

          3. Про виконання районного бюджету  за 11 місяців  2011 року.

                  Робоча група:                           Р.Батючок -   керівник робочої групи                                                                 

                                                                   Л.Петрівська - член робочої групи 

                                                                   Термін: до 7 листопада   2011 року

4. Про внесення змін до Програми виробництва сільськогосподарської продукції товаровиробниками усіх форм власності.

                 Робоча група:                          В.Стрижак -   керівник робочої групи

                                                                   Я.Курій  - член робочої групи                                                                                                                                    

                                 Термін: до  7 листопада  2011 року

 5. Про концепцію підготовки Програми соціально – економічного та культурного розвитку району на 2012 рік.

Робоча група:                                            Р.Батючок  -   керівник робочої групи

                                                                    М.Масляк  - член робочої групи 

                                                                    П.Юрчик - член робочої групи 

                                                                    М.Нискогуз - член робочої групи 

                                                                    Ю.Войтів - член робочої групи 

                                                                    Г.Павлечко - член робочої групи 

                                                                    Я.Курій - член робочої групи 

                                                                    Б.Козак - член робочої групи 

                                                                    С.Гриценко - член робочої групи                                         

                                 Термін: до 7 листопада   2011 року

6. Про підготовку бюджету на 2012 рік.

Робоча група:                                            Р.Батючок -   керівник робочої групи

                                                                    Л.Петрівська  - член робочої групи 

                                                                    М.Нискогуз – член робочої групи

                                                                    П.Юрчик – член  робочої групи

                                                                    Ю.Войтів – член робочої групи

                                                                    Т.Терлецька – член робочої групи ( за

                                                                    згодою)

                                 Термін: до 7 листопада 2011 року

7. Про хід виконання «Комплексної програми протипаводкового захисту в басейнах річок Дністер, Прут, Сірет»  на території Старосамбірського району.

                                                                              Р.Батючок – керівник робочої групи

                                                                   А.Яворський - член робочої групи 

                                                                   Термін: до 7 листопада 2011 року

8. Про діяльність НГВУ «Бориславнафтогаз» на території Старосамбірського району.

                                                                             Р.Батючок – керівник робочої групи

                                                                             М.Масляк - член робочої групи

                                                                              І.Березовський - член робочої групи

                                                                              І.Малецький – член робочої групи

                                                                  Термін: до 7 листопада 2011 року

9. Про затвердження розподілу переданих з державного, обласного  бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районним бюджетом та місцевими бюджетами міст, селищ та сіл.

                                                                             Р.Батючок – керівник робочої групи

                                                                             Л.Петрівська - член робочої групи                                                                                                                                                                                  

                                                                             Термін: до 7 листопада 2011 року

10. Керівникам управлінь, відділів РДА інформацію про виконання раніше прийнятих рішень (згідно додатку) подати на електронних та паперових носіях до 5 листопада 2011 року у відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації для узагальнення.

11. Керівникам робочих  груп визначити головних розробників проектів рішень та забезпечити участь членів робочих груп в засіданнях відповідних постійних комісій для підготовки Х  сесії районної ради.

12. Робочим групам підготувати інформаційні матеріали  відповідно до вказаних термінів та подати їх   районну раду та райдержадміністрацію.

13. Головним розробникам проектів рішень підготувати проекти рішень,  погодити їх у керівника робочої групи,  подати в районну раду та районну державну адміністрацію  до 7 листопада  2011 року.

 

                                                                                                             Володимир Цегенько                                                                                                                                                


Додаток

                                            до доручення голови

                                          райдержадміністрації

                                            від 1 листопада 2011 року

                                          №151/01-09                       

 

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання раніше прийнятих рішень районної ради

 

№ з/п

№ та назва  прийнятого рішення

Завдання, виконавці, терміни виконання згідно доручень голови РДА

Інформація

про виконання

Термін подачі інформації

1

Рішення №32 від 04.01.2011 року

«Про виділення коштів для проведення повторних виборів»

Л.Петрівській

Передбачити  кошти відповідно до розрахунку видатків на проведення повторних виборів депутатів Стар»явської  сільської ради – 7512 грн., Тисовицької сільської ради – 5765 грн., Великосушицької сільської ради – 7504грн.  за рахунок місцевого бюджету

 

 

До 5 листопада  2011 року

2

гøåння  ¹38 від 04.01.2011 року «Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду для обслуговування туристичного кемпінгу «Бойківський двір» на території Ясенице-Замківської сільської ради»

 І.Березовському

4. Встановити економічно-обґрунтовану процентну ставку орендної плати за земельну ділянку, яка надається в оренду для обслуговування туристичного кемпінгу «Бойківський двір» на території Ясенице-Замківської сільської ради.

Термін:15 лютого 2011 року

 

 

До 5 листопада  2011 року

3

Рішення №50 від 04.01.2011 року  «Про розміщення на території міста Старий Самбір Старосамбірської експлуатаційної дільниці Самбірського управління водного господарства»

 

Т.Зубальському

11. Забезпечити  надання у встановленому порядку будівлі загальною площею 1255,4 м2 по вул.Дністровій м.Старий Самбір для розміщення Старосамбірської експлуатаційної дільниці у складі Самбірського управління водного господарства.                                                                                          Термін: І квартал 2011 року

                                 

І.Грисю

12. Виділити земельну ділянку площею 0,25 га для розміщення Старосамбірської експлуатаційної дільниці у складі Самбірського управління водного господарства.

Термін: І квартал 2011 року

 

 

До 5 листопада  2011 року

4.

Рішення №362  від 26.06.2011 року «Про внесення змін до рішення ХХІІІ сесії Старосамбірської районної ради  від 26.12.2008 року №321 «Про затвердження Положення про призначення і виплату персональних стипендій районної ради ім.. А.Шептицького»

 М.Нискогуз

Пîäàâàòè â ðàéîííó ðàäó íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ äëÿ âåäåííÿ ºäèíîãî ðåºñòðó ïåðñîíàëüíèõ ñòèïåíä³é ðàéîííî¿ ðàäè ³ì. À.Øåïòèöüêîãî” ( відповідно до рішення районної ради від 01.03.2011 року № 106  ô³íàíñóâàííÿ íà âèïëàòó ïåðñîíàëüíèõ ñòèïåíä³é ðàéîííî¿ ðàäè ³ì.. À.Øåïòèöüîãî çä³éñíþºòüñÿ ç áþäæåòó â³ää³ëó îñâ³òè çã³äíî ç ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó îñâ³òè).

 

 

До 5листопада  2011 року

5.

Рішення №126 від 28.04. 2011 року «Звіт про видатки з резервного фонду за 1 квартал»

 

Л.Петрівській

6. Подати  письмовий звіт „Про видатки з резервного фонду  райдержадміністрації  за 1-ше півріччя  2011 року» на  засідання чергової сесії  районної ради.

Термін: до 11 липня  2011 року

 

 

До 5 листопада  2011 року

6

Рішення №127 від 24 квітня 2011 року «Про заходи щодо  наповнення дохідної частини  бюджету Старосамбірського району»

 

 

Л.Петрівській, І.Малецькому, М.Масляку, І.Березовському, І.Марадю, І.Гермаку

За підсумками  2011  фінансового року прозвітувати перед сесією районної ради про стан виконання  заходів щодо наповнення дохідної частини  бюджету Старосамбірського району.

Термін: впродовж  2011 року

 

 

До 5 листопада  2011 року

7

Рішення №166 від 26.07.2011 року «Çâ³ò ïðî âèäàòêè  ç ðåçåðâíîãî ôîíäó çà ² ï³âð³÷÷ÿ 2011 ðîêó»

 

 

 Л.Петрівській

2. Пîäàòè íà ñåñ³þ ðàéîííî¿ ðàäè  ïèñüìîâèé çâ³ò «Ïðî âèäàòêè ç ðåçåðâíîãî ôîíäó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà 9-òü ì³ñÿö³â 2011 ðîêó».

Термін: до 30 жовтня 2011 року

 

 

До 5 листопада  2011 року

8.

Рішення №178 від 26.07.2011 року«Ïðî çàòâåðäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç íîðìàòèâíî-ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  ÿêà íàäàºòüñÿ â îðåíäó äëÿ áóä³âíèöòâà òîðãîâîãî  êîìïëåêñó ç íàäáóäîâîþ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü òà  æèòëà íà òåðèòî𳿠Òîð÷èíîâèöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè»

 

І.Березовському

24. Вñòàíîâèòè åêîíîì³÷íî-îá´ðóíòîâàíó â³äñîòêîâó ñòàâêó îðåíäíî¿ ïëàòè.

Термін:до 20 серпня 2011 року

 

 

 

До 5 листопада  2011 року

                                                                           

                                                                                                                         

              

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено