Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження "Про порядок контролю за здійсненням делегованих повноважень"

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

31 січня 2011 року          м. Старий Самбір                №31/01-01

 

Про порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади

Відповідно до  ст.35, п.9 ст.39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.      Затвердити Порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, що додається.

2.      Створити комісію для проведення перевірок за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади та затвердити її склад, згідно з додатком 1.

3.      Затвердити перелік питань для вивчення в ході перевірки здійснення органами місцевого  самоврядування    делегованих   повноважень органів виконавчої влади  (далі - делеговані повноваження), що додається.

4.      Сільським, селищним, міським головам забезпечити надсилання у відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації:

            4.1. Копій актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень – у 10-денний термін з дня їх прийняття.

4.2. Узагальненого звіту про виконання делегованих повноважень – один раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом за формою, згідно  з додатком 2.

5.      Питання виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень періодично заслуховувати на засіданні Колегії Старосамбірської районної державної адміністрації.

6.      Відділу організаційно-кадрової роботи  апарату  райдержадміністрації до  15 числа наступного за півріччям місяця подавати в організаційний відділ облдержадміністрації узагальнений звіт  про здійснення  виконавчими  органами сільських, селищних та міських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

7.      Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 12 березня 2008 року №126,  від 30 червня 2009 року №266, від 9 липня 2009 року №279.

8.      Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації М.Года.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                               В.Д. Цегенько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

                                                                                       райдержадміністрації

                                                                                              31 січня  2011 року

                                                                  №31/01-01

ПОРЯДОК

контролю за здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади

 

1.      Контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади (надалі-контроль) покладається на райдержадміністрацію.

2.      Контроль здійснюється шляхом проведення спеціально створеною комісією перевірок діяльності виконавчих органів міських, селищних та сільських рад, аналізу рішень виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад, надання органами місцевого самоврядування інформації про стан виконання делегованих повноважень.

3.      У разі, коли посадові особи місцевого самоврядування порушують Конституцію України, Закони України, права і свободи громадян, не забезпечують здійснення делегованих повноважень, перешкоджають здійсненню контролю за їх виконанням та в інших випадках, голова райдержадміністрації порушує у встановленому порядку питання про їх відповідальність згідно із чинним законодавством.

4.      Копії актів органів місцевого самоврядування, прийняті з питань здійснення делегованих їм повноважень надсилати у відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації у 10-денний термін з дня їх прийняття.

5.      У разі виявлення невідповідності рішення органу місцевого самоврядування, прийнятого з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади,  чинному законодавству, райдержадміністрація протягом трьох місяців надсилає повідомлення органу місцевого самоврядування про невідповідність прийнятого рішення.

6.      Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад  один раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за завітним періодом надсилають у відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

7.      На вимогу райдержадміністрації виконавчі органи міських, селищних, сільських рад мають подавати інформацію про виконання окремих делегованих повноважень.

8.      Порядок, періодичність і терміни проведення перевірок здійснення виконавчими органами міських, селищних, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади визначаються головою райдержадміністрації.

9.      При необхідності за розпорядженням голови райдержадміністрації можуть проводитись позапланові перевірки

10. Графік проведення перевірок діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування щоквартально розробляє відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації та затверджує голова райдержадміністрації.

11. Термін проведення перевірки не повинен перевищувати 5-ти робочих днів. Продовження цього терміну допускається за погодженням з головою райдержадміністрації.

12. За результатами перевірки оформляється акт за підписами осіб, які проводили перевірку та подається голові райдержадміністрації. Копія акту передається органу місцевого самоврядування, в якому проводилась перевірка.

13. Результати перевірки розглядаються виконавчим комітетом міської, селищної сільської ради, а в разі потреби виносяться на розгляд сесії відповідної ради та доводяться до відома населення шляхом опублікування у місцевих засобах масової інформації.

14. Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки міський, селищний, сільський голова зобов’язаний у тижневий термін повідомити голову райдержадміністрації.

15. Голова райдержадміністрації у тижневий термін розглядає результати перевірки та вживає заходи для усунення порушень чи зловживань, у разі потреби передає матеріали відповідним правоохоронним органам та вищим органам виконавчої влади.

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

                                                                                       райдержадміністрації

                                                                                                          31 січня 2011 року

                                                                 №31/01-01

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для вивчення в ході перевірки здійснення органами місцевого  самоврядування    делегованих   повноважень органів виконавчої влади

 

1.     Ведення статистичного обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території (ведення погосподарських книг).

2. Участь  у  здійсненні  державної  регуляторної політики в межах та у  спосіб,  встановлені Законом України "Про  засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

     3. Розгляд  і  узгодження  планів  підприємств,  установ   та організацій,  що  не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад,  здійснення яких може викликати негативні соціальні,  демографічні,  екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

4. Здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

5.Здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін та тарифів.

6.Сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

7.Погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності.

8.Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв’язку.

9.  Здійснення  відповідно до  законодавства контролю за належною  експлуатацією та організацією  обслуговування  населення підприємствами  житлово-комунального  господарства,  торгівлі   та громадського  харчування,  побутового обслуговування,  транспорту, зв'язку,  за технічним станом,  використанням та утриманням  інших об'єктів  нерухомого  майна  усіх  форм  власності,  за належними, безпечними і  здоровими  умовами  праці  на  цих  підприємствах  і об'єктах;  прийняття  рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони   праці,   екологічних,  санітарних  правил,  інших  вимог законодавства.

10.Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.

11.Облік відповідно до Закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням.

12. Надання відповідно до закону  громадянам,  які  потребують соціального  захисту,  безоплатного  житла або за доступну для них плату.

13. Здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності.

13. Видача   ордерів  на  заселення  жилої  площі  в  будинках державних та комунальних організацій.

14.Облік нежилих приміщень на території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади.

15. Облік  відповідно  до  закону  об'єктів нерухомого майна незалежно  від  форм власності.

16. Вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням  Державній  службі  спеціального  зв'язку  та  захисту інформації  України  службових  жилих приміщень, житлової площі та інших об'єктів, житлово-комунальних послуг.

17.Здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного  державного  реєстру  громадян,  які потребують поліпшення житлових умов.

18. Участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, у порядку встановленому законодавством.

19. Організація  роботи,  пов'язаної  зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів.

20. Здійснення  в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при  плануванні  та  забудові  відповідних територій;  зупинення у випадках,  передбачених законом,  будівництва,  яке проводиться  з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу.

21. Здійснення   контролю   за   забезпеченням  надійності  та безпечності будинків і  споруд  незалежно  від  форм  власності  в районах,  що  зазнають  впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.

22. Організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і  садибних  комплексів,  природних заповідників.

23.Вирішення  відповідно  до  законодавства  спорів  з питань містобудування.

24. Забезпечення  у  межах  наданих  повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного  обслуговування  на  відповідній території, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства.

25.Забезпечення відповідно  до  закону  розвитку  всіх  видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних  закладів  усіх  форм  власності,  фізичної культури  і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри  для  цих  закладів,  укладення  договорів   на   підготовку спеціалістів,  організація  роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів.

26. Забезпечення   відповідно   до   законодавства   пільгових категорій  населення  лікарськими  засобами  та виробами медичного призначення.

27. Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку.

28. Надання допомоги випускникам шкіл у  працевлаштуванні.

      29. Забезпечення   школярів,  які  навчаються  в  державних  і комунальних  навчальних  закладах,   безоплатними   підручниками, створення умов для самоосвіти.

30.  Організація   роботи   щодо   запобігання   бездоглядності неповнолітніх.

      31. Вирішення відповідно до  законодавства  питань  про  повне державне   утримання  дітей-сиріт  і  дітей,  які  залишилися  без піклування батьків,  у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі  сімейного  типу,  професійно-технічних  закладах  освіти та утримання за рахунок держави осіб,  які мають вади у фізичному  чи розумовому  розвитку  і  не  можуть навчатися в масових навчальних закладах, у  спеціальних навчальних  закладах,  про  надання громадянам  пільг на  утримання   дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах,  а також щодо  оплати  харчування  дітей у школах (групах з подовженим днем).

     32. Вирішення питань  про  надання  неповнолітнім,  студентам, пенсіонерам   та   інвалідам   права  на  безкоштовне  і  пільгове користування об'єктами культури,  фізкультури і  спорту,  а  також визначення  порядку  компенсації  цим  закладам  вартості  послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах.

     33. Забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання.

     34. Реєстрація   відповідно    до   законодавства   статутів (положень) розташованих на відповідній території закладів охорони здоров'я, навчально-виховних,         культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм  власності; внесення пропозицій  до  відповідних  органів  про  ліцензування індивідуальної  підприємницької   діяльності   у   сфері   охорони здоров'я.

35. Здійснення   контролю   за   додержанням   земельного  та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів  загальнодержавного  та  місцевого   значення, відтворенням лісів.

36. Реєстрація суб'єктів права власності на землю;  реєстрація права  користування  землею  і  договорів на оренду землі;  видача документів,  що посвідчують право власності і  право  користування землею.

     37. Координація   діяльності   місцевих   органів  земельних ресурсів.

     38. Погодження  питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.

     39. Вирішення   земельних   спорів  у  порядку,  встановленому законом.

     40. Вжиття  необхідних  заходів  щодо  ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону,  інформування про  них населення,  залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.

      41. Визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства.

       42.Здійснення контролю за   діяльністю  суб'єктів підприємницької  діяльності   у  сфері  поводження  з  відходами.

     43. Підготовка  висновків щодо   надання  або  вилучення  в установленому законом порядку земельних  ділянок,  що  проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

     44. Організація і здійснення землеустрою, погодження  проектів землеустрою.

     45. Здійснення   контролю за впровадженням заходів,передбачених  документацією  із  землеустрою.

     46. Створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою  мережі  загальнодержавної  екологічної  автоматизованої інформаційно-аналітичної    системи    забезпечення   доступу   до екологічної  інформації.

     47. Здійснення   контролю   за  додержанням  юридичними  та фізичними  особами  вимог  у  сфері  поводження  з  побутовими  та виробничими   відходами   та  розгляд  справ  про  адміністративні правопорушення   або  передача  їх  матеріалів  на  розгляд  інших державних  органів  у  разі  порушення  законодавства про відходи.

48. Підготовка  і  подання  на  затвердження  ради   цільових місцевих   програм  поліпшення  стану  безпеки  і умов праці та виробничого середовища,  територіальних  програм  зайнятості   та заходів  щодо  соціальної захищеності  різних  груп населення від  безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових  регіональних  програм  поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища,   зайнятості населення,  що затверджуються  відповідно районними, обласними радами.

49.Забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо  поліпшення  житлових і  матеріально-побутових  умов інвалідів,  ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій,   військовослужбовців, а також військовослужбовців,  звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які  потребують  обслуговування  вдома,  до  влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку,  які мають  потребу  в  цьому, дітей,  що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян.

50. Вирішення  відповідно  до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства.

51.Вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування.

52. Подання  відповідно  до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха.

53. Вирішення  відповідно  до законодавства питань про надання компенсацій  і  пільг  громадянам,   які   постраждали   внаслідок Чорнобильської   катастрофи,   в   інших   випадках,  передбачених законодавством.

54. Організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб,  зареєстрованих  як безробітні, а  також учнівської   та студентської  молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також   за   договорами -  на  підприємствах,  в  установах  та організаціях, що належать до інших форм власності.

55. Здійснення  контролю за охороною праці,  забезпеченням соціального   захисту   працівників   підприємств,   установ    та організацій усіх форм власності,  у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці,  за якістю проведення атестації  робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці,  за наданням  працівникам  відповідно  до законодавства  пільг  та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

     56. Участь  у  веденні  колективних  переговорів  та укладенні територіальних  тарифних  угод,  вирішенні  колективних   трудових спорів  (конфліктів)  щодо  підприємств,  установ  та організацій, розташованих  на  відповідній  території;  реєстрація  колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням.

     57. Встановлення  відповідно  до  законодавства  розмірів   і порядку виплати щомісячної допомоги особам,  які здійснюють догляд за самотніми  громадянами,  які  за  висновком  медичних  закладів потребують постійного стороннього догляду.

     58. Здійснення контролю  за  поданням  відповідно  до  закону підприємствами,  установами та організаціями всіх форм власності відомостей  про   наявність   вільних   робочих місць(посад); організація інформування населення про потребу  підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках.

     59. Бронювання   в   порядку,   встановленому   законом,   на підприємствах,  в установах та  організаціях  незалежно  від  форм власності  робочих  місць,  призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального  захисту  і не  спроможні  конкурувати  на ринку праці,  визначення нормативів таких  робочих  місць; прийняття рішень про створення на підприємствах,  в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної підготовки цих осіб; погодження  проведення  ліквідації  таких робочих місць.

     60. Державна реєстрація місцевих благодійних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій.

      61. Здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

      62. Організація  та  контроль  прикордонної   і   прибережної торгівлі.

      63. Створення  умов  для   належного   функціонування   митних органів, сприяння їх діяльності.

      64. Забезпечення на відповідній  території в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов'язань України.

      65.Сприяння організації призову громадян на строкову військову та  альтернативну  (невійськову)  службу,  а  також  їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та  спеціальних  військових зборів;  забезпечення  доведення   до  підприємств,  установ  та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації.

66. Бронювання  робочих  місць  для  військовозобов'язаних  на підприємствах,   в   установах   та   організаціях  відповідно  до законодавства.

     67. Організація  та участь у здійсненні заходів,  пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною,  на  відповідній території.

     68. Вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням   військовим  частинам,  установам,  навчальним  закладам Збройних Сил України службових  приміщень  і  жилої  площі,  інших об'єктів,  комунально-побутових послуг;  здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг.

     69. Сприяння  організації  виробництва  і  поставкам у війська підприємствами  та  організаціями,  що  належать  до   комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів.

     70. Здійснення  заходів  щодо  створення  належних  умов   для функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України.

     71.Сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні  відповідного  режиму на державному кордоні.

     72.Здійснення заходів щодо військово-патріотичного  виховання населення.

73.Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян,   здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та  організаціях  незалежно  від  форм власності.

     74. Вжиття у разі надзвичайних  ситуацій  необхідних  заходів відповідно  до  закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності  підприємств,  установ  та  організацій, врятування  життя  людей, захисту їх   здоров'я,  збереження матеріальних  цінностей. 

     75. Вирішення  відповідно  до  закону  питань  про  проведення зборів,   мітингів,   маніфестацій   і  демонстрацій,  спортивних, видовищних  та  інших  масових  заходів;  здійснення  контролю  за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку.

     76. Погодження   проекту   плану   проведення   потенційно небезпечних  заходів  в умовах присутності цивільного населення за участю  особового  складу  Збройних  Сил України, інших військових формувань  та  правоохоронних  органів з використанням озброєння і військової  техніки;  взаємодія  з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і  недопущення  надзвичайних ситуацій  та ліквідації їх наслідків відповідно  до  закону.

     77. Розгляд   справ   про   адміністративні    правопорушення, віднесені   законом  до  їх  відання;  утворення  адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю,  спрямування їх діяльності.

     78. Вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання,  реєстрація актів громадянського стану (за винятком виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) рад).

     79. Здійснення в установленому  порядку  державної  реєстрації підприємств   та   інших суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих  на  відповідній  території,  а  також  положень  про організації орендарів.

     80. Реєстрація  у  встановленому  порядку  місцевих  об'єднань громадян,  органів  територіальної самоорганізації населення,  які створюються і діють відповідно до законодавства.

 

 

 

 

 

 Додаток 1

                                                                                                    до розпорядження голови

                                                                                             райдержадміністрації

                                                                                                     від «___»______ 2011 року

                                                                  № ___

СКЛАД КОМІСІЇ

для проведення перевірок за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади

Год                                          - керівник апарату райдержадміністрації, голова комісії

Микола Михайлович           

Следзевич                              - головний спеціаліст з організаційної роботи  та

Валентина Федорівна            планування  відділу  організаційно - кадрової робот

                                                 апарату райдержадміністрації,  секретар комісії                                                                 

                                                  Члени комісії :

Березовський                          - начальник управління Держкомзему  у

Іван Степанович                    Старосамбірському районі (за згодою)

Войт                                        - начальник Старосамбірського районного управління

Тарас Григорович                   статистики (за згодою)

Гриценко                                 - директор Старосамбірського районного центру

Світлана Іванівна                    зайнятості ( за згодою)

Дмитрук                                   -  головний спеціаліст з  контролю відділу

Валентина Миколаївна          документообігу та контролю апарату

                                                  райдержадміністрації

Досяк                                       - начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Олег Степанович                    

Дублянко                                 - начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту

Володимир Адамович            райдержадміністрації   

Завірюха                                  - головний спеціаліст з організаційної роботи відділу

Тетяна Володимирівна          організаційно – кадрової роботи апарату

                                                  райдержадміністрації

Зубальський                            - начальник відділу житлово–комунально господарства

Тарас Зіновійович                  райдержадміністрації

Деркач                                      -  в.о.начальника відділу культури  райдержадміністрації                     

Тетяна  Артемівна

Косман                                     - завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату

Микола Васильович               райдержадміністрації

Куровець                                  - начальник відділу регіонального розвитку,

Петро Андрійович                  містобудування та архітектури райдержадміністрації

Лещишин                                 - головний спеціаліст сектору взаємодії з

Степан Михайлович                 правоохоронними органами та оборонної роботи

                                                    апарату райдержадміністрації

Масляк                                       - начальник відділу економіки райдержадміністрації

Микола Степанович

Назаренко                                  - начальник відділу документообігу та контролю

Галина Григорівна                    апарату райдержадміністрації

Нискогуз                                    - начальник відділу освіти райдержадміністрації

Марія Антонівна

Павлова                                      - головний спеціаліст  із звернень  громадян відділу

Валентина Валеріївна               документообігу та контролю апарату

                                                    райдержадміністрації

Павлечко                                    - начальник управління праці та соціального захисту                                       

Галина Дмитрівна                     населення райдержадміністрації

Петрівська                                 - начальник фінансового управління

Леся Ігорівна                             райдержадміністрації

Сольчаник                                 - головний спеціаліст по роботі з кадрами  відділу

Ольга Теофанівна                     організаційно – кадрової роботи апарату

                                                    райдержадміністрації

Терлецький                               - в.о. головного державного санітарного лікаря району

Володимир Романович            (за згодою)   

Хітчак                                        - начальник юридичного відділу райдержадміністрації

Володимир Іванович                                

Яворський                                 - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій

Андрій Іванович                       райдержадміністрації

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                           М.Год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 2

                                                                                              до розпорядження голови

                                                                                       райдержадміністрації

                                                                                                   від  31 січня 2011року

                                                                                              №31/01-01

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗВІТ

про виконання делегованих повноважень

органів виконавчої влади виконавчим

комітетом ___________________ради

                           ( назва ради)

за____півріччя 20__ року

 

п/п

Стаття, зміст повноваження

Розглянуто питань

№ рішень

Чи ставилось виконання рішення на контроль

( так, ні)

Результативність прийнятих рішень  (проблеми, які виникли в процесі реалізації повноважень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                      М.Год

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено