Старосамбірська

районна державна адміністрація

Созанський психоневрологічний інтернат

                                                                    Схвалено  на  зборах

                                                                      трудового  колективу

                                                         Протокол  №   

                                                                                   від  “ ___ “ _________20__р. 

 

 

 

 

 

 

 

К  О  Л  Е  К  Т  И  В  Н  И  Й

 

Д  О  Г  О  В  І  Р

 

між  адміністрацією  і  трудовим  колективом  Созанського 

психоневрологічного  інтернату

 

на  2021 - 2022 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.Цей договір укладається  між адміністрацією Созанського психоневрологічного 

   інтернату  в  особі  директора  і  трудовим колективом  в  особі  голови профкому  і

   починає  діяти  з  моменту  укладання.

 

2.Даний  Колективний  договір  є  правовим  актом,  який регулює  трудові,соціально- 

   економічні  відносини  між  Адміністрацією  і  працівниками  на  основі  взаємного

   узгодження  інтересів  сторін.

 

3.Предметом  даного  договору  є  положення  з  умов  праці,  її  оплати, робочого  часу 

   працівників,  забезпечення  їх  відпочинку  а  також гарантії, пільги,  які  надаються 

   законодавством.

 

 4.В своїй  діяльності  адміністрація  і  профспілковий  комітет  виступають  рівноправ-

    ними  партнерами.

 

5.Сторони  з  метою  конструктивного  регулювання  ділових  взаємовідносин  з питань 

   підвищення  добробуту працівників,  активної  життєдіяльності профспілкової  орга-

   нізації  інтернату  і  її  членів  керуються  законодавчими  актами   України.

 

6.Положення  про  регулювання  трудових,  соціально-економічних  відносин, які  не

   охоплюються  сферою  впливу  даного  Колективного  договору, регулюються

   Кодексом  законів про працю, Законом  “Про охорону праці”, іншими  законами  

   України.

 

7.Адміністрація і  комітет  профспілки  взаємно погоджують питання  охорони праці  і 

   техніки безпеки,  встановлюють конкретні  питання організації і форми оплати праці,  

   поліпшення  соціально – побутових умов, інших  питань, виходячи  з  місцевих  умов 

   і  можливостей  згідно наданих їм прав, Дана  домовленість є невід’ємною частиною

   колективного  договору.

 

8.Дія даного Колективного договору поширюється на  всіх працівників та Адміністра-

   цію.

 

9.Сторони домовились про співпрацю в економічних, технічних  питаннях, в  питаннях

   охорони праці  та  іншої  інформації  щодо змісту Колективного  договору  на підста-

   ві  статті 10  Закону  України  “ Про  колективні  договори  і  угоди “.

 

10.Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих зобов’язань і обов’яз-

    ковість  виконання  умов  договору.

 

11.Пропозиції  кожної  із  сторін  щодо  внесення  змін і доповнень  до  Колективного 

     договору  розглядаються  спільно, відповідні  рішення приймаються у 5-ти денний

     строк  з  дня  їх  отримання  іншою  стороною.

 

12.Жодна  із  сторін, що уклали Колективний договір, не може протягом усього строку

     його дії  в  односторонньому  порядку  приймати  рішення,  що  змінюють  норми, 

     положення,  зобов”язання  Колективного  договору  або  припиняють  їх  виконання.

 

13.Після  підписання  Колективний  договір  спільно  подається  для  повідомчої 

     реєстрації  в  місцеві  органи  державної  виконавчої  влади ( райдержадміністрації ).

14.Через  3 дні  після  реєстрації Колективний  договір доводиться до відома профспіл-

     кового  комітету,  працівників  установи.

 

 

 1. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.

 

Адміністрація  зобов”язується:

 1. Відповідно до п.5 рекомендацій  парламентських  слухань  на  тему:”Про  хід  виконання  в  Україні  Європейської  соціальної хартії ”, схвалених  постановою  Верховної  Ради  України  від  12.2008року  № 773-VІ  щодо  забезпечення  виконання  норм  Європейської  соціальної  хартії.
 • при прийомі  на  роботу  дотримуватись  тендерної  рівності.

 

 1. Забезпечити ефективну  діяльність  виходячи  з  фактичних  обсягів  фінансування,  та  раціональне  використання  спеціальних  коштів  для  підвищення  результативності  роботи,  поліпшення  становища  працівників.

 

 1. Забезпечити розробку  посадових  інструкцій  для  всіх  категорій  працівників.

 

 1. Забезпечити наставництво  над  молодими  спеціалістами,  сприяти  їх  адаптації  в  колективі  та  професійному  зростанню.

 

 1. До початку  роботи  працівника  роз”яснити  під  розписку  його  права,  обов”язки,  інформувати  про  умови  праці,  права  на  пільги  і  компенсація  за  роботу  в  особливих  умовах  відповідно  до  чинного  законодавства  і  даного  колективного  договору.

 

 1. Звільнення працівників  за  ініціативою  адміністрації  здійснювати  за  попереднім  погодженням  з  представником  трудового  колективу  згідно  з  чинним  законодавством.  

 

 1. Протягом двох  днів  з  часу  одержання  інформації  доводити  до  відома  членів  трудового  колективу  нові  нормативні  документи  стосовно трудових  відносин,  організації  праці,  роз”яснювати  їх  зміст,  права  та  обов”язки  працівників.

 

 1. Затверджувати режим  роботи  за  погодженням  з  представником  трудового  колективу.

 

 1. Упереджувати виникнення  індивідуальних  та  колективних  трудових  конфліктів,  а  у  випадку  їх  виникнення  забезпечити  вирішення  згідно  з чинним  законодавством.

 

 1. Створити умови  матеріально – відповідальним  особам  для  забезпечення  збереження  довіреного  їм майна.

 

Представник  трудового  колективу  зобов”язується:

 1. Роз”яснювати членам  трудового  колективу  зміст  нормативних  документів  щодо  організації  праці,  їх  права  і  обов”язки.

 

 1. Сприяти дотриманню  трудової  дисципліни  та  правил  внутрішнього  розпорядку.

 

 1. Забезпечувати постійний  контроль  за  своєчасним  введенням  в  дію  нормативних  документів  з  питань  трудових  відносин,  організації  нормування  праці.

 

 1. Сприяти упередженню  виникнення  трудових  конфліктів.

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ЗАЙНЯТОСТІ .

 

Адміністрація  зобов”язується:

 1. Приймати рішення  про  зміни  праці  в  організації,  ліквідацію,  реорганізацію,  перепрофілювання,  скорочення  чисельності  або  штату  працівників  лише  після  попереднього проведення  переговорів  з  представником  трудового  колективу не  пізніше  як  за  три  місяці  до  здійснення  цих  заходів ( ст. 49/4 КЗпП  України).

 

 1. Надавати бажаючим  можливість  працювати  на  умовах  неповного  робочого  часу  з  оплатою  праці  пропорційно  відпрацьованому  часу ( за  фактично  виконану  роботу )  без  будь-яких  обмежень  трудових  прав  працівника,  із  збереженням  повної  тривалості  оплачуваної  відпустки  та  всіх  гарантій,  пільг,  компенсацій,  встановлених  колективним  договором.

 

 1. Не допускати  економічно  не  обгрунтованого  скорочення  робочих  місць.

 

 1. При виникненні  необхідності  вивільнення  працівників  у  зв”язку  із  змінами  в  організації  в  тому  числі  ліквідацією,  реорганізацією  або  перепрофілюванням, скороченням  чисельності  або  штату  працівників ( п.1 ст.40  КЗпП  України ):
  • здійснювати вивільнення  лише  після  використання  усіх  можливостей  забезпечити  їх  роботою  на  іншому  робочому  місці,  в т.ч.  за  рахунок  звільнення  сумісників,  ліквідації  суміщення  і  тд.;
  • повідомляти не  пізніше  як  за  два  місяці  у  письмовій  формі  державну  службу  зайнятості ( п.5 ст.20  Закону  України “Про  зайнятість “ );
  • про наступне  вивільнення  працівників  персонально  попереджувати  не  пізніше  ніж  за  два  місяці ( ст.49-2 п.1 КЗпП  України ).

 

 1. Організовувати та  проводити  професійне  навчання  та  підвищення  кваліфікації  працівників  відповідно  до  власнизх  потреб  та  визначити  розмір  витрат  коштів  на  ці  цілі  але  не  рідше  одного  разу  на  п”ять років  ( згідно Положення  про  професійне  навчання  на  виробництві ).

 

 1. Забезпечити виконання  вимог ст.17-18 Закону  України “ Про  основи  соціальної  захищенності  інвалідів  в  Україні ”  в  частині: виділення  та  створення  робочих  місць  для  працевлаштування  інвалідів,  в  т.ч. спеціальних  робочих  місць  створювати  для  них  умови  праці  з  урахуванням  ІПР  і  забезпечувати  інші  соціально-економічні  гарантії,  передбачені  чинним  законодавством,  надавати  державній  службі  зайнятості  інформацію,  необхідну  для  організації  працевлаштування  інвалідів  і  звітувати  перед  обласним  відділення  Фонду  соціального  захисту  інвалідів  про  зайнятість  та  працевлаштування  інвалідів  у  порядку,  встановленому  КМУ.

 

 1. Не допускати  випадків  відмов  у  складанні  трудового  договору  або  в  просуванні  по  службі,  звільнення  за  ініціативою  адміністрації,  переведення  інваліда  на  іншу  роботу  без  його  згоди  з  мотивів  інвалідності  не  допускається,  за  вийнятком  випадків,  коли  за  висновками  МСЕК  стан  його  здоров”я  перешкоджає  виконанню  професійних  обов”язків,  загрожує  здоровю  і  безпеці  праці  інших  осіб,  або  продовження  трудової  діяльності  чи  зміна  її  характеру  та  обсягу  загрожує  погіршенню  здоров”я  інваліда.

 

 1. Забезпечити виконання  вимог  ст.19  ЗУ  “ Про  основу  соціальної  захищеності  інвалідів  в  Україні ”  в  частині  встановлення  нормативу  робочих  місць  для  працевлаштування  інвалідів  у  розмірі  4%  середньооблікової  чисельності  штатних  працівників  облікового  складу  за рік.

Представник  трудового  колективу  зобов”язується:

 1. Вести роз”яснювальну  роботу  з  питань  трудових  прав  та  соціального  захисту  вивільнюваних  працівників.

 

 1. Забезпечувати захист  вивільнюваних  працівників  згідно  з  чинним  законодавством. Контролювати  надання  працівникам  переважного  права  залишення  на  роботі  відповідно  до  ст. ст.42, 42-1  КЗпП  України. Не  допускати  звільнення  за  ініціативою  адміністрації  вагітних  жінок,  жінок  які  мають  дітей  віком  до  трьох  років,  одиноких  матерів  за  наявності  дитини  віком  до  14-ти років  або  дитини  інваліда.

Сторони  домовились:

             що  при  скороченні  чисельності  чи  штату  працівників  переважне  право  залишення  на  роботі  у  випадку  однакової  продуктивності  праці  і  кваліфікації,  крім  передбачених  законодавством  надається  також:

 • особам передпенсійного  віку;
 • працівникам, в  сім”ях  яких  є  особи,  що  мають  статус  безробітних  тощо.  

 

РЕЖИМ  РОБОТИ, РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ.

 

Сторони  домовились  про:

Встановлення  в  установі  п”яти  та  шести  денного  робочого  тижня  з  одним  та  двома  вихідними  днями  в  тиждень  відповідно  до  затверджених  штатним  розписом  переліку  посад.

Дотримувати  нормальну  тривалість  робочого  часу  працівників:

- середній  і  молодший  медперсонал        -  6 год. роб.день;

- старша  медична  сестра                             -  7,2 год. роб.день;

      - санітарка  роздавальниця  їжі                     -  6 год.роб.день;

      - сестра  господарка                                       -  7,2 год.роб.день;

      - робітники  і  службовці                               -  8 год. роб. день;

      - медична сестра з дієтичного харчування  -  7,2 год. роб. день.

Нормальна  тривалість  робочого  часу  працівників  не  може  перевищувати  40 годин  на  тиждень.

Керівник  зобов”язується:

           Тривалість щоденної роботи встановлюється правилами внутрішнього  розпорядку або графіками виходів, які складаються  і  затверджуються  адміністрацією  інтернату  за погодженням  з профспілковим  комітетом.

Працівникам  надається перерва  для  відпочинку  тривалістю  1 година. Працівники  використовують  час  перерви  на  свій  розсуд. На  цей  час  вони  можуть  відлучатися  з  місця  роботи.

Напередодні  святкових  і  неробочих  днів  тривалість  робочого  часу  скорочується  на  одну  годину ( крім  працівників  зазначених  у  ст.51 КЗпП ).

У випадку,  коли  святковий  або  не  робочий  день  (ст.73 кодексу України  про  працю )  збігається  з  вихідним  днем,  вихідний  день  переноситься  на наступний  після  святкового  або  не робочого.

Залучати  працівників  до  заміни  тимчасово  відсутніх  працівників  лише  за  їх  згодою.

 Працівникам  надавати право  поділу  чергової  відпустки  на  частини  за умовами,  щоб  основна  частина  відпустки  була  не  меншою, ніж  14 календарних днів. Невикористану  частину  щорічної  відпустки  має  бути  надано  працівнику,  як  правило,  до  кінця  робочого  року,  але  не  пізніше  дванадцяти  місяців  після  закінчення  робочого  року,  за  який  надається відпустка. 

Здійснювати  відкликання  працівника  із  відпустки  лише  за  його  згодою  у  випадках,  передбачених  чинним  законодавством ( с.12 Закону  України  “ Про  відпустки ”.

При  розриві  трудових  відносин  працівник  одержує  компенсацію  за  всю  невикористану  відпустку.

Графік  щорічних  оплачувальних  відпусток  затверджувати  за  погодженням  з  представником  трудового  колективу  не  пізніше  5  січня поточного  року  і  доводити  до  відома  працівників.

Повідомляти  працівника  про  дату  початку  відпустки  не  пізніше  ніж  за  два  тижні  до  встановленого  графіком  терміну ( ст.10 Закону України “ Про  відпустки ”).

Перенесення  щорічної  відпустки  здійснювати  у  порядку,  передбаченому  ст.11 Закону  України  “ Про відпустки ”.

Жінкам,  які  мають  двох  і  більше  дітей  віком  до  15-ти  років  або  дитину  інваліда, які  всиновили  дітей, батькам  які  виховують  дітей  без  матері,  одиноким  маретям за  їх  бажанням  щорічно  надавати  додатково-оплачувану  відпустку  тривалістю  10  календарних  днів  без  урахування  святкових  і  не  робочих  днів.

За  бажанням  працівника  виплачувати  йому  грошову  компенсацію  за  частину  щорічної  відпустки ( при  умові,  що  тривалість  фактично  наданих  працівникові  щорічної  основної  і  додаткових  відпусток  не  повинна  бути  меншою  ніж  24  календарних  дні ).

 1. Щорічна додаткова відпустка  за особливий характер праці  та  її  тривалість

( ст. 8, Закон України “ Про  відпустки ”) надається  працівникам  з ненормованим  робочим  днем  згідно переліку посад:

 • директор - 7 календарних  днів;
 • головний бухгалтер – 4 календарних  днів;
 • бухгалтер -  4 календарних  днів;
 • юрисконсульт -  4 календарних  днів;
 • соціальний працівник – 4 календарних  днів;
 • інспектор з кадрів – 4 календарних днів;
 • інженер з  ОП - 4 календарних  днів;
 • сестра-господиня - 4 календарних  днів;
 • шеф-кухар – 4 календарних днів;
 • завідувач господарства  - 4 календарних  днів;
 • завідувач господарства підсобного сільського – 4 календарних днів;
 • інженер з ремонту – 4 календарних днів;
 • медична сестра  з  дієтичного  харчування  - 7 календарних  днів;
 1. Щорічна додаткова  відпустка  за шкідливі і важкі умовами праці та  її тривалість (ст.7  Закону України  “ Про відпустки ” )  надається  працівникам  згідно  переліку  посад:
 • молодша медична сестра ( санітарка-палатна ) – 25 календарних днів;
 • молодша медична сестра (санітарка- ванниця) – 25 календарних днів;
 • молодша мед.сестра (санітарка-прибиральниця)-25 календарних днів;
 • молодша мед.сестра ( санітарка-роздатчиця їжі )-25календарних днів;
 • медична сестра -  25 календарних  днів;
 • медична сестра старша – 25 календарних  днів;
 • організатор культурно дозвілевої діяльності – 25 календарних днів.

 

НОРМУВАННЯ  ПРАЦІ  ТА  ОПЛАТА  ПРАЦІ

 

Керівник  зобов”язується:

Забезпечити  в  установі  гласність  умов  оплати  праці,  порядку  виплати  доплат,  надбавок,  винагород,  інших  заохочувальних  чи  компенсаційних  виплат,  положень  про  преміювання.

Відповідно  до  ст.15  Закону  України  “ Про  оплату  праці ”  погоджувати  з  профспілковим  комітетом  умови  оплати  праці  в  установі.

Проводити  оплату  праці  працівників  установи  на  основі  Єдиної  тарифної  сітки. Постанова  КМУ  від  30.08.2002р. №1298 “ Про  оплату  праці  працівників  на  основі  Єдиної  тарифної   сітки  розрядів  і  коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників  установ,  закладів  та  організацій  окремих  галузей  бюджетної  сфери ”.

Законом  України  від  06.12.2016 року №1774-VІІІ “ Про  внесення змін  до  деяких  законодавчих  актів  України ”  вносяться  зміни  до  Закону про  оплату  праці,  а саме:

Мінімальна  заробітна  плата – це  встановлений  законом  мінімальний  розмір  оплати  праці  за  виконану  працівником  місячну ( годинну ) норму  праці ( ст. 3 Закону про оплату праці).

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну ( годинну ) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових  є  нижчим  за  розмір  мінімальної зарплати проводити доплату до  її рівня. (ст.31 Закону про оплату праці ).

Виплачувати  працівникам  установи  заробітну  плату  у  грошовому  вираженні  за  місцем  роботи  двічі  в  місяць – аванс – 15 числа  місяця,  остаточний  розрахунок  -  30 числа  місяця. При  збігу  термінів  виплати  авансу  чи  заробітної  плати  з  вихідними  днями  виплачувати  їх  напередодні.

            У  випадку  порушення  терміну  повідомлення  працівника  про  час  надання  відпустки  затримки  виплати  відпускних,  відпустка  на  вимогу  працівника  повинна  бути  перенесена  на  інший  період ( ст.80 КЗпП  України ).

            При  кожній  виплаті  заробітної  плати  повідомляти  працівників  про  загальну  суму  заробітної  плати  з  розшифровкою  за  видами  виплат,  розміри  і  підстави  отримань,  суму  зарплати,  що  належить  до  виплати  ( ст.110  КЗпП  України ).

            Забезпечити  встановлення  і  виплату  мінімальної  заробітної  плати  відповідно  до  законодавства.

            Згідно  умов  оплати  праці  працівників  установ  соціального  захисту  населення  здійснюється  підвищення  посадових  окладів:

 • за керування  санітарним  транспортом  водію  санітарного  автомобіля  місячна  тарифна  ставка  підвищується  на  20%;

У зв”язку із шкідливими і важкими умовами праці:

 • посадові оклади ( тарифні  ставки )  працівників  підвищуються  на  25%;
 • посадові оклади ( тарифні  ставки )  працівників,  які  безпосередньо  обслуговують  осіб  із  значно  зниженою  рухомою  активністю  та  ліжкових  хворих  підвищуються  на  20%;
 • машиністам з  прання та  ремонту  спецодягу  тарифні  ставки  підвищуються  на  20%;
 • працівникам, які  працюють  на  території  населеного  пункту,  що  має  статус  гірського  посадові  оклади  підвищуються  на  25%  відповідно  до  Постанови  КМУ  від  08.1995р. №648;

Надбавки  та  доплати  до  тарифних  ставок  та  посадових  окладів:

 • доплата за  виконання  обов”язків  тимчасово  відсутнього  працівника  в  розмірі  50%  посадового  окладу;
 • доплату за  роботу  в  нічний  час  працівникам,  які  залучаються  до  роботи  в  нічний  час  здійснюється  в  розмірі  35%  годинної  тарифної  ставки  посадового  окладу;
 • доплата за  ненормований  робочий  день  водію  легкового  автомобіля  у  розмірі  25%  тарифної  ставки;
 • шеф-кухару, який  не  звільнений  від  основної  роботи  здійснюється  оплата  в  розмірі  20%  посадового  окладу;
 • молодшим медичним  сестрам ( санітаркам – прибиральницям ),  які  використовують  у  роботі  дезінфікувальні  засоби  встановлюється  доплата  в  розмірі  10%  посадового  окладу;

Надбавка  працівникам  за  складність,  напруженість  у  роботі  до  50%  посадового  окладу. Надбавка  встановлюється  директором  установи  в  межах  фонду  оплати  праці.

Робітникам,  які  мають  ІV  кваліфікаційні  розряди  встановлюється  надбавки  за  професійну  майстерність  у  розмірі  16%;

Водіям  автотранспортних  засобів  встановлюється  щомісячна  надбавка  за  класність  ( І клас )  в  розмірі  25%.

Відповідно  до  постанови  КМУ  від  29.09.2010р.  №875  “ Про  встановлення  надбавки  окремим  працівникам  установ  соціального  захисту  населення ”  встановити  надбавку  за  особливі  умови  роботи  у  розмірі  15%  посадового  окладу  лікарям,  фахівцям  з  базовою  та  неповною  вищою  медичною  освітою  і  молодшим  медичним  сестрам ( санітаркам – палатним )  з  догляду  за  ліжковими  хворими,  які  безпосередньо  обслуговують  осіб  із  значно  зниженою  рухомою  активністю  та  ліжкових  хворих.

Відповідно  до  Постанови  КМУ  від  11.05.2011р.  №524  наказу  Міністерства  соціальної  політики  України  від  15.06.2011р. №239  “ Про  затвердження  порядку  виплати  надбавки  за  вислугу  років  працівникам  державних  та  комунальних  установ  соціального  захисту  населення”  надбавки  за  вислугу  років  виплачується  директору  будинку-інтернату,  соціальному  працівнику,  організатору культурно дозвілевої діяльності  залежно  від  стажу  роботи  в  такому  розмірі:

 • понад 3  роки – 10%;
 • понад 10 років – 20%;
 • понад 20 років – 30%.

 

Відповідно  до  Постанови  КМУ  від  29.12.2009р.  №1418  “ Про затвердження  порядку  виплати,  надбавки  за  вислугу  років  лікарям  і  фахівцям  з  базовою  та  неповною  вищою  медичною  освітою  державних  та  комунальних  закладів  охорони  здоров”я ”  виплачується  надбавка  за  вислугу  років  залежно  від  стажу  роботи.

 

 

Робота у святковий і не робочий  день  працівникам  оплачується  у  подвійному розмірі. Оплата у зазнеченому розмірі провадиться за години, фактично  відпрацьовані  у  святковий  і  не  робочий  день. На  бажання  працівника, який працював у  святковий  і  не  робочий  день,  йому  може  бути  наданий  інший  день  відпочинку.

            Виплачувати  працівникам  допомогу  на  оздоровлення  в  розмірі  місячного  посадового  окладу  при  наданні  щорічної  відпустки.

            У  зв”язку  із  зростанням  індексу  споживчих  цін  у  відповідності  із  Законом  України  “ Про  індексацію  грошових  доходів  населення ”  проводити  індексацію  заробітної  плати.

 

ОХОРОНА  ПРАЦІ

Адміністрація  зобов”язується:

Всі  споруди, приміщення, агрегати, механізми, об’єкти  допоміжного господарства  утримувати  в  належних  санітарно – гігієнічних  умовах, слідкувати  за  безумовним  виконанням  положень  і норм  та  правил  з  питань  охорони  праці.

 

Дотримуватись  вимог  “Типового положення про навчання, інстуктаж і перевірку  знань  працівників  з питань охорони праці ”. Осіб, які  не  пройшли  належних  інструктажів  та  стажування  на  робочих  місцях, перевірки  їх  знань, правил охорони  праці  на  даному підрозділі, до роботи  не  допускати.

 

Проходити  у  встановленому  порядку  медичні  огляди.

 

Встановити  контроль  за  дотриманням  посадовими  особами, керівниками  підрозділів  умов  безпеки  праці, технологічної дисципліни, виконання залежних  від  них  планово-попереджувальних  ремонтних  робіт.

 

Категорично  не  допускати  до  експлуатації  машини, механізми, агрегати , обладнання, робота  з  якими не  дає  гарантії  і  повної  безпеки.

 

Здійснити  перевірку  стану  освітлювальності  виробничих  приміщень  і  робочих  місць, при  потребі  довести  її у  відповідальність  санітарних  норм. Контролювати  технічну  справність  приточно-витяжної  вентиляції  на  кухні.

 

З  метою  забезпечення  теплом  житлових  та  виробничих  приміщень  на  осінньо-зимовий  період  2021 – 2022 рр. провести  необхідні  ремонти  ферми, котельні, особливу  увагу  звернути  на  стан  тепломережі.

 

Перевірити  стан  захисного  заземлення  електрообладнання, при  потребі  довести  його  у  відповідність  вимогам “ Правил ТЕ  електроустановок  споживачів ”.

 

До  початку  літнього  пожежо-небезпечного  періоду  перевірити  стан  грозозахисту  об’єктів  і  споруд, в  разі  необхідності  довести  його  нормативних  вимог.

 

При всіх  електроустановках,  механізмах, агрегатах  поновити  інструкції  по  експлуатації.

 

Обладнати  куток  з  питань  охорони  праці,  дотримання  техніки  безпеки  та  протипожежної  безпеки.

 

До  початку  періоду  заготівлі  кормів  та  збирання  врожаю  перевірити  технічний  стан сільськогосподарської  техніки  та  інвентар’я, провести  навчання  працівників, які  будуть  залучені  до  цих  робіт.

 

Забезпечити  придбання  необхідних  засобів  пожежогасіння  та  засобів  захисту  від  пораження  електричним  струмом. Перевірити  наявні засоби  на  їх  придатність  до  використання,  по можливості  довести  їх  до  нормального  стану.

 

Своєчасно  забезпечити  працівників  спецодягом, спецвзуттям  та  іншими  засобами  індивідуального  захисту  згідно  затверджених  інтернатом  норм  і  термінів  носіння.

 

Особисто  вживати  посильних  заходів  щодо  усунення  будь-якої  надзвичайної  ситуації,  яка  створює т загрозу  його  життю  чи  здоров’ю  людей,  які  його  оточують  і  навколишньму  природному  середовищу. Повідомляти  про  небезпеку  свого  безпосереднього  керівника  або  іншу  посадову  особу.

 

Всі  виробничі  підрозділи,  транспортні  засоби  забезпечити  медичними  аптечками, миючими  та  знезаражуючими  засобами.

 

Виписати  журнал “ Охорона  праці “,  придбати  наочні  засоби  з  питань  охорони  праці  та  техніки  безпеки.

 

Проводити  щоденні медичні  огляди  водіїв  транспортних  засобів  перед  виїздом  на  лінію  з  відповідними  записами  в  журналі.

 

 

 

   

КОНТРОЛЬ ЗА  ВИКОНАННЯМ  КОЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРУ

 

 1. Даний Колективний договір  укладений  терміном  на  два  роки. Він  вступає  в  дію  з  дня  підписання.

 

 1. Після закінчення терміну  чинності  даного  Колективного  договору  він  продовжує  діяти  до того  часу,  поки  сторони  не  укладуть  новий  або  не  переглянуть  чинний  Колективний  договір.

 

 1. Зміни і доповнення  до  Колективного  договору  вносяться  за  взаємною  згодою  сторін  після  попереднього  колективного  обговорення. Пропозиції  щодо  змін  і  доповнень  повинні  бути  аргументовані.

 

 1. Контроль за виконанням цього  договору  здійснюється  сторонами,  які  його  уклали  чи  уповноваженими  представниками.

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  психоневрологічного інтернату             Голова  первинної профспілкової організації

 

____________ Є. І. Сарахман                             ____________ Т. М. Курчик

 

    МП                                                                 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено