Старосамбірська

районна державна адміністрація

Колективний договір Лаврівський дитячий будинок

Колективний договір між адміністрацією Лаврівського дитячого будинку та профспілковою організацію дитячого будинку на 2020-2023 роки,  укладений відповідно до Законів України "Про колективні договори і угоди", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавства України, Положень Галузевої угоди між Міністерством освіти та науки України та ЦК профспілки працівників науки і освіти України на 2020-2023 роки, Угоди між Департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації і Львівською обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України на 2020-2023 роки, Угоди між відділом освіти Старосамбірської райдержадміністрації та районною  організацією профспілки працівників освіти і науки  України на 2020-2023 роки; з метою посилення соціального захисту найманих працівників, які перебувають у сфері дії сторін, що підписали Колективний договір.  Він включає зобов'язання сторін, які спрямовані на створення умов для підвищення ефективності роботи навчального закладу, реалізації професійних, трудових і соціально-економічних прав та гарантій працівників трудового колективу.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Сторони колективного договору:

 • адміністрація Лаврівського дитячого будинку, яка представляє інтереси закладу і має відповідні повноваження;
 • профспілкова організація дитбудинку, яка, відповідно до ст.247 КЗпП України, представляє інтереси працівників навчального закладу в галузі праці, побуту, культури в органах державної влади та місцевого самоврядування.

1.2. Положення Колективного договору діють безпосередньо у навчальному закладі, незалежно від форми власності, поширюються на всіх осіб, які знаходяться у трудових правовідносинах з  навчальним закладом та  знаходяться у сфері впливу сторін,  працівників профспілкових органів, які працюють на виборних та штатних посадах.

1.3. Основою укладання Колективного договору є положення Угоди між  ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ та угод вищого рівня, які, як мінімальні гарантії,  є обов’язковими для включення до Колективного договору.

1.4. Додатки до Колективного договору є його невід’ємною частиною.

1.5. Колективний договір укладається на 2020-2023роки, набуваєчинності з моменту підписанняпредставникамисторін і діє до укладання нового або перегляду даного Колективного договору.

1.6. Жодна зісторінКолективного договору не може в односторонньому порядку припинитивиконаннявзятих на себе зобов'язань.

1.7. До закінчення строку діїКолективний договірможе бути розірванийабозміненийтільки за взаємноюдомовленістюсторін.

1.8. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, Регіональної, Районної угод, застосовуються без внесеннязмін до Колективного договору. За необхідностізміни та доповненняабоприпиненнядіїКолективного договору можутьвноситисяпісляпереговорівсторінта досягнення згоди.

1.9. Пропозиціїоднієїізсторінщодовнесеннядоповненьчизмін до умов Колективного договору, а такожщододостроковогопризупиненнядіїКолективного договору є обов’язковими для розгляду другою стороною.Переговорищодовнесеннядоповненьчизмін до Колективного договору проводяться у 10-деннийтермін з дня їхотриманняіншоюстороною.

1.10. Стороннидомовилися, щопри змінівласниканавчальногозакладу чинністьколективнихдоговорівзберігається до укладеннянових. 

РОЗДЛ ІІ

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Адміністрація зобов'язується:

2.1. 3абезпечити свою роботу на виконаннявимогКонституціїУкраїни, чинного  законодавства про освіту, регіональнихпрограм  та іншихзаконодавчих та нормативнихактів.

2.2 3абезпечити ефективну діяльність Лаврівського дитячого будинку, виходячи з фактичних обсягів фінансування, раціонального використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи установи, поліпшення становища працівників та посилення їх соціального захисту.

 

                                                                           1

 

 

2.3  Аналізувати стан навчально-виховногопроцесу у дитбудинку, прогнозувати та розроблятипрограммурозвитку дитбудинку, вживатизаходів по залученнюдітейшкільноговіку до здобуттяагальноїсередньоїосвіти.

2.4 Аналізувати потребу у педагогічних кадрах для забезпеченняефективногофункціонуваннязакладу.

2.5  Сприяти організації курсової перепідготовки педагогічних працівників з урахуванням нових та удосконалених навчальних програм, підручників, навчальних посібників.

 

Сторони Колективного договору спільно домовились:

2.6. Спрямувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи навчального закладу.

2.7. Практикувати проведення спільних засідань адміністрації закладу і профспілковогокомітетуза підсумками роботи за рік, умов та оплати праці тощо.

2.8. Сприяти стабільній роботі трудового колективу, зниженню у них соціальної напруги шляхом проведення переговорів, вироблення узгоджених пропозицій та вжиття конкретних заходів.

2.9. Брати участь в організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників освіти;

2.10.  Сприяти вирішенню питання щодо:

 • визнання заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту”, пов’язаних із установленням педагогічним працівникам посадових окладів (ставок заробітної плати) на рівні середньомісячної заробітної плати працівників промисловості;
 • забезпечення проведення індексації.

 

Первинна профспілкова організація зобов’язується:

2.11.  Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в навчальному закладі.

2.12.  Утримуватись відорганізаціїакцій протесту з питань, включених до Колективного договору, за умовиїхвирішення у встановленомузаконодавством порядку.

 

РОЗДІЛ ІІІ

РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ, ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

Адміністрація зобов'язується:

3.1. Спрямовувати діяльність  Лаврівського дитбудинку на створення умов для безумовної реалізації права громадян  на  освіту.

3.2. Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і часу відпочинку для працівників.

3.3. Забезпечити наявність в навчальному закладі Правил внутрішнього трудового  розпорядку, розроблених та затверджених відповідно до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку; посадових і робочих інструкцій для працівників.

3.4. Забезпечити встановлення педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства.

3.5. Приймати на роботу нових працівників у разі забезпечення повної зайнятості працюючих за фахом і відсутності прогнозу щодо їхнього  вивільнення за п.1. ст. 40 КЗпП України.

3.6. Клопотати перед органом управління освітою про звільнення педагогічних працівників у зв`язку із скороченням обсягу роботи лише після закінчення навчального року.

3.7. При прийнятті на роботу працівників укладати, як правило, безстрокові трудові договори.

3.8.  Недопускати укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника.

3.9. Звільнення педагогічних працівників у зв`язку із скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року, крім професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

3.10. Не допускати переукладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівником загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності.

3.11. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці,зокрема педагогічних працівників щодо обсягу

                                                                         2

 

 навчального (педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

3.12. Надавати щорічні відпустки педагогічним працівникам згідно затверджених і погоджених графіків відпустки як правило в канікулярний період і, як виняток, для санаторно-курортного лікування та оздоровлення працівників.У зв’язку із сімейними обставинами надавати як виняток на підставі особистих заяв педагогічних працівників частину щорічної основної відпустки протягом навчального року (сумарно не більше 14 календарних днів).

3.13. Надавати додаткові відпустки працівникам за ненормований робочий день (додаток №2).

3.14. Згідно ст.19 Закону „Про відпустки” жінкам, які працюють і мають двох                                              або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або які усиновили дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (в т.ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надавати щороку додаткову соціальну оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст.73 КЗпП).

3.15.    Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам, які, відповідно до чинного законодавства, мають право на      викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.

3.16. Забезпечити (в межах компетенції) дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам навчального закладу, які направляються для підвищення кваліфікації (з одного чи декількох предметів), підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва.

3.17. Ініціювати матеріальне заохочення педагогічних працівників, учні яких стали переможцями всеукраїнських та міжнародних учнівських  олімпіад, конкурсів, турнірів.

3.18.  Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу (так звані методичні дні).

3.19. Забезпечити участь педпрацівниківу різноманітних курсах, семінарах, конференціях з питань законодавства про освіту, оплату праці, трудового законодавства.

3.20. При складанні розкладу навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих “вікон”). 

3.21. Погоджувати з профспілковим комітетом:

 • графік відпусток;
 • навчальне навантаження;
 • склад атестаційної комісії;
 • тарифікаційні списки;
 • режим роботи та розклад уроків;
 • надурочні роботи;
 • положення про виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та її

   розподіл (додаток 3);

 • положення про виплату премій тощо.
 • внесення змін та доповнень до Статуту навчального закладу;

- інші питання соціально-економічного і трудового характеру (додаток 4)

Сторони Колективного договору спільно домовились:

3.22. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи в межах кошторисних  призначень.

3.21.  Періоди, впродовж яких у навчальному закладі не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до організаційно-методичної, організаційно-педа­гогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи.

3.22.Залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період,

                                                                           3

 

 

здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

3.23.  Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.

3.24.  Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, якийне збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.

3.25.    Сприяти вирішенню спірних питань щодо застосування строкових трудових договорів, надання відпусток, оплати праці, запобігання виникненню колективних та індивідуальних трудових спорів.

 

 

Первинна профспілкова організація зобов’язується:

3.28. Спрямувати роботу профспілкового комітету на організацію громадського  контролю за своєчаснимвведенням у діюнормативнихдокументів з питаньтрудовихвідносин, організаціїнормуванняпраці, розподіленнянавчальногонавантаження, дотримання трудового законодавства.

3.29. Представляти та захищати трудові, соціально-економічні права та інтереси освітян – членів профспілки у відносинах з роботодавцями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування і в суді.

3.30. З метою захисту прав освітян здійснювати силами правової інспекції обласної організації Профспілки, яка діє відповідно до Положення про Правову службу профспілки працівників освіти і науки України, затвердженого президією ЦК Профспілки 16.02.2004 р., районною радою профспілки працівників освіти та профкомом закладу громадський контроль за додержанням законодавства про працю, про освіту, про охорону праці.

3.31. Сприяти   керівним, педагогічним працівникам, які проходять курсову перепідготовку і підвищення кваліфікації при Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти,  на базі пансіонату „Пролісок” у м. Трускавці читання курсу лекцій з питань законодавства про освіту, трудового законодавства та соціально-економічного захисту працівників.

3.32. Приймати активну участь у проведенніколективнихпереговорів, своєчасномуукладанніКолективного договоруабовнесеннізмін і доповнень до нього згідно з Законом України "Про колективні договори і угоди".

3.33. Забезпечити відповідальність сторін за невиконання умов Колективного договору.

 

 

РОЗДІЛ ІV

ЗАЙНЯТІСТЬ

Адміністрація зобов'язується:

4.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України “Про зайнятість населення”, “Про сприяння     соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Указу Президента України від 23.01.1996 р. “Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів” в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

4.2  Забезпечити аналіз зайнятості працівників школи та розглядати це питання разом із профкомом закладу не  менше 1-го разу на рік, одночасно підводячи підсумки про виконання колективного договору.

4.3.  Вживати заходів для недопущення масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотки чисельності працівників упродовж календарного року).

4.4.  Не допускатискороченнячисельностіпедагогічнихпрацівників призапровадженніновітніх форм і технологійорганізаціїнавчальногопроцесу у навчальних закладах.

                                                                        4

 

Сторони Колективного договору спільно домовились:

4.5.   Проводити консультації з органом управління освітою та районною радою профспілки з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотки чисельності працівників.

4.6. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладу, що призводять до  скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

4.7.Сприятизабезпеченню працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в закладі спеціалістів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу професійно досвідченим працівникам та випускникам школи.

4.8.  Вжити заходів для недопущення запровадження такого режиму роботи працівників який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).

4.9. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченнюпродуктивної зайнятості тазарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

 • забезпечити інформування працівників щодо механізмузарахування періоду трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії;
 • при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження та за наявності відповідного фаху;
 • сприяти залученню до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладу, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;
 • передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, інформатики лише спеціалістам за  наявності  об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень  п.74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.  

4.10. Не допускати необґрунтованого звільнення працівників..

4.11. При зміні власника навчального-виховного закладу, зокрема при передачі навчального-виховного закладу у власність ОТГ, дія трудових договорів працівників продовжується.  

4.12. Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам передпенсійного віку.

 

Первинна профспілкова організація зобов’язується:

4.13.    Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства при звільненні працівників з ініціативи роботодавця.

4.14. Контролювати своєчасну та в повному обсязі виплату вихідної допомоги   звільненим працівникам згідно з ст. 44 КЗпП України.

4.15Забезпечитигромадський контроль за відповідністюштатногорозпису навчального закладу до Типових,затвердженихМіністерствомосвіти і науки України.

 

 

 

РОЗДІЛ V

Нормування і оплата праці

Адміністрація навчального закладу зобов'язується:                                            

5.1. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам у робочі дні два рази у місяць: аванс _до23-го числа__, заробітна плата __до 07-го числа наступного місяця.

5.2.   Сприяти усуненню причин порушення термінів виплати заробітної плати.

5.3. Інформувати орган управління освітою щодо педагогічних   працівників, у яких з  незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з встановленим при тарифікації.

                                                                              5

5.4.      Надавати пропозиції органу управління освітою при формуванні бюджетного кошторису закладу освіти щодо видатків на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам, а також стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати. «Положення про преміювання…».

5.5. Забезпечувати оплату праці працівників, які замінюють будь-які категорії тимчасово відсутніх працівників.

5.6.  Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

5.7. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та Угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і Угод.

5.8.  Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні у строки, з дотриманням положень ст. 24 Закону України “Про оплату праці”. Визначити розмір заробітної плати за першу половину місяця в розмірі не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

5.9.  Повідомляти працівників про введення нових і зміну чиннихумов праці не пізніше, ніж за 2 місяці до їх запровадження.

5.10. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати.

5.11.  Сприяти виплаті педагогічним  працівникам (ст.57 Закону України «Про освіту») та обслуговуючому персоналу допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданніщорічноївідпустки.         

 5.12.Заробітну плату за весь час щорічноївідпусткивиплачувати не пізніше, ніжза три дні до початку відпустки, у випадкузатримкивиплативідпускнихвідпустка на вимогупрацівника повинна бути перенесена на іншийперіод.

5.13.Гарантувати оплату праці за роботу в понадурочний час, у святкові та вихіднідні у подвійномурозміріабонадатиінший день відпочинку у зручний для  працівника  час.

5.14. Забезпечити контроль за здійсненнямдодаткової оплати працівникам на роботах ізшкідливими і небезпечнимиумовамипраці(додаток  5).

5.15. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від установи, здійснюється у день звільнення. Якщопрацівникуденьзвільнення не працював, то зазначенісумиповинні бути виплачені не пізнішенаступного дня післяпред’явленнязвільненимпрацівникомвимоги про розрахунок.

5.16. Щорічно здійснювати виплату педагогічним працівникам винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у відповідності до ст. 57 Закону України «Про освіту» у відсотках до посадових окладів чи ставок заробітних плат педагогічних працівників, встановлених у п. 64 Інструкції про оплату праці незалежно від тижневого навантаження на підставі «Положення про порядок надання  грошової винагороди за сумлінну працю…»,  (додаток 3).

При звільненні педагогічних працівників з роботи серед навчального року винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків виплачувати при звільненні з урахуванням фактичного часу роботи.         

5.17. Забезпечити контроль за виплатою грошової винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам, які звільняються з роботи у зв’язку із закінченням строку трудового договору, угодою сторін, скороченням чисельності або штату та за власним бажанням, до і після закінчення навчального року пропорційно відпрацьованому часу незалежно  від тижневого навантаження.

5.18. Проводити додаткову оплату працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці згідно з чинними нормативними документами з оплати праці.

5.19.Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження встановлене під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше минулого навчального року. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передаватиіншим вчителям. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.

                                                                             6

5.20. При встановленні вчителям навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах.

5.21. З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601 та Положення про навчальні кабінети з природничо-математичнихпредметів загальноосвітніх навчальних закладів затвердженого наказом Міністерства освіти  і науки України  від 14 грудня 2012 року № 1423, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:

- не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, за завідування якими встановлюється додаткова оплата;

- сприяти забезпеченню оплати за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

5.22.Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:

-   заміщення протягом двох місяців тимчасово відсутніх педагогів;

-   оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної  роботи.

5.23.Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40% посадового окладу (тарифної ставки).

5.24.Здійснювати оплату праці у випадках простою, коли заняття не проводяться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи і т. д.) з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

 

Сторони Колективного договору спільно домовились:

5.25. Забезпечити дотримання законодавства про оплату праці, її розмірів, встановлених нормативно-правовими актами та термінів виплати.

5.26. Встановлювати розміри доплати за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи.

5.27.  Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам закладу, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків по завідуванню відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.

5.28.Вживатизаходів для підвищеннярівнязаробітної плати працівниківзакладу освіти.

5.29. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, аналізувати причини порушень і вживати заходи щодо їх усунення.

5.30.  Сприяти забезпеченню своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладу за період відпусток, поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, у терміни визначені цим Колективним договором, з дотриманням вимог Конвенції МОП № 95 “Про охорону заробітної плати ”.

5.31.  Установити, що мінімальна заробітна плата  не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат.  Вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого у Законі України «Про Державний бюджет» на відповідний рік. ( Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016р. № 1774-VІІІ)

 

Первинна профспілкова організація зобов’язується:

5.32.    Надавати працівникам закладів освіти необхідну консультативну допомогу з питань оплати праці.

5.33. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в комісіях по розгляду індивідуальних трудових спорів, в судах.

5.34. Повідомляти про факти порушень законодавства про оплату праці галузеву  Профспілку працівників освіти і науки           України, орган управління освітою та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

5.35. Проводити роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників освіти до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати.

 

                                                                     7

РОЗДІЛ VI

Охорона праці і здоров'я

Адміністрація зобов'язується:                                            

6.1.      Дотримуватися  вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до Закону України „Про охорону праці”, наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року, відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням ним трудових обов`язків.

6.2.      Дотримуватись виконання Комплексної програми запобігання дорожньо-транспортному, побутовому і дитячому травматизму невиробничого характеру.

6.3.      Щорічно вносити на обговорення нарад за участю представників   Профспілки питання створення належних умов і безпеки праці, вжиття заходів для зменшення  травматизму і професійної захворюваності.

6.4.      Проводити відповідно до Закону України „Про охорону праці” навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці,    пожежна безпека тощо) заступників директора, відповідальних за охорону праці тощо. 

6.5.   Забезпечити заклад нормативно-правовими актами з охорони праці.

6.6. Забезпечити участь у проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до чинного законодавства.

6.7. Виконувати Комплексні заходи поліпшення стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища та профілактики виробничого травматизму, які є складовою частиною цього колективного договору (Додаток 6).

6.8. Забезпечити проведення атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  № 442 від 01.08.92 р. та листа Кабінету Міністрів України від 16.06.2002 року № 4274/52, за результатами якої на умовах Колективного договору:

-  здійснювати доплати працівникам закладів освіти  за роботу в шкідливих і важких умовах праці  (додаток 5 );

6.9. Забезпечити:

- видачу спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та  знешкоджувальних засобів;

 

Сторони Колективного договору спільно домовились:

6.10.    Забезпечити контроль:

- за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України „Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку”, „Про дорожній рух”, „Кодекс Цивільного захисту України”;

- за реалізацією заходів з охорони праці.

6.11.    Сприяти поліпшенню стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, виділенню на цю мету коштів з бюджетів усіх рівнів не менше як 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до ст. 19 Закону України „Про охорону праці”.

6.12. Брати активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до чинного законодавства.

 

Первинна профспілкова організація зобов’язується:

6.13. Спільно з Львівською обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України забезпечити громадський контроль за додержанням вимог, передбачених нормативними актами з питань охорони праці, створенням безпечних, нешкідливих умов праці і належного виробничого побуту,            забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального        захисту.

6.14.    Організувати навчання профспілкового активу, членів профспілки з питань охорони праці, громадського контролю за виконанням вимог законодавства та нормативних актів з охорони праці.

6.15.    Контролювати своєчасність і повноту відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням ним трудових обов`язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до Закону України „Про охорону праці”.

                                                                              8

6.16. Забезпечити участь представників  профкому у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов`язаних з профілактикою ушкодження здоров`я учасників навчально-виховного процесу.

6.17. Забезпечити контроль завиконанням Комплексних заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища та профілактики виробничого травматизму, які є складовою частиною цього колективного договору (Додаток 6).

6.18. Сприятипроведеннющорічнихобов'язковихмедичнихоглядівпрацівників закладу у робочий час і за кошти роботодавця.

 

РОЗДІЛ VIІ

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ

Адміністрація зобов'язується:                                            

7.1. Домагатися безумовного забезпечення педагогічним та іншим працівникам закладу гарантій, передбачених чинним законодавством.

7.2.  Сприяти вирішенню питань щодо регулярного безоплатного підвезення громадським транспортом(усільській місцевості) до місця роботи і додому  працівників закладу, які проживають в інших населених пунктах.

7.3. Сприяти вирішенню питання щодо проведення обов’яз­кових щорічних безоплатних медичних оглядів працівників закладу, придбання медичних книжок нового зразка. 

7.4.      Забезпечити виплату педагогічним працівникам в повному обсязі компенсацій при службових відрядженнях в т.ч. для підвищення кваліфікації.

7.5. Забезпечити надання працівникам закладу матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в розмірі до одногопосадового окладу на рік, виплату премій відповідно до їх особистоговнеску в затвердженого в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, кошторисах  відповідно до нормативно-правових актів.

7.6. Сприяти наданню працівникамматеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань при наявності власних коштів установ і закладів освіти відповідно до п.5 ст.57 Закону України „Про освіту".

7.7. Сприяти забезпеченню компенсації працівникам вартості бланків особистих медичних книжок та витратних матеріалів для проведення лабораторних досліджень.

7.8. Забезпечити надання педагогічним та науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток у розмірі одного посадового окладу та щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків в розмірі до одного посадового окладу до професійного свята – Дня працівника освіти відповідно до ст. 57 Закону України „Про освіту".

7.9. Забезпечити оплату простою працівникам, в тому числі непедагогічним, не з їх вини в розмірі не менше тарифної ставки (посадового окладу);  оплату праці вчителів, вихователів, у тому числі груп продовженого дня, вихователів дошкільних навчальних закладів, музичних керівників, викладачів у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства. 

7.10.Здійснювати перепрофілювання, закриття, ліквідацію, а також зміну форм власності закладу  лише за згодою відповідної профспілкової організації.

Сторони Колективного договору спільно домовились:

7.11.    Вживати заходів для збереження в наступних роках у повному обсязі, передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту”, гарантій щодо оплати праці педагогічних працівників та забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням.

7.12. Вживати заходів для запровадження нових підходів щодо визначення розміру пенсій педагогічним працівникам на рівні 80–90 відсотків заробітної плати та забезпечення призначення пенсій за вислугу років.

7.13. Вживати спільних заходів для впровадження недержавного пенсійного забезпечення та обов’язкового професійного страхування працівників освіти.

7.14.    Вживати заходів для забезпечення дотримання чинного законодавства:

 • у сфері трудових відносин;
 • при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти;
 • 9
 • при наданні гарантій і компенсацій молодим спеціалістам у разі переїзду їх у іншу місцевість у зв`язку з направленням на роботу у порядку розподілу після закінчення навчального закладу, аспірантури.

7.15.    Сприяти вирішенню питань щодо відновлення пільгових путівок на лікування освітянам через місцеве відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

7.16.    Сприяти забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.

7.17.    Брати участь у районній та  обласній галузевих спартакіадах  серед працівників освіти.

 

Первинна профспілкова організація зобов’язується:

7.17. Активізуватисвою діяльність з метою забезпечення соціальних гарантій, пільг та компенсацій, передбачених законодавством та цим колективним договором.

7.18. Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи щодо трудових прав, пенсійного забезпечення працівників галузі, соціального страхування, сприяти наданню членам Профспілки відповідної безкоштовної правової допомоги.

7.19. Сприяти виділенню коштів для реалізації програм оздоровлення дітей працівників освіти у літній період.

 

РОЗДІЛ VIІІ

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

З метою подальшого розвитку соціального партнерства  сторони Колективного договору  домовились про наступне:

8.1. При підготовці і прийнятті наказів та інструкцій, що регулюють соціально-трудові відносини у навчальному закладі, які стосуються соціального захисту працівників,   враховувати позицію іншої сторони.

8.2.      Адміністрація закладу на запрошення профспілкових органів братиме участь в заходах Профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав працівників. 

8.3.   Адміністрація закладу:

- забезпечить виконання Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 20 листопада 2015 року № 720/0/5-15 „Про вдосконалення соціального діалогу на Львівщині”;

- забезпечить відповідне погодження з профспілковим комітетом  наказів та інструкцій, які стосуються прав та інтересів працівників у сфері трудових, соціально-економічних відносин;

- надаватиме  районній раді Профспілки  та профспілкову комітету первинної профспілкової організації  інформацію щодо соціально-економічного розвитку освіти  району, стану фінансування закладу  освіти, результатів діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати, реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників;

- сприятиме профспілковому органу у забезпеченні навчання учасників колективних переговорів на всіх рівнях, проведенні з цією метою семінарів,  нарад, спеціальних навчальних курсів.

8.4. Створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до  навчального закладу.

8.5. Встановлювати за активну і сумлінну працю із захисту прав і інтересів працівників щорічну винагороду в розмірі до посадового окладу (ставки заробітної плати) головам профспілкових організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах (підстави: Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст..41 п. 7, « Гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів», Галузева Угода між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, пр.10.2.3., Угода між  Департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації та обласною організацією  профспілки працівників освіти і науки України на 2020-2023р.р., р.8.п.11, Районна угодаміж  відділом освіти  Старосамбірської райдержадміністрації та районною  організацією  профспілки працівників освіти і науки  України на 2020-2023 роки).

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

РОЗДІЛ IХ

ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОБОТИ  ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ

 

Адміністрація зобов'язується:                                            

9.1. Забезпечити в навчальному закладі права та гарантії діяльності профспілкового комітету, передбачені Конституцією України, Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", актами Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованими Україною конвенціями Міжнародної Організації Праці.

9.2. Не допускати втручання керівника закладу  у статутну діяльність первинної профспілкової організації, передбачену чинним законодавством та Статутом Профспілки.

9.3. Активізувати співпрацю з профспілковим комітетом з усіх питань забезпечення належного статусу педагогічних  працівників, підвищення рівня соціально-економічного захисту працівників закладу:

- вводити до складу атестаційних комісій, робочих та дорадчих органів представників Профспілки, які підтвердили статус репрезентативності;

- утримуватися від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання у статутну діяльність Профспілки;

- створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до закладу;

- не допускатизвільненняз ініціативи роботодавця виборнихпредставниківпрофспілковихорганів без згодиСторін.

9.4. Підтримувати безоплатно безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків згідно з особистими заявами членів профспілки з подальшим їх перерахуванням на рахунок районної організації профспілки не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам.

9.5. Долучатипредставниківпрофспілковихорганізацій до роботи в дорадчих та робочих органах.

9.6.Надати членам виборнихпрофспілковихорганів, не звільненимвідсвоїхвиробничихчислужбовихобов'язків, вільнийвідроботи час іззбереженнямсередньоїзаробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконанняіншихгромадськихобов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботівиборнихпрофспілковихорганів, але не меншеніж три години на тиждень.

9.7.Надаватипрацівникам, обранимдо складувиборнихпрофспілковихорганів, додатковувідпусткутривалістю до 6 календарнихднівіззбереженнямсередньоїзаробітної плати за рахунокроботодавця на час профспілковогонавчання.

9.8. Сприяти  створенню належних умов для діяльності профспілкового комітету, що діє в закладі. Надавати йому  у користування приміщення для роботи, для проведення зборів з усім необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом,  наявними  електронними  засобами  зв'язку (електронна пошта, Internet),  засобів зв’язку для обміну інформацією з керівними органами Профспілки працівників освіти і науки України (ст..42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

9.9. Встановлювати головам профспілкових організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, щорічну винагороду в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за активну і сумлінну працю із захисту прав та інтересів працівників.

 

Первинна профспілкова організація зобов’язується:

9.10. Своєчасно доводити до відома працівників закладу зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти.

9.11. Спрямовувати роботу на організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, оплати праці, розподілу навчального навантаження, дотримання в навчальному закладі трудового законодавства.

9.12. Проводити роз'яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників, а також методів і форм їх захисту через засоби масової інформації, безпосередньо в трудовому   колективі.

9.13. Посилити особисту відповідальність профспілкових кадрів стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів профспілки.

                                                                          11

9.14. Сприяти реалізації права профспілковогооргану, передбаченого ст. 45 КЗпП України,

щодо висунення вимоги власнику або уповноваженому ним органу про розірвання трудового договору з керівником закладу, якщо він порушує законодавство про працю, колективні договори та угоди.

9.15. Ініціювати переговори щодо укладення Колективного договору з метою забезпечення:

-        відповідності законодавству норм Колективного договору, зокрема з
питань оплати праці, режиму роботи, охорони праці, надання відпусток;

 • відповідальності сторін за невиконання умов Колективного договору;
 • вирішення через Колективний договір питань, не врегульованих чинним законодавством.

9.16. Узагальнити та поширити практику роботи щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю.

9.17. Продовжити  співпрацю з Державною інспекцією праці з метою забезпечення контролю за дотриманням чинного трудового законодавства.

9.18. Сприяти поширенню практики представлення інтересів членів Профспілки при розгляді їх трудових спорів в комісіях по трудових спорах, судах.

9.19. Інформувати орган управління освітою про факти порушення гарантій та прав діяльності профспілки в навчальному закладі з метою вжиття відповідних заходів.

9.20. Забезпечити попереднє інформування органу управління освітою перед направленням звернення до правоохоронних органів з приводу порушення гарантій та прав діяльності профспілки.

 

РОЗДІЛ Х

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Сторони Колективного договору спільно домовились:

10.1. Періодично проводити зустрічі двох сторін, на яких аналізувати хід виконання взаємних зобов`язань за Колективним договором.

10.2. Один раз на рік (січень) на зборах трудового колективу заслуховувати звіти сторін колективного договору про хід виконання зобов’язань за Колективним договором. Інформацію про хід виконання Колективного договору доводити до відома трудового колективу. У разі невиконання чи несвоєчасного їх виконання, виявляти причини та вживати термінових заходів щодо їх усунення.

10.3. Посадових та інших осіб, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушення, невиконання умов даного Колективного договору, притягати до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

10.4. Контроль за виконанням Колективного договору здійснювати спільною комісією, визначеною сторонами (склад комісії додається,  додаток  1).

 

Колективний договір підписаний у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін та мають однакову юридичну силу.

 

Директор                                                          Голова профспілкового комітету

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        12

 

 

 

 

Додаток 1

до Колективного договору

між  адміністрацією _Лаврівського дитбудинку_

та первинною профспілковою організацієюЛаврівського дитбудинку

на 2020-2023 роки

 

 

СПІЛЬНА КОМІСІЯ

адміністрації навчального закладу та  первинної профспілкової організації для ведення переговорів по укладанню Колективного договору та здійсненню контролю за його виконанням

 

 

З боку адміністрації навчального закладу:

 

 1. Сліпецька Л.І.
 2. Сухар Я.М.

 

 

 

З  боку первинної профспілкової організації:

 

 1. Дубницький М.Й.
 2. Янківська С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        13

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Колективного договору

між  адміністрацією_Лаврівського дитбудинку_

та первинною профспілковою організацієюЛаврівського дитбудинку _

 2020-2023 роки 

 

 

ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем, яким  надається додаткова відпустка до 7 календарних днів(згідно до додатку №1 Галузевої угоди)

 

№ п/п

ПОСАДА

Кількість днів

1.

Керівники навчально-виховних  закладів освіти,  /основна  відпустка -56 дн./

3 дні

2.

Заступники керівників  

3 дні

3.

водій

4 днів

4.

Бухгалтер

4днів

5.

Помічники вихователів

4 днів

6.

Завгосп

4днів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                14

 

 

 

Додаток 3

до Колективного договору

між  адміністрацією__Лаврівського дитбудинку __

та первинною профспілковою організацієюЛаврівського дитбудинку

на 2020-2023 роки 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

Про Порядок наданнящорічноїгрошовоївинагородипедагогічнимпрацівникам за сумліннупрацю і зразковевиконанняслужбовихобов'язків

 1. Щорічнагрошовавинагородапедагогічнимпрацівникам за
  сумліннупрацю   і   зразковевиконанняслужбовихобов'язків
  надаєтьсявідповідно до абз. 9 ст. 57 Закону України "Про освіту",
  Порядку  наданнящорічноїгрошовоївинагородипедагогічним
  працівникамнавчальнихзакладівдержавної та комунальноїформи
  власності за сумліннупрацю і зразковевиконанняслужбових
  обов'язків, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїни
  від  05.06.2000    №     898 та цьогоПоложення.

 

 1. Винагороданадаєтьсякожногорокуусімпедагогічнимпрацівникам закладу, за винятком:
 • працівників, якіпрацюють в данномузакладі за сумісництвом;
 • працівників, якімають не знятедисциплінарнестягнення.
 1. Винагороданадаєтьсяпедагогічнимпрацівникам, як правило, до професійного свята – Дня працівникаосвіти.

У разізвільненняпедагогічногопрацівникасереднавчального року винагородавиплачується при повномурозрахунку  з працівником з врахуванням часу фактичноїроботи.

4.Розмірвинагородикожномупрацівникувизначаєтьсякерівником закладу за погодженням зпрофспілковимкомітетом.

 1. При визначеннірозмірувинагородивраховується:

- сумліннапраця,зразковевиконанняслужбовихобов'язків,виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;

- проявтворчоїініціативи,впровадженняновогопедагогічногодосвіду;

- досягненняуспіхівунавчаннітавихованніучнів, методичному забезпеченнінавчальногопроцесу, участьурайонних, обласнихолімпіадах,змаганнях, конкурсах-оглядахтощо;

-збереженнятавикористанняучбово-матеріальноїбазитатехнічнихзасобівнавчання,оформленнякабінетівтамайстерень,виготовленнянаочності;

- проведеннявідкритих,позакласнихзаходів;

- додержаннявимог з охоронипрацітатехнікибезпеки,санітарно-гігієнічного режиму;

- громадська робота, зокрема робота голови та членів профкому.

 1. При визначеннірозмірувинагородивраховуєтьсячас фактичноїроботипрацівникапротягомвідповідногонавчального року.

 

 

                                                            15

 1. Винагороданадаєтьсянапідставінаказукерівника,погодженого з профкомом.
 2. Розмірщорічноїгрошовоївинагородинеможеперевищувати одного посадовогоокладу (ставкизаробітноїплати)зурахуваннямпідвищеньна деньвиданнянаказупровиплатувинагороди.
 3. Працівники,якимузв'язкуіззастосуваннямдонихдисциплінарнихстягненьнеодержаливинагороди,уразівизнання таких дисциплінарнихстягненьнеправомірнимивинагородавиплачується у розмірі, не меншомузасереднійрозмірвинагороди по даному закладу освіти.
 4. Положенняможевключатиіншідодатковінорми та критеріїоцінкипраці педагога.

                                    

Директор                                                        Голова профкому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 16

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Колективного договору

між  адміністрацією__Лаврівського дитбудинку _

та первинною профспілковою організацією_Лаврівського дитбудинку _

на 2020-2023 роки 

 

 

ПЕРЕЛІК

Питаньсоціально-економічного і трудового характеру, що

Погоджуютьсякерівником дитбудинку

з профспілковим комітетом

 

п/п

Питання і документи

Підстава

1.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Ст. 142 КЗпПУкраїни

2.

Попередній та остаточнийрозподілнавчальногонавантаження

П.п. 24,25 Типових правил внутрішньоготрудовогорозпорядку п.63 Інструкціїпро порядок обчисленнязаробітної плати працівниківосвіти

3.

Розкладуроків

п. 25 типових правил ВТР

4.

Графікиробочого дня і змінності техперсоналу

п. 26 Типових правил ВТР

5.

Залученняпрацівників у винятковихвипадках до роботи у святкові, вихіднідні та до надурочнихробіт

Ст. 71 КЗпП У країни

6.

Графікивідпусток

Ст. 79 КЗІІП України

7.

Прийомна роботу неповнолітніх

Ст. 188 КЗпПУкраїни

8.

Склад атестаційноїкомісії

Типове положеняпроатестаціюпедпрацівників

9.

Звільненняпрацівників за ініціативоюадміністрації з підстав, передбачених п. 1 (крімліквідаціїорганізації), п.п. 2-5,7 ст. 40;

п.п.2,3 ст.41 КЗпПУкраїни, тобто при: ст.40-скороченні штатів, реорганізації; п.2 сі. 40 –невідповідальностіпосадівнаслідокнедостатньоїкваліфікації, або стану здоров'я;

п.З ст. 40 – систематичного невиконання без поважнихпосадовихобов’язків, п.4 ст. 40 – прогули без поважних причин; п.5 сг. 40 – незаявлені на роботу більше 4-х місяціввнаслідокхвороби (крім особливого сп.) п. 7 ст. 40 появі на роботу в нетверезомустані; п.2 ст. 41 – виннихдіях при обслуговуванніматеріальнихцінностей, якщо вони даютьпідстави для втратидовір’я; п. 3 ст. 41 –аморальному проступку, несумісному з продовженнямроботи

Ст 43 КЗпПУкраїни

10.

Накладаннядисциплінарнихстягнень на членівпрофкому (на голову профкому погодження районного профспілкового органу)

Ст. 252 КЗпПУкраїни

11.

Заходи з охоронипраці та технікибезпеки

Ст.  161 КЗпПУкраїни

12.

Правила з технікибезпеки у навчальнихкабінетах, майстернях, спортзалах, котельняхтощо

Типові правила з технікибезпеки

13.

Тарифікаційні списки

П. 4 та додатки 1.2.3 інструкції ПОЗППО

14.

Перелікпрацівниківіз числа адміністративно-господарського, навчально-допоміжного персоналу, якімають право підвищенняпосадовихокладів

П. 31 Інструкції ПОЗППО (на 15-25%)

15.

Доплатити за суміщенняпрофесій (посад), розширеннязониобслуговуваннячизбільшенняобсягіввиконуванихробіт

П 52 Інструкції ПОЗППО

16.

Положення про преміювання, розміриматеріальноїдопомоги та премійпрацівникам та керівникамустанов

П. 53 інструкції ПОЗППО

17.

Перелікробіт, на яківстановлюються доплата за важкі і несприятливіумовипраці, атестаціяробочихмісць, розміри доплат за видами робіт

Додаток № 9 інструкції ПОЗППО

18.

Наданнявідпусток педагогам у робочий час (в окремих випадках)

Ст. 1 1 Закону України           " Провідпустки "

19.

Іншіпитання, передбаченізаконодавстом

 

 

 

 

 

 

 

                                                           18

 

 

 

Додаток 5

до Колективного договору

між  адміністрацією__Лаврівського дитбудинку_

та первинною профспілковою організацією__Лаврівського дитбудинку _

на 2020-2023 роки 

Перелік

 робочих місць, професій і посад  з   важкими та шкідливими  умовами праці, на  які  встановлюються доплати працівникам за наслідками атестації робочих місць.

 

 На роботах з важкими і шкідливими умовами праці доплата встановлюється до 12%  посадового окладу.

 

 1. Підсобнийробітниккухні

12%

 1. Шеф-кухар

12%

3.Кухар        

12%

 1. 4. Машиністпраннябілизни

10%

 1. 5. Помічниквихователя

10%

 1. Прибиральниця

10% 

7.Медична сестра

10%

8.Опалювач котельні

12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       19

 

 

Додаток 6

до Колективного договору

між  адміністрацією__Лаврівського дитбудинку__

та первинною профспілковою організацією_Лаврівського дитбудинку __

на 2020-2023 роки 

Комплексні заходи

                                                              з охорони праці

Найменуваннязаходів і робіт

Вартістьробіт

Ефективністьзаходів

Строк виконання

Особи.відповідальні за виконання

 

 

Асигновано

Фактичновитрачено

Планується

Досягнутий

результат

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виготовлення та встановленнянових, більшефективнихінженерно-технічнихзапобіжнихзасобівохоронипраці (огорожа, сигналізація)

 

 

 

 

 

 

2

Реконструкціясистемиприродного і штучного освітлення для досягненнянормативнихвимог

 

 

 

 

 

 

3

Замовлення і монтаж вентиляційних систем та пристроїв для кондиціюванняповітря в комп'ютерномукласі, кабінетіхімії.

 

 

 

 

 

 

4

Здійсненняконструктивнихрішень та заходів до виключенняабозменшення до регламентованихрівнівшкідливих випромінювань та іншихфакторів

 

 

 

 

 

 

5

Впровадженняустаткування та пристроївдля забезпеченнябезпечноїнапруги до 12 В

 

 

 

 

 

 

6

Введення в експлуатаціюпристроївдляконтролю стану ізоляції та засобівсигналізації

 

 

 

 

 

 

7

ВиконанняробітщодозастосуванняСигнальнихкольорівтазнаківбезпекивідповідно до правил

 

 

 

 

 

 

8

Реконструкція систем опалення з метою доведеннятемпературного режиму до встановленихнормативів

 

 

 

 

 

 

9

Реконструкціясанітарно-побутовихприміщень та обладнанняїхсучаснимінвентарем і пристроями

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

20

 

Голова профкому

 

 

 

Додаток 7

до Колективного договору

між  адміністрацією__________________________________

та первинною профспілковою організацією______________________________

на 2020-2023 роки 

СПИСОК

виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку

 

(відповідно до постанови КабінетуМіністрівУкраїни

від 13 травня 2003 року № 679)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        21

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено