Старосамбірська

районна державна адміністрація

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ДНЗ “Казка” м. Добромиль

РОЗДІЛ I

Загальні положення

 

 1. Колективний договір між керівником (далі- Адміністрація) і профспілковим комітетом працівників дошкільного навчального закладу “Казка” ( далі- Колективний договір) укладено відповідно до Законів України „Про колективні договори і угоди”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, чинного законодавства України про працю, положень Галузевої угоди між Міністерством освіти та науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України.
 2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу дошкільного навчального закладу «Казка» (протокол  від 06 березня 2020 року № 2),  набуває чинності з дня підписання.
 3. Після закінчення строку чинності Колективний договір продовжує діяти до того часу, поки Сторони не укладуть новий або не переглянули чинний.
 4. Сторонами Колективного договору є:

- адміністрація дошкільного навчального закладу (в подальшому ДНЗ ) в особі завідувача ДНЗ "Казка” Цісар О.Б.( далі- Адміністрація), яка представляє інтереси закладу освіти і має відповідні уповноваження;

 • профспілковий комітет ДНЗ в особі Франківської Л.Я. (далі- Профспілковий комітет), який представляє інтереси працівників закладу освіти у сфері праці, побуту, культури і захищає їхні трудові, соціально-економічні права та інтереси, отримавши на це відповідні повноваження від працівників закладу освіти.
 1. Положення Колективного договору діють безпосередньо та поширюються на всіх працівників закладу освіти, незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників установи.
 2. На підставі Колективного договору, який є локальним документом соціального партнерства сторін, здійснюють регулювання трудових відносин у закладі освіти та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників та Адміністрації.
 3. Колективний договір визначає узгоджені позиції та дії його сторін, спрямовані на співпрацю, створення умов для підвищення ефективності роботи закладу освіти, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення їхніх конституційних прав, досягнення злагоди в колективі.
 4. Сторони зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів щодо укладання Колективного договору, внесення змін і доповнень до неї, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових стосунків.
 5. Пропозиції однієї із Сторін є обов'язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 7-денний термін.
 6. Зміни і доповнення до Колективного договору вносять з ініціативи будь-якої зі сторін після проведення переговорів (консультацій) і досягнення згоди та набувають чинності після їх схвалення загальними зборами трудового колективу.
 7. Жодна із Сторін, що уклали договір, не може впродовж встановленого терміну дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення і норми.
 8. Переговори щодо укладання нового колективного договору на наступний термін починаються не раніше, як за три місяці до закінчення строку дії Колективного договору, або продовження терміну його дії, для чого створюється відповідна комісія з однакової кількості представників сторін.
 9. Після схвалення проєкту Колективного договору уповноважені представники сторін у 3-денний термін підписують Колективний договір.
 10. Цей Колективний договір чинний у випадку зміни складу, структури і найменування ДНЗ, а у випадку його реорганізації Колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. У випадку зміни власника ДНЗ дія Колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період Сторони повинні розпочати переговори про підписання нового чи зміну або доповнення діючого Колективного договору.
 11. У разі ліквідації установи, організації Колективний договір  діє   протягом усього строку проведення ліквідації.

 

РОЗДІЛ ІІ                                                

Забезпечення зайнятості

 

Адміністрація зобов’язується:

 1. Підтримувати чисельність працівників на рівні, встановленому нормативними актами Міністерства освіти і науки України, для організації повноцінного освітнього процесу.
 2. Забезпечувати стабільну роботу колективу; здійснювати вивільнення працівників лише в разі нагальної необхідності, зумовленої об’єктивними змінами в організації праці, зокрема у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням, скороченням чисельності або штату працівників, неухильно дотримуючись при цьому норм законодавства України, цього Колективного договору.
 3. Письмово повідомляти Профспілковий комітет про ймовірну ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання та інші зміни в організації праці не пізніше ніж за три місяці до запровадження цих змін.
 4. У разі виникнення загрози масових звільнень (понад 5% працівників) упродовж 30 днів з моменту її виникнення розпочати переговори для максимального врахування всіх чинників, що впливають на збереження зайнятості працівників.
 5. У разі необхідності звільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації праці, зокрема ліквідації, реорганізації або перепрофілювання закладу освіти, скорочення чисельності або штату працівників:
 • здійснювати вивільнення працівників лише після використання всіх можливостей для забезпечення їх роботою на іншому робочому місці, зокрема й за рахунок припинення трудових відносин із сумісниками, ліквідації суміщення тощо;
 1. За потреби повних тарифних ставок уникати прийняття на роботу нових працівників; не укладати нові трудові договори за три місяці до початку масових (понад 5% працівників) вивільнень та на період таких звільнень.
 2. Працівникам, звільненим через зміну в організації праці, зокрема реорганізації або перепрофілювання закладу освіти, скорочення чисельності або штату працівників, протягом року з дня звільнення надавати право поворотного прийняття на роботу за потреби у працівниках, кваліфікація яких аналогічна звільненим.
 3. Звільняти педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи лише після закінчення навчального року.
 4. Забезпечувати працевлаштування зареєстрованих у Державній службі зайнятості України педагогічних працівників на вільні та новостворені робочі місця відповідно до кваліфікаційних вимог, віддаючи перевагу випускникам вищих навчальних закладів педагогічного профілю.
 5. Для створення відповідних умов праці, які максимально сприяли б забезпеченню продуктивної зайнятості педагогічних працівників та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії, встановлювати педагогічне навантаження обсягом не менше тарифної ставки.

Профспілковий комітет зобов’язаний:

 1. Здійснювати роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників, які вивільняються.
 2. Не знімати з профспілкового обліку працівників, які вивільняються, до їхнього працевлаштування (окрім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).
 3. У разі звільнення з роботи за пунктом 1 статті 40 КЗпП переважне право залишення на роботі (при рівних результатах праці й кваліфікації), окрім випадків, передбачених КЗпП, надавати також:

особам передпенсійного віку (півтора року до призначення пенсії за віком і вислугою років);

              Сторони домовились про наступне:

 • при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається також, особам перед пенсійного віку.

РОЗДІЛ ІІІ

Тривалість робочого часу та відпочинку

 

Адміністрація зобов'язується:

 1. Забезпечувати ефективну діяльність закладу освіти, враховувати фактичні обсяги фінансування, сприяти раціональному використанню коштів для підвищення результатів роботи, поліпшення умов праці.
 2. Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти, раціональне використання наявного устаткування та обладнання, створення оптимальних умов для організації освітнього процесу.
 3. Уживати заходів для морального і матеріального стимулювання сумлінної, якісної праці працівників.
 4. Не застосовувати контрактну форму трудового договору з працівниками, крім науково-педагогічних.
 5. Відповідно до заявок, наданих закладом освіти до Центру зайнятості забезпечувати працевлаштування молодих фахівців за здобутою ними спеціальністю, уклавши з ними безстроковий трудовий договір і встановивши педагогічне навантаження.
 6. Забезпечувати наставництво молодих фахівців, сприяти їх адаптації в колективі, професійному зростанню.
 7. Укладати строкові трудові договори лише в разі, якщо трудові відносини не може бути встановлено на невизначений термін з урахуванням характеру майбутньої роботи, умов її виконання, інтересів працівників або в інших випадках, передбачених законодавством України.
 8. Приймати працівників та звільняти їх відповідно до вимог законодавства України.
 9. Доводити до відома працівників зміст нових нормативних документів та офіційних роз’яснень, що стосуються трудових відносин, організації праці (упродовж двох днів після отримання відповідної інформації).
 10. Запобігати виникненню індивідуальних і колективних трудових конфліктів, а в разі виникнення забезпечувати їх якнайшвидше розв’язання відповідно до норм законодавства України.
 11. Суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування застосовувати за погодженням із Профспілковим комітетом.
 12. Забезпечувати дотримання вимог законодавства України щодо повідомлення працівників про запровадження нових і зміну чинних умов праці, не пізніше ніж за два місяці до їх уведення.
 13. Під час прийняття на роботу ознайомлювати працівників зі Статутом закладу освіти, правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором, посадовими чи робочими інструкціями.
 14. Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати встановлену норму законодавством України про працю.
 15. Застосовувати режим скороченого робочого часу для технічних працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень.
 16. Організувати облік часу початку і закінчення роботи.
 17. Установлювати режим роботи закладу освіти відповідно до законодавства України за погодженням з Профспілковим комітетом.
 • Забезпечувати встановлення навантаження працівників (на тиждень) в обсягах, що відповідають ставці заробітної плати (посадовому окладу),зокрема:

- завідувач ДНЗ – 40 годин;

- вихователя групи загального типу – 30 годин;

- вихователя інклюзивної групи – 25 годин;

- керівник гуртка – 18 годин ;

- соціального педагога – 40 годин;

- практичного психолога – 40 годин;

- музичного керівника – 24 години;

- інструктора з фізкультури – 30 годин;

- вихователя-методиста – 36 годин;

- асистента вихователя- 36 годин;

- медичної  сестри -38.5 годин;

- сестри медичної з дієтичного харчування – 40 годин;

- інші працівники- 40 годин на тиждень.

 • Запроваджувати тривалість робіт, обсяг педагогічного навантаження менше, ніж на ставку заробітної плати лише за письмової згоди працівників. Не допускати зменшення тривалості робіт (обсягу педагогічного навантаження) за одностороннім рішенням Адміністрації незалежно від причин, що зумовили прийняття такого рішення.
 • Вирішення питань щодо тривалості робочого тижня /для педагогічних працівників – педагогічного навантаження/ для працюючих пенсіонерів здійснювати з безумовним забезпеченням рівності їх трудових прав з рештою інших працівників.
 • Без нагальної потреби та згоди працівників не залучати їх до виконання обов’язків, що не передбачені посадовими чи робочими інструкціями. За наявності згоди на виконання інших видів робіт розв’язувати питання про відповідну компенсацію на підставі угоди між Адміністрацією і працівниками з виданням відповідного наказу.
 • Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, або на час простою здійснювати лише за згодою працівників з оплатою роботи відповідно до законодавства України.
 • У разі застосування неповного робочого дня (тижня) норму робочого часу визначати угодою між Адміністрацією і працівниками. При цьому не обмежувати обсяг трудових прав працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу.
 • На час загрози поширення епідемії, пандемії та/або на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру умов у закладі освіти для педагогічних працівників може встановлюватися наказом (розпорядженням), без обов’язкового укладення у письмовій формі трудового договору, дистанційна (надомна) робота або гнучкий режим робочого часу. (ст.60 КЗпП).
 • Оголошувати простій для працівника, який повернувся з відпустки чи відрядження з країни, де є випадки зараження коронавірусом, та перебуває в двотижневій домашній ізоляції, — оплатити два тижні карантину в розмірі середнього заробітку (ч. 3 ст. 113 КЗпП).
 1. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді керівник закладу освіти може ініціювати розірвання трудового договору з ним із додержанням вимог законодавства про працю.
 2. Встановити гарантовану тривалість щорічної основної відпустки та додаткової відпустки згідно Закону України «Про відпустки».
 3. Щороку до 15 січня розробляти та погоджувати з Профспілковим комітетом, затверджувати і доводити до відома працівників графік відпусток на поточний рік, дотримання якого є обов’язковим як для Адміністрації, так і для працівників. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного працівника.
 4. Надавати працівникам щорічну відпустку в установі не менше 24 календарних днів, педагогічним працівникам - 42 календарних дні, крім вихователів-56 календарних днів. Додаток 1
 5. Надавати помічникам вихователів щорічну основну відпустку тривалістю 28 календарних днів( ч.4 ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту»)
 6. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів
 7. Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст.11 Закону України « Про відпустки».
 8. Керівним та педагогічним працівникам надавати відпустку (або її частини) протягом навчального року (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 345)
 9. Чергові щорічні відпустки із збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку надавати працівникам за умови подання ними письмової заяви за 2 тижні до початку відпустки (у відповідності до Закону України «Про відпустки»).
 10. Повідомляти у письмовій формі працівника про дату відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України « Про відпустки»).
 11. 3а бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної і додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарні дні.
 12. Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (частина 2 ст.12 Закону « Про відпустки»).
 13. Надавати додаткову оплачувану відпустку працівникам закладу за шкідливі і важкі умови праці згідно додатку № 2 цього Колективного договору (Постанова Кабінету Міністрів від 17.11.1997 року № 1290 «Списки  виробництв, робіт, професій і посад; зайнятість працівників, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці)
 14. Надавати додаткову оплачувану відпустку працівникам закладу з ненормованим робочим днем згідно додатку № 3 цього Колективного договору («Орієнтовний перелік з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України»)
 15. За бажанням працівників, переведених на роботу з одної організації, установи в іншу установу, організацію які не використали за попереднім місцем роботи повністю або часткову щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи після переведення.
 16. Перенесення щорічних відпусток на інший період з ініціативи Адміністрації допускати лише у випадках, встановлених статтею 11 Закону про відпустки. Обов’язково узгоджувати таке перенесення з Профспілковим комітетом за наявності письмової згоди працівників. Не допускати ненадання щорічних основних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль.
 17. 3а сімейними обставинами й іншими поважними причинами працівникам за їхніми заявами надавати коротко термінові відпустки без збереження заробітної плати на термін, обумовлений згодою між працівником і Адміністрацією закладу, тривалістю не більше 15 календарних днів. Не допускати безпричинних відпусток без збереження заробітної плати більше 15 днів за сімейними обставинам.
 18. Відпустка без збереження зарплати за бажанням працівника надають в обов'язковому порядку пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до 30 календарних днів щорічно(п. 6 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки).
 • Час відпустки без збереження заробітної плати /ст.ст.25,26 Закону України “Про відпустки”/ включати в стаж, що дає право на щорічну основну відпустку /п.3 розділ 1 Закону України “Про внесення змін в Закон України “Про відпустки” від.2 листопада 2000року/.
 1. У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційної хвороби" термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною першою ст. 26 Закону України «Про відпустки».
 • Відпустки без збереження заробітної плати надаються
 • особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів.
 • працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів ;
 • працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;
 • працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;
 • сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;
 • Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до закладів вищої освіти, розташованих в іншій місцевості, за їх бажанням надавати щорічну відпустку або її частину тривалістю не менше 12 календарних днів для супроводу дитини до місця розташування закладу і назад. За наявності двох або більше дітей така відпустка надається окремо для супроводу кожної дитини.
 1. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в тому числі і тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, щорічні відпустки повної тривалості відповідно до ст.56 КЗпП України.
 • На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:

1) до пологів - 70 календарних днів;

2) після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

 1. Надавати додаткову оплачувану відпустку: (ст.19 Закон України «Про відпустки»)
 • Жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів (в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей за їх бажанням надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів
 • Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15-ти років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів;
 • За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів;
 1. Додаткову відпустку у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти надавати згідно статті 15 Закону України «Про відпустки».
 2. Не пропонувати відпустки з частковим збереженням заробітної плати вагітним жінкам, особам, в сім'ях яких немає інших годувальників, членам багатодітних сімей.

 

Профспілковий комітет зобов'язується:

 1. Роз’яснювати працівникам зміст нормативних документів про робочий час та нормування праці.
 2. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним і правильним застосуванням Адміністрацією законодавства України про працю, освіту, положень цього Колективного договору в частині, що стосується режиму робочого часу, графіків роботи, розподілу педагогічного навантаження тощо.
 3. Контролювати дотримання Адміністрацією законодавства України про час відпочинку працівників і відповідних пунктів Колективного договору
 4. Сприяти своєчасному розв’язанню конфліктних ситуацій, пов’язаних з розподілом педагогічного навантаження та з інших питань щодо режиму робочого часу.
 5. Сприяти зміцненню трудової дисципліни, дотриманню правил внутрішнього розпорядку.
 6. Забезпечувати захист працівників закладу освіти від незаконного звільнення шляхом перевірки підстав для звільнення з ініціативи Адміністрації, дотримання встановленої законодавством процедури звільнення, врахування трудових досягнень, відмови у наданні згоди на звільнення за наявності для цього підстав.

Сторони домовилися, що:

 1. Періоди, впродовж яких у закладі освіти не здійснюється освітній процес у зв’язку з санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від його працівників обставинами, є робочим часом працівників. У цей час працівників залучають до освітньої, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу освіти.
 2. Обмежувати укладення строкових договорів із працівниками з мотивації необхідності їх випробовування.
 3. сЗа працівниками, які перебувають у відпустці будь-якого виду, зберігається їхнє місце роботи.
 4. Адміністрація за погодженням із Профспілковим комітетом у виняткових випадках на користь трудового колективу для створення кращих умов відпочинку може перенести день відпочинку на інший день, щоб об’єднати його з найближчим святковим, вихідним або неробочим днем.

 

РОЗДІЛ ІV

Оплата праці

 

Адміністрація зобов’язується:

 1. Забезпечити в дошкільному навчальному закладі гласність умов оплати праці; порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат; положень про преміювання.
 2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в Колективному договорі умови оплати праці.
 3. Відповідно до ст. 15 Закону України „Про оплату праці” погоджувати з Профспілковим комітетом умови оплати праці в дошкільному навчальному закладі.
 4. Затвердити попередньо погоджене з Профспілковим комітетом положення про преміювання.
 5. Спільно з профспілковим комітетом розподіляти фонд матеріального заохочення;
 6. Здійснювати преміювання працівників дошкільного навчального закладу;
 7. Виплачувати винагороди за результатами роботи та надбавки за вислугу років згідно з порядком, встановленим у цьому Колективному договорі.
 8. Виплачувати працівникам дошкільного навчального закладу заробітну плату згідно розмірів тарифних ставок у грошовому вираженні за місцем роботи двічі на місяць:
 9. Аванс до 20-го числа кожного місяця, остаточний розрахунок 5-го числа поточного місяця . При співпадінні термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями виплачувати їх напередодні.
 10. Заробітну плату за період відпустки виплачувати за 5 днів (але не пізніше ніж за три дні) до початку відпустки.

          У випадку затримки виплати відпускних, відпустка за вимогою працівника, може бути перенесена на інший період.

 1. При кожній виплаті заробітної плати з розшифровкою за видами виплат повідомляти працівника про загальну суму заробітної плати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП України).
 2. Забезпечити погашення заборгованості заробітної плати згідно із затвердженим графіком.
 3. Заміщення протягом менше, ніж на два місяці тимчасово відсутнього працівника;
 4. Оплата праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи.
 5. При заміщенні тимчасово відсутнього працівника, яке тривало понад два місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
 6. Здійснювати виплату за заміну тимчасово відсутнього педагогічного працівника за всі години фактичного педагогічного навантаження в установлені терміни.
 7. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводяться з незалежної від працівника причини (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, ), з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно – педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.

        При відсутності такої роботи оплату здійснювати відповідно до (ст. 113 КзпП України, п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

Встановити доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів згідно додатку №  4.

 • Дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором (частина дванадцята статті 60 КЗпП).
 1. Оплачувати простій працівникам, зокрема непедагогічних, не з їх вини в розмірі середньої зарплати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу).
 2. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно із встановленим при тарифікації, відповідно до п. 76 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти виплачується до кінця навчального року:
 • у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку – заробітну плату за фактичну кількість годин;
 • у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми ставки, – заробітну плату, встановлену при тарифікації за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи;
 1. Здійснювати розрахунок виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати та забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи із посадового окладу (ставки) того місяця, в якому відбулася подія пов’язана із відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок (Постанова кабінету Міністрів України № 100 від 3 лютого 1996 р., №346 від 16 травня 1996р.).
 2. Забезпечити збереження за працівниками місця роботи і середнього заробітку за час проходження медичного огляду (ст. 10 Закону України „Про охорону праці”).
 3. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р.

№ 134 здійснювати доплату у розмірі 50% посадового окладу відсутнього працівника: за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій ( посад).

 1. Відповідно до ст.57 Закону України «Про освіту» виплачувати
  педагогічним працівникам:
 • допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу ( ставки заробітної плати) при наданні відпускних;
 • надбавки за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу /ставки заробітної плати/ залежно від стажу педагогічної роботи: понад 3 роки – 10%; понад 10 років – 20%; понад 20 років – 30%;
 • щорічні грошові  винагороди  за сумлінну  працю,  зразкове виконання службових обов'язків.
 1. Сприяти вирішенню питань щодо виплати одного посадового окладу до Дня працівників освіти педагогічним працівникам дошкільного закладу .
 2. Контролювати використання бюджетних коштів і в разі наявності економії фонду заробітної плати, використовувати її на преміювання та надання матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам закладу.
 3. У тижневий строк, з дня прийняття рішення атестаційною комісією,доводити до відома атестованого про результати атестації та подавати у бухгалтеріюдокументи для нарахування педагогічним працівникам заробітної плати згідно із встановленим посадовим окладом.
 4. Сприяти забезпеченню виплаті надбавки з метою підвищення престижності педагогічної праці всім педагогічним працівникам  20% (п. 6.1.2 Галузевої угоди).
 5. Забезпечувати підвищення посадового окладу (ставки зарплати) педагогічних працівників на 10% згідно Постанови № 22.
 6. За високі досягнення у праці , за виконання особливо важливої роботи ( на строк її виконання), за складність , напруженість у роботі та інші виплачувати надбавку працівникам у розмірі до 50 % посадового окладу (ставки зарплати).
 7. За роботу  в  інклюзивних  групах виплачувати доплату  у граничному розмірі 20 %. Зазначена  доплата встановлюється педагогічним працівникам та помічникам  вихователів  тільки  за  години  роботи  у  цих групах керівником закладу.
 8. Згідно із ст.61 КЗпП України, запроваджувати підсумковий облік робочого часу для певнихкатегорій працівників, у яких за умовами роботи не може бути додержана встановлена щотижневатривалість робочого часу (для сторожів, опалювачів). Додатково оплачувати роботу в нічний час (з 22 години вечора до 6 годин ранку) працівникамзакладу, які за графіком роботи працюють у вищезазначений час, у розмірі 20% годинної ставки (посадового окладу).
 9. Здійснювати щомісячну доплату у розмірі до 12% до заробітної плати працівникам закладу за важкі та шкідливі умови праці згідно з

додатком № 4 цього Колективного договору.

 1. Місячні посадові   оклади   керівника   закладу  із середньомісячною кількістю дітей понад 60 за  кожні наступні 60 дітей підвищувати на 3 %.
 • У разі звільнення працівника йому виплачувати грошову компенсацію за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.
 • У разі звільнення керівних, педагогічних працівників, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.
 • У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, виплачується спадкоємцям.

Профспілковий комітет зобовязується:

 1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.
 2. Сприяти наданні працівникам дошкільного навчального закладу необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.
 3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного Колективного договору, що стосуються оплати праці – ст. 45, 141, 147-1 КЗпП України, ст. 36 Закону України „Про оплату праці”, ст. 18 Закону України „Про колективні договори і угоди”.
 4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісіях по трудових спорах (ст. 226 КЗпП України).
 5. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст. 112 Цивільно – процесуального кодексу України ).
 6. Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки (ст. 121 Цивільно – процесуального кодексу України ).
 7. Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст. 19 Закону України ”Про прокуратуру ”)

 

РОЗДІЛ V

Охорона праці  і здоров’я

Адміністрація зобов’язується:

1.     До початку роботи працівників за укладеним трудовим договором провести з ним необхідний інструктаж, роз’яснити під підпис його права, обов’язки, інформувати про умови праці, право на пільги та компенсації за роботу в особливих, шкідливих умовах відповідно до законодавства України про охорону праці і цього Колективного договору.

2.     Створювати в закладі освіти в цілому і на кожному робочому місці зокрема безпечні умови праці відповідно до встановлених норм.

3.     Своєчасно вживати комплексних заходів для виконання норм безпеки, охорони праці, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж.

4.     Забезпечувати дотримання працівниками вимог нормативних документів, які регулюють питання охорони праці та прав працівників у сфері охорони праці.

5.     Створювати відповідні служби, призначити посадових осіб для забезпечення розв’язання конкретних питань з охорони праці, розробляти і затверджувати інструкції про їхні обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, забезпечити навчання (перенавчання) з питань охорони праці.

6.     Організовувати своєчасне та якісне розслідування нещасних випадків, професійних захворювань відповідно до вимог законодавства України про охорону праці. Не допускати проведення таких розслідувань без участі представників Профспілкового комітету.

7.     Забезпечувати усунення причин, що спричинюють нещасні випадки, професійні захворювання, та здійснювати профілактичні заходи для їх запобігання.

8.     Проводити атестацію робочих місць за умовами праці. Ознайомлювати працівників з результатами атестації їхніх робочих місць під підпис.

9.     Своєчасно оформлювати та подавати документи в бухгалтерію для виплати працівникам доплати за несприятливі умови праці за результатами атестації робочих місць.

10.                       За погодженням із Профспілковим комітетом розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що діють у межах закладу освіти і встановлюють правила виконання робіт та поведінки працівників на території закладу освіти, в приміщеннях, на робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

11.                       Видавати накази з охорони праці й безпеки життєдіяльності і забезпечувати їх виконання.

12.                       Забезпечувати безкоштовне проведення обов’язкових попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників закладу освіти. Користуватися правом притягнення до дисциплінарної відповідальності у встановленому законодавством України порядку працівників, що ухиляються від проходження обов’язкових медичних оглядів, а також забезпечити відсторонення їх від роботи без збереження заробітної плати до проходження медичного огляду.

13.                       Проводити навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, раз на три роки. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли інструктаж з охорони праці, а за потреби — навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

14.                       Забезпечувати відповідно до затверджених норм видавання у визначені терміни спецодяг та мийні засоби.

15.                       Надавати представникам Профспілкового комітету закладу освіти всю необхідну їм інформацію з питань умов, охорони праці, безпеки життєдіяльності, санітарно-побутового і медичного забезпечення, витрачання коштів, передбачених для здійснення заходів з охорони праці. Своєчасно вживати заходів для врахування подань та висновків, надавати аргументовані відповіді в семиденний строк після їх отримання.

16.                       Здійснювати контроль за дотриманням працівниками норм і правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу, а також за використанням засобів захисту.

17.                       Вживати термінових і необхідних заходів для надання допомоги потерпілим у разі виникнення нещасних випадків у закладі освіти, залучаючи за потреби аварійно-рятувальні формування.

18.                       Зберігати за працівником, що втратив працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або профзахворюванням, місце роботи (посаду) і середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності або визнання його в установленому порядку інвалідом. Якщо потерпілий не може виконати роботу, забезпечити його перепідготовку та працевлаштування, встановити пільгові умови і режим роботи.

19.                       Дотримуватися нормативних документів у сфері охорони праці щодо прав жінок, неповнолітніх та інвалідів.

 

Профспілковий комітет зобов’язаний:

1.     Забезпечити активну участь представників Профспілкового комітету у розв’язанні питань створення безпечних умов праці, запобігання випадкам травматизму і захворювань, оздоровлення та працевлаштування у разі погіршення стану здоров’я працівників.

2.     Захищати права працівників закладу освіти на безпечні умови праці. У разі виникнення небезпеки для життя і здоров’я працівників вимагати припинення відповідних робіт.

3.     Вносити пропозиції Адміністрації про заохочення працівників, а також стимулювати їх за активну участь у здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення умов і охорони праці з урахуванням можливостей Профспілкового комітету.

4.     Вносити пропозиції для запобігання виникненню можливих аварійних ситуацій, виробничого травматизму і професійних захворювань.

5.     Сприяти працівникам у виконанні ними зобов’язань з охорони праці та організувати відповідний контроль.

6.     Не рідше ніж двічі на рік виносити на обговорення трудового колективу результати спільної роботи щодо забезпечення контролю за охороною праці.

Сторони домовилися:

1.     Установлювати доплати працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах праці.

2.     Надавати щорічні додаткові відпустки за роботу у шкідливих і важких умовах праці.

3.     Надавати щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці.

 

                                                     РОЗДІЛ VI

                   Гарантії діяльності профспілкової організації

 

Адміністрація зобов’язується:

 1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього Колективного договору, сприяти реалізації права профспілки на захист трудових і соціально-економічних інтересів працівників.
 2. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкового комітету для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.
 3. Погоджувати з профспілковим комітетом проведення атестації, тарифікації та інших соціально-економічних, правових питань.
 4. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профспілкового комітету, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.
 5. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкового комітету і не звільненні від педагогічної роботи, без згоди профкому, вищого відповідного профоргану.
 6. Поширювати умови преміювання, виплати нагород, а також гарантії, компенсації і соціально-побутові пільги, встановлені в Колективному договорі, на обраних профспілкових працівників. Преміювання та нагородження працівників закладу здійснювати за погодженням з профспілковим комітетом відповідно до вимог “Положення про преміювання.”Додаток 5
 7. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи для здійснення контролю профспілковим комітетом за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконання Колективного договору.

РОЗДІЛ VII

Контроль  і відповідальність за виконанням Колективного договору

Адміністрація зобов’язана:

 1. В установленому законодавством України порядку:
 • притягати до відповідальності осіб, винних у невиконанні зобов’язань (положень) цього Колективного договору, неналежному (невчасному) їх виконанні, порушенні законодавства про Колективні договори;
 • відшкодовувати моральні збитки, нанесені працівникам, якщо порушення їхніх законних прав призвело до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових умов для організації свого життя.
 1. При звільненні згідно з частиною 3 статті 38 КЗпП виплаті працівникам вихідної допомоги в розмірі не менше тримісячного середнього заробітку.
 2. Забезпечувати друкування, подання на реєстрацію цього Колективного договору і розмноження його після реєстрації.

 

Профспілковий комітет зобов’язаний:

 1. Ініціювати питання щодо розірвання трудового договору з керівником закладу освіти, якщо він порушує законодавство про працю, профспілки, не виконує зобов’язань цього Колективного договору

Сторони домовилися:

 1. Спільно визначати необхідні заходи для організації виконання цього Колективного договору.
 2. Контролювати виконання цього Колективного договору як самостійно кожною із сторін, так і спільно.
 3. Взаємно і одночасно звітувати про виконання цього Колективного договору на засіданні загальних зборів колективу в такі терміни:
 • за перше півріччя поточного року не пізніше липня;
 • за підсумками року — не пізніше лютого наступного року.
 1. Перевіряти стан виконання зобов’язань і положень цього Колективного договору (перед звітами) комісією з однакового кількості представників кожної зі сторін. Оформлювати відповідні акти перевірки, зміст яких доводити до відома колективу закладу освіти; акти зберігати у представників сторін упродовж строку дії цього Колективного договору.
 2. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень Колективного договору, і встановити строки виконання зобов’язань сторін.
 3. Періодично проводити зустрічі для взаємного інформування про стан виконання зобов’язань.
 4. У разі невчасного виконання або невиконанні зобов’язань (положень) цього Колективного договору аналізувати причини та вживати необхідних заходів для забезпечення реалізації його положень.

 

Завідувач дошкільного

навчального закладу "Казка” м.Добромиль                                        Цісар О.Б.

 

Голова профспілкового комітету                                                   Франківська Л.Я

ДОВІДКА

до Колективного договору ДНЗ "Казка” м. Добромиль

Юридична адреса, контактний телефон:

82042,Старосамбірський р-н , м.Добромиль, вул.Галицька,49

Чисельність працівників в установі:

46 чоловік

Заборгованість із заробітної плати:

Немає

Напрямок діяльності:

навчання і виховання дітей дошкільного віку

Підпорядкування:

відділ освіти Старосамбірської  РДА, Добромильська міська рада

Форма власності:

державна

Додається:

 • витяг з протоколу загальних зборів колективу № 3 від 15 липня2020 р

 

 

Завідувач_________________________ Цісар О.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

ТРИВАЛІСТЬ

основної відпустки працівників

дошкільного навчального закладу "Казка”

№ за/п

Посада працівника

Кількість

календарних днів  основної відпустки

      Примітка

1

Завідувач

42

 

2

Вихователь- методист

42

 

3

Вихователь

56

 

4

Асистент вихователя

56

 

5

Музичний керівник

42

 

6

Керівник гуртка

42

 

7

Інструктор з фізкультури

42

 

8

Практичний психолог

42

 

9

Соціальний педагог

42

 

10

Завгосп

24

 

11

Старша медична сестра

24

 

12

Сестра медична з дієтичного харчування

24

 

13

Помічник вихователя

24

 

14

Помічник вихователя групи для    дітей раннього віку

24

 

15

Кухар

24

 

16

Підсобний робітник

24

 

17

Каштелян

24

 

18

Машиніст     по пранню білизни

24

 

19

Двірник

24

 

20

Робітник з обслуговування та ремонту  будівель

24

 

21

Сторож

24

 

22

Бухгалтер

24

 

23

Прибиральник службових приміщень

24

 

24

Комірник

24

 

25

Діловод

24

 

                                                        Додаток № 2

ПЕРЕЛІК

посад працівників, яким може надаватись додаткова відпустка

за важкі та шкідливі умовами праці і особливий характер праці

 

Посада

Максимальна тривалість додаткової

 відпустки, календарні дні

Кухар, який працює біля плити

5

Помічник вихователя  за  шкідливі  умови  праці( користування миючими засобами)

4

Медична сестра за особливий характер праці

4

Сторож

3

 

 

 

Додаток № 3

ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем, яким може надаватись додаткова відпустка

 

Посада

Максимальна тривалість додаткової відпустки (календарні дні)

Керівник закладу

7

 

 

 

                                                       

                                                     Додаток №4

ПЕРЕЛІК

робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата праці

Види робіт з важкими і шкідливими умовами праці, за які встановлюються доплати у розмірі до 12 % до посадового окладу

Види робіт

Посада

прання, сушіння і прасування спецодягу

роботи з прання білизни вручну з використанням миючих і дезинфікуючих засобів

машиніст по пранню білизни

робота біля гарячих плит, електрожарових шаф та інших апаратів для смаження і випікання

кухар

роботи, пов'язані з розчиненням, обтинанням м'яса, риби, нарізанням і чищенням цибулі

кухонний працівник

роботи, пов'язані з миттям посуду, тари і технологічного обладнання вручну із застосуванням хімічних речовин

помічник вихователя

роботи з виготовленням дезинфікуючих розчинів, а також їх використанням

медична сестра

роботи, пов'язані з прибиранням туалетів та використання дезинфікуючих засобів

помічник вихователя   прибиральниця

підсобних приміщень

Роботи пов’язані з перенесенням овочів з підвалу вручну

завгосп

   

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено