Старосамбірська

районна державна адміністрація

Колективний договір Галсільліс

СТАРОСАМБІРСЬКЕ
ДОЧІРНЄ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА “ГАЛСІЛЬЛІС”

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням зборів трудового колективу

Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс»

 

Від «___» ____________________ 2020р.

 

 

 

 

 

Колективний договір

на 2020-2025 роки

 

 

 

Зареєстровано

____________________________________________________

 

Реєстровий № _____________ від «___» _______________2020 р.

 

 

 

 

Примітки або рекомендації реєструючого органу

__________________________________________

__________________________________________

 

 

 

 

 

______________________________    __________________    ________________

(керівник реєструючого органу)               (підпис)                  (ініціали та прізвище)

 

м. Старий Самбір

2020-2025


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Мета укладення колективного договору

Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і роботодавця з питань, що є предметом цього договору.

Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України "Про колективні договори і угоди", інших актів законодавства, генеральної, галузевої і регіональної угод.

Договір містить узгоджені зобов'язання сторін, що його уклали, щодо створен­ня умов підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

Договір укладено на основі Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про відпустки», КЗпП України.

 

 1. Сторони договору та їх повноваження

2.1 Договір укладено між роботодавцем Старосамбірським дочірнім  лісогосподарським підприємством «Галсільліс» в особі директора Домініка Петра Петровича, з однієї сторони  (далі - сторона роботодавця), і працівниками Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс» в особі голови трудового колективу Паплика Василя Миколайовича з іншої сторони (далі – трудовий колектив).

2.2. Роботодавець підтверджує, що він має повноваження, відзначенні чинним законодавством та Статутом підприємства, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов'язань сторони власника, визначенню цим договором.

2.3. Трудовий колектив має повноваження, визначені чинним законодавством, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов'язань трудового колективу, визначених цим договором.

2.4. Сторони визнають взаємні повноваження, зобов'язання відповідних сторін галузевої (генеральної, регіональної) угоди і зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього договору. Положення генеральної, галузевої і регіональної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для Сторін.

2.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов'язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу розв'язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.

 

 1. Сфера дії договору

3.1. Положення договору поширюються на всіх найманих працівників під­приємства.

Окремі положення договору, що визначаються за взаємною згодою сторін, поширюються на пенсіонерів та інвалідів праці, колишніх працівників підприємства; на працівників, звільнених з ініціативи власника (у зв'язку із змінами організації або форми власності підприємства) до моменту їх працевлаштування.

Положення договору є обов'язковими для сторін, що його уклали.

3.2. Жодна з сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупиняти виконання прийнятих зобов'язань за договором.

3.3. Невід'ємною частиною договору є додатки до нього.

 

 1. Термін дії колективного договору та набуття ним чинності

4.1. Договір укладено на 2020-2025 роки, він набирає чинності з 01 жовтня 2020 року, і діє до укладення нового договору.

Колективний договір продовжує діяти уразі:

реорганізації підприємства - протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін;   

зміни власника - протягом строку, на який його укладено, але не більше одного року. В цей період сторони повинні розпочати колективні переговори про укладення нового чи внесення змін до чинного колективного договору;

ліквідації підприємства - протягом усього строку проведення ліквідації; зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено договір.

4.2. Сторони розпочинають переговори з укладення нового договору не пізніше ніж за три місяці до закінчення (календарного року або до закінчення строку дії договору, на який він укладався).

 

 1. Порядок внесення змін та доповнень до договору

Зміни і доповнення до колективного договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін і, в обов'язковому порядку, в зв'язку із змінами чинного законодавства, угод вищого рівня (генеральної, галузевої, регіональної), а також ті, що спрямовані на поліпшення положень чинного колективного договору.

Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, що спільно розглядаються у 5 денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

Якщо внесення змін чи доповнень до договору обумовлено зміною чинного законодавства, угод вищого рівня, або якщо вони покращують норми та положення діючого договору, може бути використана спрощена процедура їх запровадження - прийняттям відповідного спільного рішення сторін. В інших випадках може бути додатково передбачена процедура схвалення змін і доповнень до договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

У випадку покращення умов праці працівників, зміни до договору можуть бути внесені шляхом переписки між сторонами.

 

 1. Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників підприємства

Роботодавець зобов'язується в 5- ти денний термін після підписання (або реєстрації) договору забезпечити його тиражування у кількості 3 примірників, ознайомлення з ним всіх працівників, а також працівників під час укладення з ними трудового договору.

 

 1. Повідомна реєстрація колективного договору

Сторона роботодавця подає договір на повідомну реєстрацію протягом 5 днів з дня підписання його сторонами.

 

РОЗДІЛ І

ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

 

Сторона роботодавця зобов'язується:

 1. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання трудових завдань, норм праці, створення належних умов праці та отримання запланованого прибутку.
 2. Проводити систематичну роботу щодо технічного переозброєння виробництва, підвищення його технічного рівня, впровадження нової техніки, прогресивних технологій, автоматизації і механізації виробничих процесів.
 3. Розробити за участю трудового колективу стратегію підвищення ефективності виробництва та соціальне - економічного розвитку підприємства.
 4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, виробляють й приймають його органи управління за участі трудового колективу.
 5. Направити частину прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, у розмірі 10 % на формування фондів:
 • виробничого розвиту – 5 %;
 • розвитку персоналу – 2,5 %;
 • соціального забезпечення – 2,5 %.
 1. Розробити за участю трудового колективу та запровадити систему матеріального і морального заохочення працівників до підвищення продуктивності праці, якості продукції, раціонального та бережливого використання обладнання матеріальних і виробничих ресурсів.
 2. Інформувати (щоквартально) трудовий колектив про результати фінансово-господарської діяльності підприємства та перспективи його розвитку. Регулярно надавати трудовому колективу наявну інформацію, документи з цих питань.
 3. Створювати умови для забезпечення участі працівників в управлінні підприємством. Організувати збір та розгляд пропозицій працівників з питань поліпшення роботи підприємства, підвищення ефективності виробництва та оптимізації виробничих витрат. Інформувати трудовий колектив про результати їх розгляду та вжиті заходи.
 4. Забезпечити участь повноважного представника трудового колективу у засіданнях керівних органів підприємства (виробничі наради, збори акціонерів, засідання органів управління господарського товариства тощо), завчасно інформувати його про дати та порядок денний таких засідань.
 5. Брати участь в заходах трудового колективу щодо захисту трудових і соціально-економічних прав працівників на її запрошення.

 

Трудовий колектив зобов'язується:

 1. Сприяти зміцненню трудової і технологічної дисципліни в колективах структурних підрозділів підприємства, збільшенню прибутку, підвищенню продуктивності праці.
 2. Проводити роботу з найманими працівниками стосовно раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів, збереження майна підприємства.
 3. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення діяльності підприємства, доводити їх до сторони власника й домагатися їх реалізації, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.
 4. Запрошувати повноважного представника сторони власників на засідання трудового колективу, де розглядаються питання захисту трудових і соціально-економічних прав працівників.

 

РОЗДІЛ ІІ

ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ЗМІНИ

ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, БАНКРУТСТВА

 

Сторона роботодавця зобов'язується:

 1. Завчасно інформувати трудовий колектив у випадках: реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), реструктуризації, корпоратизації, передприватизаційної підготовки, приватизації, зміни власника, перепрофілювання, санації, загрози банкрутства (порушення справи про банкрутство), часткового зупинення виробництва, ліквідації підприємства, (далі Зміна організації або форми власності, банкрутство) з наданням інформації про плановані власником заходи, пов'язані з ними звільнення працівників, причини і строки таких звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися.
 2. Проводити не пізніше ніж через три місяці з часу прийняття відповідного рішення консультації з трудовим колективом про заходи щодо запобігання, зменшення або пом'якшення негативних соціальних наслідків цих процесів, розглядати та враховувати пропозиції трудової сторони з цих питань.
 3. Забезпечити визначення у Статуті підприємства умов реорганізації та припинення діяльності підприємства;
 4. Забезпечити участь представника трудового колективу у роботі ради підприємства з правом дорадчого голосу.
 5. Забезпечити, у разі прийняття відповідних рішень, участь представника трудового колективу у роботі комісій з: реструктуризації, корпоратизації, передприватизаційної підготовки підприємств, приватизації.
 6. Забезпечити, у випадку проведення процедур банкрутства підприємства, участь у них повноважного представника трудового колективу з правом дорадчого голосу.
 7. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються у зв'язку із зміною організації або форми власності, банкрутством підприємства, зокрема щодо: порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, гарантій працевлаштування, інших пільг і компенсацій таким працівникам.
 8. Забезпечити у випадку ліквідації, банкрутства підприємства: першочергову виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута; задоволення вимог, що виникли із зобов'язань перед працівниками підприємства (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства), зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів; задоволення вимог щодо сплати зборів (обов'язкових платежів) до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування; задоволення вимог щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства.

 

Трудовий колектив зобов'язується:

 1. Представляти права та інтереси працівників у відносинах з власником щодо управління підприємством, а також у разі зміни організації або форми власності, банкрутства.

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

 

Сторона роботодавця зобов'язується:

 1. Разом з трудовим колективом скласти та узгодити заходи Програми соціально-економічного розвитку підприємства на 2020-2025 роки, спрямовані на забезпечення продуктивної зайнятості працівників підприємства, забезпечити їх виконання.
 2. Не допускати масових звільнень працівників протягом року понад 30 % загальної чисельності працюючих на підприємстві.
 3. У разі виникнення причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, через як: неминучі вивільнення працівників з ініціативи сторони власника, проводити їх лише за умови письмового повідомлення трудового колективу, не пізніше як за 3 місяці до намічуваних звільнень, про причини і терміни вивільнення, кількість та категорії працівників, що підлягають скороченню.

Проводити консультації з трудовим колективом стосовно визначення та затвердження заходів щодо запобіганню звільненням працівників, їх можливого працевлаштування та забезпечення соціальної підтримки. Розглядати та враховувати пропозиції трудового колективу про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників.

 1. Виділити кошти на професійну підготовку і перекваліфікацію кадрів. Конкретні обсяги фінансування і строки навчання узгоджувати з трудовим колективом.

У разі проведення за рахунок коштів підприємства професійної підготовки чи перекваліфікації працівника з відривом від виробництва зберігати за ним місце роботи (посаду) та його середню заробітну плату, забезпечувати праце­влаштування на підприємстві працівника за набутою з ініціативи власника новою професією.

 1. Забезпечити за рахунок коштів підприємства підвищення кваліфікації вивільнюваних працівників чи одержання ними суміжної професії, якщо це необхідно для їх майбутнього працевлаштування.
 2. При вивільненні працівників дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права на залишення на роботі та гарантій окремим категоріям працівників. Попереджати працівника про його вивільнення у письмовій формі під розписку не пізніше, ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про вивільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці пропонувати працівникові іншу роботу на підприємстві. Організувати взаємодію з центром зайнятості (за місцем знаходження підприємства) з питань працевлаштування та інформування працівників щодо наявних вакансій на інших підприємствах (району, міста).
 3. Надавати працівнику, якого офіційно попередили про звільнення у зв'язку із скороченням чисельності або штату, протягом двох останніх місяців роботи один день на тиждень вільний від роботи з оплатою його у розмірі середнього заробітку працівника, в зручний для обох сторін час, для вирішення питань власного працевлаштування.
 4. Зберігати протягом трьох місяців за працівниками, вивільненими з підприємства з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП України, право на укладення трудового договору у разі повторного прийняття на роботу, у випадку проведення прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації. У разі повторного прийняття на роботу таких працівників, зараховувати весь попередній стаж їх роботи на підприємстві до безперервного і відновлювати для них всі соціально-побутові пільги на рівні, не меншому ніж до звільнення.
 5. Не здійснювати прийняття на роботу нових працівників у разі якщо передбачаються масові вивільнення працівників.
 6. Надавати працівникам підприємства безоплатні юридичні консультації та необхідну інформацію щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених законодавством і колективним договором.

 

Трудовий колектив зобов'язується:

 1. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць. Не надавати згоди на вивільнення працівників у разі порушення власником вимог законодавства про працю та зайнятість.
 2. Проводити спільно з власником консультації з питань масових вивільнень працівників та здійснення заходів щодо недопущення, зменшення обсягів або пом'якшення наслідків таких вивільнень. Вносити пропозиції про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників.
 3. Доводити до працівників інформацію щодо планування проведення на підприємстві скорочення робочих місць, вивільнення працівників та здійснюваних заходів щодо недопущення або зменшення негативних соціальних наслідків таких дій.

 

РОЗДІЛ ІV

ОПЛАТА ПРАЦІ

 

Нарахування та виплата заробітної плати на підприємстві здійснюється у відповідності із Законом України "Про оплату праці". Кодексу Законів про працю України, інших нормативно-правових актів. Генеральної і Галузевих угод та цього Колективного договору.

 

Сторони домовились про наступне:

У сфері форм і систем оплати праці

 1. Виплачувати винагороду за виконану роботу працівникам підприємства за такими формами, і системами оплати праці:
 • відрядна;
 • відрядно-преміальна; погодинна;
 • почасово-преміальна; акордна.
 1. Здійснювати оплату праці на основі тарифної системи:
 • місячних посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, а також для окремих висококваліфікованих робітників.
 1. Спільно розглядати питання перегляду фонду оплати праці підприємства з метою збільшення тарифних ставок (окладів), винагород, доплат і надбавок, інших гарантійних і компенсаційних виплат у разі зростання обсягів виробництва (робіт, послуг), продуктивності праці, зниження собівартості продукції (робіт, послуг).
 2. Роботодавець зобов’язується запроваджувати нові або змінювати діючі на підприємстві умови оплати праці та умови преміювання за погодженням з трудовим колективом і повідомляти про це працівників не пізніш як за 2 місяці до їх запровадження або зміни.

 

Сторона роботодавця зобов'язується:

У сфері тарифної системи, мінімальної заробітної плати

 1. Встановити мінімальну тарифну ставку (оклад) для робітників, які виконують просту некваліфіковану роботу (гардеробник, кур'єр, прибиральник службових приміщень, підсобний робітник, опалювач тощо), у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
 2. Проводити своєчасно індексацію заробітної плати у зв'язку з ростом індексу споживчих цін згідно чинного законодавства.

У сфері доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів

Виплачувати доплати і надбавки до тарифних ставок та посадових окладів працівників згідно з додатком № 1.

У сфері матеріального заохочення за результати праці

 1. Здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників за результати праці відповідно до затвердженого положення (додаток № 2).
 2. Виплачувати матеріальну допомогу згідно з затвердженим положенням (додатки № 3).

У сфері строків виплати заробітної плати

 1. Здійснювати виплату заробітної плати працівникам у грошових знаках, що мають законний обіг на території України.
 2. Здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні два рази на місяць: аванс – до 20 числа поточного місяця, остаточну виплату – до 10 числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється виплата.

Виплачувати заробітну плату напередодні у разі, коли день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем. Видавати працівникам, не пізніше дня остаточної виплати заробітної плати, розрахункові листки з відомостями про суми нарахованої, утриманої та належної до виплати заробітної плати.

 1. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку відпустки.

 

У сфері гарантій оплати праці

 1. Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку перед іншими платежами після сплати обов'язкових платежів.
 2. Оплачувати роботу погодинних робітників та службовців при виконанні робіт різної кваліфікації за роботою вищої кваліфікації. Оплачувати роботу робітників відрядників - за розцінками, встановленими для роботи, яка ними виконується. Виплачувати міжрозрядну різницю робітникам, яким доручається виконання робіт, тарифікованих нижче при­своєних їм розрядів.
 3. Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні у порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством.
 4. Здійснювати оплату праці у разі невиконання норм виробітку не з вини працівника за фактично виконану роботу, із дотриманням умов, визначених законодавством.
 5. Оплачувати час простою не з вини працівника у розмірі двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду, з моменту, коли працівник попередив свого керівника про початок простою.

 

У сфері нормування праці

 1. Переглядати чинні та запроваджувати за погодженням з трудовим колективом нові норми праці (виробітку) за результатами проведення атестації і раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, технології та організаційно-технічних заходів, що забезпечують реальне зростання продуктивності праці. Повідомляти працівників про запровадження нових і зміну чинних норм праці не пізніше ніж за 2 місяці до такого запровадження чи зміни.
 2. Встановлювати знижені норми виробітку для:

інвалідів, вагітних жінок – на 15% відсотків;

молодих робітників, прийнятих на роботу після закінчення загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, строкової військової служби, а також для тих, хто пройшов навчання безпосередньо на виробництві:

на перші 3 місяці роботи – на 10 %;

на наступні 3 місяці – на 5%.

 1. Застосовувати тимчасові знижені норми:

при освоєнні нових виробничих потужностей, нової техніки, технології, нових видів продукції;

при невідповідності фактичних організаційно-технічних умов виробництва запроектованим у нормах і нормативах.

Встановлювати конкретні терміни і розміри зниження норм за погодженням з Трудовим колективом.

 1. Здійснювати тарифікацію робіт та присвоєння кваліфікаційних розрядів працівникам згідно ЄТКД робіт і професій.

Встановлювати кваліфікаційні розряди за результатами кваліфікаційних іспитів та надавати роботу працівникам відповідно до встановленої кваліфікації.

 

У сфері заборгованості з заробітної плати

 1. У разі затримки виплати заробітної плати надавати трудовому колективу інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства.
 2. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати працівникам на умовах, визначених законодавством, втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати. ЗУ "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів зв'язку з порушенням строків їх виплати".

 

Трудовий колектив зобов'язується:

 1. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати. Представляти і захищати інтереси працівників підприємства у сфері оплати праці.
 2. Контролювати розподіл та використання коштів фонду оплати праці, вносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення розміру заробітної плати, премій, компенсацій, доплат і надбавок, надання пільг працівникам.
 3. Аналізувати рівень середньої заробітної плати на підприємстві, в галузі, регіоні, вносити пропозиції щодо удосконалення оплати праці.

 

РОЗДІЛ V

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

 

Сторона роботодавця зобов'язується:

 1. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на підприємство.

Застосовувати контрактну форму при прийнятті на роботу тільки у випадках, визначених законами України, на вимогу трудового колективу надавати інформацію про умови контрактів.

Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, цим договором.

 1. Спільно з трудовим колективом розробити Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства (Додаток 4), вносити до них зміни і доповнення, затверджувати їх на загальних зборах (конференції) трудового колективу, розробити і затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними працівників.
 2. Надавати працівникам роботу відповідно їх професії, займаній посаді та кваліфікації.

Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (контрактом) та посадовою інструкцією.

 1. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.
 2. Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни підпорядкованості чи власника підприємства, його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), крім визначених законодавством випадків (пп. З, 4, 6, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 КЗпП), а також випадків скорочення чисельності або штату працівників, передбачених п.1 част. 1 ст. 40 КЗпП.

Здійснювати звільнення з підстав, зазначених у п. 1 част. 1 ст. 40 КЗпП, лише у випадках, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу..

Не допускати звільнення працівника з ініціативи власника в період його тимчасової непрацездатності (крім випадків, передбачених п. 5 част. 1 ст. 40 КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці (крім випадку ліквідації підприємства).

Не допускати звільнення працівників у разі зміни форми власності підприємства з ініціативи нового власника протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності.

 1. Встановити на підприємстві п'ятиденний робочий тиждень з нормальною тривалістю робочого часу працівників 40 годин на тиждень та з двома вихідними днями (субота, неділя).

Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні вихідних, святкових і неробочих днів.

 1. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни), перерви для відпочинку і харчування згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками роботи (змінності), затвердженими власником за узгодженням з трудовим колективом, з урахуванням специфіки виробництва, режиму роботи структурних підрозділів (додаток № 1) із розрахунку нормальної тривалості робочого дня (тижня).
 2. Встановити скорочену тривалість робочого часу для категорій працівників, визначених законодавством.
 3. Узгоджувати з трудовим колективом будь-які зміни тривалості робочого дня (тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи на підприємстві, в окремих підрозділах, для категорій або окремих працівників, повідомляти працівників про такі зміни за два місяці до їх запровадження.

Рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі святковими або неробочими днями, з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників приймати за узгодженням з трудовим колективом не пізніше ніж за один день до їх перенесення.

 1. За наявності можливості дозволяти працівникам під час простою з незалежних від них причин відлучатися з робочого місця на узгоджений з керівником структурного підрозділу час.
 2. За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього неповний робочий час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, визначених законодавством.

Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, працівників, які здійснюють догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання, скорочену тривалість робочого часу.

 1. Дотримуватися вимог законодавства щодо обмеження залучення окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний час та вихідні дні.
 2. Проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові та неробочі дні лише у виняткових випадках, передбачених законодавством, і тільки з дозволу трудового колективу та з її оплатою і компенсацією відповідно до законодавства.

Повідомляти працівників про такі роботи не менш як за добу до їх початку.

 1. Встановити працівникам щорічну основну оплачувану відпустку згідно «Списку робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства …», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 570 від 09.06.1997 року тривалістю 28 днів (Додаток № 2).

Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з трудовим колективом до 15 січня поточного року та доводити його до відома працівників.

При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.

Надавати подружжям, які працюють на підприємстві, право на щорічну відпустку в один і той самий період.

 1. Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час, у випадках, передбачених законодавством.
 2. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника у випадках, передбачених законодавством.
 3. Переносити на вимогу працівника щорічну відпустку на іншій період у разі порушення терміну повідомлення про час надання відпустки та несвоєчасної виплати йому заробітної плати за час відпустки.

Переносити працівнику щорічну відпустку на інший період або продовжувати її у випадках, визначених законодавством.

 1. Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у випадках, визначених законодавством.
 2. Надавати додаткові відпустки працівникам з ненормованим робочим днем (додаток № 3).
 3. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв'язку з навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

Працівникам підприємства, які навчаються без відриву від виробництва в учбових закладах з вечірньою формою навчання, надавати можливість працювати у змінах, що дозволяють регулярно відвідувати заняття. Не залучати цих працівників протягом періоду їх навчання до надурочних робіт та службових відряджень.

 1. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.
 2. Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без збереження заробітної плати терміном до 15 календарних днів на рік.
 3. Надавати визначеним законодавством категоріям працівників, за їх бажанням, додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений для цих категорій працівників термін.
 4. Надавати за рахунок коштів підприємства всім працівникам, які протягом року не мали порушень трудової та виробничої дисципліни, з оплатою у розмірі середнього заробітку працівника:

24.1. Вільний від роботи день з приводу 1 вересня - жінкам, діти яких навчаються у 1-5 класах, якщо ці дні припадають на робочий день.

 

Трудовий колектив зобов'язується:

 1. Сприяти забезпеченню дотримання працівниками підприємства трудової та виробничої дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного і точного виконання розпоряджень роботодавця, трудових та функціональних обов'язків.
 2. Здійснювати контроль за виконанням зобов'язань цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміну режимів праці і відпочинку та ознайомленням з ними працівників.
 3. Надавати працівникам безкоштовну правову допомогу та консультації з чинного законодавства. У разі порушення їх трудових прав представляти та відстоювати права працівників у відносинах з власником, судових органах.

 

РОЗДІЛ VI

УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

 

З метою створення здорових та безпечних умов праці на підприємстві сторона роботодавця зобов'язується:

 1. Розробити, за погодженням з трудовим колективом, і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.
 2. Виконати заходи щодо підготовки приміщень структурних підрозділів підприємства до роботи в осінньо-зимовий період у термін до 01 жовтня. Забезпечити протягом цього періоду стійкий температурний режим у виробничих приміщення згідно встановлених норм.
 3. При укладенні трудового договору проінформувати під розписку працівника про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.
 4. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, згідно з розробленим за участю трудового колективу графіком, та за її результатами вживати заходів щодо покращання умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій.
 5. Проводити періодично, згідно нормативних актів, експертизу технічного стану обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного використання.
 6. Безплатно забезпечувати працівників лісової охорони форменним та спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту за встановленими нормами (додаток № 1).
 7. Забезпечити за рахунок коштів підприємства своєчасну заміну або ремонт спецодягу і спецвзуття, що стали непридатними до закінчення встановленого терміну їх носіння з незалежних від працівника причин.
 8. Компенсувати витрати працівника, підтверджені документально (касовий або товарний чеки), на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо внаслідок несвоєчасного забезпечення власником працівника він був змушений придбати їх за власні кошти.
 9. Забезпечити на підприємстві належний питний режим.
 10. Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, переводити, за їх згодою, тимчасово або без обмеження строку на іншу роботу у відповідності з медичним висновком. Оплату праці у таких випадках проводити згідно чинного законодавства.
 11. Призначити відповідального з питань охорони праці, сприяти його роботі.
 12. Проводити спільно з трудовим колективом своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасного випадку на виробництві організаційно-технічних заходів по кожному нещасному випадку.
 13. Проводити виплату вихідної допомоги в розмірі одномісячного середнього заробітку у випадку розірвання трудового договору з ініціативи працівника через невиконання адміністрацією законодавства про охорону праці, умов колективного договору з цих питань.
 14. Відповідно до чинного законодавства забезпечити здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування працівників підприємства від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 15. Проводити за встановленими графіками навчання, інструктаж та перевірку один раз на рік знань з охорони праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.
 16. Проводити щомісячно дні охорони праці на підприємстві за участю представників трудового колективу.
 17. Не залучати жінок до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці та в нічні зміни, до підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 №256 та від 10 12 93 №241.
 18. Не залучати неповнолітніх (віком від 14 до 18 років) до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №46 та від 22.03.96.

Не залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні.

 1. Виділяти кошти, до 2% від об’єму місячної ( річної) реалізації, на вирішення питань по охороні праці.

 

Працівники підприємства зобов'язуються:

 1. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва.
 2. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.
 3. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, дільниці, в структурному підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.
 4. Дбайливо та раціонально використовувати майно підприємства, не допускати його пошкодження чи знищення.

 

Трудовий колектив зобов'язується:

 1. Здійснювати контроль за дотриманням стороною власника законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.
 2. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у випадках, визначених чинним законодавством, вносити власнику відповідні подання.
 3. Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни в законодавстві з охорони праці.
 4. У разі загрози життю або здоров'ю працівників вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях, цехах на час, необхідний для усунення цієї загрози.
 5. Брати участь в організації навчання працюючих з питань охорони праці.

 

 

РОЗДІЛ VII

СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ, СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОГО, КУЛЬТУРНОГО, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ

 

Сторони домовились спільно формувати, розподіляти кошти на соціальні, культурно-масові заходи і житлове будівництво та використовувати їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей підприємства.

 

Сторона роботодавця зобов'язується:

 1. Надавати безвідсоткові поворотні позики працівникам підприємства терміном на 3 місяці, у випадках довготривалого стаціонарного лікування та необхідності проведення складної операції працівнику або його дитині.
 2. Надавати безвідсоткові поворотні позики працівникам підприємства на будівництво чи придбання житла.
 3. Проводити повне відшкодування вартості путівок на санітарно-курортне лікування та відпочинок за рахунок підприємства працівникам, які є ліквідаторами на ЧАЕС, учасниками АТО, ООС, а також матерям які мають дітей інвалідів, дітей сиріт, ветеранам виробництва та іншим соціально-незахищеним категоріям.
 4. Надавати працівникам підприємства, в залежності від соціальних умов, часткову компенсацію витрат, пов’язаних з придбанням путівок на санітарно-курортне лікування та довготривале лікування працівників та їх дітей.
 5. Організовувати туристичні поїздки працівників ДЛГП у визначні місця історії та архітектури, музеї та концерти, а також спортивні змагання.
 6. Відпускати працівникам підприємства за пільговими цінами, затвердженими на підприємстві, деревину на власне будівництво та ремонт будівель.
 7. Забезпечити паливною нормою безкоштовно, без доставки, пенсіонерів, які вийшли н а пенсію з підприємства і стаж роботи на підприємстві становить не менше 10 років.
 8. Відпускати працівникам підприємства дрова паливні в розмірі 10 м3 на рік згідно затвердженої пільгової ціни на підприємстві.
 9. Виділяти ПММ, після укладення відповідного договору, які використовують свій транспорт у службових цілях.
 10. Надавати спонсорську допомогу за рахунок прибутку підприємства школам, церквам , дитячим садочка, окремим громадянам згідно клопотання районної ради та держадміністрації, сільських та селищних рад.
 11. Надавати матеріальну допомогу, у випадках передбачених цим Колективним договором.
 12. Перерахувати своєчасно та у повному обсязі єдиний соціальний внесок, за погодженням з трудовим колективом запроваджувати додаткові види недержавного страхування працівників або їх окремих категорій.
 13. Створювати належні умови для діяльності комісії з соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності на підприємстві.
 14. Забезпечити збереження архівних документів, згідно яких здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, визначених законодавством.
 15. Виділити та облаштувати (меблями, приборами розігріву тощо) кімнати для відпочинку і харчування.
 16. Забезпечити належне утримання, прибирання соціально-побутових приміщень та збереження особистих речей працівників (одягу, взуття) у роздягальнях.
 17. Здійснювати, за участю трудового колективу, щоквартальний аналіз стану тимчасової непрацездатності на підприємстві та причин захворювань.
 18. Вживати заходів до зниження захворюваності працівників і втрат робочого часу через хвороби.

 

Трудовий колектив зобов'язується:

 1. Контролювати цільове використання коштів на виплату соціальних пільг, проведення культурно-масових заходів і доводити інформацію до членів трудового колективу.
 2. Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою власником єдиного соціального внеску. Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування.
 3. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників, організовувати оздоровлення дітей у дитячих таборах.
 4. Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників підприємства та членів їх сімей.
 5. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань житлового законодавства, соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.

 

РОЗДІЛ VIII

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ трудового колективу

 

Сторона роботодавця визнає трудовий колектив повноважним представником інтересів працівників, які працюють на підприємстві, і погоджує з ним накази та інші локальні нормативні акти з питань, що є предметом цього договору.

 

Сторона роботодавця зобов'язується:

 1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності трудового колективу, встановлених чинним, законодавством, не допускати втручання в діяльність, обмеження прав трудового колективу або перешкоджання їх здійсненню.
 2. Для забезпечення діяльності трудового колективу, проведення зборів працівників підприємства надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною.

Забезпечувати трудовому колективу можливість розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства в доступних для працівників місцях.

Якщо виконання громадських обов'язків в інтересах трудового колективу пов'язане з виїздом у відрядження, то витрати, пов'язані з цим, здійснювати за рахунок коштів підприємства.

 1. Забезпечувати членам трудового колективу підприємства можливість безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, ознайомлюватися з документами, що стосуються трудових прав та інтересів працівників.
 2. Поширювати на трудовий колектив, які працюють на підприємстві, соціальні пільги та заохочення, встановлені цим договором.
 3. Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання трудового колективу щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно вживати заходів до їх усунення.
 4. На вимогу трудового колективу надавати в тижневий термін відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про працю, умов праці, виконання колективного договору, соціально-економічних прав працівників та розвитку підприємства.
 5. Надавати можливість трудовому колективу перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні та культурні заходи і житлове будівництво.
 6. Забезпечити участь трудового колективу в підготуванні змін і доповнень до Статуту підприємства (підготуванні проекту Статуту), обов'язковий розгляд її пропозицій.
 7. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, інформувати трудовий колектив про плани і напрямки розвитку підприємства.
 8. Брати участь у заходах трудового колективу на їх запрошення.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за його виконанням сторони зобов'язуються:

 1. Визначити посадових осіб, відповідальних за виконання умов договору.
 2. Забезпечити здійснення контролю за виконанням договору робочою комісією представників сторін, яка вела переговори з його укладення (додаток № 1), в узгодженому нею порядку.

Результати перевірки виконання зобов'язань договору оформлювати відповідним актом, який доводити до відома сторін договору.

 1. Надавати повноважним представникам сторін на безоплатній основі наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням договору.
 2. Розглядати підсумки виконання колективного договору (висновки робочої комісії та звіти перших осіб сторін, що підписали договір) на загальних зборах (конференції) трудового колективу один раз на рік:

- у лютому-березні наступного року.

 1. У разі виникнення спірних питань щодо застосування окремих норм цього договору спільно надавати відповідні роз'яснення (при необхідності оформлювати їх документально - наказом, спільним рішенням тощо).
 2. У разі порушення чи невиконання зобов'язань договору з вини конкретної посадової особи, вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Таке порушення є підставою для позбавлення цієї посадової особи премії за підсумками роботи за рік.

 1. Колективний договір укладено в двох примірниках, що зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

Колективний договір підписали:

 

 

Від сторони роботодавця:                     Від трудового колективу:

 

 

Директор                                                   Голова трудового колективу

 

_______________/П.П.Домінік/            _____________/В.М.Паплик/

                            м.п.                                                                                                   

 

 

______________ 2020 року


ДОДАТКИ

ДО РОЗДІЛУ "ОПЛАТА ПРАЦІ"

Додаток № 1

Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємства

Назва доплат і надбавок

Розмір доплат і надбавок

Доплати

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

До 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника

За суміщення професій, посад

До 50 відсотків посадового окладу суміщуваного працівника

За науковий ступінь кандидата або доктора наук

Для кандидата наук до 15 відсотків посадового окладу

Для доктора наук до 20 відсотків посадового окладу

За почесне звання «Заслужений лісівник України»

До 20 відсотків посадового окладу

За відзнаку Мінагрополітики України "Знак пошани"

До 15 відсотків посадового окладу

За ненормований робочий день

До 50 відсотків посадового окладу

Надбавки

За складність, напруженість у роботі

До 50 відсотків посадового окладу

За інтенсивність праці  та особливий характер роботи

До 50 відсотків посадового окладу

За високі досягнення у праці

До 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на термін її виконання

До 50 відсотків посадового окладу

Водію службового легкового автомобіля за класність

2- го класу 10 відсотків;

1- го класу 50 відсотків тарифної ставки

 

Директор                                                              Голова трудового колективу

________________/П.П.Домінік/                     ___________/В.М.Паплик/

                            м.п.                                                                                                   

 

Додаток № 2

 

Положення про преміювання

працівників ОКС ЛГП «Галсільліс»

 

Дане положення вводиться з метою стимулювання працівників в досягненні високих виробничих показників колективу.

 

Всі премії та винагороди директору підприємства виплачуються лише за погодженням генерального директора ОКС ЛГП «Галсільліс».

 

За підсумками діяльності премії надаються всім працівникам підприємства, які числяться у списковому складі підприємства. Зокрема, за виконання запланованих показників прибутковості, рентабельності, рівня заробітної плати та виконання лісогосподарських заходів. Ставки преміювання у Таблиці 1:

Таблиця 1

За період діяльності:

% від посадового окладу

Місяць

10 – 20

Квартал

20 – 50

Рік

50 – 100

 

 

Підприємство може надавати додаткові премії та матеріальні допомоги згідно таблиці 2.                                                                             

Таблиця 2

Назва

                   Розмір премії   

Премія з нагоди професійного свята – Дня працівника лісу

До 50 % від посадового окладу

Нагороджені грамотою вищестоячої організації

До 50 % посадового окладу

З нагоди свята – Дня 8-го березня

До 50 % від посадового окладу

З нагоди свята – Дня Незалежності України

До 50 % від посадового окладу

З нагоди свята – Дня св. Миколая

Подарунки всім працівникам підприємства, їх дітям до 14 років.

З нагоди свята – День захисника України

До 50 % від посадового окладу

 

 

Працівники підприємства можуть бути позбавленні винагороди повністю або частково за виробничі упущення, порушення трудової дисципліни (запізнення, прогули тощо), невчасну подачу звітних документів, надання недостовірних даних (Таблиця 3). При наявності догани, на протязі року з часу її видачі, премії працівнику не виплачуються.

          Таблиця 3

За порушення трудової дисципліни

100 %  від посадового окладу працівника

 

 

Директор                                                         Голова трудового колективу

 

 

______________/П.П.Домінік/                    _____________/В.М.Паплик/

                            м.п.                                                                                                  

 

Додаток № 3

 

 

Положення про

порядок надання матеріальної

допомоги працівникам Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс»

 

Працівникам  підприємства при наданні щорічної відпустки надається допомога на оздоровлення у розмірі до 100 відсотків середньомісячного заробітку працівника при відсутності заборгованості з виплати заробітної плати.

 

Для вирішення соціально-побутових питань та з інших сімейних обставин працівникам підприємства при наявності економії фонду заробітної плати надається матеріальна допомога у розмірі до 200 відсотків середньомісячного заробітку працівника:

Матеріальних допомог, які надаються працівникам підприємства до випадків:

% від посадового окладу

1

Важка хвороба працівника підприємства

до 100

2

Важка хвороба близьких родичів працівника підприємства

до 50

3

Смерть працівника підприємства

до 200

4

Смерть близьких родичів працівника підприємства

    до 100

5

При виході на пенсію з завершенням трудової діяльності

до 500

6

Ювілеї: при досягненні  40;50; 60  років

до 100

7

З нагоди народження дитини

до 100

8

З нагоди одруження

до 100

 

 

Директор                                                             Голова трудового колективу

 

________________/П.П.Домінік/                       ___________/В.М.Паплик/

                            м.п.                                                                                                   

 

 

 

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ

"ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ"

 

 

Додаток № 4

 

 

Графік роботи на 2020 – 2025 роки

 

Дні тижня

Початок роботи (год.)

Закінчення  роботи (год.)

Перерва на обід

Інші види перерв

Понеділок

09.00

18.00

13.00 – 13.45

-------------

Вівторок

09.00

18.00

13.00 – 13.45

-------------

Середа

09.00

18.00

13.00 –13.45

-------------

Четвер

09.00

18.00

13.00 – 13.45

-------------

П’ятниця

09.00

16.45

13.00 – 13.45

-------------

 

 

 

Директор                                                           Голова трудового колективу

 

 ______________/П.П.Домінік/                       ___________/В.М.Паплик/

                            м.п.                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік

професій і посад працівників,

робота на яких дає право на відпустку

терміном 28 календарних днів

 

№ п/п

Назва посади

Тривалість щорічної відпустки

1

Директор

28 к.д.

2

Головний лісничий

28 к.д.

3

Головний інженер

28 к.д.

4

Головний бухгалтер

28 к.д.

5

Провідний юрист, юрист

28 к.д.

6

Інженер охорони і захисту лісу

28 к.д.

7

Інженер по реалізації

28 к.д

8

Інженер по застосуванню електронного обліку

28 к.д

9

Бухгалтер

28 к.д.

10

Провідний економіст

28 к.д

11

Водій автотранспортних засобів

28 к.д.

12

Спеціаліст І категорії

28 к.д

13

Механік

28 к.д

 

 

 

Директор                                                           Голова трудового колективу

 

_______________/П.П.Домінік/              ____________/В.М.Паплик/

                            м.п.                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ

УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

 

 

Перелік

працівників Старосамбірського ДЛГП "Галсільліс",

які відносяться до лісової охорони

 

Посада

1.

Директор

2.

Головний лісничий

3.

Головний інженер

4.

Інженер лісового господарства

5.

Інженер охорони і захисту лісу та лісових культур

6.

Лісничі

7.

Помічники лісничих

8.

Завідувач теплицею

9.

Лісники

 

 

 

Розподіл працівників лісової охорони

Старосамбірського ДЛГП "Галсільліс" по категоріях

для встановлення норм видачі та

 строків носіння форменого одягу

 

Категорії працівників

Перелік працівників лісової охорони

1

Лісники

3

Лісничі, помічники лісничих, начальники відділів лісового господарства та інженери відділів всіх категорій, головні лісничі, керівники дочірніх лісогосподарських підприємств;

 

 


 

Норми видачі та строки носіння форменого одягу для посадових осіб лісової охорони ОКС ЛГП "Галсільліс"

Елементи форменого одягу

Категорії посадових осіб лісової охорони ОКС ЛГП "Галсільліс"

1

3

Строки носіння форменого одягу (роки)

1

2

3

Комплект літній:

Штани

1

1

Футболка-поло

1

1

Бейсболка

1

1

Черевики

1

          1

Комплект осінньо-весняний:

Куртка

2

2

Штани

2

2

Футболка

1

1

Картуз

2

2

Черевики з високими берцями

1

1

Комплект зимовий:

Куртка

2

2

Штани

2

2

Шапка в’язана

2

2

Черевики з високими берцями (утеплені)

2

2

Демісезонний верхній одяг:

Куртка з флісу

2

2

Кофта трикотажна

2

2

Інші предмети форменого одягу:

Рукавиці з напіввовняної пряжі

2

2

Кашне з напіввовняної пряжі

2

2

Шкарпетки з бавовняної пряжі

1

1

Чоботи гумові

2

            2                           

         

Директор

Голова трудового колективу

_________________/П.П.Домінік/

       
 

__________/В.М.Паплик/

 

 

ДОДАТКИ ДО

ЗАКЛЮЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ

 

 

 

СКЛАД

робочої комісії з контролю

за виконанням колективного договору

 

 

П. І. Б.

Посада (професія)

Від сторони власника

1.

Александрович Наталія Василівна

В.о. головного бухгалтера

2.

Фіс Василина Володимирівна

Юрисконсульт та інженер в/к

3.

Кастранець Ірина Ярославівна

Спеціаліст І категорії

Від трудового колективу

1.

Паплик Василь Миколайович

Інженер лісового господарства

2.

Тиро Андрій Михайлович

В.о. головного лісничого

       

 

 

 

 

Директор                                                    Голова трудового колективу

 

________________/П.П.Домінік/             _____________/В.М.Паплик/

                            м.п.

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено