Старосамбірська

районна державна адміністрація

Колективний договір №2/2020 від 23.09.2020

Профком профспілки бібліотечних працівників

Адміністрація Старосамбірської РСБС

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

 між адміністрацією та трудовим колективом

 

Cтаросамбірської районної централізованої бібліотечної системи_

                                                                              (назва підприємства, організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер _______ від ______ 202_р.                                                      Схвалено на зборах (конференції)

Примітка або рекомендації реєструючого органу                                                     трудового колективу

_________________________________________                                                       Протокол №_3__ від «17__» ___07_____ 2020_р.

 Керівник реєструючого органу ______________

__________________________________________

              (прізвище, ім’я, по-батькові)

Підпис    _____________

 

           М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202__р.

РОЗДІЛ І. Загальні положення

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, сторони домовились про наступне:

 1. Цей колективний договір укладено на 2020 – 2025р.р. ____ (зазначити на який період).
 2. Колективний договір схвалений загальними зборами (конференцією) трудового колективу, протокол № __3_ від _17 липня 2020р._ і набуває чинності із дня його підписання.
 3. Цей колективний договір діє до прийняття нового.
 4. Сторонами колективного договору є:

— адміністрація Старосамбірської РСБС (назва установи) в особі директора_Сольчаник Віри Олександрівни_ (прізвище, ім'я та по-батькові), яка представляє інтереси власника і має відповідні повно­важення;

— виборний орган (профком), який відповідно до ст. 247 КЗпП України представляє інтереси працівників Старосамбірської РЦБС (назва установи) в галузі виробництва, праці, побуту, культури.

 1. Директор __Старосамбірсьеої РЦБС_ (назва установи) визнає виборний орган єдиним повноважним представником всіх працівників_Старосамбірської РЦБС (назва установи) в колективних переговорах.
 2. Сторони зобов'язуються дотримуватися принципів соціального парт­нерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань соціально-економічних і трудових відносин.
 3. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством, Генеральною, Галузевою, Регіональною угодами.
 4. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і виборним органом.
 5. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників бібліотеки.
 6. Жодна із сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняють їх виконання.

11 Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за __3 м. до закінчення строку дії колективного договору (але не раніше як за 3 місяці до закінчення строку дії колективного договору).

 1. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у термін _5 днів підписують колективний договір.

Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади (райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських Рад).

Через _5 днів після реєстрації колдоговір доводиться до відома профспілкового комітету, працівників бібліотеки.

РОЗДІЛ II. Виробничі та трудові відносини

Адміністрація зобов'язується:

 1. Забезпечити ефективну діяльність Старосамбірської РЦБС (назва установи) виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи Старосамбірської РЦБС_ (назва установи), поліпшення становища працівників.
 2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Старосамбірської РЦБС (назва установи), створення оптимальних умов для організації.
 3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т. п.
 4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.1 ст.40 КЗпП України, за погодженням з профкомом (виборним органом).
 5. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.
 6. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз'яснити під розписку його права, обов'язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.
 7. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.
 8. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст. 6 Закону України «Про охорону праці»).
 9. Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз'яснювати їх зміст, права та обов'язки працівників.
 10. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковим комітетом.
 11. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.
 12. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.
 13. Режим роботи, графіки роботи затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом.
 14. Забезпечити оптимальний режим роботи:

— для жінок, що мають двох і більше дітей віком до ___-____ років,

— для тих, хто, поєднує роботу з навчанням.

 1. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профкому з оплатою її у відповідному розмірі.
 2. У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсації.
 3. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.
 4. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством (можна встановлювати більш високі компенсації за рахунок коштів установи).
 5. 19. Встановити у закладі гарантовану тривалість щорічної основної відпустки:
 • для працівників прийнятих на роботу до введення в дію Закону України «Про відпустки» — 28 календарних днів;
 • для інших категорій працівників — у кількості 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору; для інвалідів І-ІІ груп — 30 календарних днів, для інвалідів III групи — 26 календарних днів (ст.6 ЗУ «Про відпустки»).
 1. Надавати щорічну додаткову відпустку жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину- інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів згідно ст. 19 ЗУ «Про відпустки». За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки надавати працівникові додаткову відпустку загальної тривалості 17 календарних днів.

21.Складати та затверджувати за погодженням з профспілковою стороною графік черговості надання відпусток у закладі до 5 січня кожного року. Довести даний графік до відома всіх працівників протягом 5 днів після узгодження з профкомом. При складанні графіків ураховувати інтереси закладу, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку (ст.. 10 ЗУ «Про відпустки»).

 1. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України («Про відпустки»).
 2. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках:

— порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;

— несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки тобто не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки (ст.ст. 11, 21 Закону України «Про відпустки»).

 1. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів.
 2. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки (при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної і додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні).
 3. Надавати щорічну додаткову відпустку працівникам закладу з ненормованим робочим днем згідно ст.8 ЗУ «Про відпустки» та на підставі додатку до Галузевої угоди між Міністерством культури України та ЦК профспілки працівників культури України на 2017-2022 р.р.
 4. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч., хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості.
 5. За рахунок власних коштів установи надавати оплачувані відпустки у випадках:

— особистого шлюбу — 3 дні,

— при народженні дитини — 2 дні,

— шлюбу дітей — 3 дні,                                          .

— смерті близьких — 3 дні.

 1. В межах бюджетних асигнувань та за рахунок інших джерел (поза­бюджетних коштів) надавати працівникам інші види відпусток, не передбачені Законом України «Про відпустки», а саме:

— ветеранам підприємства __-___ днів;

— донорам ___-___ днів;

— жінкам, які мають двоє і більше дітей віком до 14-16 років____ днів тощо.

 1. Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України «Про відпустки»).
 2. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.
 3. На вимогу працівників бібліотек, які працюють у селах і селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали у цих населених пунктах і проживають у них надавати довідки про наявність трудових відносин для забезпечення права на пільги щодо користування житлом з опаленням і освітленням.
 4. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.
 5. Атестацію бібліотечних працівників здійснювати відповідно до «Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури», затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України №44 від 16.07.2007 р.
 6. Забезпечити участь представників профспілкової сторони у роботі атестаційної комісії.

Профком  зобов'язується:

 1. Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов'язки.
 2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та /правил внутрішнього розпорядку.
 3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування та оплати праці.
 4. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.
 5. Сторони угоди домовились про наступне:

         — встановити в бібліотеці __5,6_____(п'яти чи шестиденний) робочий тиждень з ___1,2   (одним, двома) вихідними днями в ______тиждень___________________________;                                                    

надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за наявності особистої заяви працівника.

  надавати щорічні додаткові відпустки за роботу з ненормованим робочим  днем.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Забезпечення зайнятості

Адміністрація зобов'язується:

 1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом — не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.
 2. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором.
 3. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі.
 4. При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10% від загальної чисельності працюючих) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом (трудовим колективом) програму забезпечення зайнятості та соціальної підтрим­ки працівників, яких передбачається вивільнити.
 5. Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час (8 годин на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи.
 6. При зміні власника ____РЦБС_______ а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату.

Профком   зобов'язується;

 1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.
 2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання праіцвникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина друга статті 149 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП України).
 3. Надавати матеріальну допомогу вивільнюваним працівникам у розмірі ____________ за рахунок коштів профспілкового бюджету.
 4. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

Сторони домовились. що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації крім передбачених законодавством надається також:

— особам передпенсійного віку;

—————ін.

РОЗДІЛ IV. Оплата праці.

Адміністрація зобов'язується:

 1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.
 2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в колективному договорі умови оплати праці.
 3. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковою організацією умови оплати праці в установі.
 4. Погоджувати з профспілковою організацією штатний розпис в установі.

(Формулювання «за погодженням з профкомом» означає, що профком має право на рівних засадах з адміністрацією розглядати ті чи інші питання. Єдиною формою вираження погодження профкому є його рішення, прийняте більшістю голосів).

 1. Попередньо погоджувати з профкомом:

— надання допомоги на оздоровлення працівникам ,

— розподіляти фонд матеріального заохочення,

— здійснювати преміювання працівників установи відповідно до затвердженого Положення (додаток №__1_______),

— виплачувати винагороди за результатами роботи,     

— щомісяця виплачувати надбавки за вислугу років  згідно з Порядком, встановленим

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005р. №84 (додаток №__3_);

— щомісяця виплачувати надбавку за особливі умови роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р.                      № 1073 “Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”.

 1. Виплачувати працівникам заробітну плату у грошовому вираженні за місцем роботи двічі на місяць:

аванс _______21____________(зазначити число),

остаточний розрахунок _______6___________(зазначити число).

При співпаданні термінів виплати авансу чи заробітної' плати з вихідними днями виплачувати їх напередодні.

 1. Заробітну плату за період відпустки виплачувати за ___3_____днів (але не пізніше, ніж за 3

дні) до початку відпустки.

У випадку затримки виплати відпускних відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період.

 1. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до вишити (ст. 110 КЗпП України).
 2. Виплачувати всім працівникам при наданні відпустки одноразову допомогу на оздоровлення у розмірі не менше посадового окладу.
 3. Виплачувати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі не менше посадового окладу.
 4. Виплачувати надбавку бібліотечним працівникам навчального закладу у відповідності до постанови КМУ «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від 30.09.2009 р. № 1073 у розмірі 50 відсотків посадового окладу.
 5. Проводити централізовано через бухгалтерію установи безготівковий збір членських профспілкових внесків та перерахування їх профкому в день отримання коштів в установах банків на виплату заробітної плати (відповідно до Галузевої угоди та укладеного з профкомом договору)
 6. Виплачувати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі не менше посадового окладу.
 7. При затримці виплати заробітної плати нараховану до виплати суму індексувати відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91р. №1282 та до «Порядку проведення індексації грошових доходів індексації грошових доходів населення» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.03р. №1078 , та нараховувати компенсацію відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення строків їх виплати» від 19.10.00р. №2050 та «Положення про порядок компенсації працівникам частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1427.
 8. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:

— з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36, п.п. 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП України  у розмірі ____________ (але не менше середнього місячного заробітку);                                  

— у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативу (невійськову) службу (п. З ст. 36 КЗпП  у розмірі ___________ (але не менше двох мінімальних заробітніх плат) (ст. 44 КЗпП України);

— у випадку, якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір з причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог законодавства про працю і зобов'язань колективного чи трудового договору (ст.ст.38, 39 КЗпП України) ____________ (але не менше трьох мінімальних заробітніх плат)(ст. 44 КЗпП, ст.6 Закону України «Про охорону праці»).

 1. Здійснювати оплату праці у випадках, коли з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемія, карантин, пандемія і т.д.) установа не працює в звичному (штатному) режимі, з розрахунку не менше середнього заробітку працівника.

        

         Профком  зобов'язується:

 1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.
 2. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.
 3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосується оплати праці (ст.ст. 45. 141, 147-1 КЗпП, ст. 36 Закону України «Про оплату праці», ст. 18 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
 4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст. 226 КЗпП).
 5. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст. 38 Цивільного процесуального кодексу України).
 6. Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки (ст. 56 Цивільного процесуального кодексу України).
 7. Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст. 259 КЗпП України).
 8. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці вищестоящу організацію профспілки працівників культури та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

 

РОЗДІЛ V. ОХОРОНА ПРАЦІ

Адміністрація зобов'язується:

 1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.
 2. Встановити строк вивільнення (1 день на тиждень, 1 годину щодня інше) уповноважених з питань охорони праці від основної роботи із збереженням середнього заробітку для виконання ними громадських обов'язків.
 3. Провести навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.
 4. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.
 5. З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:

а) не допускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці відповідно до Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється примінення праці жінок (затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.1993 р. № 256);

б) не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм піднімання і переміщення важких предметів жінками (затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.1993 р. № 241).

 1. Відшкодування працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудовових обов'язків, у повному розмірі втрачений заробіток відповідно до законодавства, а також сплачувати потерпілому (членам сім'ї та утриманцям загиблого) одноразову допомогу відповідно до ст. 9 Закону України «Про охорону праці».
 2. Відшкодовувати потерпілому витрати на лікування, протезування, придбання транспортних засобів, по догляду за ним та інші види медичної соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, що видається в установленому порядку. Надавати інвалідам праці, включаючи непрацюючих в установі, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за рахунок установи (ст. 12 Закону України «Про охорону праці»).
 3. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи.
 4. Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби внаслідок травм на виробництві залежно від тривалості хвороби.
 5. Організувати збори (конференцію) колективу бібліотеки з метою обрання уповноваженого з питань охорони праці. Створити умови для його навчання та виконання функцій громадського нагляду за охороною праці (в колдоговорі передбачити ці умови ________ ст.ст. 41, 42 Закону України «Про охорону праці»).
 6. Забезпечити фінансування заходів по охороні праці в розмірі 0,2 % від річного фонду заробітньої плати установи (ст.19 Закону України»Про охорону праці»)

РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Адміністрація зобов'язується:

 1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.
 2. Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв'язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст. 249 КЗпП України).
 3. Згідно з заявами членів профспілки проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати їх протягом ___2______ днів після виплати зарплати на рахунок профспілкової організації з відрахуванням 30 % від суми на рахунок Львівської обласної профспілкової організації профспілки працівників культури України.
 4. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або поза­штатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.
 5. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганізації, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.
 6. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи без згоди відповідного профоргану.
 7. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи (їдальня, медкабінет) для здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.
 8. Гарантувати участь виборного органу в підготовці проекту статуту установи, зміні та доповнень до нього, обов'язковий розгляд пропозицій.
 9. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, інформувати виборний орган про плани і напрями розвитку установи. Забезпечувати участь представників виборного органу у нарадах, засіданнях.
 10. Відраховувати кошти на рахунок первинної профспілкової  організації  на  культурно-масову,  фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не  менше  ніж  0,3  відсотка  фонду оплати праці з віднесенням цих сум на рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

 

РОЗДІЛ VII. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

         Сторони зобов'язуються:

 1. Визначати осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, та встановити термін їх виконання.
 2. Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.
 3. Двічі на рік (липень, січень-лютий) спільно аналізувати стан (хід) виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника та голови профкому про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу.
 4. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань (положень) аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Виборний орган зобов'язується:

вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником установи, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов'язань за колективним договором (ст. 45 КЗпП).

Адміністрація зобов'язується надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмножити колективний договір до __23 липня 2020р.

За дорученням трудового колективу

Керівник                                                                                                   Голова профкому

 М. П.                         .                                                                                              М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

додатків до колективного договору

 

 1. Положення про критерії, умови та розміри надбавок, доплат до тарифних ставок, посадових окладів працівників закладу.
 2. Положення про преміювання працівників закладу.
 3. Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек
 4. Перелік посад й професій, які мають право на додаткову відпустку за ненормований робочий день.
 5. Перелік посад й професій, яким безкоштовно видається спецодяг та інші засоби індивідуального захисту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

ПОЛОЖЕННЯ

 про критерії, умови та розміри надбавок, доплат до тарифних ставок, посадових окладів працівників музею

Найменування надбавок та доплат

Розміри надбавок та доплат

1.

1.1.

 

1.2.

Надбавки:

За високі досягнення у роботі

 

За виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання)

до 50% посадового окладу (тарифної ставки)

1.3.

За складність, напруженість у роботі

 

1.4.

За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:

—      «народний»

—       «заслужений»

 

 

40% посадового окладу (тарифної ставки);

20% -//-

1.5

Водіям — за класність:

—      водіям 2 класу

—      водіям 1 класу

 

10% тарифної ставки за відпрацьований час

 25% -//-

2.

Доплати:

 

2.1.

 

2.2.

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

За суміщення професій (посад)

до 50% посадового окладу (тарифної ставки)

 

2.3.

За розширення зони обслуговування або збільшення об'єму роботи, що виконується працівником

 

2.4.

За роботу у нічний час (з 22.00 до 6.00)

40% почасової тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи

2.5.

За вчене звання:

— професора

 

33% тарифної ставки (посадового окладу)

 

— доцента, старшого наукового співробітника

25% -II-

2.6.

За наукову ступінь:

—  доктора наук

—  кандидата наук

 

25% -II-

15% -//-

2.7.

За використання у роботі дезінфікуючих засобів, за прибирання туалетів

10% -//-

 

 

 

Додаток № 2.

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників бібліотеки (вказати назву закладу)

Положення про преміювання працівників бібліотеки (далі за текстом — Положення) розроблено з метою матеріального стимулювання працівників та для покращення кінцевих результатів за основними напрямками діяльності закладу, а також з метою підвищення соціального та матеріального добробуту працюючих.

 

1.Умови преміювання

 • Наявність основних результатів діяльності за напрямками, визначеними Статутом закладу.
 • Наявність фінансової можливості для матеріального стимулювання.
 • Виконання плану роботи (на місяць, квартал, рік).
 • Відсутність порушень, вказаних у п.8 цього Положення.
 1. Показники преміювання

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор

 • 3а виконання разових важливих та особливо важливих завдань
 • За зразкове виконання трудових обов'язків
 • За сумлінне, повне, якісне виконання завдань (планів роботи)
 • За сумлінну працю у закладі
 • За підвищення рівня роботи чи послуг
 • За високий рівень виконання методичної роботи
 • За організацію і проведення заходів на високому рівні (круглі столи, презентації та ін.)
 • За дотримання фінансової дисципліни
 • До професійних, ювілейних чи пам'ятних дат (одноразове заохочення, яке не пов'язане з конкретними результатами праці)

3.Суб'єкти преміювання

 • Положення поширюється на усіх працівників закладу.
 • Оцінка результатів та особистого внеску працівника здійснюється з урахуванням таких чинників і показників:
 • майстерність працівника (прагнення підвищення освіти, досвіду), якість роботи;
 • ставлення до праці (виконання завдань, раціональне використання матеріалів, енергоресурсів, своєчасність і повнота виконання функціональних обов'язків, їх складність);
 • особисті якості (старанність, ініціативність, відповідальність).

4.Періодичність преміювання

Преміювання може здійснюватися за результатами роботи за місяць, квартал, рік.

 1. Джерела виплати премій

5.1.Преміювання здійснюється при наявності фонду оплати праці, фонду економії заробітної плати.

5.2.Преміювання здійснюється за рахунок коштів, одержаних у результаті надання платних послуг.

 1. Порядок преміювання та визначення розміру премій
 • Розмір премії визначається з урахуванням особистого внеску працівника у загальні результати праці закладу (чи структурного підрозділу).
 • Кандидати на преміювання, конкретний розмір премій визначається роботодавцем з урахуванням думки керівника структурного підрозділу за погодженням з профспілковим комітетом згідно СТ.97 КЗпП України.
 • Розмір премії визначається у % відношенні до посадового окладу (ставки) за фактично відпрацьований час за звітний період (у цю суму можуть бути зараховані також надбавки та доплати, які отримує працівник).
 • Виплата премії здійснюється на підставі наказу роботодавця за погодженням з профкомом.
 • Премія за звітний період виплачується не пізніше місячного терміну після закінчення звітного періоду з обов'язковим розглядом результатів роботи закладу (чи структурного підрозділу).
 • Працівникам, які відпрацювали неповний місяць (квартал, рік) з поважних причин, премія нараховується на заробітну плату за фактично відпрацьований час.
 1. Перелік порушень, за які працівник позбавляється премії частково (до 50%)
  • Порушення трудової дисципліни (наприклад, запізнення на роботу).
  • Недоліки у роботі.
  • Інше.

8.Перелік порушень, за які працівник позбавляється премії повністю

 • У випадку притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності
 • Вчинення прогулу без поважних причин
 • Надання недостовірної звітності
 • Розкрадання матеріальних цінностей або псування обладнання закладу
 • Поява на робочому місці у нетверезому стані чи під впливом наркотичних речовин
 • Наявність обґрунтованих скарг читачів.
 • Грубе порушення вимог з охорони праці, правил з техніки безпеки, протипожежних норм та інше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

ПОРЯДОК

виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек

 1. Доплата за вислугу років установлюється працівникам державних і комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та спеціалізованих) залежно від стажу роботи в такому розмірі:

------------------------------------------------------------------

                Стаж роботи                    |Розмір щомісячної

                                               |    доплати до

                                               |посадового окладу,

                                               |    відсотків

------------------------------------------------------------------

понад 3 роки                                            10

понад 10 років                                          20

понад 20 років                                          30

 

 1. Доплата за вислугу років виплачується щомісяця працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, згідно з додатком, крім тих, що мають право на виплату надбавки (доплати) за стаж роботи (вислугу років) на інших підставах.
 2. До стажу роботи, що дає право на встановлення доплати за вислугу років, зараховується: час роботи в бібліотеках України, колишнього Союзу РСР на зазначених у переліку посадах; відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку; час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після періоду підвищення кваліфікації працював у бібліотеці; строкова військова служба, якщо працівник до призову на військову службу працював у бібліотеці та протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу в бібліотеку; час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).
 3. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання доплати за вислугу років, є трудова книжка та інший документ, що відповідно до законодавства підтверджують наявність стажу роботи.
 4. Доплата за вислугу років обчислюється з посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат.

Доплата виплачується працівникам бібліотек з дня прийняття на роботу у разі наявності стажу, який дає право на її одержання.

Нарахування та виплата доплати проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, зазначена доплата не виплачується.

 1. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, доплата за вислугу років обчислюється з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).
 2. Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру доплати за вислугу років виникло протягом календарного місяця, доплата встановлюється з початку наступного місяця.

 

 

 

 

Додаток № 4

ПЕРЕЛІК

 посад й професій, які мають право на додаткову відпустку за ненормовапий робочий день

Перелік професій та посад

Тривалість додаткової

 

 

відпустки

 

 

Додаток 1

                                                                                                          до Галузевої угоди

                                                                                      між Міністерством культури України

                                                                                 та Центральним комітетом Профспілки

                                                                                               працівників культури України

                                                                                                                  на 2017-2022 роки

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

ПОСАД, РОБІТ, ПРОФЕСІЙ З НЕНОРМОВАНИМ РОБОЧИМ ДНЕМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, РОБОТА НА ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАДАННЯ ДОДАТКОВОЇ ВІДПУСТКИ ТРИВАЛІСТЮ ДО 7 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ

 

 

І.КЕРІВНИКИ

(у Класифікаторі професій код починається з цифри 1)

1.1. Керівники : об’єднань, підприємств, установ і організацій, їх заступники.

1.2. Керівники (начальники, завідувачі): філіалів підприємств, установ, організацій; управлінь, відділів, відділень, служб, цехів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень, бюро, секторів, бригад, гаражів, колон, баз, центральних складів (складів), канцелярій, господарства, архівів, гуртожитків, експедицій, виробництв, кабінетів, команд, фотолабораторій, фільмобаз (фільмосховищ), фільмотек, фонотек, відеотек, костюмерних, квиткових кас (столів), штабів цивільної оборони, пересувних виставок (зоовиставок). реставраційних майстерень, зоосекцій, технічно складних атракціонів, інших структурних підрозділів та їх заступники.

1.3. Директори знімальних груп та їх заступники.

1.4. Головні: режисери, диригенти, балетмейстери, хормейстери, художники, кінооператори.

1.5. Головні: архітектори, бібліотекарі, бібліографи, методисти, зберігачі фондів, адміністратори.

1.6. Головні: бухгалтери, інженери, механіки, технологи, конструктори, диспетчери, енергетики, економісти, редактори, музичні редактори та їх заступники.

1.7. Керівники художні.

1.8. Керівники: музичних частин, літературно-драматургічних частин.

1.9. Завідувачі: трупи, художньо-постановочних частин, художніх частин.

1.10. Вчені секретарі.

1.11. Старші майстри, старші контрольні майстри, контрольні майстри, майстри та їх заступники.

1.12. Начальник (завідувач) відділу (сектором) з основних видів діяльності, реставрації, реставраційною майстернею, їх заступники

 1. ПРОФЕСІОНАЛИ, ФАХІВЦІ

(у Класифікаторі професій код починається з цифр 2, 3)

Провідні спеціалісти, спеціалісти: вищої, І, II, Ш категорії, спеціалісти.

2.1. Артисти і музиканти всіх жанрів.

2.2. Режисери-постановники, художники-постановники, балетмейстери-постановники, кінорежисери-постановники, кінооператори-постановники.

2.3. Помічники керівників, помічники головних: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера, художника, кінооператора, диригенти, балетмейстери, хормейстери, режисери, кінорежисери, кінооператори, художники всіх спеціальностей, їх помічники та асистенти.

2.4. Члени сценарно-редакційних колегій.

2.5. Звукорежисери, музичні оформлювачі.

2.6. Звукооператори, звукооформлювачі та їх асистенти.

2.7. Керівники: студій за видами мистецтв і народної творчості, самодіяльних колективів, гуртків, музичних частин дискотеки, самодіяльних об’єднань, клубів за інтересами.

2.8. Наукові співробітники всіх категорій.

2.9. Художники-реставратори усіх категорій.

2.10. Культорганізатори, екскурсоводи, акомпаніатори, концертмейстери, бібліотекарі, бібліографи, методисти, мистецтвознавці, керівники оркестрів, скульптори.

2.11. Зберігачі фондів усіх категорій.

2.12. Інженери, техніки, технологи, конструктори, старші диспетчери, диспетчери, механіки, енергетики, експерти – всіх спеціальностей.

2.13. Економісти, старші товарознавці, товарознавці, старші інспектори, інспектори, інструктори, редактори – всіх спеціальностей.

2.14. Бухгалтери, бухгалтери-ревізори, ревізори, юрисконсульти.

2.15. Референти, радники, консультанти, перекладачі, старші лаборанти, лаборанти, архіваріуси, метрологи.

2.16. Старші ветеринарні лікарі, ветеринарні лікарі, ветеринарні фельдшери, зоотехніки, лікарі, фельдшери.

2.17.Відповідальні секретарі, літературні співробітники, кореспонденти, фотокореспонденти.

2.18. Математики, програмісти прикладні, програмісти системні, інженер з організації та

 нормування праці, монтажери, креслярі.

 1. ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ,

РОБІТНИКИ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ

(у Класифікаторі професій код починається з цифр 4, 5)

3.1. Коректори, укладальники текстів, експедитори, діловоди.

3.2. Секретарі керівників, секретарі-друкарки, секретарі-стенографісти, секретарі навчальних частин.

3.3. Старші: адміністратори, інкасатори, касири, касири квиткові, контролери квитків, табельники.

3.4. Адміністратори, касири, агенти з постачання, касири квиткові, контролери квитків, табельники.

3.5. Фільмоперевіряльники.

 1. КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ З ІНСТРУМЕНТОМ

(у Класифікаторі професій код починається з цифри 7)

4.1. Слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, робота яких має систематичний роз’їздний характер.

4.2. Нотографіки.

4.3. Реставратори усіх категорій.

 1. РОБІТНИКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ЗА РОБОТОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ, СКЛАДАННЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАШИН

(у Класифікаторі професій код починається з цифри 8)

5.1. Водії автотранспортних засобів (легкові автомобілі).

5.2. Водії та машиністи пересувних електростанцій.

5.3. Кіномеханіки пересувних кіноустановок, кіномеханіки, які обслуговують сільські стаціонарні кіноустановки, робота яких має систематичний роз’їзний характер.

 1. НАЙПРОСТІШІ ПРОФЕСІЇ

6.1. Старші комірники.

6.2. Комірники.

Примітка. Журналістам, які користуються відпусткою на підставі ст. 13 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», додаткові щорічні відпустки за ненормований характер роботи не надаються.

 

Перелік професій та посад

Найменування спецодягу, засобів індивідуального захисту, миючих засобів, інструментів і т.д

 

Термін використання

 

 

1

Столяр

 

 

2

Сантехнік

 

 

3

Прибиральник

 

 

4

Двірник

 

 

5

Охоронець (сторож)

 

 

6

Електрик

 

 

7

Водій

 

 

Додаток № 5

 

 

 

 

 

 

                                               ПЕРЕЛІК

посад, робіт, професій, яким безкоштовно видається спецодяг, засоби індивідуального захисту, миючі засоби, інструменти і т.д.

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено