Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №640/01-04 від 01.10.2018

Про затвердження Положення

та складу комісії із страхування

у зв’язку з тимчасовою втратою

працездатності

   Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 3  статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та постанови правління Фонду соціального страхування України від 19 липня 2018 року №13 «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв′язку з тимчасовою втратою  працездатності»:

  1. Затвердити Положення про комісію із страхування у зв′язку з тимчасовою втратою  працездатності Старосамбірської районної державної адміністрації, що додається.
  2. Затвердити склад комісії із страхування у зв′язку з тимчасовою втратою  працездатності Старосамбірської районної державної адміністрації, що додається.
  3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження райдержадміністрації: від 13 травня 2011 року № 198/01-01 «Про утворення комісії Старосамбірської райдержадміністрації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв′язку з тимчасовою втратою  працездатності та витратами, зумовленими похованнями»,  від 6 лютого 2018 року №83/01-04 «Про нову редакцію додатку до розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 травня 2011 року № 198/01-01».
  4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови                                                          Р.Р.Пупа

                                                                          

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження районної

 державної адміністрації

 1 жовтня 2018 року №640/01-04

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою

працездатності Старосамбірської районної державної адміністрації

 

I. Загальні положення

         1.1. Комісія із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (далі - комісія із соціального страхування Старосамбірської районної державної адміністрації), створюється та діє на підприємстві, в установі, організації (далі - райдержадміністрації), що використовує найману працю, незалежно від форм власності і господарювання.

         1.2. Комісія із соціального страхування райдержадміністрації діє відповідно до частини третьої статті 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" і в своїй діяльності керується вказаним Законом, Статутом Фонду соціального страхування України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

         Положення про комісію визначає основні завдання, сферу дії, перелік повноважень, організаційні засади членів комісії із соціального страхування райдержадміністрації.

         1.3. Організація роботи комісії із соціального страхування райдержадміністрації здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем та представником застрахованих осіб (представницькими сторонами).

         Представником застрахованих осіб є профспілкова організація підприємства, а за її відсутності - інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб (представник). Члени комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах. Строк повноважень членів комісії та їх кількість від кожної сторони встановлюються спільним рішенням представницьких сторін.

         Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування підприємства оформлюються: роботодавцем - його наказом або іншим розпорядчим документом, представником застрахованих осіб - постановою виборного органу профспілкової організації (об'єднаного представницького органу профспілкових організацій) або відповідним рішенням іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси застрахованих осіб.

         1.4. Комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування райдержадміністрації. Уповноважений здійснює свої повноваження відповідно до цього Положення.

         1.4.1. На підприємстві, в установах, організаціях, де нарахування і виплата заробітної плати, а також виплата матеріального забезпечення по соціальному страхуванню, здійснюються у його структурних підрозділах, комісії із соціального страхування створюються у цих підрозділах підприємства.

         1.5. За рішенням комісії із соціального страхування райдержадміністрації з числа її членів можуть створюватися робочі групи (призначатися представник, представники) для виконання практичної роботи по призначенню матеріального забезпечення, здійсненню заходів щодо зниження рівня захворюваності на підприємстві, проведенню оздоровчих заходів та інших напрямах страхової діяльності.

         1.6. Комісія із соціального страхування райдержадміністрації підзвітна роботодавцю та представнику застрахованих осіб, а її робота в установленому порядку підлягає перевірці робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі - Фонд) або його відділеннями.

         1.7. Роботодавець та представник застрахованих осіб сприяють роботі комісії із соціального страхування райдержадміністрації, створюючи для цього необхідні умови шляхом надання приміщення з відповідним обладнанням для проведення її засідань та узгодження питань про їх проведення у зручний для членів комісії час з додержанням умов оплати праці за їх місцем роботи.

         1.8. На роботодавця та представника застрахованих осіб покладається забезпечення комісії із соціального страхування райдержадміністрації інформаційними та довідковими матеріалами, організація та проведення спільно з робочими органами виконавчої дирекції Фонду або його відділеннями навчання їх членів з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

         1.9. На новоствореному підприємстві комісія із соціального страхування підприємства створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації підприємства в порядку, визначеному пунктами 1.3 та 1.4 цього Положення.

         II. Права і обов'язки комісії із соціального страхування райдержадміністрації

         2.1. Комісія із соціального страхування райдержадміністрації має право:

         - отримувати від роботодавця відомості щодо суми фінансування Фондом для надання матеріального забезпечення найманим працівникам;

         - отримувати від робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;

         - звертатися за необхідності до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам установи;

         - перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;

         - звертатися до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень у разі спору між комісією із соціального страхування райдержадміністрації та роботодавцем з питань надання матеріального забезпечення застрахованим особам установи, а також у випадку невиконання роботодавцем рішень комісії;

         - вносити до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень пропозиції по організації та удосконаленню роботи по соціальному страхуванню в райдержадміністрації.

         2.2. Комісія із соціального страхування райдержадміністрації зобов'язана:

         - приймати рішення про призначення матеріального забезпечення;

         - приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення його виплати (повністю або частково), розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення;

         - здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам роботодавцем за рахунок коштів Фонду як за власною ініціативою, так і у зв'язку із зверненням застрахованих осіб;

         - вживати заходів по своєчасному наданню в установі застрахованим особам матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;

         - брати участь у перевірках, що здійснюються в райдержадміністрації робочими органами виконавчої дирекції Фонду з питань правильності використання страхових коштів, надавати контролюючим органам необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок;

         - здійснювати заходи по усуненню виявлених комісією із соціального страхування райдержадміністрації та контролюючими органами порушень з питань надання матеріального забезпечення, використання страхових коштів.

     III. Повноваження комісії із соціального страхування райдержадміністрації

         3.1. Комісія із соціального страхування райдержадміністрації:

         3.1.1. Приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах, на поховання) і передає його роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків тощо. Приймає рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково). Перевіряє правильність видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.

         3.1.3. Веде облік осіб, які часто та довго хворіють (особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше трьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності 30 - 40 днів або з приводу різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності 40 - 50 днів), а також осіб, які отримали листки непрацездатності у зв'язку із невиробничими травмами, аналізує, інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб.

         3.1.4. Вносить пропозиції роботодавцю щодо відшкодування Фонду витрат по коштах Фонду, проведених з порушенням чинного законодавства або використаних не за призначенням, ініціює перед робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням питання про відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку із травматизмом невиробничого характеру у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб.

         3.1.5. Розглядає скарги працівників райдержадміністрації на рішення комісії із соціального страхування райдержадміністрації по наданню матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду, здійснює заходи по розв'язанню викладених у них питань.

         3.1.6. Проводить в райдержадміністрації роз'яснювальну роботу та надає консультації з питань надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду.

         3.1.7. Забезпечує гласність роботи комісії із соціального страхування райдержадміністрації з питань надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду.

         3.2. Робочі групи (представники) комісії із соціального страхування райдержадміністрації, створені (призначені) відповідно до пункту 1.5 цього Положення, за функціональним розподілом обов'язків виконують практичну роботу з окремих повноважень комісії, визначених у розділі III цього Положення. Зокрема: призначають встановлені законодавством види матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності; за необхідності звертаються до робочого органу виконавчої дирекції Фонду та його відділення щодо перевірки правильності видачі документів, які є підставою для надання допомоги; розробляють пропозиції щодо заходів по зменшенню витрат по тимчасовій непрацездатності, зниженню рівня захворюваності на підприємстві; ведуть діловодство комісії тощо.

         IV. Організація роботи комісії із соціального страхування райдержадміністрації

         4.1. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам.

         Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів за наявності представника кожної сторони. Засідання комісії протоколюється. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

         На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирається її голова та заступник голови комісії, які мають представляти різні представницькі сторони. Голова комісії та його заступник є відповідальними за невиконання своїх повноважень перед комісією. Вони можуть бути позбавлені своїх повноважень за особистим проханням, за ініціативою членів комісії (більшості від загальної їх кількості), за поданням робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

         Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень, сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на строк повноважень комісії.

         4.2. Рішення комісії із соціального страхування райдержадміністрації оформлюються протоколом в день їх прийняття згідно з додатком до цього Положення.

V. Вирішення спорів

         Рішення комісії із соціального страхування райдержадміністрації про призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення може бути оскарженим застрахованою особою до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду, де перебуває на обліку підприємство, протягом 5 днів з моменту отримання повідомлення про таке призначення або відмову, що не позбавляє права застрахованої особи звернутися з цих питань до суду.

 

___________________________________

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження районної

 державної адміністрації

 1 жовтня 2018 року №640/01-04

 

СКЛАД

комісії із страхування у зв′язку з тимчасовою втратою  працездатності

Старосамбірської районної державної адміністрації

 

 

ГОД                                       - керівник апарату райдержадміністрації,

Микола Михайлович          голова комісії.

 

КЕДЬО                                  - головний спеціаліст сектору з питань персоналу

Світлана Йосифівна             апарату райдержадміністрації, заступник голови

                                               комісії.

 

Члени комісії:

ВАНІВСЬКА                         - провідний спеціаліст з питань запобігання і

Христина Володимирівна    протидії корупції апарату райдержадміністрації.

 

КАРПІНСЬКА                      - начальник юридичного відділу апарату

Лілія Миколаївна                              райдержадміністрації.

 

МАСЛЯК                              - начальник відділу економічного розвитку,

Микола Степанович               торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації.

 

СЛЕДЗЕВИЧ                         - начальник відділу з питань організаційної Валентина Федорівна              роботи та інформаційної діяльності і комунікацій

                                                 з громадськістю апарату райдержадміністрації.

 

 

Заступник керівника апарату-

начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації                                         Г.Г.Назаренко

 Додаток

до Положення

 

ПРОТОКОЛ №___

засідання комісії із соціального страхування Старосамбірської райдержадміністрації

від «___» _____________ 20___ року

Присутні на засіданні:

 

П.І.Б.

Голова комісії

 

Заступник голови комісії

 

Члени комісії:

 

 

 

 

Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення застрахованим особам, комісія із соціального страхування вирішила:

І. Призначити допомогу:

  1. По тимчасовій непрацездатності

№ з/п

П.І.Б.

Номер страхово-го свідоцтва

Серія та номер листка непрацездат-ності

Причина непрацездатності: захворювання загальне -1; наслідок аварії на ЧАЕС – 3; невиробничі травми – 5; контакт з хворими та бактеріоносійство – 6; санаторно-курортне лікування – 7; вагітність та пологи – 8; ортопедичне протезування – 9; догляд - 10

Первинний – 1; Продовження - 2

Період непрацездат-ності

Кількість днів, що підлягають оплаті

Розмір допомоги (%)

з

по

разом

у т.ч.

за рахунок коштів Фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На поховання

№ з/п

П.І.Б.

Номер страхового свідоцтва

Надані документи

Розмір допомоги

 

 

 

 

 

ІІ. Відмовити в призначені (припинити виплату) допомоги:

Вид допомоги

П.І.Б.

Номер страхового свідоцтва

Серія, номер листка непрацездат-ності

Період

непрацездат-ності з - по

Кількість днів, що не підлягають оплаті

Дата, з якої

припиняється виплата допомоги

Причини відмови в

призначенні допомоги (припинення виплати)

1. По тимчасовій непрацездатності

 

 

 

 

 

 

 

2. По вагітності та пологах

 

 

 

 

 

 

 

3. На поховання

 

 

*

*

*

*

 

                                 

 

 

П.І.Б.

Підпис

Голова комісії

 

 

Заступник голови

 

 

Члени комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                                                   :

          

___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  :

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: