Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №587/01-04 від 12.09.2018

Про затвердження в новій редакції

паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2018 рік

 

    Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішень   Старосамбірської районної ради: від 26 грудня 2018 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», від 21 серпня 2018 року №408 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

  1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови                                                        Р.Р.Пупа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

12 вересня 2018 року №587/01-04

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1. 0200000     Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області           (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2. 0210000     Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області           (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180   0180           Інша діяльність у сфері державного управління           (КПКВК МБ)            (КФКВК) 1   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –276,2 тис. гривень, у тому числі загальний фонд –240,1тис. грн. та спеціальний фонд - 36,1 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон Укрїни «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. №1801-VII, Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи», Наказ Державного комітету архівів України №6 від 15.01.2003, рішення сесії Старосамбірської районної ради №324 від 26.12.2017 р. «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», «Програма підтримки і розвитку Старосамбірського трудового архіву на 2018 рік», рішення сесії Старосамбірської районної ради від 21.08.2018 року №408 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік».

 

6. Мета бюджетної програми : збереження документів, що не відносяться до НАФ, недопущення втрат інформаційних ресурсів ; сприяння функціонування Старосамбірського трудового архіву , що забезпечить централізоване тимчасове зберігання документів , нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

 

 

N з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми 2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

0210180

0180

Завдання 1. Створення довідкової бази та облік документів, які зберігаються в архіві, удосконалення діловодства у сфері архівної справи, забезпечення належних умов зберігання документів та забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів, збирання, зберігання, використання та поширення інформації архівних документів

240,1

0,00

240,1

 

 

2

0210180

0180

Завдання 2. Капітальний ремонт будівлі Старосамбірського трудового   архіву

0,0

36,1

36,1

 

 

 

 

 

Усього

240,1

36,1

276,2

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)

 

 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

1

2

3

4

5

 

 

Програма підтримки та розвитку Старосамбірського трудового архіву на 2018 рік

 0210180

240,1

36,1

276,2

 

 

Усього

 

240,1

36,1

276,2

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

N з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0210180

Завдання 1. Створення довідкової бази та облік документів , які зберігаються в архіві , удосконалення діловодства у сфері архівної справи, забезпечення належних умов зберігання документів та забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів, збирання, зберігання, використання та поширення інформації архівних документів

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Обсяг витрат на створення довідкової бази та облік документів, забезпечення належних умов зберігання документів

Тис.грн.

Рішення сесії Старосамбірської районної ради №324 від 26.12.2017 та №408 від 21.08.2018

240,1

 

 

кількість установ

 

Од.

Закон про Національний архівний фонд та архівні установи 

 

 

кількість штатних одиниць всього од

Ос.

Штатний розпис

2,5

 

 

в т.ч. службовці

 

 

2,0

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість прийнятих документів , установ , що ліквідувались або припинили діяльність од. або припинили діяльність

Од.

Прийняття згідно описів  

400

 

 

кількість листів, звернень, заяв скарг

Од.

Прийняття заяв від громадян

300

 

 

кількість виданих довідок , архівних витягів, копій

Од.

Видача довідок , витягів , копій

1200

 

 

кількість перевірок,од.

Од.

Перевір.

4

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

кількість прийнятих документів на одного працівника

Од.

Документи

200

 

 

кількість листів , звернень , скарг   на одного працівника

Од..

Прийняття заяв від громадян

150

 

 

кількість виданих довідок , витягів , копій на одного працівника

Од.

Видача довідок , витягів , копій

600

 

 

 кількість перевірок на одного працівника

Од.

Перевір. 

2

4

 

Показники якості

 

Х

 

 

 

Відсоток забезпечення і надання інформації до потреб населення району

%

Х

100

2

0210180

Завдання 2. Капітальний ремонт будівлі Старосамбірського трудового архіву

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

обсяг витрат на проведення ремонту

Тис.грн

Відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків

36,1

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість видів робіт що планується

Од.

Проектно-кошторисна документація

1

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середня вартість одного запланованого виду робіт

Тис.грн.

Розрахунок

36,1

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

відсоток виконання робіт з капітального ремонту будівлі

%

Розрахунок

100

                                                               

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання

 

загальний фонд

спеціаль- ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль- ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль- ний фонд

разом

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

Інша діяльність у сфері державного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

                               

                                   ___________________________________________________________