Старосамбірська

районна державна адміністрація

ПОРЯДОК проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики

 
                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                 від 3 листопада 2010 р. N 996
ПОРЯДОК
         проведення консультацій з громадськістю з питань 
           формування та реалізації державної політики
 
1. Цей  Порядок  визначає  основні  вимоги  до  організації і 
проведення органами виконавчої влади консультацій з  громадськістю 
з питань    формування    та    реалізації    державної   політики
(далі - консультації з громадськістю).
     2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення
громадян  до  участі  в  управлінні  державними справами,  надання
можливості для їх вільного доступу до  інформації  про  діяльність
органів   виконавчої   влади,   а  також  забезпечення  гласності,
відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.
     Проведення консультацій   з   громадськістю    має    сприяти
налагодженню   системного   діалогу  органів  виконавчої  влади  з
громадськістю,  підвищенню якості  підготовки  рішень  з  важливих
питань  державного  і  суспільного життя з урахуванням громадської
думки,  створенню умов для участі громадян у розробленні  проектів
таких рішень.
     3. Консультації  з  громадськістю  проводяться  з питань,  що
стосуються суспільно-економічного розвитку держави,  реалізації та
захисту   прав  і  свобод  громадян,  задоволення  їх  політичних,
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
     4. Результати   проведення   консультацій   з   громадськістю
враховуються   органом   виконавчої   влади   під   час  прийняття
остаточного рішення або в подальшій його роботі.
     5. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган
виконавчої    влади,   який   є   головним   розробником   проекту
нормативно-правового  акта  або  готує  пропозиції щодо реалізації
державної  політики  у  відповідній сфері державного і суспільного
життя.
     Інформація,   пов’язана   з   організацією   та   проведенням
консультацій   з   громадськістю,   оприлюднюється   у  спеціально
створеній   рубриці   “Консультації  з  громадськістю”  офіційного
веб-сайту органу виконавчої влади.
{  Пункт  5  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від 
08.04.2015 }
     6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний  план
проведення  консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план)
з урахуванням основних завдань,  визначених  Програмою  діяльності
Кабінету  Міністрів  України,  Державною  програмою економічного і
соціального розвитку  України,  планом  законопроектних  робіт  та
іншими  документами,  а  також  результатів  проведення попередніх
консультацій з громадськістю.
     Орієнтовний план   складається   з   урахуванням   пропозицій
громадських  рад,  утворених при міністерствах,  інших центральних
органах виконавчої влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки
Крим,  обласних,  Київській та Севастопольській міських, районних,
районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях (далі
- громадська рада).
     Орієнтовний план     затверджується    до    початку    року,
оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади  та
в інший прийнятний спосіб.
     7.  Громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації,
творчі  спілки,  професійні  спілки  та  їх об’єднання, асоціації,
організації  роботодавців та їх об’єднання, органи самоорганізації
населення,    недержавні    засоби    масової   інформації,   інші
непідприємницькі  товариства  та установи, легалізовані відповідно
до  законодавства  (далі  - інститути громадянського суспільства),
можуть   ініціювати  проведення  консультацій  з  громадськістю  з
питань,   не  включених  до  орієнтовного  плану,  шляхом  подання
відповідних  пропозицій  громадській раді або безпосередньо органу
виконавчої  влади. { Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
     У   разі  коли  пропозиція  щодо  проведення  консультацій  з
громадськістю  з  одного  питання  надійшла не менше ніж від трьох
інститутів    громадянського    суспільства,   такі   консультації
проводяться  обов'язково.  {  Абзац  другий  пункту  7 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від
08.04.2015 }
     Ініціювати проведення  консультацій   з   громадськістю,   не
включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.
     8.  Орган  виконавчої  влади  протягом  трьох  робочих днів з
початку  проведення консультацій з громадськістю подає громадській
раді    проекти    відповідних    нормативно-правових   актів   та
інформаційно-аналітичні матеріали до них.
{  Пункт  8  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від 
08.04.2015 }
     9. До  участі  у  проведенні  консультацій  з   громадськістю
залучаються    в    установленому    порядку    органи   місцевого
самоврядування.
     10. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з
громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації,  надають
їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
     11.   Консультації   з   громадськістю  проводяться  у  формі
публічного  громадського  обговорення,  електронних консультацій з
громадськістю  (безпосередні  форми) та вивчення громадської думки
(опосередкована форма).
     Консультації  з громадськістю у формі публічного громадського
обговорення,  електронних консультацій з громадськістю та вивчення
громадської  думки  з  одних і тих самих питань можуть проводитись
одночасно.
{  Пункт  11  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від 
08.04.2015 }
     12.   В  обов’язковому  порядку  проводяться  консультації  з
громадськістю  у  формі публічного громадського обговорення та/або
електронних    консультацій    з   громадськістю   щодо   проектів
нормативно-правових актів, які:
     стосуються   конституційних   прав,   свобод   та  обов’язків
громадян;
     стосуються   життєвих   інтересів   громадян,  у  тому  числі
впливають на стан навколишнього природного середовища;
     передбачають  провадження  регуляторної  діяльності  у певній
сфері;
     визначають   стратегічні   цілі,   пріоритети  і  завдання  у
відповідній  сфері  державного  управління  (у  тому числі проекти
державних  і  регіональних  програм  економічного,  соціального  і
культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання);
     стосуються   інтересів   територіальних   громад,  здійснення
повноважень    місцевого   самоврядування,   делегованих   органам
виконавчої влади відповідними радами;
     визначають порядок надання адміністративних послуг;
     стосуються   правового   статусу  громадських  об’єднань,  їх
фінансування та діяльності;
     передбачають  надання  пільг  чи  встановлення  обмежень  для
суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;
     стосуються  присвоєння  юридичним  особам  та  об’єктам права
власності,  які  за ними закріплені, об’єктам права власності, які
належать   фізичним  особам,  імен  (псевдонімів)  фізичних  осіб,
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;
     стосуються   витрачання   бюджетних  коштів  (звіти  головних
розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).
     Строк   проведення   таких   консультацій   з   громадськістю
визначається  органом виконавчої влади і повинен становити не менш
як 15 календарних днів.
     Проекти   регуляторних   актів   виносяться   на   громадське
обговорення   з  урахуванням  вимог  Закону  України  "Про  засади
державної    регуляторної    політики    у   сфері   господарської
діяльності" ( 1160-15 ).
{  Пункт  12  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від 
08.04.2015 }
     13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію  і
проведення публічних заходів: { Абзац перший пункту 13 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від
08.04.2015 }
     конференцій, форумів,   громадських   слухань,   засідань  за
круглим столом, зборів, зустрічей (нарад) з громадськістю; { Абзац
другий  пункту  13  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
     Інтернет-конференцій, відеоконференцій. { Абзац третій пункту
13 в редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
     Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть
проводитися  засідання  громадських рад, інших допоміжних органів,
утворених  при  органах  виконавчої  влади.  {  Пункт 13 доповнено
абзацом   згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  )  від
08.04.2015 }
     14. Публічне  громадське  обговорення організовує і проводить
орган  виконавчої влади у такому порядку: { Абзац перший пункту 14
із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п )
від 08.04.2015 }
     визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
     приймає рішення про проведення обговорення;
     розробляє план    заходів   з   організації   та   проведення
обговорення (у разі потреби);
     вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних
груп  населення,  а  також  суб'єктів  господарювання,  інститутів
громадянського суспільства,  органів місцевого  самоврядування  та
інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);
     оприлюднює в  обов'язковому порядку інформацію про проведення
обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади або за
відсутності  відповідної  технічної  можливості в інший прийнятний
спосіб;  {  Абзац  шостий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
     збирає та   аналізує   інформацію  про  оцінку  громадськістю
ефективності  запропонованого  органом  виконавчої   влади   шляху
вирішення питання;
     формує експертні  пропозиції  щодо  альтернативного вирішення
питання;
     забезпечує врахування   результатів   обговорення   під   час
прийняття остаточного рішення;
     проводить  аналіз  результатів  обговорення;  { Абзац десятий
пункту  14  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
     оприлюднює результати  обговорення  на  офіційному  веб-сайті
органу  виконавчої  влади або за відсутності відповідної технічної
можливості  в  інший прийнятний спосіб. { Абзац одинадцятий пункту
14   із   змінами,   внесеними   згідно  з  Постановою  КМ  N  234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
     Для організаційного   забезпечення   проведення    публічного
громадського  обговорення  орган  виконавчої влади може утворювати
робочу групу.
     15. В інформаційному повідомленні про  проведення  публічного
громадського обговорення зазначаються:
     найменування органу    виконавчої   влади,   який   проводить
обговорення;
     питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;
     варіанти вирішення питання;
     адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному
веб-сайті  органу виконавчої влади тексту проекту акта; { Пункт 15
доповнено   новим   абзацом   згідно   з   Постановою   КМ  N  234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
     соціальні групи населення та заінтересовані сторони,  на  які
поширюватиметься дія прийнятого рішення;
     можливі  наслідки  проведення  в  життя  рішення  для  різних
соціальних  груп  населення  та  заінтересованих  сторін;  { Абзац
сьомий  пункту  15  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
     відомості  про  місце  і  час  проведення  публічних заходів,
порядок  обговорення,  акредитації  представників  засобів масової
інформації,  реєстрації  учасників;  {  Абзац восьмий пункту 15 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }
     порядок   участі   в   обговоренні  представників  визначених
соціальних  груп  населення  та  заінтересованих  сторін;  { Абзац
дев'ятий  пункту  15  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
     поштова та електронна адреси, строк і форма подання письмових
пропозицій  та  зауважень;  {  Абзац десятий пункту 15 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від
08.04.2015 }
     адреса і  номер  телефону,  за якими надаються консультації з
питання, що винесено на публічне громадське обговорення;
     прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади;
     строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
     16.  Електронні  консультації  з  громадськістю проводяться у
підрубриці   "Електронні  консультації  з  громадськістю"  рубрики
"Консультації   з   громадськістю"   офіційного  веб-сайту  органу
виконавчої влади.
     Під  час  проведення електронних консультацій з громадськістю
враховуються    строки    та    порядок    оприлюднення   проектів
нормативно-правових   і  регуляторних  актів,  визначені  Законами
України  "Про  доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) та "Про
засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської
діяльності" ( 1160-15 ).
     Для  проведення  електронних  консультацій  з громадськістю з
питань,  визначених  у  пункті  12 цього Порядку, використовується
також урядовий веб-сайт "Громадянське суспільство і влада".
{  Пункт  16  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від 
08.04.2015 }
     17.   Під   час   проведення   електронних   консультацій   з
громадськістю   орган   виконавчої   влади  оприлюднює  на  своєму
офіційному  веб-сайті  та  на  урядовому  веб-сайті  "Громадянське
суспільство  і  влада"  інформаційне  повідомлення  про проведення
електронних   консультацій,  текст  проекту  акта,  винесеного  на
обговорення.
     В  інформаційному  повідомленні  про  проведення  електронних
консультацій з громадськістю зазначаються:
     найменування   органу   виконавчої   влади,   який  проводить
електронні консультації з громадськістю;
     назва   проекту   акта  або  стислий  зміст  пропозиції  щодо
реалізації  державної  політики  у  відповідній сфері державного і
суспільного життя, винесеної на обговорення;
     соціальні  групи  населення та заінтересовані сторони, на які
поширюватиметься   дія   рішення,   яке   планується  прийняти  за
результатами електронних консультацій з громадськістю;
     можливі  наслідки  проведення  в  життя  рішення  для  різних
соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
     електронна  адреса,  строк  і  форма  подання  пропозицій  та
зауважень;
     номер  телефону, за яким надаються консультації з питання, що
винесено на обговорення;
     прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади;
     строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
{  Пункт  17  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від 
08.04.2015 }
     18.   Консультації   з  громадськістю  розпочинаються  з  дня
оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення.
{  Пункт  18  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від 
08.04.2015 }
     19.    Пропозиції    та   зауваження   учасників   публічного
громадського  обговорення подаються в усній та письмовій формі під
час публічних заходів та у письмовій формі на поштову і електронну
адреси,  зазначені  в  інформаційному  повідомленні про проведення
публічного громадського обговорення.
     Під  час  проведення заходів у рамках публічного громадського
обговорення  ведеться  протокол,  у  якому фіксуються висловлені в
усній формі пропозиції і зауваження.
     Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з
громадськістю  подаються  в  письмовій формі на електронну адресу,
зазначену в інформаційному повідомленні про проведення електронних
консультацій  з  громадськістю,  а  також за допомогою спеціальних
сервісів урядового веб-сайту "Громадянське суспільство і влада" та
офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади за їх наявності.
    Інститути  громадянського  суспільства,  наукові та експертні
організації,  інші  юридичні  особи  під  час подання пропозицій і
зауважень  у  письмовій  формі  зазначають  своє  найменування  та
місцезнаходження.
    
Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.
{  Пункт  19  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від 
08.04.2015 }
     20. Пропозиції та зауваження,  що надійшли під час публічного
громадського     обговорення,     електронних    консультацій    з
громадськістю,  вивчаються  та  аналізуються  із залученням у разі
потреби відповідних фахівців. { Абзац перший пункту 20 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від
08.04.2015 }
     За    результатами   публічного   громадського   обговорення,
електронних  консультацій  з громадськістю органи виконавчої влади
готують  звіт,  в  якому зазначається: { Абзац другий пункту 20 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }
     найменування органу    виконавчої    влади,   який   проводив
обговорення;
     зміст питання  або  назва  проекту  акта,  що  виносилися  на
обговорення;
     інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
     інформація про  пропозиції,  що надійшли до органу виконавчої
влади  за  результатами  обговорення, із зазначенням автора кожної
пропозиції;  { Абзац шостий пункту 20 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
     інформація про    врахування    пропозицій    та    зауважень
громадськості  з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та
причин неврахування пропозицій та зауважень;
     інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.
     21.  Звіт  про результати публічного громадського обговорення
та електронних консультацій з громадськістю орган виконавчої влади
в  обов’язковому  порядку  доводить до відома громадськості шляхом
оприлюднення  на  своєму офіційному веб-сайті, урядовому веб-сайті
"Громадянське  суспільство і влада" (у разі проведення електронних
консультацій  з громадськістю на зазначеному веб-сайті) та в інший
прийнятний  спосіб  не пізніше ніж через два тижні після прийняття
рішень за результатами обговорення.
{  Пункт  21  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від 
08.04.2015 }
     22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
     проведення соціологічних    досліджень    та     спостережень
(опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів,
фокус-групи тощо);
     створення телефонних "гарячих ліній",  проведення моніторингу
коментарів,  відгуків,  інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та
електронних засобах  масової  інформації  для  визначення  позиції
різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
     опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян
пропозицій  та  зауважень  з   питання,   що   потребує   вивчення
громадської думки.
     23. Вивчення  громадської думки організовує і проводить орган
виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:
     визначає:
     - потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
     - питання,  з яких проводиться  вивчення  громадської  думки,
альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
     - строк, форми і методи вивчення громадської думки;
     - на  конкурсній  основі дослідницькі організації,  фахівців,
експертів,  громадські  організації,  які  проводитимуть  вивчення
громадської думки;
     - ступінь  репрезентативності  соціальних  груп  населення та
заінтересованих сторін, які досліджуються;
     отримує підсумкову   інформацію   про   результати   вивчення
громадської думки;
     узагальнює громадську  думку  щодо  запропонованого вирішення
питань, що потребували вивчення громадської думки;
     забезпечує врахування громадської  думки  під  час  прийняття
органом   виконавчої   влади  остаточного  рішення  з  питань,  що
потребували вивчення громадської думки;
     оприлюднює в обов'язковому порядку  на  офіційному  веб-сайті
органу  виконавчої  влади  та в інший прийнятний спосіб результати
вивчення громадської думки.
     24. У  звіті  про  результати  вивчення   громадської   думки
зазначається:
     найменування органу   виконавчої   влади,   який  організував
вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);
     найменування адміністративно-територіальної  одиниці  у  разі
вивчення громадської думки на окремій території;
     соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення
думки яких проводилося;
     тема та питання,  з  яких  проводилося  вивчення  громадської
думки;
     методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
     ступінь допустимого    відхилення    від    обраної    моделі
дослідження;
     інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
     узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення
питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування
під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;
     обґрунтування прийнятого   рішення   у   разі    неврахування
громадської думки.
     25. Для   організації  вивчення  громадської  думки  з  метою
отримання об'єктивної та достовірної інформації  орган  виконавчої
влади   може  відповідно  до  законодавства  укладати  договори  з
дослідницькими організаціями,  фахівцями,  експертами, інститутами
громадянського  суспільства  про  проведення  на умовах відкритого
конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень,
експрес-аналізу  пропозицій  різних  соціальних  груп населення та
заінтересованих сторін.
 

                      

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено