Старосамбірська

районна державна адміністрація

Громадська рада

Розпорядження голови райдержадміністрації

Про створення Громадської ради для проведення   консультативної діяльності з питань розвитку  громадянського  суспільства в Старосамбірському районі  при голові Старосамбірської райдержадміністрації

      Відповідно до ст.6, ст..13, ст.22, п.9 ст.39  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання   постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з метою участі   об'єднань  громадян  у  підготовці рішень органів державної влади  та  органів  місцевого  самоврядування  з питань розвитку громадянського суспільства та контролю за їх виконанням, створення умов для суспільно-економічного та соціально-політичного розвитку району, а також  залучення громадськості до обговорення проблем розвитку району, збільшення рівня  захисту прав і свобод людини та їх добробуту, активізації участі громадян в управлінні державою, сприяння розвитку демократії, побудови інформаційного та громадянського  суспільства у Старосамбірському районі:

            1. Створити Громадську раду для проведення консультативної діяльності з питань розвитку громадянського суспільства у Старосамбірському районі при голові Старосамбірської райдержадміністрації та затвердити склад ради, згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Громадську раду для проведення   консультативної діяльності з питань розвитку громадянського суспільства в Старосамбірському районі при голові Старосамбірської райдержадміністрації, що додається.

3.  Розпорядження голови райдержадміністрації від 27 травня 2009 року № 216 «Про створення Громадської ради  для проведення експертної та консультативної діяльності з питань розвитку інформаційного та громадянського суспільства в Старосамбірському районі при голові Старосамбірської райдержадміністрації» вважати таким, що втратило чинність.

            4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації  Р. Батючка.

   

Голова райдержадміністрації                                                                  Володимир Цегенько

                                                                                                                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                    розпорядження  голови                                                                                    райдержадміністрації                                                                                    від 7 квітня   2011 року                                                                                    №  151/01-01 ПОЛОЖЕННЯ

про   Громадську раду для  проведення   консультативної діяльності з питань розвитку  громадянського  суспільства у Старосамбірському районі  при голові Старосамбірської райдержадміністрації

 

1. Громадська рада для проведення консультативної діяльності з питань розвитку громадянського суспільства в Старосамбірському районі при голові Старосамбірської райдержадміністрації (далі – Громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю щодо питань формування та реалізації державної політики в сфері суспільно-економічного і соціально-політичного розвитку району, інформатизації, формування та використання національних інформаційних ресурсів, а також залучення громадськості до обговорення проблем розвитку району, збільшення рівня захисту прав і свобод людини та їх добробуту, активізації участі громадян в управлінні державою, сприяння розвитку  демократії, створення умов для розвитку інформаційного та громадянського суспільства і здійснює свою діяльність на громадських засадах.

            2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю щодо питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», рішеннями районної ради, розпорядженнями голів облдержадміністрації і  райдержадміністрації, а також цим Положенням.

 3. Основними завданнями громадської ради є:

- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- координація заходів, пов’язаних з проведенням райдержадміністрацією консультацій з громадськістю щодо питань формування та реалізації державної політики у сфері суспільно-економічного і соціально-політичного розвитку району, інформатизації, формування та використання національних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного та громадянського  суспільства;

- підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації в сфері розвитку громадського  суспільства;

- участь, за пропозицією керівництва райдержадміністрації і об’єднань громадян та органів місцевого самоврядування, у підготовці найважливіших рішень з основних напрямів її діяльності та, у разі схвалення в установленому порядку цих рішень, проведення моніторингу їх реалізації;

- підготовка пропозицій до плану проведення консультацій з громадськістю із зазначенням строків проведення публічних громадських обговорень, який затверджується головою Громадської ради після погодження з райдержадміністрацією;

- проведення інших заходів щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю.

 4. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

- готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

- подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;

- подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;

- розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

- здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

- опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подає їх в установленому порядку на розгляд і затвердження голові райдержадміністрації;

- систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації та   веб-сторінку райдержадміністрації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

- готує і подає на затвердження голові райдержадміністрації план заходів з виконання завдань розвитку інформаційного та громадянського суспільства в Старосамбірському районі, який передбачений чинним законодавством України.

 5. Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

- отримувати в установленому порядку від відділів, управлінь, структурних підрозділів райдержадміністрації та служб району, підприємств всіх форм власності, закладів і організацій, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для своєї роботи;

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи Громадської ради;

- залучати до своєї роботи представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), представників громадських організацій і засобів масової інформації, а також окремих фахівців (за їх згодою);

- проводити асамблеї, конференції, збори з питань ініційованих учасниками Громадської ради, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, партійними і громадськими організаціями щодо питань формування та реалізації державної політики.

6. До складу Громадської ради включаються представники громадських організацій, професійних спілок, окремих громадян  та їх об'єднань, діяльність яких пов’язана із сферою розвитку громадянського суспільства, інформатизації, формуванням та використанням національних інформаційних ресурсів, створенням умов для соціально-економічного, суспільно-політичного розвитку району та засобів масової інформації.

Персональний склад Громадської ради затверджує голова райдержадміністрації, що є підставою для проведення установчого засідання Громадської ради, на якому вирішуються питання щодо організації її діяльності, обрання Голови і секретаря ради.

Підтвердження повноваження Голови та секретаря ради проводиться   таємним голосуванням  членів ради з числа запропонованих кандидатур членів ради. Голова та секретар  ради вважаються обраними якщо за них проголосувало 50% плюс один голос  з числа присутніх на засіданні. Для  підтвердження результатів голосування обирається лічильна комісія з числа присутніх на засіданні. За підсумками голосування складається протокол.

Голова райдержадміністрації може делегувати Громадській раді повноваження щодо внесення змін до затвердженого ним складу Громадської ради.

Включення до затвердженого Головою райдержадміністрації складу Громадської ради нових членів та припинення членства у раді здійснюється за письмовою заявою рішенням Громадської ради на черговому її засіданні, за поданням Голови Громадської ради та затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

7. Громадську раду очолює Голова строком на два роки. Голова громадської ради має заступника, який призначається Головою ради з числа членів ради. Голова Громадської ради та його заступник і секретар ради працюють на громадських засадах строком на два роки. Секретар ради обирається членами ради строком на два роки.

Після завершення строку діяльності Голови або секретаря його повноваження можуть бути підтверджені на наступний термін таємним голосуванням присутніми на засіданні членами ради. Голова та секретар  ради вважаються обраними якщо за них проголосувало 50% плюс один голос  з числа присутніх на засіданні. У випадку не підтвердження повноважень Громадська рада припиняє свою діяльність та створюється нова Громадська рада.

При складенні Головою або секретарем ради своїх повноважень на підставі письмової заяви достроково, наказом Голови ради призначається звітно-виборне засідання Громадської ради і обирається новий Голова і секретар ради.

Звіт діяльності Голови та секретаря ради проводиться щорічно на останньому засіданні Громадської ради поточного року.

8. Голова Громадської ради (далі - рада):

- організовує діяльність ради;

- скликає та організовує підготовку засідання ради;

- підписує документи від імені ради;

- представляє раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації та громадськістю.9. Заступник голови Громадської ради  виконує обов’язки, визначені Головою ради, а на час відсутності Голови ради виконує його обов’язки.

10. Для організаційного забезпечення своєї роботи Громадська рада при потребі  може утворювати робочий орган – секретаріат. Порядок роботи секретаріату визначається Громадською радою.

11. Секретар Громадської ради веде протокольну роботу на засіданнях і готує матеріали для затвердження головою райдержадміністрації. На секретаря покладаються обов’язки ведення діловодства Громадської ради.

12. Громадська рада може мати свій фірмовий бланк.

13. Громадська рада здійснює свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше, ніж один раз кожного кварталу. Діяльність Громадської ради здійснюється гласно, за участю представників засобів масової інформації. Затверджений план роботи Громадської ради доводиться до відома голови райдержадміністрації.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

У засіданнях Громадської ради можуть брати участь керівники, або  повноважні  представники структурних підрозділів апарату  райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, запрошені гості без права на голосування за прийняті рішення.

14. Рішення Громадської ради з поточних питань, окрім звітно-виборного, є правочинним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

15.  Рішення ради мають рекомендаційний характер.

16. Громадська рада на першому своєму засіданні нового календарного року приймає і рекомендує до розгляду голові райдержадміністрації план заходів з виконання завдань розвитку громадянського та інформаційного суспільства в Старосамбірському районі в поточному році, передбачених чинним законодавством України, що затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації. До поданого плану заходів під час затвердження можуть бути внесені корективи компетентними спеціалістами в сфері інформаційного і громадянського суспільства за погодженням з Головою ради.

17. Рішення Громадської ради оформлюється протоколом, який підписує головуючий на засіданні та секретар ради. Протокол засідання передається на розгляд голові райдержадміністрації для реагування і прийняття рішення.

18. Пропозиції і рекомендації Громадської ради можуть бути реалізовані шляхом виконання відповідного розпорядження голови райдержадміністрації.

19. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської ради здійснює керівник апарату райдержадміністрації, фінансове забезпечення діяльності Громадської ради здійснюється на громадських засадах.

20. Рішення про припинення діяльності Громадської ради приймається відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

Підставою для припинення діяльності ради є: відсутність проведення засідань ради понад два рази на рік; відсутність планів роботи ради; письмова відмова від участі в роботі ради більше половини її членів; діяльність ради не по суті її створення; невиконання Положення про раду; завершення терміну дії Голови та секретаря ради.

                 д

Детальніше:Розпорядження голови...

Створено Громадську раду

ПРОТОКОЛУстановчих зборів Громадської ради для проведення   консультативної діяльності з питань розвитку  громадянського  суспільства в Старосамбірському районі  при голові Старосамбірської райдержадміністрації   

Детальніше:Створено Громадську раду

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено