Старосамбірська

районна державна адміністрація

Продовження проекту "Програми соціально-економічного розвитку......." (1)

 

2. КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ

  

Проблематика дорожньої та транспортної інфраструктури:

 - Недостатнє фінансування коштів на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання на належному рівні мережі автомобільних доріг загального користування та комунальної власності. 

- Через високу вартість не оновлюються транспортні засоби, мають місце зриви в роботі автомобільного транспорту.

 - Проблема відшкодування у повному обсязі транспортним підприємствам понесених збитків за пільгове перевезення пасажирів.

 Проблематика сільських територій:

 - Низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію зумовлюють зменшення обсягів сільськогосподарського виробництва.

 - Недостатній розвиток сільськогосподарської кооперації, малого підприємництва на селі та соціальної інфраструктури спричиняє відтік населення із сільських територій.

 Більш за все в цій ситуації страждає молодь. Не знайшовши для себе реальної роботи, а, відповідно, не маючи доходів, люди виїжджають у міста, за межі регіону, держави, що призводить до деградації сільських територій та району в цілому.

 Неритмічна робота ряду промислових підприємств:

 - зменшення обсягів постачань готової продукції у східні області країни, АР Крим, а також Російську Федерацію;

 - обмежений доступ підприємств базових галузей промисловості до кредитних ресурсів через високі відсоткові ставки комерційних банків, особливо на довгостроковий період для технічного переозброєння;

 - коливання валютного курсу, що призводить до збільшення кредитного портфеля підприємств та зменшення валютної виручки;

 - зниження купівельної спроможності населення.

 Безробіття та низькі доходи населення:

 Заробітна плата – один з головних показників і чинників рівня соціально-економічного життя. Велика різниця між високою вартістю життя і низькою ціною праці є найгострішою соціальною проблемою.

 Окрім цього, повільне зростання середньомісячної заробітної плати і купівельної спроможності обумовлене рядом негативних факторів, а саме:

 - негативною економічною динамікою;

 - інфляційними процесами.

 Проблемою також залишається наявність «тіньової зарплати».

 Екологія:

  - Незадовільний стан водопровідно-каналізаційних мереж у зв’язку із значним терміном       експлуатації призводить до забруднення поверхневих вод. На сьогодні знос основних фондів сягає понад 50 відсотків, технічне обладнання застаріле та замортизоване.

 - Недостатність коштів для  проведення  робіт  із берегоукріплення, регулювання русел річок, відновлення та спорудження протипаводкових об'єктів.

 - Погіршення екологічної ситуації в місцях збору та розміщення ТПВ пов'язано із забрудненням практично всіх природних ресурсів: атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих і підземних вод.

 -Відсутність документації (проектів відведення земельних ділянок та паспортизації) для існуючих сміттєзвалищ;

 - Недостатність сучасної сміттєзбиральної техніки, контейнерів для збору та роздільного збору ТПВ; 

 

3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ РЕГІОНУ

 3.1.  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА

 Пріоритетні напрями: Розвиток реального сектору економіки, активізація інвестиційної та підприємницької діяльності.

 Пріоритетні завдання на 2017 рік:

 

 • Забезпечення ефективного використання наявних виробничих потужностей та збільшення обсягів виробництва промислової продукції;

 • Збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції ;

 • Стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури;

 • Залучення інвестиційного ресурсу в економіку району;

 • Вдосконалення системи спрощення дозвільних (погоджувальних) процедур на розміщення господарських об’єктів та діяльність суб’єктів господарювання;

 • Спрощення умов ведення бізнесу шляхом широкого впровадження електронного документообігу і налагодження роботи центру надання адміністративних послуг;

   

  Ключові заходи для реалізації пріоритетних завдань:

 

 

 

 • Збільшення обсягів виробництва та розвиток галузей переробної промисловості за рахунок проведення модернізації, технічного переоснащення, перепрофілювання діючих та відкриття нових підприємств:

 

 • Початок робіт з будівництва ВЕС «Старий Самбір-2» потужністю 19,8 МВТ. ТОВ «Еко-Оптіма» спільно з ЄБРР та фондом чистих технологій Світового Банку.

 •  Початок робіт з будівництва ВЕС ТзОВ «Карпатський вітер».

 • Розширення промислового виробництва «фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону» СУКК «УкрЛісХолдінг».

 

 • Оновлення асортименту та освоєння нових видів продукції;

 • Створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг через ЦНАП;

 • Створення бази інвестиційних проектів та їх промоція;

 • Моніторинг показників підприємств, які формують промисловий комплекс району.

   

  Критерії виконання:

 • зростання обсягів промислового виробництва на 46,5% у порівнянні до досягнутих показників попереднього року;

 • виробництво 40 млн..кВт електроенергії  ;

   

  3.2. Підвищення якості життя населення

  Пріоритетні напрями: створення безпечного та комфортного життя; розвиток особистості; енергоефективність.

  Пріоритетні завдання на 2017 рік:

 • Захист вразливих верств населення, у тому числі учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб та ін.

 • Транспортний комфорт (оптимізація маршрутної мережі, справедливий розподіл компенсації за провезення пільгових категорій), розвиток зв’язку.

 • Здоровий спосіб життя.

 • Якісні освітні послуги.

 • Захист населення і території району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 • Енергозбереження (енергоаудит в будівлях, фінансова підтримка населення на енергозберігаючі заходи).

  Ключові заходи для реалізації пріоритетних завдань:

  Соціальний захист:

 

В основу пріоритетів соціальної політики району покладено забезпечення реалізації основних напрямків державної політики, спрямованої на підтримку сім’ї та найуразливіших верств населення,  в тому числі  сімей та осіб,  які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, сімей та учасників , які брали безпосередню участь в зоні АТО в Україні: 

 

 • виплата всіх видів соціальної допомоги соціально незахищеним верствам населення згідно з діючим законодавством;

 • охоплення населення програмою житлових субсидій та пільг;

 • забезпечення інвалідів засобами реабілітації та протезування, санаторно-курортним лікуванням та спецавтотранспортом, у тому числі учасників АТО та Героїв Революції гідності;

 • співпраця та взаємодія суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих ситуаціях, у тому числі із сім’ями із числа вимушених переселенців та учасників АТО;

 • оздоровлення і відпочинок дітей шкільного віку пільгових категорій;

 • ведення Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, а також дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

 • влаштування дітей, які набули правового статусу, в сімейні форми виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), забезпечення спільного проживання і виховання братів і сестер;

 • придбання житла для дітей-сиріт в рамках реалізації Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області на 2016-2018 рр.

   

  Безпека:

 • Забезпечення реалізації заходів затверджених державними та регіональними програмами

 • Здійснення заходів, спрямованих на створення екологічно безпечного життя через реалізацію Програми охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки:

 

 • Сприяння підготовці    необхідної    проектно-кошторисної документації    та виділення бюджетного  фінансування  для  проведення  робіт  із берегоукріплення, регулювання русел річок, відновлення та спорудження протипаводкових об'єктів;

 • Забезпечення централізованим збором ТПВ всіх населених пунктів району;

 • Виготовлення пакету документів на будівництво сміттєзвалища в урочищі «Смолинка» на території Стрільбицької сільської ради;

 • Забезпечення придбання необхідної кількості контейнерів для збору ТПВ;

 

 • Виконання заходів Районної цільової програми знешкодження

  Борщівника Сосновського на території населених пунктів Старосамбірського району на 2014-2019 роки»;

 • Виконання заходів «Місцевої Програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року у Старосамбірському районі»;

 

 

 

Розвиток особистості:

 

Освіта

 

 Розвиток сфери освіти відповідно до вимог економіки – це одна з найважливіших цілей Стратегії сталого розвитку Старосамбірського району на 2008-2017 роки. Освітня галузь спрямована на виховання людини - як особистості, розкриття її талантів, розумових і фізичних здібностей, посилення її високих моральних якостей; формування громадянина - як найвищої цінності суспільства, здатного до свідомого суспільного вибору, збагачення на цих основах інтелектуального, творчого, культурного потенціалу населення.

 

 • Збереження і розвиток загальноосвітніх  навчальних закладів, впровадження новітніх інформаційних технологій, сучасних досягнень педагогічної науки;

 • створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах;

 • забезпечення 100 відсоткового підвезення учнів до опорних загальноосвітніх навчальних закладів;

 • продовження комп’ютеризації та підключення освітніх закладів і установ до мережі Інтернет;

 • зміцнення  матеріально-спортивної бази в загальноосвітніх навчальних закладах (ремонт та будівництво спортивних майданчиків);

 • впровадження у практику навчальних закладів моделі виховної роботи на основі розроблених програм виховання з наголосом на громадянських, державницьких та військово-патріотичних аспектах;

   

  Охорона здоров’я

 

  Протягом 2017 року заклади охорони здоров’я району працюватимуть над завершенням нереалізованих заходів Стратегії сталого розвитку Старосамбірського району на 2008-2017рр.

 

Розпочнеться переведення системи охорони здоров`я на страхову модель, підготовка до реформування госпітальної ланки системи охорони здоров`я,розширення автономії медичних закладів.

 

 

 

 • Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги мешканцям району;

 • Розвиток сімейної медицини;

 • Профілактична робота по попередженню гострих інфекційних захворювань, раннє виявлення туберкульозу,   онкологічних хвороб, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету;

 • надання медичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей.

 • оптимізація мережі закладів охорони здоров’я та ліжкового фонду відповідно до кількості населення;

 • розвиток стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;