Старосамбірська

районна державна адміністрація

Відділ з питань організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю

Начальник -  Следзевич Валентина Федорівна

  Контактний телефон (03238) 21-5-58

  Функціональні обов’язки відділу:

 

Основні функції та завдання відділу

Ø     Забезпечення взаємодії з обласною державною адміністрацією

-Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань забезпечує взаємодію апарату районної державної адміністрації із обласною державною адміністрацією.

- За дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації інформує відповідні підрозділи апарату облдержадміністрації з питань,  віднесених до компетенції відділу.

-Організаційно забезпечує підготовку робочих поїздок до району голови облдержадміністрації.

-Організовує проведення окружних нарад з працівниками органів місцевого самоврядування, які проводить облдержадміністрація.

- Інформує Львівську обласну державну адміністрацію про найважливіші суспільно - політичні події, що відбуваються в районі.

Ø     Забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування

-Забезпечує роботу  голови районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування. Організовує підготовку робочих поїздок голови райдержадміністрації до населених пунктів району.

-Готує спільно з іншими підрозділами райдержадміністрації пропозиції до облдержадміністрації щодо підвищення ефективності функціонування місцевих органів влади.

-Бере участь у розробці та реалізації заходів щодо вдосконалення структури місцевих органів виконавчої влади.

-Готує проекти доручень голови райдержадміністрації на виконання рішень районної ради та  узагальнює інформації про хід виконання даних рішень.

Ø     Надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування

-Вивчає, узагальнює і поширює нові форми та методи діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, надає їм методичну і практичну допомогу в поліпшенні та вдосконаленні управлінської роботи з питань, які віднесені до компетенції відділу.

-Сприяє у межах повноважень відділу здійсненню сільськими, селищними і міськими  радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами власних повноважень місцевого самоврядування.

-Організовує проведення  навчань – семінарів  з працівниками органів місцевого самоврядування.                   

-Вивчає і аналізує протоколи сесій місцевих рад та їх виконавчих комітетів у частині  відповідності їх інструкції з діловодства.

Ø    Сприяння виборчим комісіям щодо організації проведення виборів, референдумів у частині їх матеріально-технічного забезпечення

-Відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведення виборів, референдумів та опитувань населення (у частині матеріально - технічного забезпечення).

Ø     Планування роботи районної державної адміністрації

-Відділ формує проекти річних, квартальних планів та планів  роботи на місяць райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків) та подає на затвердження голові райдержадміністрації.

-Розробляє спільно з відділами та секторами апарату районної державної адміністрації плани роботи апарату на квартал та місяць.

-Узагальнює інформації структурних підрозділів районної державної адміністрації та готує звіт про виконання річного та квартального планів роботи райдержадміністрації.

Ø     Підготовка та прийняття управлінських рішень, участь в організації роботи дорадчих органів

-За пропозицією заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, служб району формує план роботи Колегії на півріччя (рік) та подає на затвердження голові райдержадміністрації.

- Готує  проект доручення голови райдержадміністрації про підготовку та проведення засідання Колегії райдержадміністрації.

-Бере участь в організаційному забезпеченні засідань Колегії  райдержадміністрації.

-Складає  порядок денний та регламент роботи засідання Колегії з визначенням доповідачі, співдоповідачів та запрошених з кожного питання.

- Оформляє протокол засідання Колегії районної державної адміністрації.

-Бере участь в роботі комісій, робочих груп та інших дорадчих органів ( в межах компетенції відділу).

Ø    Здійснення контролю за  виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади органами  місцевого самоврядування.

-Розробляє графіки (щоквартально) проведення перевірок здійснення виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади місцевими радами та подає на затвердження голові райдержадміністрації.

-Організовує роботу комісії для проведення перевірок за  здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

-Оформляє акт про результати перевірки стану виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади органами місцевого самоврядування та надсилає виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад для відповідного реагування.

-Забезпечує підготовку розгляду на засіданні Колегії райдержадміністрації питання про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої    влади органами місцевого самоврядування (у разі потреби).

-Узагальнює подані органами місцевого самоврядування звіти про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади та надсилає в організаційний відділ облдержадміністрації.

Ø     Забезпечення взаємодії з депутатами всіх рівнів

- Здійснює взаємодію райдержадміністрації з депутатами всіх рівнів.

-Спільно з іншими підрозділами райдержадміністрації організаційно забезпечує підготовку зустрічей голови райдержадміністрації, за участі депутатів всіх рівнів щодо вирішення проблемних питань територій.

Ø     Забезпечення підготовки матеріалів на розгляд головою районної державної адміністрації

-Бере участь у підготовці аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з організаційних питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації.

-За вказівкою  голови районної державної адміністрації, керівника апарату розробляє проекти розпоряджень та доручень  голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу.

Ø     Вирішення питань адміністративно - територіального устрою та адміністративно - територіальної реформи

-Бере участь, відповідно до компетенції відділу, у підготовці заходів щодо проведення адміністративно-територіальної реформи.

-Вивчає, подані органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, матеріали з питань адміністративно-територіального поділу та спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими службами райдержадміністрації готує пропозиції для подання їх на розгляд районної ради відповідно до  чинного законодавства.

Ø     Інформаційно – комп’ютерне  забезпечення діяльності райдержадміністрації

-Здійснює впровадження, вдосконалення та експлуатацію в апараті райдержадміністрації системи технічного, програмного, інформаційного забезпечення користувачів.

-Здійснює організацію комунікаційної мережі зв'язку районного рівня з облдержадміністрацією, її структурними підрозділами, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування  та супроводжує її експлуатацію.Забезпечує оперативне функціонування електронного зв"язку Local-mail по програмі Fhe Bat.

-Організовує виконання робіт по початковому встановленню та подальшому налагодженню програмного забезпечення.

- Здійснює заходи по створенню і забезпеченню постійного функціонування системи антивірусного захисту інформаційного простору районної днржавної адміністрації.

-Забезпечує дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп"ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання, обліку та інвентаризації.Веде картковий облік встановлених комп"ютерних програм.

 Ø     Забезпечення інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько -  політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі, аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в районі.

 

-  Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації регіональної політики з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

 

Проводить вивчення та дослідження громадської думки, реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, узагальнює їх та здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.

-Сприяє у створенні належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства у районі, участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики.

-Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань району.

-Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій.

-Забезпечує впровадження ефективних механізмів комунікацій між районною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства. Організовує  підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації публічних громадських обговорень. Готує пропозиції щодо підтримки суспільно значущих громадських ініціатив у районі.

-Організовує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації публічні заходи райдержадміністрації за участі представників інститутів громадянського суспільства. Здійснює підготовку, організацію та проведення офіційних заходів з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо, забезпечує участь керівництва районної державної адміністрації у цих заходах.

-Здійснює моніторинг проведення протестних акцій, організовує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації взаємодію з їх учасниками, розгляд їх вимог.

-Сприяє, забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації наукових конференцій, семінарів, круглих столів з політико-правових питань, консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку району, а також стосовно інших питань.

-Надає місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції.

- Проводить аналіз, узагальнює та розміщує інформацію про основні події, заходи, досягнення в роботі райдержадміністрації в інформаційному просторі району шляхом оновлення веб- сайту райдержадміністрації, передачі в друковані  та інші засоби масової інформації.

-Сприяє реалізації державної політики у сфері інформації з метою забезпечення доступу громадян до інформації, повнішого задоволення потреби населення в інформаційній та видавничій продукції.

-Забезпечує виконання районною державною адміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

-Готує за участю інших структурних підрозділів   державної адміністрації та органів місцевого самоврядування і Громадської ради для проведення  консультативної діяльності з питань розвитку  громадянського  суспільства в Старосамбірському районі  при голові Старосамбірської райдержадміністрації  (надалі Громадської ради) річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, відповідно до п. 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 року  № 996.

-.Взаємодіє з Громадською радою відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 року № 996, організаційне та технічне забезпечення її діяльності.

-Координує діяльність структурних підрозділів місцевої державної адміністрації зі сприяння проведенню громадської експертизи її діяльності відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 5 листопада 2008 року №976.