Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №160/01-04 від 03.03.2018

Про затвердження Положення про відділ з питань

організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій 

з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

 

        Відповідно до статей 5, 6, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 18 Закону України  «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року №889-VІІІ, розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 лютого 2018 року №136/01-04 «Про затвердження Регламенту Старосамбірської районної державної адміністрації»: 

 1.       Затвердити Положення про відділ з питань організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, що додається.
 2.       Розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 липня 2016 року №231/01-04, від 30 січня 2018 року №46/01-04 визнати такими, що втратили чинність.
 3.        Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Года М.М.

 

Голова                                                                                         О.Е.Бонк

   

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Розпорядження голови

                                                                           райдержадміністрації

                                                                           3 березня 2018 року №160/01-04

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань організаційної роботи та

інформаційної діяльності і комунікацій з

громадськістю апарату районної державної

адміністрації

 

 • Загальні засади

 

 1. 1.1. Положення про відділ з питань організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю (далі - відділ) апарату районної державної адміністрації розроблене на підставі Законів України “Про місцеві державні адміністрації” та ”Про державну службу”.

                1.2. Відділ є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється розпорядженням голови Старосамбірської районної державної адміністрації.

                1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації та створюється з метою організаційного і аналітичного забезпечення роботи апарату районної державної адміністрації, діяльності голови районної державної адміністрації.

              1.4. Відповідно до Регламенту районної державної адміністрації відділ є головною ланкою здійснення взаємодії апарату районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування,  районними громадськими організаціями та об’єднаннями громадян.

              1.5. Діяльність відділу здійснюється на основі квартальних планів роботи, які затверджуються  керівником апарату районної державної адміністрації.

               1.6. При вирішенні питань, які належать до компетенції відділу, він взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян.

               1.7. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації, Тимчасовим положенням про апарат районної державної адміністрації, цим Положенням, іншими нормативними актами.

                1.8. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 1. Основні функції та завдання відділу

               2.1. Забезпечення взаємодії з обласною державною адміністрацією:

                          2.1.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань забезпечує взаємодію апарату районної державної адміністрації із обласною державною адміністрацією.

                2.1.2. За дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації інформує відповідні підрозділи апарату обласної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу.

                          2.1.3. Забезпечує підготовку матеріалів до робочих поїздок в район голови обласної державної адміністрації.

                            2.1.4. Організовує проведення окружних нарад з працівниками органів місцевого самоврядування, які проводить обласна державна адміністрація.

                2.1.5. Інформує Львівську обласну державну адміністрацію про найважливіші суспільно-політичні події, що відбуваються в районі.

              2.2. Забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування:

               2.2.1. Забезпечує роботу  голови районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування. Організовує підготовку робочих поїздок голови районної державної адміністрації до населених пунктів району, виїзних зустрічей з мешканцями району.

              2.2.2. Готує спільно з іншими підрозділами районної державної адміністрації пропозиції до обласної державної адміністрації щодо підвищення ефективності функціонування місцевих органів влади.

                2.2.3. Бере участь у розробці та реалізації заходів щодо вдосконалення структури місцевих органів виконавчої влади.

               2.2.4. Готує проекти доручень голови районної державної адміністрації на виконання рішень районної ради та узагальнює інформації про хід виконання даних рішень.

                         2.3. Надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування:

                           2.3.1. Вивчає, узагальнює і поширює нові форми та методи діяльності органів місцевого самоврядування, надає їм методичну і практичну допомогу в покращенні та вдосконаленні управлінської роботи з питань, які віднесені до компетенції відділу.

                           2.3.2. Сприяє, у межах повноважень відділу, здійсненню сільськими, селищними і міськими  радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами власних повноважень місцевого самоврядування.

                           2.3.3. Організовує проведення  навчань – семінарів  з працівниками органів місцевого самоврядування.                   

               2.3.4. Вивчає і аналізує протоколи сесій місцевих рад та їх виконавчих комітетів у частині  відповідності їх інструкції з діловодства.

               2.4. Сприяння виборчим комісіям щодо організації проведення виборів, референдумів у частині їх матеріально-технічного забезпечення:

                          2.4.1. Відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведення виборів, референдумів та опитувань населення (у частині матеріально - технічного забезпечення).

               2.5. Планування роботи районної державної адміністрації:

           2.5.1. Відділ формує проекти річних та квартальних планів  роботи  районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків) та готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації про затвердження даних планів роботи.

             2.5.2. У разі потреби відділом складаються плани основних заходів районної державної адміністрації на місяць та тиждень, які підписуються керівником апарату районної державної адміністрації.

        2.5.3. Розробляє спільно з відділами та секторами апарату районної державної адміністрації плани роботи апарату на квартал та місяць.

                 2.5.4. Готує  звіти про виконання річних та квартальних планів роботи районної державної адміністрації на основі  звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, затверджених заступником голови районної державної адміністрації  (відповідно до розподілу функціональних обов’язків).

               2.6. Підготовка та прийняття управлінських рішень, участь в організації роботи дорадчих органів

                          2.6.1. За пропозицією заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, служб району формує план роботи Колегії на півріччя (рік) та подає на затвердження голові районної державної адміністрації.

           2.6.2.  Готує  проект доручення голови районної державної адміністрації про підготовку та проведення засідання Колегії районної державної адміністрації.

                          2.6.3. Бере участь в організаційному забезпеченні засідань Колегії  районної державної адміністрації.

                          2.6.4 Складає  порядок денний та регламент роботи засідання Колегії з визначенням доповідачів, співдоповідачів та запрошених з кожного питання.

                            2.6.5. Оформляє  протокол засідання Колегії районної державної адміністрації.

                           2.6.6. Бере участь в роботі комісій, робочих груп та інших дорадчих органів (в межах компетенції відділу).

               2.7. Здійснення контролю за виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади органами  місцевого самоврядування.

        2.7.1. Розробляє графіки проведення перевірок здійснення виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади місцевими радами району на рік та подає на затвердження голові районної державної адміністрації.

        2.7.2. Організовує роботу комісії для проведення перевірок за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

       2.7.3. Оформляє акт про результати перевірки стану виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади органами місцевого самоврядування та надсилає виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад для відповідного реагування.

                2.7.4. Забезпечує підготовку розгляду на засіданні Колегії районної державної адміністрації питання про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої    влади органами місцевого самоврядування (у разі потреби).

        2.7.5. Узагальнює подані органами місцевого самоврядування звіти про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади та надсилає   у відділ  організаційної роботи та контролю апарату  обласної державної адміністрації.

              2.8. Забезпечення взаємодії з депутатами всіх рівнів:

       2.8.1. Здійснює взаємодію районної державної адміністрації з депутатами всіх рівнів.

       2.8.2.Спільно із структурними підрозділами районної державної адміністрації організаційно забезпечує підготовку зустрічей голови районної державної адміністрації за участі депутатів всіх рівнів щодо вирішення проблемних питань територій.

                2.9. Забезпечення підготовки матеріалів на розгляд головою районної державної адміністрації:

       2.9.1. Бере участь у підготовці аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з організаційних питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації.

       2.9.2. За вказівкою  голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу.

               2.10. Вирішення питань адміністративно - територіального устрою та адміністративно - територіальної реформи:

              2.10.1. Бере участь, відповідно до компетенції відділу, у підготовці заходів щодо проведення адміністративно-територіальної реформи.

               2.10.2 Вивчає, подані органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, матеріали з питань адміністративно-територіального поділу та спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими службами районної державної адміністрації готує пропозиції для подання їх на розгляд районної ради відповідно до чинного законодавства.

              2.11. Інформаційно – комп’ютерне  забезпечення діяльності райдержадміністрації:

       2.11.1. Здійснює впровадження, вдосконалення та експлуатацію в апараті районної державної адміністрації системи технічного, програмного, інформаційного забезпечення користувачів.

                2.11.2. Здійснює організацію комунікаційної мережі зв'язку районного рівня з обласною державною адміністрацією, її структурними підрозділами, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування та супроводжує її експлуатацію.

                2.11.3. Забезпечує оперативне функціонування електронного  зв’язку  на серверах mail.loda.gov.ua та gmail, локальної комп’ютерної мережі в районної державної адміністрації, електронної пошти між районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, установами,  організаціями району.

                2.11.4. Здійснює розархівацію отриманої пошти, перевірку на наявність вірусу, друк та передачу роздрукованих документів в загальний відділ апарату районної державної адміністрації.        

                2.11.5. Організовує виконання робіт щодо початкового встановлення та подальшого налагодженя програмного забезпечення.

       2.11.6. Здійснює заходи по створенню і забезпеченню постійного функціонування системи антивірусного захисту інформаційного простору районної державної адміністрації.

              2.11.7. Забезпечує дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп’ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання, обліку та інвентаризації. Веде картковий облік встановлених комп’ютерних програм.

           2.12. Забезпечення інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю:

                               2.12.1 Аналізує діяльність політичних партій та громадських об’єднань в районі, прогнозує розвиток суспільно – політичних процесів.

                               2.12.2. Готує інформаційно – аналітичні матеріали, а також пропозиції керівництву районної державної адміністрації з питань реалізації внутрішньої політики у районі.

                                 2.12.3. Готує пропозиції щодо здійснення районною державною адміністрацією заходів з метою створення належних умов для діяльності політичних партій та громадських об’єднань в районі, їх залучення до формування та реалізації державної та регіональної політики, а також до вирішення соціально - економічних питань району.

                             2.12.4. Вживає у межах компетенції заходи для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами.

                                2.12.5. Здійснює організаційно – правове та матеріально – технічне забезпечення діяльності громадської ради.

                                2.12.6. Забезпечує підготовку за участі інших структурних підрозділів районної державної адміністрації річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

                                    2.12.7. Забезпечує підготовку, методичну підтримку і проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації консультацій з громадськістю, зокрема, публічних громадських обговорень з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку району, а також стосовно інших питань, підготовку пропозицій щодо підтримки суспільно значущих громадських ініціатив у районі.

                               2.12.8. Узагальнює висновки пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади.

                                 2.12.9. Організовує вивчення громадської думки щодо діяльності районної державної адміністрації, проблемних питань району, готує пропозиції за результатами відповідних досліджень, координує та методично підтримує діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації зі сприяння проведенню громадської експертизи її діяльності.

                    2.12.10. Розробляє разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації проекти нормативних актів з метою забезпечення реалізації державної політики у суспільно – політичній сфері, сприяє розвитку громадянського суспільства.

                                2.12.11. Забезпечує, спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, організацію та проведення державних та публічних заходів чітко вираженого суспільно – політичного змісту, залучає до участі в них представників інститутів громадянського суспільства.

                               2.12.12. Здійснює моніторинг проведення протестних акцій, організовує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації взаємодію з їх учасниками, розгляд їх вимог.

                        2.12.13. Проводить аналіз оприлюднення в засобах масової інформації матеріалів з питань, що належить до компетенції відділу, готує, у разі необхідності, відповідні коментарі, роз’яснення або спростування, готує матеріали для засобів масової інформації з питань, що належать до сфери комунікацій з громадськістю.

                             2.12.14. Організовує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання ( реалізації) яких надається фінансова підтримка.

                                  2.12.15. Організовує просвітницькі кампанії для різних верств населення з метою ознайомлення їх з механізмами участі у формуванні та реалізації державної та регіональної політики.

                         2.12.16. Координує та методично підтримує реалізацію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

                        2.12.17. Надає інші методичні та практичні допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

                      2.12.18. Приймає участь у розробленні відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально – економічного розвитку району.

                      2.12.19. Приймає участь у підготовці в установленому порядку пропозицій щодо нагородження державними нагородами представників громадських об’єднань, громадських та політичних діячів та присвоєння їм почесних звань.

                               2.12.20. Забезпечує виконання районною державною адміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 1. Права відділу

        3.1.Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

       3.2. Залучати спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників), представників громадських об’єднань (за згодою), а також учених та фахівців (за згодою)  для розгляду питань, що належать до його компетенції.

     3.3. За дорученням керівництва районної державної адміністрації брати участь у нарадах, засіданнях Колегії районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації, засіданнях виконавчих комітетів та  сесій сільських, селищних, міських  рад.

                3.4.Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

                3.5. Здійснювати інформаційно-видавничу діяльність, засновувати газети, журнали, бюлетені та інші засоби масової інформації у встановленому чинним законодавством порядку.

                3.6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо термінів, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 1. Структура відділу

              4.1.Структура, штатний розпис і чисельність працівників відділу затверджується розпорядження голови  районної державної адміністрації.                

 1. Начальник відділу:

                5.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника апарату районної державної адміністрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

               5.2. На посаду начальника відділу з питань організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

 На посади інших працівників відділу з питань організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».     

               5.3. Начальник відділу:

       5.3.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу, організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань.

     5.3.2. Розробляє Положення про відділ та  посадові  інструкцій працівників відділу.

       5.3.3. Забезпечує високу організованість, належну трудову дисципліну, вдосконалення стилю, форм і методів роботи.

       5.3.4. Бере участь в нарадах у голови районної державної адміністрації, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації при розгляді питань, що стосуються організаційної та управлінської діяльності органів виконавчої влади.

     5.3.5. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення кваліфікації працівників.

       5.3.6. Забезпечує виконання планів  роботи відділу на квартал.         

     5.3.7. Формує проекти річних та квартальних планів роботи районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації про затвердження даних планів роботи.

           5.3.8. Складає плани основних заходів районної державної адміністрації на місяць та тиждень (у разі потреби).

                5.3.9.  Готує  звіти про виконання річних та квартальних планів роботи районної державної адміністрації на основі  звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, затверджених заступником голови районної державної адміністрації  (відповідно до розподілу функціональних обов’язків).

          5.3.10. Організовує підготовку засідань Колегії районної державної адміністрації.

              5.3.11. Приймає участь в роботі комісії для проведення перевірок за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

       5.3.12. Організовує проведення навчань – семінарів з працівниками органів місцевого самоврядування.

        5.3.13. Організовує виїзди голови районної державної адміністрації у населені пункти району для зустрічей з мешканцями.

        5.3.14. Приймає  участь в організаційному  та матеріально – технічному  забезпеченні  проведення виборів та референдумів згідно з чинним законодавством.

        5.3.15. Здійснює, відповідно до компетенції відділу,  підготовку заходів щодо проведення адміністративно-територіальної реформи.

                5.3.16. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації та інших службових документів  з питань, віднесених до компетенції відділу.

   1.     5.3.17. Вирішує питання взаємодії відділу з відповідними службами апарату обласної державної адміністрації, забезпечує взаємодію відділу з відповідними структурними підрозділами, управліннями та службами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування.
   2.     5.3.18. За дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації створює робочі групи та комісії із числа спеціалістів відділів, управлінь, служб районної державної адміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду у голови районної державної адміністрації, а також для опрацювання проектів розпоряджень та виконання доручень, віднесених до компетенції відділу.

          5.3.19.  Координує роботу щодо  забезпечення інформаційної  діяльності районної державної адміністрації та комунікацій з громадськістю.

   5.3.20. Координує роботу щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

              5.3.21. Начальник відділу виконує також інші обов'язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації та керівником апарату районної держаної адміністрації.

 1. Організація роботи відділу

       6.1.Організація роботи відділу визначається діючим законодавством та даним Положенням.

       6.2. Діяльність відділу здійснюється на основі  квартальних  планів роботи, затверджених керівником апарату районної державної адміністрації.

       6.3.   Відділ з питань його діяльності представляє начальник відділу.

       6.4.  Посадові інструкції працівників відділу затверджуються керівником апарату районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

 1. Прикінцеві положення

                7.1.Покладання на  відділ обов”язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу, не допускається.

              7.2. Районна державна адміністрація створює належні умови для ефективної роботи, підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв’язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань компетенції відділу, тощо.

                    ________________________________________________________