Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №131/01-04 від 26.02.2018

Про затвердження Положення про

уповноважену особу з питань запобігання

і протидії корупції апарату районної

державної адміністрації

           

Відповідно до статті 6, статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про запобігання корупції», Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706, Тимчасового положення про апарат Старосамбірської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 30.01.2018  №53/01-04:

  1. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання і протидії корупції апарату районної державної адміністрації, що додається.
  2. Визначити Ванівську Христину Володимирівну – провідного спеціаліста з питань запобігання і протидії корупції апарату районної державної адміністрації уповноваженою особою з питань запобігання і протидії корупції.
  3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження райдержадміністрації від 20 жовтня 2014 року №372/01-04 «Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації».
  4. 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Года М.М.

 

Голова                                                                                                           О.Е. Бонк  

 

 

 

 

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        розпорядження голови

                                                                                         райдержадміністрації

                                                                                        26 лютого 2018 року №131/01-04   

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про уповноважену особу з питань запобігання і протидії корупції

апарату районної державної адміністрації

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання і протидії корупції, іншими актами законодавства.

       1.2. Уповноважена особа підзвітна голові райдержадміністрації, оперативне підпорядкування здійснює керівник апарату райдержадміністрації.

1.3. Уповноважена особа призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

1.4. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту ступеня бакалавра, молодшого бакалавра.

 

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

Основними завданнями уповноваженої особи є:

2.1. підготовка, забезпечення та контроль за виконанням заходів щодо запобігання корупції.

2.2. надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

2.3. участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.

2.4. проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.

2.5. перевірка фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірку таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю.

2.6. контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

 

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

3.1. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.

3.1.2. надає структурним підрозділам райдержадміністрації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

3.1.3. проводить навчання та ознайомлення з антикорупційним законодавством працівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації.

3.1.4. здійснює візування та ревізію внутрішніх документів на відповідність антикорупційному законодавству.

3.1.5. вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб райдержадміністрації, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків.

3.1.6. у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації.

3.1.7. у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами райдержадміністрації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову райдержадміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

3.1.8. систематизує роботу та повідомляє громадськість і спеціально уповноважений орган у сфері протидії корупції про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень з боку державних службовців, органів місцевого самоврядування.

3.1.9. веде розділ "Протидія корупції" на офіційному сайті Старосамбірської райдержадміністрації.

3.1.10. веде облік працівників райдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

3.1.11. розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників райдержадміністрації до вчинення корупційних правопорушень.

3.1.12. надає допомогу в заповненні декларації особи,уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

3.2. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на неї обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

 

  1. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

4.1. Уповноважена особа має право:

4.1.1. отримувати від структурних підрозділів райдержадміністрації інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.1.2. отримувати від працівників райдержадміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

4.1.3 ініціювати перед головою райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в райдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

4.3. Голова райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

 

 

               _____________________________________________________