Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №124/01-04 від 22.02.2018

Про розподіл функціональних обов’язків

між керівництвом Старосамбірської

районної державної адміністрації

       

         Відповідно до статті 118 Конституції України, статті 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Затвердити:

1.1. Розподіл функціональних обов’язків між головою, першим заступником та заступником голови районної державної адміністрації (надалі – керівництво районної державної адміністрації), що додається.

         1.2. Взаємозаміщення повноважень керівництва районної державної адміністрації, що додається.

         1.3. Закріплення керівництва районної державної адміністрації за виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад району, що додається.

 1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 28 лютого 2017 року №67/01-04 «Про розподіл функціональних обов’язків між керівництвом Старосамбірської районної державної адміністрації».
 2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова                                                                                              О.Е. Бонк

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       Розпорядження голови                                                                                                                      

                                                       райдержадміністрації

                                                      22 лютого 2018 року №124/01-04

 

Р О З П О Д І Л

функціональних обов’язків між головою, першим заступником та заступником голови районної державної   адміністрації                                                                                                      

 

                               Голова районної державної адміністрації

           Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю.  Несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею повноважень.

        Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими  органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами і організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.   

         Організовує роботу районної державної адміністрації щодо виконання та дотримання на території району положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів  Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень голови Львівської обласної держаної адміністрації, інших актів центральних органів виконавчої влади, забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян і держави реалізації інших, наданих законом, а також делегованих районною радою повноважень.    

         Організовує складання проектів бюджету та програми соціально – економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету  та схвалених радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

         Інформує голову обласної державної адміністрації та населення  про суспільно – політичне, соціально – економічне і екологічне становище в районі та про стан виконання повноважень, покладених на  районну державну адміністрацію.

Створює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

         Має право скасовувати накази керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України та Законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України,  міністерств, інших  центральних органів виконавчої влади, а також голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації.

         Відповідно до статтей 10 та 11 Закону України «Про місцеві державні  адміністрації» призначає та звільняє з посад першого заступника,   заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників  структурних  підрозділів  районної державної адміністрації.

          Спрямовує і координує діяльність першого заступника та заступника голови районної державної адміністрації.

         Відповідно до законодавства  створює, реорганізовує, ліквідовує управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

         Затверджує положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації.        

         Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

          Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних сил України, МВС, Національної поліції України та інших військових формувань України.

        Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом  та територіальною обороною району.

        У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

        Видає,  в межах своїх повноважень, розпорядження, дає доручення.

        Розглядає звернення громадян , проводить їх особистий прийом.

         Очолює Колегію районної державної адміністрації.

          Координує і контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації.

          Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого  рівня, Регламентом районної державної адміністрації.    

         Здійснює керівництво структурними підрозділами та апаратом районної державної адміністрації.

        Координує діяльність:

      - районних територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

      - штабу територіальної оборони району.  

       Забезпечує взаємодію з :

- Мостиським міжрайонним відділом  управління Служби безпеки  України у  Львівській області;

- Старосамбірським відділенням поліції Самбірського відділу ГУНПУ у Львівській  області;

- Самбірською місцевою прокуратурою;

- судовими органами;

- виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад.

         Очолює:

 - районну комісію з питань забезпечення своєчасності сплати податків та погашення заборгованості  із виплати  заробітної плати, пенсій, стипендій  та інших соціальних виплат;

- комісію з питань захисту прав дитини Старосамбірської райдержадміністрації;

- постійну комісію з питань розгляду звернень громадян;

- районну комісію з вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки;

- опікунську раду при Старосамбірській райдержадміністрації;

- Координаційну раду з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства у сім’ї та протидії торгівлі людьми при районній державній адміністрації.

 

Загальні функціональні повноваження першого заступника та заступника голови районної державної адміністрації

 

           Перший заступник та заступник голови районної державної адміністрації  забезпечують реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовують, координують  та здійснюють оперативний контроль за діяльністю відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів виконавчої влади щодо:

 • підготовки та реалізації планів роботи районної державної адміністрації;
 • формування та виконання районного бюджету;
 • розробки галузевих програм ;
 • контролю, аналізу та оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах;
 • виконання вимог положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів президента України та Кабінету Міністрів України;
 • виконання розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації;
 • виконання розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації;
 • підготовки проектів документів.

Забезпечують реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних сферах щодо:

 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональних зв’язків, формуванню та розвитку міжнародних проектів і програм;
 • внесення у встановленому порядку пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій.

Подають пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації, щоденно інформують голову районної державної адміністрації про стан справ у галузях народного господарства, соціально – політичний стан та проблемні питання для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень голові обласної державної адміністрації.

Забезпечують підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів відповідно до покладених обов’язків.

Відповідають за підготовку відповідних питань для розгляду на засіданнях Колегії районної державної адміністрації, нарадах з головами місцевих рад, керівниками підприємств, установ, організацій.

Дають доручення керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації. Погоджують відрядження та  відпустки керівникам управлінь, відділів та інших структурних  підрозділів районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних  обов’язків.

Забезпечують взаємодію районної державної адміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів.

Беруть участь у роботі районної ради та її постійних комісій з питань, що належать до сфери їх компетенції, засідань колегій підпорядкованих управлінь, відділів, а також у нарадах структурних підрозділів та управлінь райдержадміністрації, у засіданнях виконавчих комітетів місцевих рад, сесіях сільських, селищних, міських рад, зборах громадян та трудових колективів.

Відповідають за кваліфіковане та своєчасне виконання відповідними управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади документів органів вищого рівня, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, а також інших повноважень, передбачених чинним законодавством.

Сприяють органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально – економічного розвитку територій, зміцнення їх матеріально – технічної бази.

Розглядають звернення громадян, проводять їх особистий прийом.

Організовують роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів районної державної адміністрації та напрямків роботи.

Здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством

 

Перший заступник голови райдержадміністрації

Виконує обов’язки голови районної державної адміністрації на період його відсутності, координує діяльність заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

         Забезпечує реалізацію на території району державної політики в галузях:

  • економіки, промислової політики;
  •    житлово – комунального господарства;  
  • інвестиційної діяльності;
  •    розвитку підприємництва;
  • міжнародного співробітництва;
  • розвиток прикордонної інфраструктури;
  • фінансово – бюджетній сфері;
  • державних і регіональних програм соціально – економічного та культурного розвитку, організовує взаємодію з місцевими органами самоврядування з питань соціально – економічного розвитку, проведення реформи місцевого самоврядування у Старосамбірському районі;
  • використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення;
  • агропромислового комплексу;
  • - архітектури та містобудування, капітального будівництва, організації розробок і проведення експертизи містобудівельної документації населених пунктів відповідно до законодавства, державних норм і стандартів та ліцензування у будівельній діяльності;
  • розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції, харчової, лісової та переробної промисловості;
  • виставкової діяльності у сферах агропромислового комплексу;
  • економічної безпеки та детінізації економіки;
  • енергозбереження;
  •    енергетики, нафтовидобувного комплексу;
  •      розвитку інфраструктури, транспорту, шляхового господарства, дорожнього будівництва та зв’язку;
  •    переробної та харчової промисловості;
  •    цінової і тарифної політики;
  •    державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та гуртової торгівлі, а також торгівельно – виробничої сфери (готельного та ресторанного господарства) і побутового обслуговування населення ;
 •    охорони навколишнього природного середовища, мінеральних ресурсів,    рекреації, лісового та водного господарства;

 

  • попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • зовнішньо – економічної діяльності.Забезпечує реалізацію політики регіонального розвитку району.Організовує роботу з атестації, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово – комунального господарства.Сприяє залученню в порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ та організацій до участі в розвитку житлово – комунального господарства.Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово – комунального господарства.Вносить пропозиції щодо перегляду програм розвитку житлово – комунального господарства району.         Забезпечує вирішення питань благоустрою.           Сприяє функціонуванню спеціальних (вільних) економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестування діяльності на територіях пріоритетного розвитку району.         Координує роботу щодо охорони та облаштування державного кордону.        Сприяє діяльності митних органів та прикордонних служб.Забезпечує реалізацію державної політики у фінансово – бюджетній сфері.         Вживає заходів щодо об’єднання за згодою підприємств, установ, організацій належних їм ресурсів, бюджетних і позабюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури.Забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформації, необхідної для складання і виконання бюджету.Забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої та представницької влади вищого рівня фінансових показників щодо обсягу коштів Державного бюджету, що підлягає розподілу між територіальними громадами, щодо розмірів міжбюджетних трансфертів, даних про зміни складу об’єктів, які підлягають бюджетному фінансуванню, підготовки територіального балансу фінансових ресурсів.       Вносить пропозиції щодо внесення змін до районного бюджету в межах, які визначені законодавством.       Відповідно до чинного законодавства організовує роботу з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.Сприяє формуванню системи фінансово – кредитної, консультативної та інформаційної підтримки підприємництва, ефективності використання бюджетних коштів для реалізації програм розвитку підприємництва.Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо:
  • Координує розробку і реалізацію Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва.
  • Координує здійснення державної регуляторної політики та підприємництва, діяльність місцевих органів влади, пов’язану з розробленням і реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру, ліцензування окремих видів господарської діяльності, державної реєстрації юридичних і фізичних осіб підприємців.
  •        Організовує подання на розгляд і затвердження районною радою звітів про виконання районного бюджету в термін, визначений чинним законодавством.
  •        Організовує здійснення контролю за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ.
  • Організовує здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності зобов’язань щодо платежів до державного і місцевого бюджетів, а також за встановленням відповідно до законодавства місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
  • Забезпечує складання і подання на затвердження районній раді проект районного бюджету та його виконання.
  •        Вживає заходів щодо забезпечення мобілізації та ефективного використання фінансових ресурсів.
  • Сприяє припиненню нелегальної міграції та попередженню порушень іноземцями правил перебування на території України.
  •          Координує зовнішньо - економічну діяльність та розвиток прикордонної інфраструктури.
  •         Сприяє здійсненню заходів щодо формування належних умов, спрямованих на розвиток та організацію міжрегіонального і прикордонного співробітництва.
  • Вносить в установленому порядку пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку територіально – господарського потенціалу району, регулювання інвестиційної діяльності.    
  •          Організовує вирішення питань капітального будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів.
  • Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією приватизації житла.
  • Забезпечує координацію і здійснює контроль за реалізацією перспективних і поточних планів розвитку житлово – комунальних підприємств.
  • Здійснює контроль за дотриманням законності при приватизації об’єктів державної власності та приватизації житла.
  • Забезпечує проведення моніторингу встановлення тарифів на житлово – комунальні послуги.
  • Забезпечує розробку проектів щорічних програм і прогнозів соціально – економічного розвитку району, організацію їх виконання. Координує реалізацію Стратегії розвитку Старосамбірщини.
  • сприяння створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності;
 • координації виставкової діяльності.       Координує процес управління державною часткою майна в акціонерних товариствах.         Відповідає за виконання в районі Плану заходів, визначеного Державною програмою інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України.         Сприяє здійсненню аграрної та земельної реформи в районі, розробці та впровадженні експериментальних проектів з цих питань.         Забезпечує роботу у сферах розвитку агропромислового комплексу загалом та його окремих галузей, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції.         Сприяє здійсненню аграрної реформи в районі, розробці та впровадженню експериментальних проектів з цих питань.        Відповідає за організацію використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.Координує роботу з питань запобігання та протидії корупції в районній державній адміністрації.Здійснює організацію державного архітектурно – будівельного контролю за дотриманням будівельних норм відповідно до законодавства.Контролює питання визначення для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.         Вживає заходів по відшкодуванню збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями.Організовує контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони.Здійснює контроль за використанням лісів, надр, вод атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу. Організовує роботу щодо надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захищеності, а також поділу лісів за розрядами та заборони використання окремих лісових ресурсів.                  Сприяє створенню нових рекреаційних зон місцевого значення.Здійснює контроль за техногенно – екологічною безпекою, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, розробкою та реалізацією заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.Організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків аварії, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.Погоджує розміщення на території району об’єктів нафтового комплексу, інших підприємств промисловості, виходячи з інтересів територіальної громади.         Погоджує розміщення на території району об’єктів електроенергетики та         бере участь у розробці заходів щодо роботи даних об’єктів.         Забезпечує вирішення питань шляхового господарства, дорожнього будівництва.Координує роботу з питань профілактики злочинності та запобіганню і протидії проявам корупції.- фінансовим управлінням районної державної адміністрації;    - відділом агропромислового розвитку районної державної адміністрації;- відділом з питань надання адміністративних послуг;- сектором житлово – комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації.- управління Державної казначейської служби України у Старосамбірському районі Львівської області;- відділу у Старосамбірському районі ГУ Держгеокадастру у Львівській області ;- Старосамбірського РВ ГУДСНС України у Львівській області;               - центру поштового зв’язку №2 центру обслуговування споживачів №1 м. Старий Самбір ( ЦПЗ №2 ЦОС №1 м. Старий Самбір);- підприємствами переробної та харчової промисловості;        - дорожно – експлуатаційними підприємствами;  - підприємствами паливно – енергетичного комплексу;           Забезпечує взаємодію з:      - Мостиським прикордонним загоном;- сільськогосподарськими та переробними підприємствами, насіннєвими станціями;    - суб’єктами малого і середнього підприємництва.- з питань техногенно – екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;- постійно-діючої комісії для розгляду питань охорони лісів, використання, збереження та   відтворення лісових ресурсів , діяльності об’єктів обробки деревини на території району;- надзвичайної протиепізоотичної;- з питань розвитку підприємництва у Старосамбірському районі;об’єктів соціальної та інженерно транспортної інфраструктури;Заступник голови районної державної адміністрації         Забезпечує реалізацію державної політики у галузях:

 

 •  
 •      - комітету з конкурсних торгів.
 • - комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до    
 •      - комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб;
 •      - спостережної комісії при Старосамбірській райдержадміністрації;
 •        - з питань розрахунків за спожиті енергоносії;
 •          Очолює комісії:
 • - організаціями і підприємствами торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування населення;        
 • - промисловими підприємствами району;
 •      - народними депутатами України, депутатами обласної ради та місцевих рад, керівництвом Старосамбірської районної ради;
 • - службами охорони навколишнього природного середовища;
 • - транспортними підприємствами;
 • - рекреаційних зон на території району;
 •        - лісогосподарських підприємств та інших лісокористувачів на території району;
 •        - управління Держпродспоживслужби в Старосамбірському районі;
 • - районного відділу статистики;
 • - Старосамбірського відділення Самбірської об’єднаної державної   податкової інспекції ГУ ДФС у Львівській області;
 •          Координує діяльність:
 •       - сектором з питань цивільного захисту районної державної адміністрації;
 •       - відділом містобудування та архітектури районної державної адміністрації;
 • - відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації;  
 • Здійснює керівництво:
 •          Організовує транспортне забезпечення району.
 •          Здійснює контроль за проведенням робіт щодо газифікації та електропостачання населених пунктів.        
 • Бере участь у розробці комплексних планів розвитку промисловості, постачання енергії та нафтогазопостачання споживачам, а також у розробці і реалізації системи, нафтогазової галузі, промисловості в надзвичайних умовах.
 • Координує та контролює роботу з питань інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації.
 • Координує діяльність аварійно – рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій.
 •          Вживає заходів щодо виявлення та обліку природних лікувальних ресурсів, забезпечення їх раціонального видобутку, використання і охорони з метою створення сприятливих умов для лікування, профілактики захворювань та відпочинку людей.
 •        Забезпечує встановлення зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промисловості.
 •          Погоджує правила користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, охорони санітарної зони, джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях.
 •          Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій.
 •          Забезпечує розробку регіональної екологічної програми і вносить пропозиції щодо обласної екологічної програми.
 •          Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення.
 • Забезпечує реалізацію державної політики експертизи містобудування, організацію розробок та проведення експертизи містобудівельної документації населених пунктів відповідно до законодавства, державних норм і стандартів.
 • Вживає заходів щодо об’єднання за згодою підприємств, установ, організацій належних їм ресурсів, бюджетних і позабюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури на селі.
 •         Відповідає за формування державних продовольчих ресурсів зерна, молока, м’яса, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва.    
 •          Організовує матеріально – технічне та сервісне обслуговування сільськогосподарських і переробних підприємств, господарств усіх форм власності.
 • Вживає заходів щодо приватизації земель відповідно до чинного законодавства України.
 •          Вносить пропозиції для розробки проектів обласної програми соціального та економічного розвитку і довгострокових прогнозів, а також до проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства.
 •          Здійснює роботу, спрямовану на доцільне розміщення продуктивних сил району.    
 • Забезпечує підготовку погоджень про розташування на території району нових підприємств та інших виробничих об’єктів незалежно від форм власності.  
 • освіти;
 • охорони здоров’я;
 • культури;
 • фізичної культури і спорту,
 • праці та соціального захисту населення;
 • молодіжної політики;
 • у справах дітей;
 • туризму;
 • релігії.               Координує діяльність закладів соціального захисту населення, культури, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.           Організовує забезпечення законодавства про пільги.         Організовує контроль за відповідністю робочих місць нормативним актам про охорону праці, проведення навчання, атестації з питань охорони праці, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важливими та шкідливими умовами праці, використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.         Організовує контроль за дотриманням законодавства про працю, зокрема, щодо захисту законних прав громадян на працю, відпочинок, соціальний захист.
 •          Забезпечує виконання законодавства про працю щодо мінімальних гарантій в оплаті праці, здійснення моніторингу у сфері оплати праці.
 •          Координує роботу, пов’язану з проведенням оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.
 •            Вживає заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян у частині соціального захисту, соціального розвитку району.
 •          Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі культури і соціального захисту населення та врахування їх при підготовці програм соціально – економічного розвитку.
 •        Забезпечує розробку проектів щорічних програм і прогнозів соціально – економічного розвитку району, організацію їх виконання. Координує реалізацію Стратегії розвитку Старосамбірщини у відповідних галузях.

Організовує у межах своїх повноважень роботу відповідальних органів виконавчої влади стосовно забезпечення надання жінкам та чоловікам рівних прав та можливостей у політичному, економічному, культурному та соціальному житті суспільства.

       Сприяє забезпеченню державних гарантій у сфері праці, організації їх виконання.

Координує роботу відповідних органів виконавчої влади, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо соціально-побутового і медичного обслуговування біженців та депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання.    

 Забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби.

Відповідає за соціальний захист учасників бойових дій, членів сімей загиблих військовослужбовців, звільнених у запас та у відставку.

          Координує діяльність закладів охорони здоров’я та освіти, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

         Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі закладів освіти і охорони здоров’я та врахування їх при підготовці програм соціально – економічного розвитку.          

          Забезпечує організацію медичної допомоги населенню.

          Забезпечує контроль за роботою органів медико – соціальної експертизи.

        Організовує роботу щодо зберігання і охорони історико – культурної спадщини.

        Забезпечує організацію охорони, реставрації та використання  пам’яток архітектури і містобудування, паркових та історико – культурних ландшафтів. 

         Відповідає за забезпечення відповідно до законодавства вирішення питань опіки та організації роботи з неповнолітніми.    

         Забезпечує розробку та реалізацію  спільно з органами місцевого самоврядування комплексних заходів, спрямованих на поліпшення туристичної діяльності.

          Здійснює підготовку регіональних аналітичних, інформаційних та статистичних матеріалів, організацію проведення досліджень  туристичної діяльності.

          Забезпечує підготовку клопотань щодо проектів оголошення природних територій курортними зонами місцевого значення та прийняття відповідних рішень.

         Організовує підготовку клопотань до центральних органів влади про визначення територій курортними зонами державного значення.

          Організовує проведення у встановленому порядку ліцензування, сертифікації та паспортизації туристичних підприємств, послуг закладів курортно – оздоровчого комплексу та правил прийому і  обслуговування туристів.

          Вживає заходів щодо розвитку туристичної індустрії та зміцнення матеріальної - технічної бази об’єктів та споруд туристичного призначення.

          Забезпечує розробку концепції та програм рекреації, туризму і відпочинку в районі.

          Забезпечує  ведення реєстру суб’єктів туристичної та курортної діяльності району, облік іноземних партнерів.      

           Організовує контроль за дотриманням державних стандартів у сфері санаторно - курортного лікування та відпочинку.

          Координує роботу щодо розвитку та вдосконалення ринку страхових послуг.  

 Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок та призов громадян на строкову військову службу.    

Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на території району, у тому числі в особливий період.

          Здійснює керівництво:

- управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації;

- відділом освіти районної державної адміністрації;

        -  відділом культури районної державної адміністрації;

- сектором молоді та спорту районної державної адміністрації;

- службою у справах дітей районної державної адміністрації.

       Координує діяльність:

-   Старосамбірського об’єднаного управлінням Пенсійного фонду України  у Львівській області;

- Старосамбірського районного військового комісаріату;

- Старосамбірського районного центру зайнятості;

- Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- фізкультурно – спортивного товариства «Колос»;

- закладів освіти району;

- закладів охорони здоров’я району;

- аптечної мережі;

- фонду страхування від нещасних випадків на виробництві;

- Старосамбірської міжрайонної виконавчої дирекції  Львівського обласного відділення Фонду  соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Забезпечує взаємодію з:

 -  Старосамбірським  районним  відділенням  товариства Червоного Хреста;

- Старосамбірською районною  асоціацією інвалідів.

       Очолює комісії:

         - по розгляду питань призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та  надання житлових субсидій і пільг;

- по розв’язанню конфліктів між релігійними громадами;

- районну евакуаційну комісію;

- з питань передачі культових будівель і майна релігійним організаціям та проведення інвентаризації;

- із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням;

       - районну комісію з питань використання пам’яток культурної спадщини;

         - районної призовної комісії;

       - координаційної ради з питань розвитку сімейної медицини;

       -  координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ – інфекції СНІДу;

       - координаційної ради з питань суспільно небезпечних узалежнень та груп ризику;

       - координаційної ради з питань розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу  життя;

          - районної міжвідомчої комісії Старосамбірської райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я в районі;

        -  координаційної ради у справах захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;         

       -  координаційної ради Старосамбірської райдержадміністрації з питань дітей;

        -  координаційної ради з питань туризму

 

_____________________________________________

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови                                                                                                                       

райдержадміністрації

22 лютого 2018 року №124/01-04

                                                                                            

ВЗАЄМОЗАМІЩЕННЯ

повноважень керівництва

районної державної адміністрації

 

№ з/п

Посада

Хто заміщає

1.     

Голова районної державної адміністрації

Перший заступник голови районної державної адміністрації

2.     

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

3.

Заступник голови районної державної адміністрації

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

 

                    ______________________________________________

                                                                        

                                                                                     

   ЗАТВЕРДЖЕНО

   Розпорядження  голови                                                                                                                        

  райдержадміністрації

 22 лютого 2018 року №124/01-04

 

 

Закріплення

керівництва райдержадміністрації за

виконавчими комітетами сільських,

селищних, міських рад району

 

№ з/п

Посада

Назва виконкому сільської, селищної, міської ради

1.     

Голова   районної державної адміністрації

 

Виконавчий комітет: Добромильської міської ради;

Старосамбірської міської ради;

Хирівської міської ради;

Старосолянської селищної ради;

Нижанковицької селищної ради (Нижанковицька ОТГ);

Новоміської сільської ради ( Новоміська ОТГ);

Міженецької сільської ради (Міженецька ОТГ)

2.     

Перший заступник голови

районної державної адміністрації

Виконавчий комітет:

Білицької сільської ради;

Великосільської сільської ради;

Великолінинської сільської ради;

Волошинівської сільської ради;

Волянської сільської ради;

Мурованської сільської ради;

Страшевицької сільської ради;

Стрільбицької сільської ради;

Торчиновицької сільської ради

3.

Заступник голови районної державної адміністрації

Виконавчий комітет:

Великосушицької сільської ради;

Княжпільської сільської ради;

Скелівської сільської ради;

Слохинівської сільської ради;

Солянуватської сільської ради;

Стар’явської сільської ради;

Тернавської сільської ради;

Терлівської сільської ради;

Трушевицької сільської ради;

Чаплівської сільської ради

4.

Керівник апарату районної державної адміністрації

Виконавчий комітет:

Верхньолужоцької сільської ради;

Головецької сільської ради;

Грозівської сільської ради;

Мшанецької сільської ради;

Ріп’янської сільської ради;

Стрілківської сільської ради;

Тершівської сільської ради;

Тисовицької сільської ради;

Топільницької сільської ради;

Тур’ївської сільської ради;

Ясенице- Замківської сільської ради

 

 

                    _______________________________________________